J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 27 d.
įsakymu Nr. AD-1-379


KĖDAINIŲ  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ  PIRKIMŲ  SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. Viešųjų pirkimų skyrius yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos padalinys,  pavaldus administracijos direktoriui.
2. Viešųjų pirkimų skyriui vadovauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.
3. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui pavaldūs šio padalinio vyriausieji specialistai.  
4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008).
5. Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

II. UŽDAVINIAI  IR  FUNKCIJOS

6. Koordinuoja viešųjų pirkimų organizavimą Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje.
7. Užtikrina, kad būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų.
8. Rengia ir tikslina einamaisiais metais numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planą.
9. Rengia, tikslina ir skelbia planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę.
10. Skaičiuoja viešųjų pirkimų vertes.
11. Užtikrina viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
12. Sprendžia su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius klausimus, palaiko ryšius su viešųjų pirkimų dalyviais.
13. Skelbia Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis viešųjų pirkimų dokumentus, jų paaiškinimus, patikslinimus.
14. Teikia viešųjų pirkimų dokumentus, jų paaiškinimus, patikslinimus ir kitą informaciją prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, rangovams.
15. Rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia viešųjų pirkimų ataskaitas.
16. Skelbia laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir jų pakeitimus.
17. Teikia informaciją apie viešuosius pirkimus savivaldybės administracijos direktoriui.
18. Rengia pirkimų sąlygas.
19. Organizuoja Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) darbą:
19.1. parengia Komisijos posėdžių darbotvarkes,
19.2. sukomplektuoja būtinus Komisijos posėdžiui dokumentus ir parengia reikiamą jų kopijų kiekį,
19.3. kviečia Komisijos posėdžius,
19.4. rašo Komisijos posėdžių protokolus,
19.5. rengia Komisijos siunčiamų raštų projektus,
19.6. teikia informaciją viešųjų pirkimų dalyviams apie Komisijos priimtus sprendimus,
19.7. vykdo kitus Komisijos pavedimus.
20. Registruoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijos sudarytas sutartis, siunčiamus ir gaunamus raštus dėl viešųjų pirkimų.
21. Tvarko viešųjų pirkimų dokumentų bylas.
22. Prižiūri Viešųjų pirkimų komisijos priimtų sprendimų vykdymą.
23. Analizuoja viešųjų pirkimų organizavimą ir teikia pasiūlymus jam tobulinti.
24. Konsultuoja viešųjų pirkimų iniciatorius ir organizatorius.

III. TEISĖS

25.Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestus uždavinius, turi teisę:
25.1.gauti iš savivaldybės administracijos padalinių informaciją, susijusią su pavestų užduočių vykdymu,
25.2. nepriimti iš savivaldybės administracijos specialistų viešųjų pirkimų dokumentų, neatitinkančių Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų,
25.3. teikti informaciją administracijos direktoriui apie pastebėtus viešųjų pirkimų organizavimo pažeidimus.

IV.  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

26. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas. Vedėjas organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą,  pagal kompetenciją vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir administracijos direktoriaus pavedimus.
27. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes administracijos direktorius.
28. Esant reikalui, Skyriaus valstybės tarnautoją pavaduoja kitas direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas. Šiais atvejais interesantai informuojami apie tai, kas sprendžia nesančio valstybės tarnautojo kompetencijai priskirtus klausimus.
29. Skyriaus valstybės tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka atsako už priskirtų funkcijų, numatytų jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.
30. Skyriaus pasitarimai rengiami Skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.
31. Skyriaus vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas administracijos direktoriui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Skyriaus nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.
________________________________