Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
eng
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Gegužė
    2018     
Konkursai į valstybės tarnybą

Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Viešosios įstaigos Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti

Įstaigos buveinė – Budrio g. 5, 57164, Kėdainiai;

įm.k. 1910457570;

įstaigos interneto svetainė: http://www.kedainiupspc.lt

Pareigos :  Direktorius

Konkursą organizuojanti įstaiga Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Pareigų aprašymas

Pareigybės paskirtis – organizuoti įstaigos veiklą, įgyvendinti pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos įstatuose numatytą veiklą, realizuoti įstaigos strategiją ir veiklos planą.

Direktorius vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja  įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais  asmenimis, sudaro  ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais;

2. rengia įstaigos veiklos strategiją, veiklos ir finansines ataskaitas;

3. organizuoja visuotinius dalininkų susirinkimus, dalyvaujant savininko įgaliotam asmeniui;

4. įgyvendina savininko priimtus sprendimus;

5. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

6. užtikrina įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

7. nustato įstaigos struktūrą, darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams paskatinimus;

8. tvirtina įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, užtikrinančius bendrąją tvarką, darbų saugą bei tinkamą darbą įstaigoje;

9. užtikrina darbuotojams saugias ir tinkamas darbo sąlygas, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą

10. sukuria  ir prižiūri  įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų sistemą. Jei įstaiga valdo, naudoja valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoja, vidaus kontrolės sistema turi būti kuriama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;

11. organizuoja  įstaigos aprūpinimą įranga, vaistais ir kitomis priemonėmis bei prekėmis būtinomis veiklos užtikrinimui. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdo pirkimo procedūras;

12. tik gavęs savininko sprendimą pasirašo sutartis dėl įstaigos ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį, įkeitimo;

13. atstovauja įstaigai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis teisme, kitose institucijose, įstaigos vardu pasirašo dokumentus;

14. turi kitų pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

Kvalifikaciniai  reikalavimai

Pretendentas turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus: 

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

3. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio) darbą.

Pretendentų papildoma kompetencija laikoma:

1.Vadovavimo sveikatos sistemos subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

2. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (Pretendentui pateikus papildomos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

3. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (Pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);

4. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis      2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

Pretendentų dokumentai priimami 2018-05-21 – 2018-06-01 dienomis.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse,  privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti Konkurse (Nuostatų 1 priedas);

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas;

5. privačių interesų deklaraciją;

6. užpildytą Pretendento anketą (Nuostatų 2 priedas);

7. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;

8. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires;

9. kitus dokumentus, patvirtinančius Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Pretendentų atrankos būdas

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Informacijos apie konkursą teikimas

Išsamesnė informacija:

Adresas: J. Basanavičiaus g. 36, LT-57228  Kėdainiai; 310 Kab.

Telefonas: +370 347 69 505; +37067954707

El. paštas: ramune.kabosiene@kedainiai.lt

Papildoma informacija

Kilus pagrįstų abejonių dėl Pretendentų atitikties Konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovui  priėmus  sprendimą, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomų duomenų.

Konkurso į Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovopareigoms užimti  nuostatai

Pareigybės aprašymas

_______________________________________________________________________________


Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės direktoriaus pareigoms užimti

Viešoji įstaiga  Kėdainių ligoninė

Įstaigos buveinė – Budrio g. 5, 57164, Kėdainiai;

įm.k. 191045561;

Įstaigos interneto svetainė: http://www.kedainiuligonine.lt

Pareigos :  Direktorius

Konkursą organizuojanti įstaiga:  Kėdainių rajono savivaldybės administracija

 Pareigų aprašymas

 Pareigybės paskirtis – organizuoti įstaigos veiklą, įgyvendinti pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos įstatuose numatytą veiklą, realizuoti įstaigos strategiją ir veiklos planą.

Direktorius vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja  įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais  asmenimis, sudaro  ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais;

2. rengia įstaigos veiklos strategiją, veiklos ir finansines ataskaitas;

3. organizuoja visuotinius dalininkų susirinkimus, dalyvaujant savininko įgaliotam asmeniui;

4. įgyvendina savininko priimtus sprendimus;

5. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

6. užtikrina įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

7. nustato įstaigos struktūrą, darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams paskatinimus;

8. tvirtina įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, užtikrinančius bendrąją tvarką, darbų saugą bei tinkamą darbą įstaigoje;

9. užtikrina darbuotojams saugias ir tinkamas darbo sąlygas, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą

10. sukuria  ir prižiūri  įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų sistemą. Jei įstaiga valdo, naudoja valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoja, vidaus kontrolės sistema turi būti kuriama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;

11. organizuoja  įstaigos aprūpinimą įranga, vaistais ir kitomis priemonėmis bei prekėmis būtinomis veiklos užtikrinimui. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdo pirkimo procedūras;

12. tik gavęs savininko sprendimą pasirašo sutartis dėl įstaigos ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį, įkeitimo;

13. atstovauja įstaigai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis teisme, kitose institucijose, įstaigos vardu pasirašo dokumentus;

14. turi kitų pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

 Kvalifikaciniai  reikalavimai

 Pretendentas turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus: 

1. Būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

3. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio) darbą.

Pretendentų papildoma kompetencija laikoma:

1.Vadovavimo sveikatos sistemos subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;

2. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (Pretendentui pateikus papildomos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);

3. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (Pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);

4. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis      2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6).

 Pretendentų dokumentai priimami 2018-05-21 – 2018-06-01 dienomis.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse,  privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti Konkurse (Nuostatų 1 priedas);

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas;

5. privačių interesų deklaraciją;

6. užpildytą Pretendento anketą (Nuostatų 2 priedas);

7. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;

8. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires;

9. kitus dokumentus, patvirtinančius Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Pretendentų atrankos būdas

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Informacijos apie konkursą teikimas

Išsamesnė informacija:

Adresas: J. Basanavičiaus g. 36, LT-57228  Kėdainiai; 310 Kab.

Telefonas: +370 347 69 505; +37067954707

El. paštas: ramune.kabosiene@kedainiai.lt

 Papildoma informacija

Kilus pagrįstų abejonių dėl Pretendentų atitikties Konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovui  priėmus  sprendimą, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms,

Konkurso į Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovo pareigoms užimti  nuostatai

Pareigybės aprašymas

 
 
       
           
Iš viso apsilankė: 13217452
Šiandien apsilankė: 682
Dabar naršo: 33
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema