Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
eng
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
Darbuotojų informacija
Sporto ir turizmo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėjas Gediminas Misius Rodyti (8 347) 50669 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Inga Mickevičiūtė Rodyti (8 347) 50669 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Emilija Zmejauskaitė Rodyti (8 347) 50669 Spausdinti vieną įrašą
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. lapkričio 30    d.
sakymu Nr. AD-1-1280

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO IR TURIZMO  SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sporto ir turizmo (toliau – Skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyrius – yra pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).  
4. Skyrius steigiamas ir likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.
5. Skyriaus gali turėti savo anspaudą ir blanką.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
6.1. užtikrinti valstybinės ir savivaldybės Kūno kultūros ir sporto politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymų, savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kūno kultūrą ir sportą, vykdymą;
6.2. organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo, suaugusiųjų kūno kultūros ir sporto   poreikių ugdymą, skatinti gyventojus nuolat sportuoti bei dalyvauti sveikatinimo programose;
6.3. įgyvendinti valstybinę turizmo politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus, rajono savivaldybės Tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius turizmo veiklą.
6.4. formuoti ir įgyvendinti rajono savivaldybės turizmo politiką.
7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius Kūno kultūros ir sporto srityje atlieka šias funkcijas:
7.1. analizuoja kūno kultūros ir sporto būklę, teikia visuomenei informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias kūno kultūros ir sporto įstaigas, vykdomas kūno kultūros ir sporto programas;
7.2. teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės kūno kultūros ir sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo;
7.3. rengia savivaldybės ilgalaikius kūno kultūros ir sporto plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto kūno kultūros ir sporto dalį, kūno kultūros ir sporto savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus organizuoja jų įgyvendinimą;
7.4. įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą gyventojams;
7.5. organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kūno kultūros ir sporto politikos plėtrą bei veiklą, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
7.6. įgyvendina kūno kultūros ir sporto plėtojimo priemones, numatytas savivaldybės tarybos patvirtintuose strateginės plėtros ir veiklos planuose;
7.7. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kūno kultūros ir sporto veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo;
7.8. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės tarptautinio kūno kultūros ir sporto bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi kūno kultūros ir sporto sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
7.9. skatina ir sudaro sąlygas geriausiems rajono savivaldybės sportininkams, komandoms pasiruošti ir dalyvauti regioninėse, respublikinėse, tarptautinėse varžybose, sporto festivaliuose ir kituose sportiniuose renginiuose;
7.10. organizuoja sporto – mokomąsias stovyklas, tvirtina savivaldybės sporto šakų rinktines;
7.11. organizuoja kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą kūno kultūros ir sporto darbuotojams;
7.12. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kūno kultūros ir sporto klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją savivaldybės Tarybai, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitoms institucijoms apie kūno kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje;
7.13. vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai, dalyvauja visuomenės sveikatinimo veikloje;
7.14. inicijuoja ir organizuoja sporto varžybas ir kitus sporto renginius vaikams ir suaugusiesiems;
7.15. vykdo kitas steigėjo numatytas kūno kultūros ir sporto politikos administravimo ir įgyvendinimo funkcijas;
7.16. skatina sporto klubų, organizacijų, pavienių asmenų dalyvavimą olimpiniuose, parolimpiniuose judėjimuose;
7.17. bendradarbiauja su kitų miestų, rajonų sporto organizacijomis, šalies ir tarptautinėmis sporto šakų federacijomis;
7.18. pagal kompetenciją atstovauja steigėjui kitose institucijose.
8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius turizmo srityje atlieka šias funkcijas:
8.1. teikia pasiūlymus rajono savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės turizmo politikos formavimo ir įgyvendinimo;
8.2. organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinio Turizmo departamento prie Ūkio ministerijos vadovo įsakymų reglamentuojančių turizmo plėtrą regionuose įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
8.3.  įgyvendina valstybinę ir savivaldybės turizmo politiką;
8.4. koordinuoja savivaldybės turizmo organizacijų ir įstaigų veiklą;
8.5. rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus turizmo klausimais;
8.6. inicijuoja savivaldybės turizmo išteklių ir paslaugų situacijos sociologinius ir statistinius tyrimus;
8.7. inicijuoja turizmo įstaigų programas respublikiniams ir tarptautiniams fondams, rengia raštus turizmo įstaigoms;
8.8. renka, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, ruošia informacinius pranešimus apie turizmo būklę savivaldybėje;
8.9. konsultuoja organizacijas, darbuotojus, savivaldybės gyventojus turizmo vystymo klausimais;
8.10. analizuoja ir skleidžia informaciją, žinias apie kitų savivaldybių ir užsienio valstybių patirtį, sprendžiant turizmo vystymo problemas;
8.11. atstovauja savivaldybę bendradarbiaujant su kitomis šalies ir užsienio turizmo organizacijomis;
8.12. analizuoja savivaldybės turizmo išteklius ir paslaugų rinką, reklamuoja ir teikia turizmo informaciją;
8.13. rengia turizmo plėtros, informacijos ir turizmo išteklių vystymo savivaldybės teritorijoje projektus, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
8.14. rengia ir įgyvendina viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros projektus;
8.15. skatina turizmo organizacijų ir visuomeninių organizacijų plėtrą ir veiklą;
8.16. rengia  ir įgyvendina viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros projektus;
8.17. planuoja ir įgyvendina priemones, reikalingas rekreacinių teritorijų apsaugai, poilsio ir turizmo veiklai šiose teritorijose plėtoti, tvarko rekreacinių teritorijų apskaitą, tvirtina rekreacinių teritorijų naudojimo reglamentus;
8.18. planuoja ir organizuoja vaikų ir jaunimo stovyklų veiklą, nustato šioms stovykloms taikomus reikalavimus ir kontroliuoja jų vykdymą;
8.19. organizuoja savivaldybės turistinių leidinių, žemėlapių, suvenyrų leidimą;
8.20. organizuoja turizmo stovyklas, rekreacijos renginius;
8.21. tvarko ir teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis nacionalinei turizmo informacinei sistemai;
8.22. organizuoja turizmo paslaugų komisijos posėdžius;
8.23. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti.
III. SKYRIAUS TEISĖS
9. Skyrius turi teisę:
9.1. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių dokumentus bei kitą informaciją reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;  
9.2.teikti pasiūlymus sporto ir turizmo politikos įgyvendinimo klausimais.  

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
10. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.      
11. Skyriaus vedėjas:
11.1. pavaldus ir atsakingas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį;
11.2. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už skyriaus paskirtų užduočių ir funkcijų vykdymą;
11.3. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo priedų ir priemokų skyrimo, nuobaudų skyrimo Skyriaus tarnautojams;
 11.4. teikia tiesioginiams vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla svarstymo savivaldybės institucijose;
 11.5. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero ir savivaldybės tarybos pavedimus, vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
 
 
       
           
Iš viso apsilankė: 12652575
Šiandien apsilankė: 2219
Dabar naršo: 72
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema