Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie šalinamus medžius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Darbuotojų informacija
  Kultūros ir sporto skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas Rodyti 707 8 682 63669
  (8 347) 69575
  Spausdinti vieną įrašą
  Skyriaus vedėjo pavaduotojas Gediminas Misius Rodyti 701 8 614 20493
  (8 347) 50669
  Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Inga Mickevičiūtė Rodyti 702 (8 347) 50669 Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Dovilė Bugenienė Rodyti 703 (8 347) 44203 Spausdinti vieną įrašą
  clock - darbuotojo priėmimo laikas.

  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2019 m. liepos  8 d. įsakymu Nr. AD-1-793

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
  KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus nuostatai reglamentuoja Kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius), Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) administracijos struktūrinio padalinio, uždavinius, funkcijas, teises ir skyriaus darbo organizavimą.
  2. Skyrius yra pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministrų įsakymais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais ir šiais nuostatais.
  4. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant savivaldybės kultūros ir sporto politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti šių sričių viešąjį administravimą.
  5. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.
  6. Skyrius gali turėti savo antspaudą, blanką.

  II. SKYRIUS
  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
   
  7.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės kultūros ir sporto politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministrų įsakymų, savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros ir sporto veiklą, vykdymą;
  7.2. formuoti ir įgyvendinti rajono savivaldybės kultūros politiką muziejų, bibliotekų, etninės kultūros, meno mėgėjų veikloje bei kitose kultūros srityse, rūpintis gyventojų bendrosios kultūros ugdymu;
  7.3. formuoti ir įgyvendinti rajono savivaldybės sporto politiką, dalyvauti šalies, tarptautinėje, olimpinėje sporto veikloje.
  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius kultūros srityje, atlieka šias funkcijas:
  8.1. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginių plėtros planų, veiklos planų projektus, savivaldybės biudžeto projekto kultūros dalį, savivaldybės tarybai patvirtinus organizuoja jų įgyvendinimą;
  8.2. teikia pasiūlymus rajono savivaldybės Tarybai, Administracijos direktoriui dėl savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, teatrų, muzikos, dailės, kino, etninės kultūros, kultūros paveldo, leidybos, profesionalaus meno sklaidos bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo įgyvendinimo srityse;
  8.3. organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros politikos plėtrą regionuose, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
  8.4. teikia pasiūlymus rajono savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
  8.5. koordinuoja ir prižiūri savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvinimo;
  8.6. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo;
  8.7. koordinuoja savivaldybės tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
  8.8. dalyvauja rengiant valstybines, regionines ir savivaldybės kultūros plėtros programas, koordinuoja ir prižiūri jų vykdymą savivaldybės teritorijoje;
  8.9. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje;
  8.10. organizuoja savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, rūpinasi šių specialistų bei meno mėgėjų kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu;
  8.11. inicijuoja savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;
  8.12. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės dainų šventes, festivalius, kultūros įstaigų meno kolektyvų konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius, užtikrinančius dainų švenčių tradicijos tęstinumą;
  8.13. skatina kultūros įstaigų meno kolektyvų koncertinę veiklą, dalyvavimą regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose: konkursuose, festivaliuose, šventėse ir kituose renginiuose;
  8.14. rūpinasi kultūros įstaigų meno kolektyvų steigimu, jų veiklos gerinimu, vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu;
  8.15. teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl tinkamų darbo sąlygų meno kolektyvų vadovams sudarymo, jų darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimo, meno kolektyvų aprūpinimo tautiniais, koncertiniais kostiumais, muzikos instrumentais;
  8.16. inicijuoja savivaldybės kultūros būklės tyrimus;
  8.17. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros, turizmo klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją savivaldybės Tarybai, Kultūros ministerijai, kitoms institucijoms apie kultūros politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje;
  8.18. vykdo kitas steigėjo numatytas kultūros administravimo funkcijas.
  9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius  sporto srityje atlieka šias funkcijas:
  9.1. analizuoja sporto būklę savivaldybėje, užtikrina valstybės nustatytos politikos sporto srityje įgyvendinimą rajone bei ilgalaikių savivaldybės sporto plėtros tikslų ir priemonių jiems pasiekti įgyvendinimą, bei teikia visuomenei informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias   sporto įstaigas, sporto bazes ir įrenginius, vykdomas sporto programas;
  9.2. teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo;
  9.3. rengia savivaldybės ilgalaikius sporto plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto sporto dalį, sporto savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus organizuoja jų įgyvendinimą;
  9.4. įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą gyventojams;
  9.5. organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių sporto politikos plėtrą bei veiklą, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
  9.6. įgyvendina sporto plėtojimo priemones, numatytas savivaldybės tarybos patvirtintuose strateginės plėtros ir veiklos planuose;
  9.7. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sporto veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo;
  9.8. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės tarptautinio sporto bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi sporto sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
  9.9. skatina ir sudaro sąlygas geriausiems rajono savivaldybės sportininkams, komandoms pasiruošti ir dalyvauti regioninėse, respublikinėse, tarptautinėse varžybose, sporto festivaliuose ir kituose sportiniuose renginiuose;
  9.10. organizuoja sporto mokomąsias stovyklas, tvirtina savivaldybės sporto šakų rinktines;
  9.11. organizuoja sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą sporto darbuotojams;
  9.12. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją sporto klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją savivaldybės Tarybai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, kitoms institucijoms apie sporto politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje;
  9.13. vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į  sporto reikšmę sveikatai, dalyvauja visuomenės sveikatinimo veikloje;
  9.14. inicijuoja ir organizuoja sporto varžybas ir kitus sporto renginius vaikams ir suaugusiesiems;
  9.15. vykdo kitas steigėjo numatytas sporto politikos administravimo ir įgyvendinimo funkcijas;
  9.16. skatina sporto klubų, organizacijų, pavienių asmenų dalyvavimą olimpiniuose, parolimpiniuose judėjimuose;
  9.17. bendradarbiauja su kitų miestų, rajonų sporto organizacijomis, šalies ir tarptautinėmis sporto šakų federacijomis;
  9.18. pagal kompetenciją atstovauja steigėjui kitose institucijose.

  III. SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius turi teisę:
  10.1. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių dokumentus bei kitą informaciją reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;
  10.2. teikti siūlymus kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo klausimais.

  IV. SKYRIUS
  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
  12. Skyriaus vedėjas:
  12.1. pavaldus ir atskaitingas direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį;
  12.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  12.3. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo priedų ir priemokų skyrimo, nuobaudų skyrimo Skyriaus tarnautojams;
  12.4. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla svarstymo savivaldybės institucijose;
  12.5. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero ir savivaldybės tarybos pavedimus, vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus.
  13. Skyriaus vedėjo pavaduotojas:
  13.1. pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui;
  13.2. organizuoja Skyriaus specialistų, dirbančių sporto srityje, darbą – paskirsto užduotis ir koordinuoja jų vykdymą bei atsako už Skyriui priskirtų sporto srities uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  13.3. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla svarstymo savivaldybės institucijose;
  13.4. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero ir savivaldybės tarybos pavedimus.
  14. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes administracijos direktorius.
  15. Esant reikalui, Skyriaus tarnautoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio tarnautojo kompetencijai priskirtus klausimus.
  16. Skyriaus tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
  17. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.
  18. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui.

  V. SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  19. Skyrius steigiamas ir likviduojamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina, keičia arba papildo savivaldybės administracijos direktorius.


  _____________________________

  Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.