Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
English
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Spalis
    2018     
Darbuotojų informacija
Kontrolės ir audito tarnyba Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Savivaldybės kontrolierė Zita Valiauskienė Rodyti 401 (8 347) 69504 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Jurga Volkovaitė Rodyti 402 (8 347) 69507 Spausdinti vieną įrašą
Tarnybos patarėja Rūta Lukoševičienė Rodyti 403 (8 347) 69542 Spausdinti vieną įrašą
Tarnybos patarėja Vilma Unikienė Rodyti 403 (8 347) 69542 Spausdinti vieną įrašą
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 19 d. sprendimu  Nr. TS-348
2016 m. vasario 12 d.  sprendimas Nr. TS-3
2018 m. vasario 15 d. sprendimas Nr. TS-5


KĖDAINIŲ  RAJONO  SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS  IR  AUDITO  TARNYBOS NUOSTATAI

I.BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba)  yra prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
2. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga (kodas – 188608971), finansuojama iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885), adresas J. Basanavičiaus g. 36, 57288, Kėdainiai. Savininko teises ir pareigas įgyvendinti institucija – Kėdainių rajono savivaldybės taryba.
3. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą išlaidų sąmatą, dokumentų blankus, savo antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu, sąskaitą banke.
4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais   įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir  šiais nuostatais.
5. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
6. Savivaldybės kontrolierius, tarnybos  valstybės tarnautojai negali būti savivaldybės tarybos nariai ir darbo metu negali dalyvauti politinių partijų ir organizacijų veikloje.
7. Tarnybos buveinės adresas: J. Basanavičiaus 36, LT- 52788 Kėdainiai.

II. TARNYBOS  VEIKLOS  RŪŠIS,  TIKSLAS  IR  UŽDAVINIAI

8. Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos  savivaldybių veikla.
9. Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisingai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas Valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
10.Tarnybos uždaviniai:
10.1. prižiūrėti, ar teisingai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai naudojamas Savivaldybės biudžetas;
10.2. prižiūrėti kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas;  
10.3. vykdyti Savivaldybės turto apskaitos, valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kontrolę;
10.4. užtikrinti, kad atliekamas finansinis ir veiklos auditas atitiktų valstybinio audito reikalavimus;
10.5. vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

III. TARNYBOS  FUNKCIJOS

11. Siekdama veiklos tikslo ir įgyvendindama nustatytus uždavinius, Tarnyba vykdo šias funkcijas:        
11.1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;
11.2. kiekvienais metais rengia ir reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia Kėdainių rajono savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
11.3. rengia ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
11.4. rengia ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias Tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; Tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;
11.5. rengia ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už  kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip  pat išvadas dėl iš valstybės vardu paskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;
11.6. kontroliuoja savivaldybės vietinių rinkliavų surinkimą;
11.7. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Lietuvos Respublikos audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei Centralizuota vidaus audito tarnyba;
11.8. Valstybės kontrolės prašymu teikia Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;
11.9. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kituose teisės aktuose priskirtas  funkcijas.

IV. TARNYBOS  TEISĖS

12. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
12.1. reikalauti, kad audito ar kitų kontrolės funkcijų  vykdymo metu, Tarnybos darbuotojai netrukdomai įeitų į audituojamo ar tikrinamojo subjekto patalpas;
12.2. reikalauti, kad audito ar kitų kontrolės funkcijų vykdymo metu, audituojamo ar tikrinamojo subjekto vadovas suteiktų patalpas auditui atlikti;
12.3. reikalauti, kad Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, pateiktų savo veiklos ateinančių metų plano projektą iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos tarpusavio veiklos koordinavimo  tikslais.
12.4. gauti iš audituojamų ar tikrinamų subjektų finansiniam ir veiklos auditui ar kitoms kontrolės funkcijoms atlikti reikalingus dokumentus, informaciją, duomenis ir jų kopijas, audituojamų ar tikrinamų subjekto vadovų ir kitų darbuotojų raštiškus ir žodinius paaiškinimus;
12.5. gauti iš Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus audito ataskaitas;
12.6. nurodyti audituotų subjektų vadovams veiklos trūkumus ir nustatyti terminą per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;
12.7. pasitelkti auditui atlikti reikalingus specialistus;
12.8. dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų  posėdžiuose ir išsakyti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
12.9. dalyvauti Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje;
12.10. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų  teisės aktų suteiktomis teisėmis.

V. TARNYBOS  DARBO  ORGANIZAVIMAS

13. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius. Jis atskaitingas Kėdainių rajono savivaldybės tarybai.
14. Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojų  tarnybos santykių teisinius pagrindus nustato Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymai.
15. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas  Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį  išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės,  audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą. Savivaldybės kontrolierius į tarnybines komandiruotes kasmetinių ir kitų  atostogų leidžiamas mero potvarkiu.              
16. Tarnybos atliekamo finansinio ir veiklos audito principus, taisykles, procedūras, audito darbą, ataskaitų rengimą nustato ir reglamentuoja valstybinio audito reikalavimai.
17. Savivaldybės kontrolierius:
17.1. tvirtina  Tarnybos struktūrą,  pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus. Valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų  atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, vykdo kitas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos personalo funkcijas;
17.2. leidžia įsakymus, organizuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;
17.3.  sudaro Tarnybos  veiklos  plano projektą,   gavęs  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą. Su šiuo projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų Tarnybos veiklos planą, organizuoja  jo vykdymą ir atsako už jį. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;
17.4.  Tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;
17.5. turi teisę dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir išsakyti nuomonę savo kompetencijos klausimais;
17.6.  Valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose; Sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės   konsoliduotųjų  ataskaitų  rinkinio audite  tokiu mastu,  kad  Valstybės  kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio  parengti,  ir  teikia duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.
17.7. pats atlieka ir (arba) skiria Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;
17.8. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu informuoti Savivaldybės kontrolierių;
17.9. teikia merui, Savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų apžeidimų.
17.10. kiekvienais metais reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia Kėdainių rajono savivaldybės tarybai išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktų tvirtinti metinių Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, metinių Savivaldybės finansinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
17.11. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;
17.12. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;
17.13. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;
17.14. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Tarnybos veiklos ataskaitą.
17.15. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados  pateikimą.
17.16. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;
17.17.  Kėdainių rajono savivaldybės tarybos arba Tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;
17.18. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos administracinei komisijai;
17.19. teikia informaciją Vyriausybės atstovui  apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;
18. Tarnybos valstybės tarnautojai:
18.1. Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu atlieka eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus;
18.2. finansinio ir veiklos audito metu pagal valstybinio audito reikalavimus pasitelkia ekspertus (specialistus), turinčius reikiamų žinių, patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti;
18.3. įstatymų nustatyta tvarka atsako už jiems pavestų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados pateikimą.

VI. TARNYBOS  KONTROLĖ  IR  VISUOMENĖS  INFORMAVIMAS

19. Tarnybos atliekamų auditų išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.
20. Tarnybos veiklos ataskaitos, Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės tinklalapyje www.kedainiai.lt, jei įmanoma, ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

VII. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

21. Tarnyba reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
 
 
   
   
           
Iš viso apsilankė: 13776086
Šiandien apsilankė: 3693
Dabar naršo: 730
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema