Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausos rezultatas
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Turto valdymas
  Vaiko teisių apsauga
  Kontaktai
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Administracinės paslaugos
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai į valstybės tarnybą
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Patvirtinti planai
  Statinių projektai
  Bendrųjų planų stebėsena
  Leidimai ir rinkliavos
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Darbuotojų informacija
  Vaiko teisių apsaugos skyriusSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
  Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
  Vyr. specialistė Vilma Juškevičienė Rodyti 704 (8 347) 69586 Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Loreta Krylaitė Rodyti 703 8 676 68641
  (8 347) 69567
  Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Gražina Sagulinienė Rodyti 701 (8 347) 44209 Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Daiva Danisevičienė Rodyti 702 (8 347) 69587 Spausdinti vieną įrašą
  Vyr. specialistė Egidija Kalčinskienė Rodyti 701 (8 347) 44209 Spausdinti vieną įrašą
  clock - darbuotojo priėmimo laikas.
  PATVIRTINTA:
  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
  direktoriaus 2011-05-17 įsakymu Nr. AD1-842
        
  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šie nuostatai reglamentuoja Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau skyrius) uždavinius, funkcijas ir teises bei darbo organizavimo tvarką .
  2. Skyrius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, veikiantis  pagal skyriaus nuostatus, patvirtintus savivaldybės administracijos direktoriaus .
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencija, kitomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, kitais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais , rajono Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008) ir šiais nuostatais .
  4. Skyrius pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui, turi savo antspaudą .

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
  5. Svarbiausi skyriaus uždaviniai :
  5.1.užtikrinti vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą ir priežiūrą ;
  5.2 .rengti ir įgyvendinti priemones vaiko teisių apsaugai ir jo teisių pažeidimų prevencijai gerinti ;
  5.3. atstovauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teisėms ir teisėtiems interesams teismuose;
  5.4. ginti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaikų teises šeimose, globėjų(rūpintojų) ir įvaikintojų šeimose bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose ir kartu su vaiko tėvais, globėjais(rūpintojais), įstaigų darbuotojais šalinti aplinkybes, dėl kurių pažeidžiamos vaiko teisės;
  5.5. organizuoti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka likusių be tėvų globos vaikų globą(rūpybą)  bei įvaikinimą.
  6. Skyrius vykdo šias funkcijas :
  6.1. vykdo vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą ir priežiūrą;
  6.2 .kreipiasi į atitinkamas teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, įstatymų nustatyta tvarka būtų taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamosios poveikio priemonės;
  6.3. teikia pagal savo kompetenciją metodinę paramą savivaldybės įstaigų, susijusių su vaiko teisių apsauga, darbuotojams;
  6.4. konsultuoja tėvus, mokytojus, pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos(rūpybos), įvaikinimo ir teisės pažeidimų prevencijos klausimais;
  6.5. organizuoja asmens, norinčio tapti likusio be tėvų globos vaiko globėju(rūpintoju), pasirengimą globoti(rūpintis);
  6.6. atlieka pasirengimo būti vaiko globėju(rūpintoju) vertinimą, priima sprendimą dėl fizinio arba juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko globėju(rūpintoju);
  6.7. organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinąją ir nuolatinę globą(rūpybą);
  6.8. atlieka vaikų laikinosios ir nuolatinės globos(rūpybos) priežiūrą šeimose bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose;
  6.9. vykdo vaiko laikinosios globos(rūpybos) peržiūras;
  6.10. nustato vaikus, kuriems reikia globos(rūpybos), užtikrina šių vaikų bei vaikų globojamų šeimose, šeimynose, valstybės ir savivaldybės , nevyriausybinių organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose, apskaitą;
  6.11. kaupia ir sistemina informaciją apie savivaldybėje esančius vaikus, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti įvaikinami, ir asmenis, kurie nori įvaikinti;
  6.12. teikia Įvaikinimo tarnybai informaciją apie galimus įvaikinti vaikus ir asmenis, kurie nori įvaikinti;
  6.13. ruošia galimų įvaikinti vaikų dokumentus teismui;
  6.14. kaupia pranešimus apie smurtą patyrusius vaikus, organizuoja pagalbą smurtą patyrusiems .
  6.15. organizuoja laikinosios globos(rūpybos)nustatymą tėvų prašymu;
  6.16. duoda sutikimą rūpintojui gyventi skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio, sulaukusio 16 metų;
  6.17. sprendžia šalių sutikimu ginčus dėl vaikų ugdymo, globos, teisės pažeidimų prevencijos;
  6.18. nustato bendravimo tvarką tarp vaikų ir skyrium gyvenančių tėvų bei jų giminaičių;
  6.19. teikia išvadas dėl vaikų pasiuntimo į specialiosios globos įstaigas, paleidimą iš jų;
  6.20. palaiko ryšius su vaikais, pasiųstais į specialiosios globos įstaigas ar atliekančiais bausmę įkalinimo įstaigose;
  6.21. kaupia ir analizuoja informaciją apie neprižiūrimus, socialiai ir pedagogiškai apleistus vaikus, kurių asmenins, socialines ir turtines teises turi ginti valstybė ar visuomenė;
  6.22. teikia informaciją  nustatyta tvarka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apie vaikus, vaikų globą(rūpybą), apie smurtą patyrusius vaikus ir organizuotą pagalbą jiems, apie vaikų teisių ir teisėtų interesų pažeidimus, kitą informaciją, susijusią su vaiko teisių apsauga;
  6.23. rūpinasi kartu su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kad būtų plėtojamos socialinės, psichologinės ir teisinės paslaugos vaikams.
  7. Skyrius, atstovaudamas vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, paduoda teismui prašymą:
  7.1. atskirti vaiką nuo tėvų;
  7.2. panaikinti vaiko atskyrimą nuo tėvų;
  7.3. nušalinti vaiko tėvus nuo savo nepilnamečiam vaikui priklausančio turto netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams;
  7.4.  apriboti laikinai ar neterminuotai tėvų valdžią.
  8. Skyrius, atstovaudamas vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, paduoda teismui pareiškimą dėl:
  8.1. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu(emancipuotu);
  8.2. teismo duoto vienam iš sutuoktinių leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar panaikinimo;
  8.3. vaiko nuolatinės globos(rūpybos) nustatymo;
  8.4. vaiko globėjo(rūpintojo) skyrimo, kai nustatoma nuolatinė globa(rūpyba);
  8.5. vaiko globėjo(rūpintojo) atleidimo iš pareigų, kai šis jų nevykdo ar netinkamai jas atlieka nustačius nuolatinę vaiko globą(rūpybą).
  9. Skyrius, atstovaudamas vaiko teisėms ir teisėtiems interesams:
  9.1. pareiškia apie vaiko gimimą valstybės ir savivaldybės institucijoms, jeigu tėvai serga, yra mirę ar dėl kitų priežasčių negali pareikšti apie vaiko gimimą;
  9.2. savo pareiškimu įregistruoja rasto vaiko gimimą;
  9.3. suteikia vaikui vardą ir pavardę, kai registruojamas vaiko, kurio tėvai nežinomi, gimimas.
  10. Vykdo rajono savivaldybės Tarybos, mero, administracijos direktoriaus nurodymus .

  III. SKYRIAUS PAREIGOS
  11. Skyrius, atstovaudamas vaiko teisėms ir teisėtiems interesams, privalo:
  11.1. dalyvauti sprendžiant klausimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai, pateikti išvadą, art tai nepažeis šių asmenų ir jų vaikų teisių bei interesų;
  11.2. dalyvauti sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium ir pateikti išvadą, ar nebus pažeistos vaikų teisės;
  11.3. dalyvauti nagrinėjant ginčą dėl vaiko, jo gyvenamosios vietos nustatymo ir ištyrusi šeimos aplinkos sąlygas pateikti išvadą dėl šio ginčo;
  11.4. alyvauti nagrinėjant pareiškimą dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu ( emancipuotu) ir pateikti išvadą dėl šio pripažinimo;
  11.5. dalyvauti nagrinėjant ginčą dėl tėvų valdžios apribojimo ir ištyrusi visas aplinkybes pateikti išvadą dėl šio ginčo;
  11.6. dalyvauti sprendžiant nepilnamečio vaiko atskyrimą nuo tėvų ir pateikti išvadą dėl atskyrimo;
  11.7. dalyvauti sprendžiant klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo ir pateikti išvadą, ar tikslinga sumažinti santuokinį amžių, ar tai atitinka nepilnamečio interesus;
  11.8. dalyvauti nagrinėjant tėvystės nustatymo ar nuginčijimo klausimą;
  11.9. dalyvauti bylose, kai vaikas įtariamas padaręs nusikaltimą ir dėl to atliekamas parengtinis tyrimas;
  11.10. dalyvauti bylose, kai vaikas įtariamas padaręs nusikaltimą, ir byla nagrinėjama teisme;
  11.11. dalyvauti bylose, kai vaikas yra nusikaltimo liudininkas;
  11.12. dalyvauti bylose , kai vaikas yra nukentėjęs;
  11.13. vykdyti kitus teismų pavedimus, susijusius su vaiko teisių apsauga;
  11.14. paimti vaiką iš tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ar kitos vaiko buvimo vietos, kai piktnaudžiaujama tėvų valdžia, smurtaujama ir dėl to kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei;
  11.15. perduoti vaiką globoti(rūpintis) įstatymų nustatyta tvarka;
  11.16. informuoti vaiko tėvus arba kitus vaiko atstovus pagal įstatymą apie vaiko paėmimą iš šeimos ar kitos jo buvimo vietos;
  11.17. pateikti informaciją Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus reikalavimu per 10 darbo dienų;
  11.18. leisti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriui susipažinti su reikalaujamais dokumentais, vykdyti jo sprendimus, laiku pranešti, kaip vykdomi kontrolieriaus sprendimai .
  12. Skyrius atlieka ir kitas pareigas, kurias jam nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

  IV. SKYRIAUS TEISĖS
  13. Skyrius turi teisę pareikšti ieškinį teismui dėl:
  13.1. santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;
  13.2. vaiko kilmės iš motinos nustatymo;
  13.3. tėvystės nustatymo;
  13.4. laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo;
  13.5. nepilnamečių tėvų (ar vieno iš jų) pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nevykdymo;
  13.6. vaikui priteisto išlaikymo dydžio sumažinimo arba padidinimo;
  13.7. vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesais;
  14. Skyrius turi teisę:
  14.1. įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas artimiems giminaičiams bendrauti su vaiku;
  14.2. atsisakyti įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimais giminaičiais( jei toks bendravimas prieštarauja vaiko interesams);
  14.3. susipažinti su vaikų gyvenimo, ugdymo ir globos(rūpybos) sąlygomis šeimose ir šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose, nevyriausybinių organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose, kitose vaikų ir paauglių mokymo, ugdymo, gydymo, reabilitacijos įstaigose, darbo ir bausmės atlikimo vietose;
  14.4. paimti įstatymų nustatyta tvarka vaikus ir organizuoti jų globą šeimose, šeimynose, valstybės ir savivaldybės vaikų globos namuose, nevyriausybinių organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose globos įstaigose, kai tėvai pažeidžia vaiko teises, žiauriai elgiasi su jais ar kitaip piktnaudžiauja tėvų valdžia;
  14.5. surašyti įstatymų nustatytais atvejais protokolus dėl administracinių teisės pažeidimų;
  14.6. sudaryti su valstybės ir savivaldybės institucijomis, nevyriausybinėmis institucijomis ir organizacijomis, fizinių asmenų įsteigtomis vaikų globos įstaigomis terminuoto(neterminuotą) bendradarbiavimo sutartį dėl vaiko globos(rūpybos)organizavimo, priežiūros, vaiko globėjų(rūpintojų) parinkimo, pasirengimo globoti(rūpintis);
  14.7. kreiptis į valstybės ir savivaldybės institucijas, nevyriausybinių organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtas vaikų globos įstaigas dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimų, dėl vaikų globos(rūpybos), įdarbinimo, kitos socialinės paramos jiems ir reikalauti, kad būtų pašalintos vaiko teisių pažeidimų priežastys bei sąlygos;
  14.8. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų visą reikiamą informaciją apie vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, vaikų priežiūrą, valstybines programas ir jų projektus, metodines rekomendacijas, kaip tobulinti veiklą;
  14.9. gauti iš teisėsaugos institucijų visą reikiamą informaciją apie vaikus, girtaujančius , vartojančius narkotines, nuodingąsias, kitas stipriai organizmą veikiančias priemones bei medžiagas, valkataujančius, patyrusius fizinį, seksualinį ar emocinį smurtą, apie šių reiškinių priežastis, sąlygas ir prevenciją, taip pat apie būsimų vaiko globėjų(rūpintoju), įtėvių teistumą;
  14.20. gauti iš sveikatos priežiūros įstaigų visą reikiamą informaciją apie nepilnamečių nėštumą, gimdymą, apie vaikus, patyrusius smurtą, apie vaikų savižudybes, psichikos sutrikimus, taip pat apie vaiko, būsimų įtėvių, globėjų(rūpintojų) sveikatą;
  14.21. prašyti teismo įstatymų nustatyta tvarka lygtinai atleisti nepilnametį nuo bausmės atlikimo nepasibaigus terminui, pakeisti jam neatliktąją bausmės dalį švelnesne bausme arba paleisti jį iš laisvės atėmimo vietos ar specialiosios globos (ugdymo) įstaigos;
  15. Skyrius turi ir kitų teisių, kurias jam nustato įstatymai ir kiti teisės aktai .

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
  16. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir atleidžia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
  17. Skyriaus vedėjas rengia skyriaus pareigybių aprašymus, vadovaudamasis teisės aktais bei šiais nuostatais.

  V. ATSAKOMYBĖ
  18. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už uždavinių ir funkcijų , numatytų šiuose nuostatuose, įgyvendinimą .
  19. Už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika, savo įgaliojimų viršijimą, pavestų užduočių ir funkcijų netinkamą vykdymą arba jų nevykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  20.Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę reglamentuoja pareigybių aprašymai, administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, savivaldybės Tarybos sprendimai.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  21. Skyrių gali panaikinti ir reorganizuoti savivaldybės taryba.
  Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.