Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Teisės ir personalo skyrius nuostatai

  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2018 m. birželio  28 d.
  įsakymu Nr. AD-1-797

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS NUOSTATAI


  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Teisės ir personalo skyrius (toliau – Skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius yra pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).
  4. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.
  5. Skyrius gali turėti savo antspaudą, blanką.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:
  6.1. tikrinti rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių projektų atitikimą teisės aktams;
  6.2. teikti teisines konsultacijas ir organizuoti savivaldybės, jų institucijų  ir savivaldybės administracijos teisių ir  teisėtų interesų gynimą;
  6.3. padėti  įstaigos  vadovui  arba  Lietuvos   Respublikos įstatymų nustatytais atvejais įstaigos vadovo įgaliotam  asmeniui (toliau  vadinama - įstaigos vadovas) formuoti personalo  valdymo politiką;
  6.4. padėti įstaigos vadovui valdyti personalą;
  6.5.  organizuoti  žmogiškųjų išteklių plėtrą  ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę kultūrą;
  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:
  7.1. konsultuoja teisiniais klausimais rajono savivaldybės administracijos vadovus, padalinius, seniūnijas, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus;
  7.2. pagal įgaliojimus atstovauja rajono savivaldybei, jos sudarytoms institucijoms ir savivaldybės administracijai  visų instancijų teismuose ir išankstinio ginčo nagrinėjimo institucijose;
  7.3. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja piliečių prašymus ir skundus;
  7.4. vizuoja rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
  7.5. vizuoja rajono savivaldybės ir administracijos vardu pasirašomas sutartis;
  7.6. dalyvauja iki teisminiuose ginčuose, teikia išvadas, sudaro taikos sutarčių projektus;
  7.7. pagal Skyriaus kompetenciją ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
  7.8. organizuoja valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimą;
  7.9.  atsižvelgdama  į  įstaigos  strateginius  tikslus ir uždavinius,  teikia  įstaigos  vadovui siūlymus  dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
  7.10.  kartu  su kitais įstaigos  struktūriniais   padaliniais atlieka įstaigos padalinių funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių  analizę  ir pagal savo kompetenciją teikia įstaigos vadovui  siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;
  7.11. atlieka personalo sudėties analizę;
  7.12. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;
  7.13. padeda įstaigos vadovui formuoti personalo sudėtį;
  7.14. padeda įstaigos struktūrinių padalinių vadovams  vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;
  7.15.  padeda  įstaigos vadovui formuoti  įstaigos   personalo mokymo  prioritetus,  sudaro įstaigos personalo metinius   mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su  žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
  7.16. padeda įstaigos vadovui kurti ir įgyvendinti  personalo motyvacijos sistemą;
  7.17.  pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įstaigos vidaus tvarką  reguliuojančių  teisės  aktų ir  struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
  7.18.  rengia  teisės  aktų projektus  ir  kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
  7.19. pagal kompetenciją  kartu  su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos  taisyklių laikymąsi, teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl darbo  drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
  7.20.  rengia  personalo pareigybių  sąrašus, konsultuoja įstaigos  struktūrinių  padalinių  vadovus  pareigybių   aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų
  keitimo ir papildymo;
  7.21.  organizuoja  personalo ir įstaigai pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
  7.22. padeda įstaigos vadovo sudaromų komisijų, susijusių  su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
  7.23.   dalyvauja   darbo  grupių  ir  komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais,
  atlieka valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą;
  7.24. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir  tarnybos paslapčių  įstatymo  nuostatų,   susijusių  su  leidimų  dirbti  ar  susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų  išdavimu personalui,  įgyvendinimą, jeigu įstaigos veiklą   reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
  7.25. organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų ir  įstaigai pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
  7.26.  organizuoja  atostogų suteikimą personalui, taip  pat koordinuoja  darbo  ir  poilsio laiko apskaitą;
  7.27.  padeda  įgyvendinti  personalo  socialines  ir kitas garantijas;
  7.28.  formuoja,  tvarko  ir  nustatytąja  tvarka perduoda archyvui  personalo,  įstaigai pavaldžių įstaigų  vadovų  asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
  7.29. pagal kompetenciją padeda įstaigos vadovui  užtikrina personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
  7.30.  pagal  kompetenciją  įgyvendina  bendradarbiavimo   su Lietuvos    Respublikos,   kitų   šalių   ir  tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
  7.31.  padeda  įstaigos vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir  privačių  interesų derinimo valstybinėje tarnyboje   įstatymo
  nuostatas;
  7.32. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų  nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo pavedimus personalo valdymo srityje;

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyrius turi teisę:
  8.1. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių dokumentus bei kitą informaciją reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;
  8.2. teikti išvadas bei pasiūlymus dėl savivaldybės institucijų priimamų sprendimų, institucijoms teikiamų klausimų teisėtumo, nevizuoti rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisinių dokumentų projektų, jeigu jie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei Vyriausybės nutarimams;
  8.3. gauti Skyriaus darbui reikalingas priemones;
  8.4. teikti pasiūlymus dėl  Skyriaus darbo organizavimo gerinimo, tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
  10. Skyriaus vedėjas:
  10.1. pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui;
  10.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
  10.3. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo priedų ir priemokų skyrimo, nuobaudų skyrimo Skyriaus tarnautojams;
  10.4. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla svarstymo savivaldybės institucijose;
  10.5. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero ir savivaldybės tarybos pavedimus.
  11. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes administracijos direktorius.
  12. Esant reikalui, Skyriaus tarnautoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio tarnautojo kompetencijai priskirtus klausimus.
  13. Skyriaus tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
  14. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.
  15. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas administracijos direktoriui.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.

  _______________________________________________________________

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-11 10:37:46

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.