J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Informacija eksternams, pageidaujantiems laikyti brandos egzaminus 2023–2024 mokslo metais

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta:
Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“
Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.“

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2023–2024 mokslo metais, gali teikti prašymus Kėdainių rajono savivaldybės mero potvarkiu 2023–2024 mokslo metų bazine mokykla savivaldybės teritorijoje paskirtos mokyklos – Kėdainių šviesiosios gimnazijos – vadovui. (Didžioji g. 62, Kėdainiai), tel. (8 347) 60102, el. pašto adresas rastine@sviesioji.lt. Gimnazijos direktorė – Violeta Liutkienė.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad bazinės mokyklos vadovui eksternai prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje.
Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 d., bet pateikęs jį pasibaigus prašymų teikimo laikui, ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui, gali laikyti visus egzaminus, išskyrus brandos darbą, menų, technologijų mokyklinius brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:
1. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
2. užsienio kvalifikacijų atveju bent vieną iš 2.1–2.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų:
2.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
2.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
2.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises, bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;
3. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
4. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 15 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas naudoja eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.
Brandos egzaminų pagrindinė sesija vyks 2023 m. birželio 5 – birželio 21 d., (užsienio kalbų kalbėjimo dalis – balandžio 3–5 d.), pakartotinė – birželio 26 – liepos 12 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus. Mokiniai, gavę nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to dalyko brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu.
Informacija parengta pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. Jei kiltų klausimų dėl brandos egzaminų, prašau kreiptis į Kėdainių šviesiąją gimnaziją arba Švietimo skyriaus vyriausiąja specialistę Vilmą Lukšienę, atsakingą už brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą, tel. (8 347) 69 595 arba el. paštu vilma.luksiene@kedainiai.lt

Švietimo skyriaus informacija