Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
English
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Spalis
    2018     
Darbuotojų informacija
Strateginio planavimo ir investicijų skyriusSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėja Kristina Kemešienė Rodyti 711 (8 347) 69512 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Aušra Čiukienė Rodyti 712 (8 347) 44201 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Reda Ivanauskienė Rodyti 706 (8 347) 44202 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Danguolė Paulauskė Rodyti 716 (8 347) 69548 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Eglė Šileikė Rodyti 717 (8 347) 44205 Spausdinti vieną įrašą
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
PATVIRTINTA:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. gegužės  17  d. įsakymu Nr. AD1-907

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (toliau skyrius) – savivaldybės administracijos padalinys, veikiantis pagal administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus nuostatus.
2. Skyrius steigiamas ir jo veikla nutraukiama tarybos sprendimu.
3. Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, ISO 9001:2008 standarto reikalavimais, tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais, savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis.

II. SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Kurti ir diegti strateginio planavimo sistemą.
5. Organizuoti strateginio planavimo procesą.
6. Koordinuoti savivaldybės strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą.
7. Inicijuoti ir koordinuoti savivaldybės projektų paraiškų rengimą finansinei paramai gauti.
8. Koordinuoti savivaldybės projektų įgyvendinimo eigą gavus paramą.
9. Koordinuoti  savivaldybės bendruomenių veiklą.
10. Siekti pritraukti į rajoną investicijas.
11. Užmegzti, plėtoti ir koordinuoti savivaldybės bendradarbiavimą su užsienio šalių partneriais.
12. Analizuoti ir apibendrinti įvairių sričių informaciją, susijusią su projektų rengimu ir įgyvendinimu bei teikti išvadas ir pasiūlymus vadovybei.

III. SKYRIAUS FUNKCIJOS IR KOMPETENCIJA
13. Rengia savivaldybės strateginius planus, koordinuoja jų įgyvendinimą, bei rengia kasmetines ataskaitas, teikia pasiūlymus rengiant programinį biudžetą.
14. Koordinuoja, rengia ir derina planuojamų metų Valstybės investicijų programos projektą.
15. Analizuoja galimybes gauti paramą dalyvaujant įvairiose programose, teikia pasiūlymus projektų ir programų ruošimui.
16. Koordinuoja rajono savivaldybės projektų paraiškų rengimą ir teikimą finansinei paramai gauti, rengia paraiškas.
17. Koordinuoja projektų įgyvendinimo eigą gavus paramą.
18. Dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse parodose pristatant rajono savivaldybę.
19. Kaupia, analizuoja ir apibendrina įvairių sričių informaciją ir teikia išvadas bei pasiūlymus savivaldybės administracijai.
20. Konsultuoja interesantus skyriaus kompetencijos klausimais.
21. Palaiko ryšius su savivaldybės bendruomenėmis, teikia joms informaciją, metodinę pagalbą projektų rengimo, paraiškų pildymo klausimais tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
22. Rengia ir įgyvendina bendruomenių veiklos rėmimo tvarką, organizuoja kaimo bendruomenių projektų konkursus finansinei paramai iš savivaldybės biudžeto gauti.
23. Rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų norminių teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais.
24. Bendradarbiauja su ministerijomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, kitais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais.25. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės administracijos archyvą.
    
IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
26. Skyriaus veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
27. Skyriaus veiklos nuostatus ir pareigybių aprašymus įsakymu tvirtina administracijos direktorius.
28. Skyriaus vedėją (valstybės tarnautoją) ir specialistus (valstybės tarnautojus) skiria į pareigas ir atleidžia administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
29. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį. Skyriaus vedėjas:
29.1. spręsdamas skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą;
29.2. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
29.3. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi kiti teisės aktai;
29.4. rengia skyriaus darbuotojų (valstybės tarnautojų) pareigybės aprašymus;
29.5. vykdo tarybos, mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojų  pavestas užduotis ir veikia pagal jų suteiktus įgaliojimus.
30. Nesant skyriaus vedėjo, jo pareigas atlieka darbuotojas, paskirtas administracijos direktoriaus įsakymu.
31. Skyriaus darbuotojai (valstybės tarnautojai) yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

V. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS
32. Skyrius, vykdydamas savo uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
32.1. gauti operatyvią informaciją, statistinius ir kitus duomenis, reikalingus skyriaus užduotims atlikti, iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų;
32.2. naudotis savivaldybės administracijos informacinių technologijų įrenginiais, telefono ir fakso priemonėmis darbo reikalais;
32.3. sudaryti komisijas, darbo grupes pagal skyriaus kompetenciją iškilusiems klausimams ir problemoms nagrinėti;
32.4. dalyvauti savivaldybės vadovų pasitarimuose strateginio planavimo, investicijų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
32.5. teikti vadovybei pasiūlymus dėl priemonių skyriaus ir savivaldybės administracijos darbui gerinti.
33. Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais suteiktas teises.

VI. ATSAKOMYBĖ
34. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už pavestų uždavinių ir funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose, įgyvendinimą.
35. Skyriaus darbuotojų uždavinius ir funkcijas reglamentuoja jų pareigybės aprašymai.
36. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika ir statusu, savo įgaliojimų viršijimą, pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
       
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
 
 
   
   
           
Iš viso apsilankė: 13797425
Šiandien apsilankė: 1867
Dabar naršo: 41
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema