Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija
 
 
tel. 8 615 88 088


 
 
 
 
 


 

Darbuotojų informacija
Apskaitos skyriusSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėja Rita Stukonienė Rodyti 421 (8 347) 69540 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Alvyda Vaidotienė Rodyti 420 (8 347) 69541 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Aldona Norienė Rodyti 418 (8 347) 69584 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Banga Davalgienė Rodyti 407 (8 347) 69562 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Violeta Maliaukienė Rodyti 407 (8 347) 69511 Spausdinti vieną įrašą
Buhalterė Danutė Vanagienė Rodyti 404 (8 347) 69508 Spausdinti vieną įrašą
Buhalterė Diana Rylienė Rodyti 404 (8 347) 44206 Spausdinti vieną įrašą
Buhalterė Ginta Kyburienė Rodyti 417 (8 347) 69552 Spausdinti vieną įrašą
Buhalterė Živilė Vansevičienė Rodyti 416 (8 347) 69523 Spausdinti vieną įrašą
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
2017-05-31 įsakymas Nr. AD-1-736

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI


I. BENDROJI DALIS

1. Apskaitos skyrius ( toliau - skyrius) - Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, veikiantis pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus nuostatus.
2. Skyrius tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.
3. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos darbą, rajono tarybos sprendimais, rajono mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008)

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
4.1. užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės ir savivaldybės lėšų naudojimą nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;
4.2. laiku fiksuoti apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių bei pagrindinių priemonių judėjimu;
4.3. tiksliai apskaityti išlaidų sąmatų vykdymo operacijas, atlikti ekonomiškai pagrįstus skaičiavimus šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti;
4.4. vykdyti kuruojamos srities finansų kontrolę, kad savivaldybės administracijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus;
4.5. apskaičiuoti ir išmokėti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams darbo užmokestį. Sudaryti ir laiku pateikti įvairias ataskaitas ir pažymas apie darbo užmokestį.
4.6. užtikrinti, kad informacija būtų prieinama tikrinančioms institucijoms.
5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
5.1. skyriaus kompetencijos klausimais rengia arba dalyvauja rengiant savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.2. vykdo savivaldybės administracijos biudžetinių, specialiųjų ir kitų lėšų pajamų ir išlaidų apskaitą;
5.3. organizuoja savivaldybės administracijos finansinės atskaitomybės rengimą;
5.4. užtikrina savivaldybės administracijai skiriamų ES ir valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšų, taip pat kitų fondų lėšų apskaitą ir finansinės atskaitomybės rengimą;
5.5. organizuoja lėšų pervedimą jų gavėjams pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas išlaidų sąmatas, sutartis;
5.6. organizuoja skirtų valstybės biudžeto lėšų metinės ir ketvirtinių finansinių ataskaitų sudarymą, jas apibendrina ir pateikia lėšas skirusioms ministerijoms;
5.7. inicijuoja sprendimus ir (ar) vykdo priimtus sprendimus, atlieka išankstinę, pakartotinę išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje;
5.8. pagal kompetenciją dalyvauja diegiant informacines sistemas;
5.9. teikia institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims reikiamus duomenis, rašytinius ir žodinius paaiškinimus, konsultacijas, rekomendacijas skyriaus kompetencijos klausimais;
5.10. atstovauja skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigos interesams kitose institucijose apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, ES ir valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų gavimo, naudojimo ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais;
5.11. atlieka bankines operacijas;
5.12. tvarko savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų komandiruočių apskaitą, kontroliuoja, kad būtų laiku už jas atsiskaityta;
5.13. tvarko ir išrašo patalpų nuomos sąskaitas, pateikia jas savivaldybės administracijos patalpas nuomojančioms įstaigoms, išrašo sąskaitas komunalinius patarnavimus;
5.14. tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, dalyvauja inventorizuojant turtą;
5.15. tvarko materialinių vertybių apskaitą;
5.16. tvarko debitorių – kreditorių apskaitą;
5.17. organizuoja kasos darbą, tvarko kasos operacijų apskaitą;
5.18. apskaito visus savivaldybės fondus;
5.19. teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda mokesčius į biudžetą ir valstybinio socialinio draudimo fondą;
5.20. apskaito šalpos pensijų lėšas, paskaičiuoja šių lėšų poreikį, teikia šių lėšų panaudojimo ataskaitas;
5.21. apskaito išmokų vaikams lėšas; paskaičiuoja šių lėšų poreikį, teikia šių lėšų panaudojimo ataskaitas;
5.22. apskaito moksleivių nemokamo maitinimo lėšas, paskaičiuoja šių lėšų poreikį, teikia šių lėšų panaudojimo ataskaitas;
5.23. priima mokyklų ataskaitas apie panaudotas nemokamo maitinimo lėšas, sudaro jų suvestines;
5.24. organizuoja ir vykdo savivaldybės investicinių projektų apskaitą jų įgyvendinimo metu;
5.25. užtikrina buhalterinės ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustatytais terminais;
5.26. vykdo kitas savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.
III. SKYRIAUS TEISĖS
6. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas ir jam pavestus uždavinius, turi teisę:
6.1. reikalauti iš savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir materialinių išteklių normavimui bei saugumui užtikrinti, finansinei kontrolei stiprinti;
6.2. kontroliuoti, kaip taikomos piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimo normos;
6.3. gauti iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių sąmatų, sutarčių, susitarimų, protokolų ir kt. dokumentų kopijas, prekių, paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktus, PVM sąskaitas  faktūras, sąskaitas  faktūras ir kt. reikalingus dokumentus užduotims ir pavedimams vykdyti;
6.4. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir kt. darbuotojams.
6.5. Skyriaus vedėjas ir specialistai, kurio pareigybės aprašyme tai numatyta, turi teisę pasirašinėti antruoju parašu savivaldybės administracijos bankinius dokumentus, antruoju parašu finansinės atskaitomybės dokumentus.  
6.6. konsultuotis ministerijose, Vyriausybės įstaigose, vietos savivaldos institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose veiklos klausimais.
6.7. dalyvauti aukštesniųjų valstybės institucijų organizuojamuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose.
IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ
7. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia administracijos direktorius.
7. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja skyriaus vyriausiasis specialistas.
9. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už pavestų funkcijų ir uždavinių, numatytų šiuose nuostatuose, įgyvendinimą.
10. Už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika, savo įgaliojimų viršijimą, pavestų užduočių ir funkcijų blogą vykdymą arba jų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Skyriaus darbuotojų atsakomybę reglamentuoja pareigybės aprašymai, Administracijos direktoriaus įsakymai, Mero potvarkiai, Savivaldybės tarybos sprendimai.Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Valentinas Tamulis
Kėdainių r. savivaldybės meras
Darbotvarkė
Priėmimo valandos
Mero pavaduotojas
Prisijungimas gyventojams
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
24252627282901
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Kovas
    2020     
KALBOS KLAUSIMAS

  Kaip būtų taisyklinga?

Susirgimai gripu padaugėjo

Susirgimų gripu padaugėjo

 

Naujienų prenumerata
Norėdami pirmieji gauti mūsų naujienas - įveskite savo el. pašto adresą:
RSS naujienos  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
   
   
     
           
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema