Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
English
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Spalis
    2018     
Darbuotojų informacija
Socialinės paramos skyriusSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė Rodyti 409 (8 347) 69580 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistas Donatas Stelmokas Rodyti 414 (8 347) 69 528 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Aušra Verbliugevičienė Rodyti 412 (8 347) 69554 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Gintarė Vainauskienė Rodyti 412 (8 347) 69554 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Vilma Zdanavičienė Rodyti 413 (8 347) 69585 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Jurgita Rimdeikienė Rodyti 413 (8 347) 69585 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Ingrida Žukauskienė Rodyti 415 (8 347) 69581 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Loreta Petrauskienė Rodyti 408 (8 347) 44200 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Jonė Silevičiūtė Rodyti 408 (8 347) 44200 Spausdinti vieną įrašą
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
PATVIRTINTA  
Kėdainių rajono savivaldybės administratoriaus įsakymu            
2012  m. gegužės 2 d.  įsakymu Nr. AD-1-595

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau - Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimo tvarką.
2. Skyrius - Kėdainių rajono savivaldybės administracijos padalinys, veikiantis pagal Skyriaus nuostatus, patvirtintus savivaldybės administracijos direktoriaus.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
4. Skyrius yra pavaldus administracijos direktoriui ir tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
5. Skyrius turi savo antspaudą.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
6.1. įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės bendruomeninę socialinės apsaugos politiką rajono savivaldybės teritorijoje;
6.2. ginti žmogų kaip individualybę ir vertybę, puoselėti jo teisę į apsisprendimą ir savirealizaciją;
6.3. plėtoti socialinę paramą ir socialines paslaugas vietos bendruomenėje;
6.4. užtikrinti savalaikį piniginės paramos skyrimą ir socialinių paslaugų teikimą.
7. Skyrius vykdo šias funkcijas:
7.1. kontroliuoja ir koordinuoja savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigų socialinių paslaugų teikimą, seniūnijų socialinių darbuotojų veiklą;
7.2. rengia socialinių paslaugų įstaigų įkūrimo ir reorganizavimo projektus;
7.3. remia nevyriausybinių, labdaros organizacijų steigimą ir veiklą, renka informaciją apie šių organizacijų veiklą;
7.4. analizuoja socialiai remtinų asmenų būklę rajone;
7.5. teikia metodinę ir praktinę pagalbą socialiniams darbuotojams;
7.6. pagal kompetenciją atstovauja savivaldybę valstybinėse institucijose socialiniais klausimais;
7.7. priima sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo;
7.8. organizuoja gyventojų skundų ir prašymų nagrinėjimą pagal savo kompetenciją;
7.9. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda neįgaliojo pažymėjimą
7.10. renka informaciją, analitinę medžiagą, aplinkos analizę socialiniais klausimais, esant pavedimui ar atsiradus būtinybei rengia medžiagą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovybei, ruošia pasitarimus socialiniais klausimais.
7.11. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų instituciją teisės aktų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.
7.12. rūpinasi pilnamečiais našlaičiais ir be tėvų globos likusiais asmenimis dėl įsikūrimo išmokos skyrimo (dokumentų surinkimas, administracijos direktoriaus įsakymų ruošimas ir kt.).
7.13. užtikrina pašalpų ir kompensacijų išmokėjimą, lengvatų taikymą nukentėjusių asmenų grupėms (asmenims, nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 dienomis, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams ir jų šeimoms);
7.14. atstovauja civilinėse bylose dėl suaugusių fizinių asmenų neveiksnumo, globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo bei kitose skyriaus kompetencijos bylose. Konsultuoja interesantus dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais, globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo.
7.15. organizuoja gyventojų aprūpinimą gyvenamosiomis patalpomis teisės aktų nustatyta tvarka;
7.16. koordinuoja ir kuruoja rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai programų vykdymą;
7.17. dalyvauja planuojant savivaldybės investicines programas socialinės apsaugos srityje;
7.18. organizuoja būsto pritaikymą žmonėms su negalia;
7.19. vykdo rajono savivaldybės Tarybos, mero, administracijos direktoriaus nurodymus;
7.20. rengia ataskaitas apie socialinę padėtį savivaldybėje ir teikia jas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
7.21. apskaičiuoja ir skiria piniginę socialinę paramą ir išmokas vaikams kaimiškųjų seniūnijų gyventojams;
7.22. vadovaujantis valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika planuoja lėšas piniginėms išmokoms ir socialinės paslaugoms organizuoti;
7.23. organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą savivaldybėje;
7.24. kontroliuoja savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę;
7.25. vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis;
7.26. socialinių paslaugų teikimo mastui ir rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti kasmet sudaro socialinių paslaugų planą;
7.27. informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir apskrities viršininką apie savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines paslaugas;
7.28. organizuoja socialinės paramos mokiniams teikimą Kėdainių rajono savivaldybėje, tvarko šios paramos gavėjų apskaitą SPIS informacinėje sistemoje;
7.29. organizuoja valstybinių šalpos išmokų paskaičiavimą ir išmokėjimą.
7.30. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).

III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS
8. Įgyvendindami pavestus uždavinius ir priskirtas funkcijas, Skyriaus darbuotojai turi teisę:
8.1. kuruoti savivaldybės reguliavimo sferoje esančių socialinės paskirties įstaigų veiklą jai pavestų funkcijų ribose;
8.2. gauti informaciją Skyriaus kuruojamais klausimais iš vietos savivaldos institucijų, kitų savivaldybės administracijos padalinių;
8.3. teikti pasiūlymus socialinės paramos, paslaugų teikimo tobulinimo klausimais;
8.4. kelti profesinę kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose;
8.5. įstatymų nustatyta tvarka gauti kasmetines atostogas;
8.6. Skyriaus darbuotojai turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais suteiktas teises.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir atleidžia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
10. Skyriaus vedėjas rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus vadovaudamasis teisės aktais bei šiais nuostatais.

V. ATSAKOMYBĖ
11. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už uždavinių ir funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose, įgyvendinimą, už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika, savo įgaliojimų viršijimą, pavestų užduočių ir funkcijų netinkamą vykdymą arba jų nevykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę reglamentuoja pareigybių aprašymai, administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, savivaldybės Tarybos sprendimai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Skyrius reorganizuojamas arba likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
 
 
   
   
           
Iš viso apsilankė: 13797512
Šiandien apsilankė: 1954
Dabar naršo: 105
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema