J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Bendrasis skyrius
Egidijus Grigaitis Skyriaus vedėjas (8 347) 69509 , 8 614 33193 307
Rūta Švedienė Vyr. specialistė (8 347) 69559 , +370 683 58525 704
Kristina Stackevičienė Vyr. specialistė (8 347) 20504 , +370 620 18704 305
Natalija Demčenko Vyr. specialistė (8 347) 69560 308
Mindaugas Matusevičius Vyr. specialistas (8 347) 69583 , +370 615 93946 410
Agnė Širkienė Vyr. specialistė (8 347) 69544 , +370 686 95857 304
Laura Čiteikė Vyr. specialistė (8 347) 69598 , +370 646 36542 304
Rita Kvilienė Aplinkos gerinimo specialistė (8 347) 69573 102
Aušrelė Kamberaitė Aplinkos gerinimo specialistė (8 347) 69567 300
Irma Banevičienė Aplinkos gerinimo specialistė (8 347) 69568 311
Miglė Bobinaitė Aplinkos gerinimo specialistė (8 347) 69533 309
Erika Petraitytė Administracijos direktoriaus padėjėja (8 347) 69550 , +370 686 21101 204
Jolita Butrimienė Sekretorė referentė (8 347) 69547 101
Saida Mažeikė Sekretorė referentė (8 347) 69591 101
Eglė Galginė Sekretorė referentė (8 347) 69572 101
Jonas Seneta Telefono ryšio technikas (8 347) 69599 , +370 650 59677 105
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDROJO SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas ir teises bei darbo organizavimo tvarką.
2. Skyrius yra Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, veikiantis pagal Skyriaus nuostatus.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kėdainių  rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008), šiais nuostatais.
4. Skyrius turi savo firminį blanką ir antspaudą.
5. Skyrius neturi juridinio asmens teisių ir yra finansuojamas iš rajono savivaldybės biudžeto.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
6. Pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.
7. Organizuoja piliečių ir kitų asmenų priėmimą, prašymų nagrinėjimą nustatytais terminais.
8. Organizuoja korupcijos prevencijos veiklą.
9. Organizuoja viešųjų darbų organizavimo darbdaviams atrinkti konkursus.
10. Organizuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis mokymą.    
11. Organizuoja ir vykdo rajono savivaldybės dokumentų sisteminimą ir naudojimą valstybės ir visuomenės poreikiams tenkinti bei piliečių teisėms realizuoti.
12. Organizuoja savivaldybės antspaudų ir spaudų pagaminimą, apskaitą ir sunaikinimą.
13. Administruoja savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose esančios komunikacinės ir programinės įrangos darbą.
14. Koordinuoja informacinių technologijų plėtrą rajono savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose.
15. Koordinuoja viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą.
16. Vykdo funkcijas valstybinės kalbos srityje.
17. Vykdo viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją bei rengia atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų.
18. Vykdo savivaldybės administracinio pastato ir garažo (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai) priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus.
19. Vykdo funkcijas  atliekų, antrinių žaliavų tvarkymo srityse.
20. Užtikrina savivaldybės bendradarbiavimą su šalies ir užsienio valstybių savivaldos institucijomis.
21. Užtikrina savivaldybės informacinių ir komunikacinių sistemų administravimą.
22. Užtikrina referenčių darbą dokumentų valdymo srityje.
23. Užtikrina administracijos autotransporto priemonių tinkamą techninę būklę, derina darbuotojų poreikius dėl naudojimosi tarnybiniu transportu.
24. Rengia sutartis su įmonėmis, organizacijomis, atliekančiomis techninio aptarnavimo ir priežiūros darbus.
25. Išduoda leidimus, licencijas.
26. Bendradarbiauja su rajono seniūnijomis.
27. Bendradarbiauja su policijos komisariatu.
28. Prižiūri administracijos darbo kabinetus ir posėdžių sales.
29. Atstovauja savivaldybės interesams santykiuose tarp savivaldybės ir valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų, piliečių.
30. Padeda organizuoti mero, Tarybos narių, savivaldybės administracijos bendradarbiavimą su rajono seniūnijomis, bendruomenių atstovais.
31. Užtikrina savivaldybės administracijos ūkio administravimą:    
31.1. vykdo rajono savivaldybės Tarybos, Administracijos ir jai priklausančių skyrių techninį-ūkinį ir materialinį aprūpinimą;    
31.2. organizuoja transporto priemonių eksploataciją, priežiūrą;
31.3. vykdo patalpų, inventoriaus valymą ir priežiūrą;
31.4. dalyvauja ir atlieka inventoriaus ir medžiagų metines inventorizacijas.

III. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
32. Įgyvendindami pavestus uždavinius ir priskirtas funkcijas, Skyriaus darbuotojai turi teisę:
32.1. kuruoti savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įstaigų veiklą jai pavestų funkcijų ribose;    
32.2. gauti informaciją Skyriaus kuruojamais klausimais iš vietos savivaldos institucijų, kitų savivaldybės administracijos padalinių;    
32.3. teikti pasiūlymus dokumentų saugojimo, tvarkymo ir naudojimo klausimais;
32.4. dalyvauti organizuojamuose seminaruose, konferencijose, mokymuose;
32.5.  reikalauti iš savivaldybės struktūrinių padalinių darbuotojų laikytis dokumentų rengimo, įforminimo ir apskaitos taisyklių;    
33. Teikti pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo sprendžiamoms problemoms nagrinėti.    
34. Gauti iš savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vadovų ataskaitas, kitus dokumentus įvairiais veiklos organizavimo klausimais.    
35. Skyriaus darbuotojai turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais suteiktas teises.

IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ
36. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuri savivaldybės administracijos direktorius skiria į darbą ir atleidžia iš jo įstatymų nustatyta tvarka.    
37. Skyriaus vedėjas pavaldus administracijos direktoriui ir tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui.    
38. Skyriaus darbuotojų kompetenciją nustato jų pareigybių aprašymai.    
39. Skyriaus vedėjas:    
39.1. organizuoja skyriaus darbą, atsako už skyriaus uždavinių ir funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose, vykdymą;    
39.2. kontroliuoja kaip skyriaus darbuotojai atlieka savo pareigas, vertina skyriaus darbuotojų veiklą;    
39.3. teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl darbo skyriuje organizavimo ir funkcijų paskirstymo, teikia metinę skyriaus ataskaitą;    
39.4. dalyvauja komisijų darbe, vykdant tarnybinius tyrimus dėl darbo drausmės pažeidimų ir kt.;
39.5. atstovauja skyrių gamybiniuose pasitarimuose, teikia informaciją skyriaus veiklos klausimais;    
39.6. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo  pavedimus.    
40. Kai Skyriaus vedėjas negali eiti pareigų, jį pavaduoja vienas iš Skyriaus darbuotojų. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavadavimas įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
41. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Skyriaus darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus ir kt.), taip pat įvairias materialines vertybes, medžiagas, inventorių, antspaudus ir spaudus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
42. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
43. Rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Skyrius gali būti panaikintas ar reorganizuotas.