J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Kviečia teikti projektus 

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) priemonę (-es) ir (arba) veiklos sritį (-is):

VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kodas LEADER-19.2-4.2

Remiamos veiklos:

infrastruktūros ir/arba įrangos, reikalingos pirminių žemės ūkio produktų apdorojimui (rūšiavimas, apdirbimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimui ir tiekimui rinkai, sukūrimas ir/arba įsigijimas.

Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytiems produktams (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus), perdirbti, rinkodarai ir (arba) plėtrai. Galutinis produktas gali būti ir ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, tačiau skirtas maistui ir (arba) pašarams.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1. Juridiniai asmenys vykdantys ir/arba planuojantys pradėti vykdyti veiklą VVG teritorijoje: NVO, bendruomeninės organizacijos, smulkaus verslo organizacijos (labai mažos ir mažos įmonės). Labai mažos ir mažos įmonės turi būti registruotos VVG teritorijoje.

2. VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys fiziniai asmenys: kaimo gyventojai, ūkininkai.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 127 786,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai); didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti - 55 837 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt septyni eurai).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

1. Viešiesiems juridiniams asmenims – iki 80 proc.

2. Privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus reikalavimus – iki 70 proc.

3. Privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus – iki 50 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“,

kodas LEADER-19.2-SAVA-4

Remiamos veiklos:

įvairių renginių, tradicinių VVG teritorijos švenčių organizavimas, kultūros ir meno, sporto kolektyvų veiklos skatinimas, stovyklų, mugių, edukacinių programų, susijusių su amatais, bei kitų veiklų organizavimas ir vykdymas, informacijos apie etninę kultūrą kaupimas ir sklaida, leidyba (tiek popieriniame, tiek ir elektroniniame formate) bei organizacijos materialinės bazės stiprinimas ir kt.

Priemonė, skirta skatinti NVO veiklą, stiprinant jų materialinę bazę, išsaugant krašto identitetą, kultūrą, ir tradicijas, skatinti verslumo įgūdžius, kurti VVG teritorijos pridėtinę vertę, skatinanti naujų produktų ir paslaugų, turinčių tęstinumą, sukūrimą, stiprinanti skirtingų kartų bendradarbiavimą, užtikrinanti tradicijų tęstinumą, jų perdavimą iš kartos į kartą bei padedanti atrasti naujus būdus sutelkti ir naudoti turimus VVG teritorijos išteklius bei turtą (tiek materialųjį, tiek ir kultūrinį).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios bendruomeninės organizacijos kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 60 000,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų ir 0 ct); didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 9 771,00 Eur (devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras ir o ct).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

- iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, jei paramos prašoma veiklos vietos projektui (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla);

- iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, jei vietos projekte numatytos investicijos į įrangą ir kitą materialųjį turtą.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 187 786,00 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai ir 0 ct) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami VVG interneto svetainėje http:// www.kedainiurvvg.lt/xi-kvietimas/, taip pat VVG būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021-02-18 8:00 val. iki 2021-03-31 16:00 val. 

Vietos projektų paraiškų priėmimo / pateikimo būdai:

  1. Asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo VPS vykdytojai jos buveinės adresu Pirmūnų g. 13A, 57214 Kėdainiai. Juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti. Fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis yra patvirtintas notaro.
  2. Registruotu paštu ir per kurjerį adresu Pirmūnų g. 13A, 57214 Kėdainiai.

3.Dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu info@kedainiurvvg.lt

  1. Pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus siunčiant elektroniniu paštu info@kedainiurvvg.lt.

VVG administracijos darbuotojai informaciją apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikia VVG būstinėje adresu Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai,  elektroniniu paštu info@kedainiurvvg.lt ir telefonu +370 657 54577 (projekto vadovė Aušra Vaidotienė).