J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. lapkričio 11 d.
įsakymu Nr. AD-1-1278


KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų smurto ir priekabiavimo politika (toliau - politika) nustato Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose, seniūnijose (toliau – Administracija) smurto ir priekabiavimo atpažinimo būdus, galimas smurto ir priekabiavimo formas, supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis tvarką, pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarką, apie smurtą ir priekabiavimą pranešusių asmenų ir nukentėjusių asmenų apsaugos priemones ir jiems teikiamą pagalbą ir kitą informaciją, susijusią su smurto ir priekabiavimo prevencija.
1.2. Politikos tikslas – užtikrinti, kad Administracijos darbuotojai nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į darbuotojų garbę ir orumą, fizinį ir psichologinį neliečiamumą, siekiant įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį;
1.3. Politika pagrįsta šiais principais:
1.3.1. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) sveikatos saugumas - prioritetinis tikslas;
1.3.2. visiškas smurto netoleravimas Administracijoje;
1.2.3. kiekvienas įstaigos darbuotojas, pastebėjęs ar sužinojęs apie smurtą, nedelsiant reaguoja ir stabdo jį.
1.4. Šioje politikoje vartojamos sąvokos:
1.4.1. Smurtas ir priekabiavimas - vieno ar kelių asmenų nepriimtinas elgesys, galintis pasireikšti įvairiomis formomis, kurių vienos nustatomos lengviau negu kitos, tai elgesys, kai vienas ar daugiau vadovų ar darbuotojų siekia įžeisti arba įžeidžia darbuotojo orumą, siekia daryti arba daro neigiamą įtaką jo emocinei sveikatai ir (arba) siekia sukurti arba sukuria priešišką darbo aplinką;
1.4.2 Smurtu laikomas asmens (-ų) veikimu ar neveikimu kitam (-iems) asmeniui (-ims) padaromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis poveikis, susijęs su darbu, dėl kurio darbuotojas patiria arba gali patirti neturtinę ar turtinę žalą;
1.4.3. Priekabiavimas - nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka (Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 7 dalis);
1.4.4. Seksualinis priekabiavimas - nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, turint tikslą pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką (Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 6 dalis);
1.4.5. Smurto ir priekabiavimo prevencija - planinių priemonių veikla, skirta smurto ir priekabiavimo rizikai mažinti;
1.4.6. Smurto ir priekabiavimo intervencija - Administracijos darbuotojų koordinuoti veiksmai, nukreipti į smurto ir priekabiavimo stabdymą.
1.5. Smurtas ir priekabiavimas gali pasireikšti kaip:
1.5.1. grasinimai (pvz.: bloginti darbo sąlygas, atleidimu iš darbo ir pan.);
1.5.2. pasiekimų nuvertinimas, nepagrįsta kritika (pvz.: kritika darbuotojui dėl atliktų užduočių jį žeminant, siekiant įžeisti);
1.5.3. šmeižtas (pvz.: tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios padaryti žalos asmens garbei ir orumui, paskleidimas);
1.5.4. pasikartojančios neigiamos pastabos (pvz.: nemalonūs skirtingo turinio komentarai);
1.5.5. ignoravimas (pvz.: atribojimas nuo kolektyvo ir bendrų veiklų, nesidalinimas informacija);
1.5.6. manipuliavimas (pvz.: nustatomas neadekvatus darbo krūvis, keliami neįgyvendinami reikalavimai);
1.5.7. sarkazmas (pvz.: piktas pašiepimas, kandi ironija);
1.5.8. noras išjuokti (pvz.: darbuotojo ar darbuotojų grupės elgesys, kai kolektyvo pajuokai yra pateikiamos asmeninės, fizinės ir profesinės kito asmens savybės, laidomos pašaipios pastabos apie darbuotoją, sukuriama priešiška ir neetiška aplinka, kurioje darbuotojas jaučiasi užgauliojamas, žeminamas);
1.5.9. riksmai (pvz.: bendravimas pakeltu tonu, nevaldomos emocijos);
1.5.10. viešas žeminimas (pvz.: vieši žeminantys komentarai darbuotojo atžvilgiu, darbuotojo sumenkinimas, panieka);
1.5.11. kitas priešiškas, neetiškas, žeminantis, užgaulus, įžeidžiantis elgesys.
1.6. Galimos smurto ir priekabiavimo formos:
1.6.1. pagal daromą poveikį: fizinis, psichologinis, seksualinis, ekonominis;
1.6.2. pagal dažnumą: vienkartinis, pasikartojantis;
1.6.3. pagal išraiškos būdą: tiesioginis, netiesioginis.

II SKYRIUS
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJA

2. Pagrindiniai Administracijos smurto prevenciniai veiksmai:
2.1. Gerinti darbuotojų psichosocialinę ir fizinę darbo aplinką:
2.1.1. keisti darbo aplinką;
2.1.2. tvirtinti lanksčius/individualius darbo grafikus;
2.1.3. įtraukti darbuotojus į sprendimų priėmimą;
2.1.4. suteikti grįžtamąjį ryšį.
2.2. Registruoti ir išsamiai analizuoti smurto atvejus Administracijoje;
2.3. Organizuoti smurto ir priekabiavimo rizikos veiksnių Administracijoje vertinimą;
2.4. Formuoti prieš smurtą nukreiptą Administracijos politiką, ugdyti kultūrą, kurioje smurtas netoleruojamas;
2.5. Organizuoti mokymus, atsižvelgiant į finansines galimybes:
2.5.1. darbuotojams, kurie gerina darbuotojų supratimą apie smurtą ir priekabiavimą, skatina teigiamą aplinką darbe bei bendravimo įgūdžių, kurie padėtų išvengti smurto atvejų;
2.5.2. skyrių vedėjams ir seniūnams, kurie padėtų pastebėti netinkamą elgesį, įvertinti darbo aplinką ir numatyti priemones, kurios padėtų išvengti smurto ir priekabiavimo atvejų.
2.6. Suteikti pagalbą smurto aukoms;
2.7. Vykdyti smurto pasireiškimo Administracijoje stebėseną.

III SKYRIUS
SMURTO IR PRIEKABIAVIMO INTERVENCIJA, PRANEŠIMŲ APIE SMURTĄ IR PRIEKABIAVIMĄ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

3.1. Pranešimų apie galimą smurto ir priekabiavimo atvejį tyrimas Administracijoje grindžiamas šiais pagrindiniais principais:
3.1.1. betarpiškumo - visiems susijusiems asmenims (nukentėjusiajam, skundžiamajam, liudytojui ir t. t.) sudaromos visos galimybės pateikti paaiškinimus dėl savo veiksmų;
3.1.2. operatyvumo - pranešimai nagrinėjami per kiek įmanoma trumpiausią terminą;
3.1.3. pagalbos nukentėjusiajam - gavus pranešimą dėl smurto ir (arba) priekabiavimo, sudaromos psichologiškai saugios darbo sąlygos;
3.1.4. objektyvumo ir nešališkumo - tyrimas atliekamas objektyviai, neturint išankstinių nuostatų dėl aplinkybių vertinimo;
3.1.5. nekaltumo - skundžiamasis laikomas nekaltu, kol bus priimtas sprendimas dėl pažeidimo ar jo netinkamo elgesio.
3.2. Darbuotojas, pagrįstai manantis, kad prie jo ar kito asmens yra priekabiaujama ir (arba) naudojamas smurtas, pranešimą pateikia laisvos formos raštu tiesioginiam vadovui arba Administracijos direktoriui (raštu arba siunčia elektroniniu paštu). Pranešimą rekomenduojama pateikti per kiek įmanoma trumpiausią laiką nuo skundžiamų veiksmų padarymo arba paaiškėjimo dienos. Jame turi būti nurodyti išsamūs paaiškinimai apie patirto smurto ir (arba) priekabiavimo situaciją, smurto apraiškas ir aplinkybes, nurodyti galimi liudytojai, pridėti turimi įrodymai (pavyzdžiui, garso įrašai, susirašinėjimas ir pan.).
3.3. Gavus pranešimą Administracijos direktorius įsakymu sudaro Smurto ir priekabiavimo atvejo nagrinėjimo komisiją (toliau – komisija). Komisija sudaroma iš 5 narių iš kurių vienas komisijos narys privalo būti darbo tarybos atstovas.
3.4. Gautą pranešimą, užtikrinant pranešimo konfidencialumą, komisija privalo išnagrinėti per 10 darbo dienų ir pateikti Administracijos direktoriui motyvuotą išvadą, kurioje nurodoma ar pranešimas yra pagrįstas ar nepagrįstas. Jeigu pranešimas pripažįstamas pagrįstu, komisija motyvuotoje išvadoje nurodo siūlomą pagalbą ir konkrečias apsaugos priemones smurtą ir (arba) priekabiavimą patyrusio darbuotojo atžvilgiu, priemones pažeidėjo atžvilgiu, taip pat prevencines priemones, kad tokie atvejai nepasikartotų.
3.5. Gavęs komisijos išvadą, kurioje nurodoma, kad pranešimas yra pagrįstas Administracijos direktorius gali priimti sprendimą dėl:
3.5.1. tarnybinių nuobaudų taikymo ar pripažinimo darbo pareigų pažeidimu;
3.5.2. pagalbos priemonių nukentėjusiam ir smurtautojui taikymo, užtikrinant apsaugos priemones ir teikiamą pagalbą, gali būti skiriama psichologo konsultacija (ypač jei sunku išsiaiškinti smurto priežastis) bei teisinė pagalba;
3.5.3. prevencinių priemonių taikymo. Nustatyto smurto ir (arba) priekabiavimo atvejo priežastys šalinamos konkrečiais veiksmais ir bendromis viso kolektyvo pastangomis, kaip numatyta šios politikos II skyriuje.
3.6. Nustatytas fizinio ar psichologinio smurto atvejis gali būti laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.
3.7. Gautas pranešimas turi būti išnagrinėtas ir motyvuotas atsakymas pranešimą pateikusiam asmeniui pateiktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo pateikimo dienos.
3.8. Bet kokia smurto ir priekabiavimo forma Administracijoje yra neteisėta ir netoleruojama.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Ši politika privaloma ir su ja supažindinami visi Administracijos darbuotojai.
4.2. Visi asmens duomenys, susiję su darbuotoju, yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti darbuotojo teises ir teisėtus interesus.
4.3. Ši politika keičiama arba papildoma esant poreikiui arba pasikeitus teisės aktams Administracijos direktoriaus įsakymu.
4.4. Ši politika skelbiama interneto svetainėje www.kedainiai.lt.


_____________________