Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Socialinės paramos skyriaus nuostatai
  PATVIRTINTA  
  Kėdainių rajono savivaldybės
  administratoriaus įsakymu            
  2012  m. gegužės 2 d.
   įsakymu Nr. AD-1-595

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau - Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius - Kėdainių rajono savivaldybės administracijos padalinys, veikiantis pagal Skyriaus nuostatus, patvirtintus savivaldybės administracijos direktoriaus.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais poįstatyminiais aktais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
  4. Skyrius yra pavaldus administracijos direktoriui ir tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
  5. Skyrius turi savo antspaudą.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
  6.1. įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės bendruomeninę socialinės apsaugos politiką rajono savivaldybės teritorijoje;
  6.2. ginti žmogų kaip individualybę ir vertybę, puoselėti jo teisę į apsisprendimą ir savirealizaciją;
  6.3. plėtoti socialinę paramą ir socialines paslaugas vietos bendruomenėje;
  6.4. užtikrinti savalaikį piniginės paramos skyrimą ir socialinių paslaugų teikimą.
  7. Skyrius vykdo šias funkcijas:
  7.1. kontroliuoja ir koordinuoja savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigų socialinių paslaugų teikimą, seniūnijų socialinių darbuotojų veiklą;
  7.2. rengia socialinių paslaugų įstaigų įkūrimo ir reorganizavimo projektus;
  7.3. remia nevyriausybinių, labdaros organizacijų steigimą ir veiklą, renka informaciją apie šių organizacijų veiklą;
  7.4. analizuoja socialiai remtinų asmenų būklę rajone;
  7.5. teikia metodinę ir praktinę pagalbą socialiniams darbuotojams;
  7.6. pagal kompetenciją atstovauja savivaldybę valstybinėse institucijose socialiniais klausimais;
  7.7. priima sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo;
  7.8. organizuoja gyventojų skundų ir prašymų nagrinėjimą pagal savo kompetenciją;
  7.9. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda neįgaliojo pažymėjimą
  7.10. renka informaciją, analitinę medžiagą, aplinkos analizę socialiniais klausimais, esant pavedimui ar atsiradus būtinybei rengia medžiagą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovybei, ruošia pasitarimus socialiniais klausimais.
  7.11. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų instituciją teisės aktų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.
  7.12. rūpinasi pilnamečiais našlaičiais ir be tėvų globos likusiais asmenimis dėl įsikūrimo išmokos skyrimo (dokumentų surinkimas, administracijos direktoriaus įsakymų ruošimas ir kt.).
  7.13. užtikrina pašalpų ir kompensacijų išmokėjimą, lengvatų taikymą nukentėjusių asmenų grupėms (asmenims, nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 dienomis, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams ir jų šeimoms);
  7.14. atstovauja civilinėse bylose dėl suaugusių fizinių asmenų neveiksnumo, globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo bei kitose skyriaus kompetencijos bylose. Konsultuoja interesantus dėl fizinių asmenų pripažinimo neveiksniais, globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo.
  7.15. organizuoja gyventojų aprūpinimą gyvenamosiomis patalpomis teisės aktų nustatyta tvarka;
  7.16. koordinuoja ir kuruoja rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai programų vykdymą;
  7.17. dalyvauja planuojant savivaldybės investicines programas socialinės apsaugos srityje;
  7.18. organizuoja būsto pritaikymą žmonėms su negalia;
  7.19. vykdo rajono savivaldybės Tarybos, mero, administracijos direktoriaus nurodymus;
  7.20. rengia ataskaitas apie socialinę padėtį savivaldybėje ir teikia jas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
  7.21. apskaičiuoja ir skiria piniginę socialinę paramą ir išmokas vaikams kaimiškųjų seniūnijų gyventojams;
  7.22. vadovaujantis valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika planuoja lėšas piniginėms išmokoms ir socialinės paslaugoms organizuoti;
  7.23. organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą savivaldybėje;
  7.24. kontroliuoja savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę;
  7.25. vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis;
  7.26. socialinių paslaugų teikimo mastui ir rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti kasmet sudaro socialinių paslaugų planą;
  7.27. informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir apskrities viršininką apie savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines paslaugas;
  7.28. organizuoja socialinės paramos mokiniams teikimą Kėdainių rajono savivaldybėje, tvarko šios paramos gavėjų apskaitą SPIS informacinėje sistemoje;
  7.29. organizuoja valstybinių šalpos išmokų paskaičiavimą ir išmokėjimą.
  7.30. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).

  III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  8. Įgyvendindami pavestus uždavinius ir priskirtas funkcijas, Skyriaus darbuotojai turi teisę:
  8.1. kuruoti savivaldybės reguliavimo sferoje esančių socialinės paskirties įstaigų veiklą jai pavestų funkcijų ribose;
  8.2. gauti informaciją Skyriaus kuruojamais klausimais iš vietos savivaldos institucijų, kitų savivaldybės administracijos padalinių;
  8.3. teikti pasiūlymus socialinės paramos, paslaugų teikimo tobulinimo klausimais;
  8.4. kelti profesinę kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, konferencijose;
  8.5. įstatymų nustatyta tvarka gauti kasmetines atostogas;
  8.6. Skyriaus darbuotojai turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais suteiktas teises.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir atleidžia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
  10. Skyriaus vedėjas rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus vadovaudamasis teisės aktais bei šiais nuostatais.

  V. ATSAKOMYBĖ

  11. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už uždavinių ir funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose, įgyvendinimą, už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika, savo įgaliojimų viršijimą, pavestų užduočių ir funkcijų netinkamą vykdymą arba jų nevykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  12. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę reglamentuoja pareigybių aprašymai, administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, savivaldybės Tarybos sprendimai.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  13. Skyrius reorganizuojamas arba likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.