J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d.
sprendimu Nr. TS-105

GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšomis finansuojamų Savivaldybės gyventojų inicijuotų projektų viešosiose erdvėse idėjų pasiūlymų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo ir projektų įgyvendinimo tvarką.
2. Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tikslas – didinti gyventojų į(si)traukimą į Savivaldybės biudžeto formavimą ir Savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimą. Pagrindiniai uždaviniai: skatinti gyventojų iniciatyvas rajono savivaldybėje, gerinti ir stiprinti vietinės valdžios ryšius su gyventojais, aktyvinti gyventojų dalyvavimą atnaujinant ar sukuriant viešąsias erdves, skatinti diskusijas rajono plėtros tema.
3. Gyventojų projektų idėjos, skirtos gyvenamajai aplinkai gerinti, įgyvendinamos kasmet, numatant tam priemonę Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir lėšas kiekvienų metų Savivaldybės biudžete.
4. Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. balsavimas už projektų įgyvendinimą – Savivaldybės gyventojų balsavimas elektroniniu ir / ar popieriniu būdu už pareiškėjų pateiktas ir Aprašo reikalavimus atitinkančias projektų idėjas;
4.2. infrastruktūra – įvairių veiklos sričių objektų, aptarnaujančių ūkį ir gyventojus, kompleksas (gyventojų paslaugoms teikti ar aplinkos kokybei gerinti reikalingi objektai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, komunaliniai, visuomeniniai objektai);
4.3. komisija – Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos komisija (toliau – Komisija), kurios funkcijos – vertinti projektų idėjų pasiūlymus, sudaryti atrinktų projektų idėjų sąrašą ir pateikti jį tolimesniam projektų atrankos etapui – gyventojų balsavimui už projektų įgyvendinimą, vertinti gyventojų balsavimo rezultatus;
4.4. kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus (toliau – Kvietimas) – viešojoje erdvėje: Savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt, Savivaldybės socialinių tinklų paskyrose ir žiniasklaidos priemonėse, su kuriomis Savivaldybės administracija yra sudariusi paslaugų atlikimo sutartis, Savivaldybės administracijos publikuojamas skelbimas, kuriame nurodama gyventojų iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų pateikimo sąlygos ir terminai;
4.5. pareiškėjas – Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs ar įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kėdainių rajono savivaldybėje ne jaunesnis nei 16 metų gyventojas, siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo projekto idėją ir surinkęs 20 (dvidešimties) Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių ar įtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kėdainių rajono savivaldybėje ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų, palaikančių projekto idėjos pasiūlymą, raštiškų pritarimų;
4.6. projekto idėjos pasiūlymas – pagal šio Aprašo 1 priedo formą parengtas dokumentas su priedais, kurį pateikia pareiškėjas, išdėstydamas projekto idėją;
4.7. projektas – laiku apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – didinti Kėdainių rajono savivaldybės viešųjų erdvių patrauklumą, atnaujinti ir plėsti jų infrastruktūrą;

4.8. didelės apimties projektas – nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas (išskyrus gatvių/kelių apšvietimo įrengimą, rekonstrukciją ir remontą, gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą), įgyvendinamas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, valstybės ar Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje bendrojo naudojimo visuomenės poreikiams tenkinti žemėje, daugiau nei per vienerius metus, techninę dokumentaciją pradedant rengti pirmais projekto įgyvendinimo metais, kurio apimtis neviršija 100 tūkst. eurų;
4.9. mažos apimties projektas – nekomercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių/kelių apšvietimo įrengimą, rekonstrukciją ir remontą, gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, įgyvendinamas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, valstybės ar Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje bendrojo naudojimo visuomenės poreikiams tenkinti žemėje, per vienerius metus, kurio apimtis neviršija 20 tūkst. eurų;
4.10. viešoji erdvė – gyvenamosios vietovės urbanizuotos arba urbanizuojamos teritorijos erdvinės struktūros elementas, skirtas visuomenės bendriesiems interesams, ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausanti, Savivaldybei nuosavybės teise priklausanti žemė ar Savivaldybės kitais pagrindais valdoma žemė, kurios teritorija nėra detaliaisiais planais priskirta konkrečiam subjektui.

II SKYRIUS
PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA

5. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę ar įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kėdainių rajono savivaldybėje ne jaunesni nei 16 metų gyventojai (pareiškėjai).
6. Kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt, Savivaldybės socialinių tinklų paskyrose ir žiniasklaidos priemonėse, su kuriomis Savivaldybės administracija yra sudariusi paslaugų atlikimo sutartis.
7. Kvietime nurodoma:
7.1. gyventojų inicijuotų projektų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, įgyvendinimui suplanuota lėšų suma;
7.2. projektų idėjų pasiūlymų priėmimo laikotarpis, kuris turi būti ne trumpesnis nei 2 (du) mėnesiai;
7.3. projektų idėjų pasiūlymų pateikimo adresas ir būdai;
7.4. atsakingų ir konsultaciją teikiančių Savivaldybės darbuotojų vardai, pavardės, pareigos ir kontaktiniai duomenys;
7.5. kita reikalinga informacija.
8. Projekto idėjos pasiūlymas gali būti teikiamas ir gali dalyvauti vienoje iš 3 (trijų) projektų kategorijų:
8.1. Kėdainių miesto seniūnijoje įgyvendinamo mažos apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų, kategorijoje;
8.2. Kėdainių rajono seniūnijose, išskyrus Kėdainių miesto seniūniją, įgyvendinamo mažos apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų, kategorijoje;
8.3. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinamo didelės apimties projekto, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 100 tūkst. eurų, kategorijoje.
9. Pareiškėjas Kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia:
9.1. užpildytą nustatytos formos projekto idėjos pasiūlymą (Aprašo 1 priedas);
9.2. 20 (dvidešimties) Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių ar įtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kėdainių rajono savivaldybėje ir ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų, palaikančių projekto idėją, raštiškus pritarimus (Aprašo 2 priedas), patvirtintus vietos seniūnijos seniūno;
9.3. kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.
10. Reikalavimai projekto idėjos turiniui:
10.1. projektas turi būti įgyvendinamas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, valstybės ar Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;
10.2. turi būti nekomercinis viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių apšvietimo įrengimą, rekonstrukciją ir remontą, gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą) gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas;
10.3. projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintų kitų Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
10.4. projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei.
11. Pareiškėjas gali pateikti daugiau nei vieną projekto idėjos pasiūlymą. Už vieno projekto idėją gyventojas gali pasirašyti tik vieną kartą.
12. Projektų idėjų pasiūlymai iki Kvietime nurodyto termino pabaigos gali būti pateikti vienu iš šių būdų:
12.1. tiesiogiai pristatyti į Savivaldybės administracijos 101 kabinetą (I aukštas) adresu: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. Projekto idėjos pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke, ant kurio nurodoma: „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“;
12.2. siųsti paštu ar per pašto kurjerį adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, ant voko nurodant: „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“;
12.3. elektronine forma, pateikiant užpildytą projekto idėjos pasiūlymo paraišką ir pridedamus dokumentus viename pdf faile elektroninio pašto adresu: gavimas@kedainiai.lt, nurodant laiško temą: „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų konkursui“.
13. Projekto idėjos pasiūlymas laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data, pasiūlymo įteikimo pašto kurjeriui data ar elektroninio laiško siuntimo data yra ne vėlesnė nei Kvietime nurodyta paskutinė projektų idėjų pasiūlymų pateikimo diena.
14. Pareiškėjas turi teisę projekto idėjos pasiūlymą atsiimti bet kuriuo metu iki viešos atrankos paskelbimo pradžios.
15. Konsultaciją ir metodinę pagalbą gyventojams, norintiems teikti projektų idėjų pasiūlymus, teikia Savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai, nurodyti Kvietime.

III SKYRIUS
PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

16. Pateikti projektų idėjų pasiūlymai registruojami Savivaldybės administracijoje galiojančia bendra gautų dokumentų registravimo tvarka.
17. Pateikti projektų idėjų pasiūlymai vertinami pasibaigus jų priėmimo terminui.
18. Projektų idėjų pasiūlymų vertinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Kvietime nurodytos paskutinės projektų idėjų pasiūlymų pateikimo dienos.
19. Pateiktų projektų idėjų pasiūlymų vertinimas vyksta trimis etapais:
19.1. administracinės atitikties vertinimas;
19.2. Komisijos vykdoma projektų idėjų pasiūlymų atranka;
19.3. vieša projekto idėjų atranka (gyventojų balsavimas už projektų įgyvendinimą).
20. Pateikti svarstyti dokumentai pareiškėjams negrąžinami.
21. Projektų idėjų pasiūlymų administracinės atitikties vertinimą atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti ne mažiau kaip 3 (trys) Savivaldybės administracijos darbuotojai. Administracinės atitikties vertinimas atliekamas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Kvietime nurodytos paskutinės projektų idėjų pasiūlymų pateikimo dienos.
22. Administracinės atitikties vertinimo metu vertinama, ar:
22.1. projekto idėjos pasiūlymas ir prie jo pridėti dokumentai gauti iki projekto idėjos pasiūlymo pateikimo termino pabaigos;
22.2. projekto idėjos pasiūlymas užpildytas šio Aprašo 1 priede nustatytoje projekto idėjos pasiūlymo formoje, užpildytas tinkamai, t. y. užpildytas kompiuteriu, lietuvių kalba, užpildytos visos formos grafos;
22.3. pateikti visi Kvietime nurodyti kartu su projekto idėjos pasiūlymu privalomi pateikti dokumentai;
22.4. pareiškėjas ir projekto idėjai pritariantys asmenys yra Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę ar įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kėdainių rajono savivaldybėje ne jaunesni nei 16 metų gyventojai. Pareiškėjų ir projekto idėjai pritariančių gyventojų asmens duomenys tikrinami Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje.
23. Jei projekto idėjos pasiūlyme pateikta neišsami ar netiksli informacija ir nėra galimybės tinkamai įvertinti projekto idėjos pasiūlymo administracinę atitiktį, vertintojai turi teisę paprašyti pareiškėjo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti trūkstamą informaciją ir / ar dokumentus, papildyti ar patikslinti projekto idėjos pasiūlyme pateiktą informaciją. Jei pareiškėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos prašomos informacijos ir / ar dokumentų nepateikia arba pateikia ne visą prašomą informaciją ir / ar ne visus prašomus dokumentus, vertintojai vertina paraišką remdamiesi pateiktais dokumentais.
24. Pareiškėjai, kurių projektų idėjų pasiūlymų administracinė atitiktis įvertinta neigiamai, apie tai informuojami per 5 (penkias) darbo dienas projekto idėjos pasiūlyme nurodytais kontaktais.
25. Projektų idėjų pasiūlymai, atitinkantys visus Aprašo 22.1–22.4 papunkčiuose nurodytus administracinės atitikties vertinimo kriterijus, nuasmeninti (be projekto idėjos pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) perduodami vertinti Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai
Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos komisijai (toliau – Komisija). Komisiją sudaro 10 (dešimt) narių:
25.1. 4 (keturi) Savivaldybės mero deleguoti Savivaldybės tarybos skirtingų frakcijų nariai;
25.2. 3 (trys) Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguoti nariai: po 1 (vieną) atstovą iš Architektūros ir urbanistikos, Statybos ir turto, Strateginio planavimo ir investicijų skyrių;
25.3. 3 (trys) nariai rajono nevyriausybinių organizacijų atstovai, kuriuos po 1 (vieną) deleguoja Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba, Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba ir Savivaldybės jaunimo reikalų taryba.
26. Pirmojo Komisijos posėdžio metu iš Komisijos narių balsų dauguma yra išrenkamas Komisijos pirmininkas, kuris planuoja ir organizuoja Komisijos darbą.
27. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Komisija projektų idėjų pasiūlymus vertina balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, galutinį sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos nariai.
28. Komisija ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo projektų idėjų pasiūlymų administracinės atitikties įvertinimo, įvertina ar:
28.1. projekto įgyvendinimas numatytas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, valstybės ar Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;
28.2. projektas yra techniškai įgyvendinamas projekto idėjos pasiūlyme nurodytoje viešojoje erdvėje;
28.3. projekto idėjos pasiūlyme pateiktas išlaidų pagrįstumas yra realus, skirtas projekto rezultatams pasiekti;
28.4. projekto veiklomis sukurti rezultatai (infrastruktūra) nebus naudojami komerciniais tikslais;
28.5. projektas neprieštarauja esamų projektų, vykdomų ar suprojektuotų toje pačioje teritorijoje, sprendiniams ir nepažeidžia projektuotojų autorinių teisių;
28.6. projekto idėjos pasiūlymas atitinka šio Aprašo 10 punkto reikalavimus.
29. Projektų idėjų pasiūlymai kiekvienoje projektų kategorijoje, numatytoje Aprašo 8 punkte, yra vertinami atskirai. Nustačius, kad mažos apimties projekto sąmata viršija numatytą mažos apimties projektams finansuoti nustatytą sumą, Komisijos sprendimu projektas perkeliamas į didelės apimties projektų sąrašą.
30. Komisijos atrinktų tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašas (be projekto idėjos pasiūlymo pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuriame nurodoma: projekto pavadinimas, planuojama projekto įgyvendinimo vieta ir projekto vertė.
31. Pareiškėjai, kurių projektų idėjų pasiūlymai neatitiko šio Aprašo 28.1–28.6 papunkčiuose nurodyto (-ų) reikalavimo (-ų), per 5 (penkias) darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos apie tai informuojami projekto idėjos pasiūlyme nurodytais kontaktais.

IV SKYRIUS
GYVENTOJŲ BALSAVIMAS UŽ SIŪLOMUS ĮGYVENDINTI PROJEKTUS

32. Atrinktų tinkamų finansuoti ir įgyvendinti projektų sąrašas (be projekto idėjos pasiūlymo pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt, Savivaldybės socialinių tinklų paskyrose ir žiniasklaidos priemonėse, su kuriomis Savivaldybės administracija yra sudariusi paslaugų atlikimo sutartis, nurodant projekto pavadinimą, projekto įgyvendinimo vietą, trumpą projekto aprašymą, vertę (kainą) ir vykdomo gyventojų balsavimo procedūrą (toliau – Skelbimas).
33. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę ar įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kėdainių rajono savivaldybėje ne jaunesni nei 16 metų gyventojai savo nuomonę, pritarimą projektų įgyvendinimui, išreiškia balsavimu. Balsavimas vyksta 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos.
34. Balsavimas organizuojamas dviem būdais: elektroniniu būdu Savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt ir popieriniu būdu Skelbime nurodytose vietose, užpildant Balsavimo biuletenį, parengtą pagal Aprašo 3 priedo formą.
35. Vienas gyventojas turi teisę balsuoti kiekvienoje projektų kategorijoje, nurodytoje Aprašo 8 punkte, ne daugiau kaip už 1 (vieną) atrinktą projekto idėją.
36. Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu, galioja paskutinis balsavimas. Balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius popierinį balsavimo biuletenį, galioja tik elektroniniu būdu užpildytas balsavimo biuletenis. Užpildžius kelis popierinius balsavimo biuletenius – nė vienas balsas neįskaitomas.
37. Gyventojų balsavimo rezultatus (balsus) skaičiuoja ir jų atitiktį Aprašo 33, 35 ir 36 punktų reikalavimams vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti ne mažiau kaip 3 (trys) Savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie gyventojų balsavimo rezultatus perduoda Komisijai. Balsuojančio asmens duomenys naudojami tik Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, Apraše numatytoms balsavimo procedūroms vykdyti ir saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame kasmetiniame Dokumentacijos plane nurodytais terminais.

V SKYRIUS
PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

38. Gyventojų pritarimą gavusiais projektais laikomi tie projektai, kurie surenka minimalų balsų skaičių:
38.1. Kėdainių miesto seniūnijoje įgyvendinami mažos apimties projektai – 300 (trys šimtus) balsų;
38.2. Kėdainių rajono seniūnijose, išskyrus Kėdainių miesto seniūniją, įgyvendinami mažos apimties projektai – 200 (du šimtus) balsų;
38.3. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinami didelės apimties projektai – 2000 (du tūkstančius) balsų.
39. Kiekvienoje projektų kategorijoje, nurodytoje Aprašo 8 punkte, laimi vienas, daugiausiai, bet ne mažiau kaip Aprašo 38.1˗38.3 papunkčiuose nurodytą gyventojų balsų skaičių surinkęs, projektas. Komisija galimų įgyvendinti projektų sąrašą teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti.
40. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti gyventojų iniciatyvų projektai įtraukiami į Savivaldybės strateginio veiklos plano programas, projektų finansavimas suplanuojamas Savivaldybės biudžete. Projektai 100 proc. finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis.
41. Savivaldybės tarybos patvirtintus projektus įgyvendina Savivaldybės administracija. Už projektų įgyvendinimą atsakingi programų, kuriose projektas vykdomas, koordinatoriai. Pareiškėjai turi teisę susipažinti su projektų vykdymo eiga.
42. Savivaldybės tarybai skyrus finansavimą gyventojų iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai aplinkai gerinti, pradedami įgyvendinti mažos apimties projektai, o didelės apimties projektui rengiama reikalinga techninė dokumentacija ir kitų metų biudžete planuojamas lėšų poreikis projekto įgyvendinimui. Didelės apimties projektas įgyvendinamas kitais biudžetiniais metais.
43. Numatyti gyventojų inicijuotų projektų vykdymo terminai gali būti atšaukti arba pakeistos jų vykdymo datos, jei atsirado nenugalimos jėgos ( force majeure) aplinkybių, kurias gali sukelti įvykiai, nustatyti Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, 3 punkte.
44. Įgyvendinami projektai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt, Savivaldybės socialinių tinklų paskyrose ir žiniasklaidos priemonėse, su kuriomis Savivaldybės administracija yra sudariusi paslaugų atlikimo sutartis, nurodant projekto pavadinimą, projekto įgyvendinimo vietą, trumpą projekto aprašymą, projekto vertę.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Visi šiame Apraše aprašyti projektų idėjų pasiūlymų teikimo, vertinimo ir atrankos etapai ir / ar jų dalys gali būti vykdomi nuotoliniu būdu.
46. Savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų projektams finansuoti, naudojimo kontrolę atlieka Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.
47. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
48. Projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
49. Projektų idėjų pasiūlymų dokumentai Savivaldybės administracijoje saugomi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
50. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.