Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
English
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Spalis
    2018     
Švietimo ir kultūros skyriaus nuostatai
PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. AD-1-1285

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR KULTŪROS  SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Švietimo ir kultūros skyrius (toliau – Skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyrius yra pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ir kultūros ministrų įsakymais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais ir šiais nuostatais. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).
4. Skyriaus paskirtis – dalyvauti formuojant savivaldybės švietimo ir kultūros politiką, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti švietimo ir kultūros viešąjį administravimą savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigose, prižiūrėti kitų savivaldybės įstaigų, kuriose organizuojamas vaikų ir suaugusiųjų neformalus švietimas, vaikų užimtumas, šios srities veiklą.
5. Skyriaus veiklą įgyvendinant valstybės švietimo politiką koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija.
6. Skyrius steigiamas bei likviduojamas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Skyriaus nuostatus tvirtina rajono savivaldybės administracijos direktorius.
7. Skyrius gali turėti savo antspaudą, blanką.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:
8.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų, savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, vykdymą;
8.2. organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
8.3. įgyvendinti valstybinę kultūros politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus, rajono savivaldybės Tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros veiklą;
8.4. formuoti ir įgyvendinti rajono savivaldybės kultūros politiką muziejų, bibliotekų, etninės kultūros, meno mėgėjų veikloje bei kitose kultūros srityse, rūpintis gyventojų bendrosios kultūros ugdymui.
9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:
9.1. analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS) teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;
9.2. rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas savivaldybės investicines programas, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;
9.3. teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
9.4. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;
9.5. organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
9.6. koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;
9.7. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
9.8. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;
9.9. prognozuoja mokinių priėmimą į Kėdainių profesinio rengimo centrą, teikia jam siūlymus dėl naujų profesinio mokymo programų, atitinkančių ūkio poreikius, rengimo;
9.10. atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;
9.11. vykdo savivaldybės mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų  atestaciją ir veiklos vertinimą;
9.12. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;
9.13. dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti komisijose, rengia jų pareigybių aprašymus;
9.14. atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda nevalstybinėms švietimo įstaigoms;
9.15. inicijuoja savivaldybės švietimo tarybos kūrimąsi;
9.16. rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą dėl:
9.16.1. savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų patvirtinimo, savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos;
9.16.2. savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų;
9.16.3. pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams ir ugdymo planams;
9.16.4. savivaldybės neformaliojo švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos;
9.16.5. mokslo metų pradžios ir trukmės savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
9.16.6. asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklas,  bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos nustatymo;
9.16.7. neformaliojo švietimo programų vykdymo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose;
9.16.8. savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina iš vienos mokyklos į kitą;
9.16.9. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas; savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
9.16.10. mokinių gyvenimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje išlaidų apmokėjimo iš savivaldybės ūkio lėšų;
9.16.11. neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos;
9.16.12. savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 dalį organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos ir atvejų nustatymo;
9.16.13. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą, sveikatos priežiūrą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo;
9.16.14. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims apmokėjimo tvarkos;
9.16.15. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų išlaidų kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems specialistams tvarkos nustatymo;
9.16.16. rengia kitus savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;
9.17. teikia pasiūlymus rajono savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, teatrų, muzikos, dailės, kino, etninės kultūros, kultūros paveldo, leidybos, profesionalaus meno sklaidos, kultūrinio turizmo bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo įgyvendinimo srityse;
9.18. organizuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros politikos plėtrą regionuose, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
9.19. analizuoja kultūros raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, inicijuoja savivaldybės kultūros plėtros programų rengimą, koordinuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
9.20. teikia pasiūlymus rajono savivaldybės Tarybai dėl savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
9.21. koordinuoja ir prižiūri savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvinimo;
9.22. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų projektų rėmimo;
9.23. koordinuoja savivaldybės tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
9.24. dalyvauja rengiant valstybines, regionines ir savivaldybės kultūros plėtros programas, koordinuoja ir prižiūri jų vykdymą savivaldybės teritorijoje;
9.25. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje. Inicijuoja, dalyvauja rengiant etninės kultūros plėtros savivaldybės teritorijoje programas ir prižiūri jų įgyvendinimą;
9.26. organizuoja savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, rūpinasi šių specialistų bei meno mėgėjų kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimu;
9.27. inicijuoja savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;
9.28. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės dainų šventes, festivalius, kultūros įstaigų meno kolektyvų veiklos konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius, užtikrinančius dainų švenčių tradicijos tęstinumą;
9.29. skatina kultūros įstaigų meno kolektyvų koncertinę veiklą, dalyvavimą regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose: konkursuose, festivaliuose, šventėse ir kituose renginiuose;
9.30. rūpinasi kultūros įstaigų meno kolektyvų steigimu, jų veiklos gerinimu, vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu;
9.31. teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai dėl tinkamų darbo sąlygų meno kolektyvų vadovams sudarymo, jų darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimo, meno kolektyvų aprūpinimo tautiniais, koncertiniais kostiumais, muzikos instrumentais;
9.32. inicijuoja savivaldybės kultūros būklės tyrimus;
9.33. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją savivaldybės Tarybai, apskrities viršininko administracijai, Kultūros ministerijai, kitoms institucijoms apie kultūros politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje;
9.34. vykdo kitas steigėjo numatytas švietimo ir kultūros administravimo funkcijas.

III. SKYRIAUS TEISĖS

10. Skyrius turi teisę:
10.1. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti iš rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, seniūnijų, viešųjų, biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių dokumentus bei kitą informaciją reikalingą Skyriaus funkcijoms vykdyti;
10.2. teikti pasiūlymus švietimo ir kultūros politikos įgyvendinimo klausimais.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas.
12. Skyriaus vedėjas:
12.1. pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį;
12.2. organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
12.3. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skatinimo priedų ir priemokų skyrimo, nuobaudų skyrimo Skyriaus tarnautojams;
12.4. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla svarstymo savivaldybės institucijose;
12.5. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero ir savivaldybės tarybos pavedimus, vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus.
13. Skyriaus vedėjo pavaduotojas:
13.1. pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui;
13.2. organizuoja Skyriaus specialistų, dirbančių kultūros srityje, darbą – paskirsto užduotis ir koordinuoja jų vykdymą bei atsako už skyriui priskirtų kultūros srities uždavinių ir funkcijų vykdymą;
13.3. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus dėl klausimų, susijusių su skyriaus veikla svarstymo savivaldybės institucijose;
13.4. pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus, mero ir savivaldybės tarybos pavedimus.
14. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes administracijos direktorius.
15. Esant reikalui, Skyriaus tarnautoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio tarnautojo kompetencijai priskirtus klausimus.
16. Skyriaus tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
17. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.
18. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas administracijos direktoriui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.
 
 
   
   
           
Iš viso apsilankė: 13776086
Šiandien apsilankė: 3693
Dabar naršo: 730
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema