Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus nuostatai
  PATVIRTINTA:
  Kėdainių rajono savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2014 m. rugpjūčio 28 d.
  įsakymu Nr. AD-1-1017

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROJI DALIS
  1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (toliau - skyrius) – savivaldybės administracijos padalinys, veikiantis pagal administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus nuostatus.
  2. Skyrius steigiamas ir jo veikla nutraukiama tarybos sprendimu.
  3. Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, ISO 9001:2008 standarto reikalavimais, tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais, savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis.

  II. SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  4. Kurti ir diegti strateginio planavimo sistemą.
  5. Organizuoti strateginio planavimo procesą.
  6. Koordinuoti savivaldybės strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą.
  7. Inicijuoti ir koordinuoti savivaldybės projektų paraiškų rengimą finansinei paramai gauti.
  8. Koordinuoti savivaldybės projektų įgyvendinimo eigą gavus paramą.
  9. Siekti pritraukti į rajoną investicijas.
  10. Užmegzti, plėtoti ir koordinuoti savivaldybės bendradarbiavimą su užsienio šalių partneriais.
  11. Analizuoti ir apibendrinti įvairių sričių informaciją, susijusią su projektų rengimu ir įgyvendinimu bei teikti išvadas ir pasiūlymus vadovybei.

  III. SKYRIAUS FUNKCIJOS IR KOMPETENCIJA

  12. Rengia savivaldybės strateginius planus, koordinuoja jų įgyvendinimą, bei rengia kasmetines ataskaitas, teikia pasiūlymus rengiant programinį biudžetą.
  13. Koordinuoja, rengia ir derina planuojamų metų Valstybės investicijų programos projektą.
  14. Analizuoja galimybes gauti paramą dalyvaujant įvairiose programose, teikia pasiūlymus projektų ir programų ruošimui.
  15. Koordinuoja rajono savivaldybės projektų paraiškų rengimą ir teikimą finansinei paramai gauti, rengia paraiškas.
  16. Koordinuoja projektų įgyvendinimo eigą gavus paramą.
  17. Dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse parodose pristatant rajono savivaldybę.
  18. Kaupia, analizuoja ir apibendrina įvairių sričių informaciją ir teikia išvadas bei pasiūlymus savivaldybės administracijai.
  19. Konsultuoja interesantus skyriaus kompetencijos klausimais.
  20. Rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais.
  21. Bendradarbiauja su ministerijomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, kitais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais.
  22. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės administracijos archyvą.
      
  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  23. Skyriaus veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto.
  24. Skyriaus veiklos nuostatus ir pareigybių aprašymus įsakymu tvirtina administracijos direktorius.
  25. Skyriaus vedėją (valstybės tarnautoją) ir specialistus (valstybės tarnautojus) skiria į pareigas ir atleidžia administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  26. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui ir jo pavaduotojui. Skyriaus vedėjas:
  26.1. spręsdamas skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą;
  26.2. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
  26.3. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi kiti teisės aktai;
  26.4. rengia skyriaus darbuotojų (valstybės tarnautojų) pareigybės aprašymus;
  26.5. vykdo tarybos, mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo pavestas užduotis ir veikia pagal jų suteiktus įgaliojimus.
  27. Nesant skyriaus vedėjo, jo pareigas atlieka darbuotojas, paskirtas administracijos direktoriaus įsakymu.
  28. Skyriaus darbuotojai (valstybės tarnautojai) yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.

  V. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS

  29. Skyrius, vykdydamas savo uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
  30.1. gauti operatyvią informaciją, statistinius ir kitus duomenis, reikalingus skyriaus užduotims atlikti, iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų;
  30.2. naudotis savivaldybės administracijos informacinių technologijų įrenginiais, telefono ir fakso priemonėmis darbo reikalais;
  30.3. sudaryti komisijas, darbo grupes pagal skyriaus kompetenciją iškilusiems klausimams ir problemoms nagrinėti;
  30.4. dalyvauti savivaldybės vadovų pasitarimuose strateginio planavimo, investicijų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
  30.5. teikti vadovybei pasiūlymus dėl priemonių skyriaus ir savivaldybės administracijos darbui gerinti.
  31. Skyriuje dirbantys valstybės tarnautojai turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais poįstatyminiais teisės aktais suteiktas teises.

  VI. ATSAKOMYBĖ

  32. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už pavestų uždavinių ir funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose, įgyvendinimą.
  33. Skyriaus darbuotojų uždavinius ir funkcijas reglamentuoja jų pareigybės aprašymai.
  34. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika ir statusu, savo įgaliojimų viršijimą, pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.