Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Biudžeto ir finansų skyriaus nuostatai
  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2011m. gegužės 17.d.
  įsakymu Nr AD1-906.

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROJI  DALIS

  1. Biudžeto ir finansų skyrius – Kėdainių  rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
  2. Tarnautojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

  II.  SKYRIAUS  TIKSLAI  IR FUNKCIJOS

  3.  Siekti, kad rajono biudžeto lėšos būtų naudojamos taupiai ir pagal paskirtį.
  4. Kiekvienais metais rengia maksimalaus finansavimo patvirtintoms programoms  planą, vadovaujantis  Strateginio veiklos plano metmenimis.
  5.  Dalyvauja  rengiant  trijų metų Strateginį veiklos planą.
  6. Rengia atitinkamų metų savivaldybės biudžeto projektus, taikant  strateginio planavimo ir  biudžeto sudarymo pagal programas principus, vadovaujantis rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis socialinėmis, ekonominėmis programomis.
  7. Nagrinėja biudžetinių įstaigų, seniūnijų  pateiktas paraiškas dėl asignavimų planavimo ir teikia pasiūlymus  rengiant savivaldybės biudžeto projektą.
  8. Teikia šakinėms ministerijoms  lėšų poreikį valstybės deleguotų (perduotų savivaldybės) funkcijų vykdymui planuojamiems metams pagal patvirtintas metodikas.
  9. Teikia metodinę ir praktinę  pagalbą  asignavimų valdytojams  programų  sąmatų, ataskaitų rinkinių sudarymo ir kitais  finansiniais  klausimais.
  10. Sudaro biudžeto pajamų  ir finansavimo  planą  ketvirčiais pagal asignavimų valdytojus, programas, valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominę  klasifikaciją.
  11.  Vykdo gautų pajamų į savivaldybės biudžetą apskaitą  teisės aktų nustatyta tvarka.
  12. Vykdo  asignavimų valdytojų finansavimą pagal patvirtintus rajono savivaldybės tarybos asignavimus.
  13.  Rengia bankinius dokumentus dėl lėšų pervedimo asignavimų valdytojams.
  14. Užtikrina  savivaldybės biudžeto kasinių išlaidų  judėjimo apskaitą pagal  asignavimo valdytojus ir programas.
  15. Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su  savivaldybės skolinimusi.
  16.  Veda paskolų  paėmimo ir panaudojimo apskaitą.
  17. Analizuoja  biudžetinių įstaigų  įsiskolinimų būklę, teikia informacija administracijos direktoriui.
  18. Sudaro ketvirtinį, metinį rajono savivaldybės biudžeto vykdymo  ataskaitų rinkinį ir teikia  Finansų ministerijai nustatyta tvarka.
  19. Sudaro metinę savivaldybės ir valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, turto ataskaitą ir teikia institucijoms nustatyta tvarka.
  20. Analizuoja savivaldybės biudžeto pajamų gavimą pagal pajamų rūšis ir asignavimų  panaudojimą pagal  išlaidų pavadinimus ir asignavimų valdytojus,  teikia siūlymus administracijos direktoriui.
  21. Analizuoja rajono švietimo įstaigų moksleivio krepšelio išlaidas ir  mokinio krepšelio lėšų panaudojimą ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui.
  22. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, kurios metu užtikrina tinkamą patvirtintų asignavimų  finansavimą pagal pateiktas paraiškas.
  23. Įgyvendina rajono ūkio ekonomikos reguliavimo, priskirtą savivaldybės funkcijai, politiką, nustatytant mokesčių, tarifų dydžius.
  24. Pagal žinybinių archyvų reikalavimus įformina skyriaus dokumentus ir nustatyta tvarka perduoda  į  archyvą.
  25.  Dalyvauja  savivaldybės administracijos darbo grupių,  komisijų  darbe.
  26. Rengia sprendimų, potvarkių, įsakymų ir kitų norminių aktų projektus pagal skyriaus kompetenciją.
  27. Nagrinėja gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų  prašymus, pareiškimus pagal skyriaus kompetenciją.


  III. SKYRIAUS TEISĖS

  28.  Skyrius, vykdydamas  jam pavestas funkcijas, turi šias teises:
  28.1. pasirinkti tinkamas  darbo formas ir metodus;
  28.2. gauti reikiamą informaciją iš valstybės institucijų,  savivaldybės  biudžetinių įstaigų, savivaldybės administracijos  struktūrinių padalinių;
  28.3. koordinuoti savivaldybės reguliavimo įstaigų,   savivaldybės administracijos  struktūrinių padalinių finansinę veiklą, susijusią su  savivaldybės biudžeto vykdymu;
  28.4. nustatyta tvarka imtis priemonių  savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės struktūrinių padalinių padarytiems  teisės aktų finansiniams pažeidimams pašalinti;
  28.5. konsultuotis su  vyriausybės institucijų , savivaldybių asociacijos atstovais;
  28.6. teikti pasiūlymus  administracijos direktoriui  biudžeto sudarymo ir biudžeto išlaidų klausimais.
  29. Skyriaus darbuotojai turi ir kitas  Lietuvos Respublikos įstatymais ir  Vyriausybės nutarimais  suteiktas teises.

  IV. ATSAKOMYBĖ

  30. Skyriaus  vedėjas ir darbuotojai  atsako už  funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose, vykdymą.
  31. Skyriaus   darbuotojai atsako  už  funkcijų, numatytų pareiginiuose aprašymuose, vykdymą.
  32. Skyriaus darbuotojai  už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika, savo įgaliojimų viršijimą, pavestų užduočių ir funkcijų blogą vykdymą arba jų  nevykdymą atsako Lietuvos  Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.