J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatai
PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2013 m. spalio 16 d.  įsakymu  Nr. AD-1-1234

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau vadinama – Skyrius) uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
2. Skyriaus  paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos gerinimą.
3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
4. Skyrius yra nepriklausomas nuo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos veiklos, jos atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.
5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5540), kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, ir Skyriaus nuostatais (toliau vadinama – Nuostatai), patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus.
6. Skyriaus vedėjo – valstybės tarnautojo, taip pat Skyriaus specialistų – valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), o kitų darbuotojų – Lietuvos Respublikos darbo kodekse (Žin., 2002, Nr. 64-2569).
7. Skyrius turi raštų blanko formą su pavadinimu oficialiems raštams (audituojamiems subjektams).

II.SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
8. Skyriaus tikslai – padėti didinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.
9.  Skyriaus  uždaviniai:
9.1. tikrinti ir vertinti, ar audituojamame subjekte sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, subjekto vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
9.2. teikti savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos ar nustatytos veiklos rizikos.
10. Įgyvendindamas jai nustatytus uždavinius, Skyrius atlieka šias funkcijas:
10.1. tikrina ir vertina savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
10.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
10.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
10.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
10.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
10.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
10.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;
10.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
10.2. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių arba jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
10.3. analizuoja savivaldybės administracijos veiklos trūkumus, dėl kurių savivaldybės administracijos atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo administracijos direktoriui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
10.4. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
10.5. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
10.6. rengia Skyriaus veiklos ataskaitą;
10.7. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;
10.8. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.
11. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos padaliniais, jai pavaldžiais ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

III. SKYRIAUS TEISĖS
12. Skyrius turi teisę:
12.1. vadovaudamasis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;
12.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;
12.3. naudotis savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;
12.4. be atskiro administracijos direktoriaus, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų nurodymo gauti iš visų padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;
12.5. tikrinti savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;
12.6. gauti audituojamų savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;
12.7. gavus savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą (kai audituojamas jam pavaldus arba jo valdymo sričiai priskirtas viešasis juridinis asmuo – šio viešojo juridinio asmens vadovo sutikimą), pasitelkti kitų padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų padalinių atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;
12.8. dalyvauti mokymuose ir kelti savo kvalifikaciją;
12.9. reikalauti, kad savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą.

IV.SKYRIAUS  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
13. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis Nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja Skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
14. Skyriaus vedėjas atsako už Nuostatais Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.
15. Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:
15.1. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui;
15.2. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
15.3. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
15.4. stebėtojo teisėmis dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;
15.5. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus (pareigines instrukcijas)  ir teikia juos administracijos direktoriui  tvirtinti;
15.6. pagal suderintą su savivaldybės administracijos direktoriumi Skyriaus veiklos planą organizuoja savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;
15.7. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus specialistų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
15.8. prižiūri Skyriaus specialistų atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus specialistų (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą.
16. Skyriaus vedėjas kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui metinę Skyriaus veiklos ataskaitą (rajono savivaldybės tarybai – jos prašymu).
17. Skyriaus specialistai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.
18. Skyriaus vedėjo ir specialistų kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai (pareiginės instrukcijos).
19. Skyriaus specialistų profesinio elgesio principus ir normas, kurių jie turi laikytis įgyvendindami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, nustato Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės, patvirtintos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 (Žin., 2003, Nr. 43-1982).