J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Biudžeto ir finansų skyriaus nuostatai
PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2011m. gegužės 17.d.
įsakymu Nr AD1-906.

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROJI  DALIS

1. Biudžeto ir finansų skyrius – Kėdainių  rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.
2. Tarnautojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

II.  SKYRIAUS  TIKSLAI  IR FUNKCIJOS

3.  Siekti, kad rajono biudžeto lėšos būtų naudojamos taupiai ir pagal paskirtį.
4. Kiekvienais metais rengia maksimalaus finansavimo patvirtintoms programoms  planą, vadovaujantis  Strateginio veiklos plano metmenimis.
5.  Dalyvauja  rengiant  trijų metų Strateginį veiklos planą.
6. Rengia atitinkamų metų savivaldybės biudžeto projektus, taikant  strateginio planavimo ir  biudžeto sudarymo pagal programas principus, vadovaujantis rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis socialinėmis, ekonominėmis programomis.
7. Nagrinėja biudžetinių įstaigų, seniūnijų  pateiktas paraiškas dėl asignavimų planavimo ir teikia pasiūlymus  rengiant savivaldybės biudžeto projektą.
8. Teikia šakinėms ministerijoms  lėšų poreikį valstybės deleguotų (perduotų savivaldybės) funkcijų vykdymui planuojamiems metams pagal patvirtintas metodikas.
9. Teikia metodinę ir praktinę  pagalbą  asignavimų valdytojams  programų  sąmatų, ataskaitų rinkinių sudarymo ir kitais  finansiniais  klausimais.
10. Sudaro biudžeto pajamų  ir finansavimo  planą  ketvirčiais pagal asignavimų valdytojus, programas, valstybės funkcijas ir išlaidų ekonominę  klasifikaciją.
11.  Vykdo gautų pajamų į savivaldybės biudžetą apskaitą  teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Vykdo  asignavimų valdytojų finansavimą pagal patvirtintus rajono savivaldybės tarybos asignavimus.
13.  Rengia bankinius dokumentus dėl lėšų pervedimo asignavimų valdytojams.
14. Užtikrina  savivaldybės biudžeto kasinių išlaidų  judėjimo apskaitą pagal  asignavimo valdytojus ir programas.
15. Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su  savivaldybės skolinimusi.
16.  Veda paskolų  paėmimo ir panaudojimo apskaitą.
17. Analizuoja  biudžetinių įstaigų  įsiskolinimų būklę, teikia informacija administracijos direktoriui.
18. Sudaro ketvirtinį, metinį rajono savivaldybės biudžeto vykdymo  ataskaitų rinkinį ir teikia  Finansų ministerijai nustatyta tvarka.
19. Sudaro metinę savivaldybės ir valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, turto ataskaitą ir teikia institucijoms nustatyta tvarka.
20. Analizuoja savivaldybės biudžeto pajamų gavimą pagal pajamų rūšis ir asignavimų  panaudojimą pagal  išlaidų pavadinimus ir asignavimų valdytojus,  teikia siūlymus administracijos direktoriui.
21. Analizuoja rajono švietimo įstaigų moksleivio krepšelio išlaidas ir  mokinio krepšelio lėšų panaudojimą ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui.
22. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, kurios metu užtikrina tinkamą patvirtintų asignavimų  finansavimą pagal pateiktas paraiškas.
23. Įgyvendina rajono ūkio ekonomikos reguliavimo, priskirtą savivaldybės funkcijai, politiką, nustatytant mokesčių, tarifų dydžius.
24. Pagal žinybinių archyvų reikalavimus įformina skyriaus dokumentus ir nustatyta tvarka perduoda  į  archyvą.
25.  Dalyvauja  savivaldybės administracijos darbo grupių,  komisijų  darbe.
26. Rengia sprendimų, potvarkių, įsakymų ir kitų norminių aktų projektus pagal skyriaus kompetenciją.
27. Nagrinėja gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų  prašymus, pareiškimus pagal skyriaus kompetenciją.


III. SKYRIAUS TEISĖS

28.  Skyrius, vykdydamas  jam pavestas funkcijas, turi šias teises:
28.1. pasirinkti tinkamas  darbo formas ir metodus;
28.2. gauti reikiamą informaciją iš valstybės institucijų,  savivaldybės  biudžetinių įstaigų, savivaldybės administracijos  struktūrinių padalinių;
28.3. koordinuoti savivaldybės reguliavimo įstaigų,   savivaldybės administracijos  struktūrinių padalinių finansinę veiklą, susijusią su  savivaldybės biudžeto vykdymu;
28.4. nustatyta tvarka imtis priemonių  savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės struktūrinių padalinių padarytiems  teisės aktų finansiniams pažeidimams pašalinti;
28.5. konsultuotis su  vyriausybės institucijų , savivaldybių asociacijos atstovais;
28.6. teikti pasiūlymus  administracijos direktoriui  biudžeto sudarymo ir biudžeto išlaidų klausimais.
29. Skyriaus darbuotojai turi ir kitas  Lietuvos Respublikos įstatymais ir  Vyriausybės nutarimais  suteiktas teises.

IV. ATSAKOMYBĖ

30. Skyriaus  vedėjas ir darbuotojai  atsako už  funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose, vykdymą.
31. Skyriaus   darbuotojai atsako  už  funkcijų, numatytų pareiginiuose aprašymuose, vykdymą.
32. Skyriaus darbuotojai  už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika, savo įgaliojimų viršijimą, pavestų užduočių ir funkcijų blogą vykdymą arba jų  nevykdymą atsako Lietuvos  Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.