Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
English
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Gruodis
    2018     
Darbuotojų informacija
Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriusSpausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Pareigos Vardas, pavardė Aprašymas Kabineto nr. Telefonai
Skyriaus vedėjas Algimantas Žvikas Rodyti 504 (8 347) 69594 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Alma Gailiūnienė Rodyti 521 (8 347) 44204 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistas Aurimas Pavolis (8 347) 69546 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Alina Melinauskienė Rodyti 601 (8 347) 69571 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė Rodyti 602 69545
545
Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Ieva Matyžiūtė Rodyti 602 (8 347) 69571 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Violeta Latvienė Rodyti 503 (8 347) 69537 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. specialistė Jolanta Šulcienė Rodyti 509 (8 347) 69534 Spausdinti vieną įrašą
Vyresn. specialistė Žaneta Lydekienė Rodyti 505 (8 347) 51667 Spausdinti vieną įrašą
Vyr. hidrotechnikas Vidmantas Serva Rodyti 515 (8 347) 69513 Spausdinti vieną įrašą
clock - darbuotojo priėmimo laikas.
PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2013-12-27 įsakymu Nr. AD-1- 1517

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO IR APLINKOSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius (toliau skyrius) yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
2. Skyrius jo kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio, Aplinkos  ministerijų įsakymais, kitais teisės aktais, savivaldybės institucijų (Tarybos, mero) sprendimais (potvarkiais), savivaldybės administracijos ir šiais nuostatais, vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus. Skyriaus nuostatus ir etatus tvirtina administracijos direktorius.
3. Skyrius nėra juridinis asmuo.
4. Skyrius turi antspaudą, kuriame įrašytas įstaigos ir struktūrinio padalinio pavadinimas.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
5.1. įgyvendinti savivaldybėje valstybės politiką žemės ūkio, melioracijos, aplinkosaugos, kaimo plėtros  srityse, teikti informaciją žemės ūkio subjektams paramai gauti;
5.2. organizuoti agrarinės aplinkosaugos priemonių įgyvendinimą, skatinti ekologinį ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę;
5.3. palaikyti ryšius su valstybinėmis ir visuomeninėmis žemės ūkio institucijomis sprendžiant žemės ūkio bei melioracijos klausimus;
5.4. vykdyti nustatyta tvarka valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių apskaitą ir jų priežiūrą;
5.5. vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, reguliuoti gamtos išteklių bei kitų, turinčių įtaką aplinkai, objektų naudojimą;
5.6. vykdyti vietos savivaldos institucijoms įstatymais ir kitais norminiais aktais nurodytas funkcijas aplinkos apsaugos bei gamtinių išteklių naudojimo srityse;
5.7. kaupti informaciją apie  aplinkosauginę situaciją ir jos kitimą savivaldybės teritorijoje;
5.8. nustatyti gamtos išteklių poreikius ir naudojimo ribas;
5.9. administruoti želdynus savivaldybės teritorijoje užtikrinant Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
5.10. rinkti ir sisteminti duomenis apie rajone esančius tvenkinius;
5.11. rinkti ir sisteminti duomenis apie rajone esančius karjerus.
6. Skyriaus pagrindinės funkcijos:
6.1. vykdyti Kaimo plėtros  programų priemones pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;
6.2. informuoti žemės ūkio subjektus apie Valstybės ir Europos Sąjungos teikiamą paramą;
6.3. registruoti traktorius, traktorines priekabas, kelių tiesimo mašinas, savaeiges mašinas;
6.4. vykdyti žemės ūkio technikos valstybines apžiūras, kontroliuoti mašinų techninę būklę;
6.5. palaikyti ryšius su hipoteka, valstybės registrais, antstolių kontoromis, teisinėmis ir kitomis įstaigomis;
6.6. tvarkyti Ūkininkų ūkio registrą;     
6.7. administruoti pieno gamybos kvotas;
6.8. administruoti pieno gamybos kvotų aukcionus;
6.9. administruoti paramos teikimą bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą;
6.10. administruoti tiesiogines išmokos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus;
6.11. nustatyti žemės ūkio subjektų nelaimės atveju patirtų nuostolių žalą;
6.12. administruoti medžiojamųjų gyvūnų daromą žalą žemės ūkio pasėliams ir miškui;
6.13. įgyvendinti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones;
6.14. administruoti tiesiogines  išmokas už karves žindenes ir telyčias,  ėriavedes;
6.15. administruoti papildomas tiesiogines išmokas už paskerstus galvijus;
6.16. tvarkyti Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą;
6.17. tinkamai naudoti skyriaus turtą;
6.18. laiku pateikti Žemės ūkio, Aplinkos ministerijoms ir savivaldybės administracijai biudžeto ir kitų fondų atskaitomybės ataskaitas;
6.19. administruoti augalų dalies draudimo įmokų kompensavimą;
6.20. administruoti paramą už gamtos išteklių apsaugos gerinimą žuvininkystės tvenkiniuose;
6.21. nustatyta tvarka teikti savivaldybės administracijai lėšų poreikio dydį skyriaus funkcijoms vykdyti;
6.22. ruošti melioracijos objektų projektavimo, rekonstrukcijos, remonto, priežiūros darbų atlikimo programas ir teikti savivaldybės administracijai;
6.23. ruošti medžiagą melioracijos darbų ir paslaugų konkursams, melioracijos darbų projektavimo užduotis ir sutartis su rangovinėmis organizacijomis;
6.24. ruošti valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbų perspektyvines strategijos programas;
6.25. organizuoti melioracijos ir hidrotechnikos statinių pripažinimą tinkamais naudoti kontroliuoti tų statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbų atlikimo kokybę;
6.26. ruošti rajono melioracijos statinių ir melioruotos žemės apskaitos pirminius kadastrinius duomenis ir pateikti juos VĮ Valstybės žemės fondas;
6.27. ruošti ir išduoti technines sąlygas rajono kelių, požeminių komunikacijų, tiltų, pralaidų ir kitų statinių projektavimui;
6.28. tvarkyti melioracijos objektų techninę dokumentaciją ir kitą archyvinę medžiagą, užtikrinti jos išsaugojimą;
6.29. dalyvauti ES struktūrinių fondų bendrojo programavimo dokumento srityje „Žemės ūkio vandentvarka“ programų ruošime;
6.30. Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka paruošti melioracijos darbų objektų sąrašą ir pateikti jį administracijai kartu su kasmetine rajono melioracijos darbų programa;
6.31. propaguoti melioracijos statinių naudotojų asociacijų kūrimąsi;
6.32. dalyvauti organizuojant kaimo gyventojų švietimą, apžiūras, muges, seminarus, parodas, ūkininkų mokymus, varžytuves;
6.33. dalyvauti rengiamuose seminaruose, pasitarimuose, apmokymuose;
6.34. rengti rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų norminių aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais siekiant užtikrinti valstybės aplinkos apsaugos politikos organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 6.35. vykdyti gyventojų ir įmonių, įstaigų ir organizacijų prašymų, skundų, pareiškimų nagrinėjimą savo kompetencijos ribose, tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
6.36. teikti pasiūlymus ir koordinuoti pagrindinių skyriaus kuruojamų sričių priemonių ir projektų įtraukimą į savivaldybės  rengiamus ir vykdomus plėtros planus bei programas;
6.37. organizuoti savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimą bei jos lėšomis finansuojamų priemonių pagal skyriaus kompetenciją įgyvendinimą, siekiant užtikrinti Aplinkos apsaugos įstatymo, kitų norminių teisės aktų įgyvendinimo;
6.38. organizuoti savivaldybės aplinkos monitoringo, oro užterštumo kietosiomis dalelėmis bei aplinkos oro valdymo programų rengimą bei organizuoti jų vykdymą rajono teritorijoje, siekiant gerinti aplinkos kokybę;
6.39. organizuoti strateginio poveikio aplinkai vertinimo atrankos, apimties nustatymo dokumentų, ataskaitų, ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programų bei ataskaitų nagrinėjimą ir teikti išvadas, pasiūlymus, siekdamas nustatyti ir įvertinti galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo pasekmes aplinkai;
6.40. vykdyti želdynų administravimą savivaldybės teritorijoje;
6.41.  dalyvauti komisijų (darbo grupių) veikloje iškilusioms problemoms spręsti;
6.42. vykdyti viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, bei rengti atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų;
6.43 vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

III. TEISĖS IR PAREIGOS
7. Skyriaus darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
7.1. gauti operatyvią informaciją, statistinius ir kitus duomenis, reikalingus skyriaus užduotims atlikti, iš administracijos struktūrinių padalinių ir kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų;
7.2. pagal suteiktus įgaliojimus surašyti ir perduoti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų protokolus, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka;
7.3. neatlygintinai gauti valstybės kadastro ir registro duomenis, būtinus skyriaus funkcijoms atlikti;
7.4. turėti  įrengtas ir reikiamu inventoriumi aprūpintas darbo vietas ir patalpas;
7.5. dalyvauti susirinkimuose, pasitarimuose, seminaruose, posėdžiuose ir kituose renginiuose skyriaus funkcijų vykdymo klausimais;
7.6. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauti įvairių komisijų darbe;
7.7. teikti pasiūlymus administracijos direktoriui dėl komisijų, darbo grupių sudarymo pagal skyriaus kompetenciją iškilusiems klausimams ir problemoms nagrinėti;
7.7. turėti kitas teises, kurios neprieštarauja galiojantiems įstatymams;
7.8. kelti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
7.9. tikrinti, kaip melioracijos statinių naudotojai, nuomininkai arba savininkai laikosi valstybei priklausančių melioracijos statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių bei panaudos sutarčių reikalavimų;
7.10. dalyvauti ir derinti, svarstant įvairių statinių melioruotose žemėse statybos ir rekonstravimo projektus, žemėtvarkos projektus bei schemas;
7.11.  organizuoti, įgyvendinti ir vykdyti rajono Tarybos sprendimus, rajono mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus bei nurodymus, kurie susiję su skyriaus veikla ir nustatyta tvarka atsiskaityti savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui už skyriaus veiklą.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS
8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius.
9. Skyriaus vedėjas pavaldus administracijos direktoriui ir tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
10. Skyriaus vedėjas:
10.1. organizuoja skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą;
10.2. atsako už skyriaus uždavinių, funkcijų, įgaliojimų, numatytų šiuose nuostatuose, vykdymą, darbuotojų darbo drausmę ir pareigų vykdymą;
10.3. atstovauja skyriaus interesus santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
10.4. skyriaus veikla vykdoma vadovaujantis kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008)
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informacijąSpausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
 
 
   
   
           
Iš viso apsilankė: 14059572
Šiandien apsilankė: 2474
Dabar naršo: 62
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema