Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
eng
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
Viešųjų pikimų skyriaus nuostatai
PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 9 d.
įsakymu Nr. AD-1-1345

KĖDAINIŲ  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS     VIEŠŲJŲ  PIRKIMŲ  SKYRIAUS  NUOSTATAI

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. Viešųjų pirkimų skyrius yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos padalinys, pavaldus administracijos direktoriui.
2. Viešųjų pirkimų skyriui vadovauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.
3. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui pavaldūs šio padalinio vyriausieji specialistai.  
4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).
5. Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

II. UŽDAVINIAI  IR  FUNKCIJOS

6. Koordinuoja viešųjų pirkimų organizavimą Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje.
7. Užtikrina, kad būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų.
8. Užtikrina viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
9. Sprendžia su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius klausimus, palaiko ryšius su viešųjų pirkimų dalyviais.
10. Teikia Viešųjų pirkimų tarnybai informaciją skelbimams apie numatytus vykdyti viešuosius pirkimus paskelbti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
11. Rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia Viešųjų pirkimų įstatymo  nustatyta tvarka prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų ataskaitas.
12. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka skelbia laimėjusių dalyvių pasiūlymus,   sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir viešųjų pirkimų sutarčių sąlygų pakeitimus.
13. Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai įvykdytų ar nutrauktų viešųjų pirkimų sutarčių ataskaitas.
14. Teikia informaciją apie viešuosius pirkimus savivaldybės administracijos direktoriui.
15. Apskaičiuoja numatomų viešųjų pirkimų vertes, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika.
16. Rengia viešųjų pirkimų planus ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka paskelbia informacijos apie einamaisiais biudžetiniais metais numatomų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę.
17. Rengia pirkimo sąlygas administracijos direktoriaus pavedimu ar padeda jas parengti.
18. Padeda Viešųjų pirkimų komisijai (toliau – Komisija) vykdyti Viešųjų pirkimų įstatymu bei Komisijos darbo reglamentu nustatytas funkcijas:
18.1. parengia Komisijos posėdžių darbotvarkes,
18.2. sukomplektuoja būtinus Komisijos posėdžiui dokumentus ir parengia reikiamą jų kopijų kiekį,
18.3. kviečia Komisijos posėdžius,
18.4. rašo Komisijos posėdžių protokolus,
18.5. rengia Komisijos siunčiamų raštų projektus,
18.6. teikia informaciją viešųjų pirkimų dalyviams apie Komisijos priimtus sprendimus,
18.7. vykdo kitus Komisijos pavedimus.
19. Registruoja savivaldybės administracijos sudarytas sutartis, siunčiamus ir gaunamus raštus dėl viešųjų pirkimų.
20. Teikia viešųjų pirkimų dokumentus, jų paaiškinimus, patikslinimus ir kitą informaciją prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, rangovams.
21. Tvarko viešųjų pirkimų dokumentų bylas.
22. Prižiūri Viešųjų pirkimų komisijos priimtų sprendimų vykdymą.
23. Analizuoja viešųjų pirkimų organizavimą ir teikia pasiūlymus jam tobulinti.

III. TEISĖS

24.Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestus uždavinius, turi teisę:
24.1.gauti iš savivaldybės administracijos padalinių informaciją, susijusią su pavestų
užduočių vykdymu,
24.2. nepriimti iš savivaldybės administracijos specialistų viešųjų pirkimų dokumentų,
neatitinkančių Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų,
24.3. teikti informaciją administracijos direktoriui apie pastebėtus viešųjų pirkimų
organizavimo pažeidimus.

IV.  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

25. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas. Vedėjas organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą,  pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus pavedimus.
26. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes administracijos direktorius.
27. Esant reikalui, Skyriaus tarnautoją atostogų, komandiruočių, stažuočių bei ligos metu pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio tarnautojo kompetencijai priskirtus klausimus.
28. Skyriaus tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
29. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.
30. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas administracijos direktoriui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.
________________________________

 
 
       
           
Iš viso apsilankė: 12643834
Šiandien apsilankė: 160
Dabar naršo: 86
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema