J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Vietinė rinkliava

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2008 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS – 147
(papildyta 2008-09-26 Tarybos sprendimu Nr. TS-235)
(papildyta 2011-07-01 Tarybos sprendimu Nr. TS-268)
(papildyta 2014-09-26 Tarybos sprendimu Nr. TS-171)
(pakeista į Eur 2014-10-31 Tarybos sprendimu Nr. TS-257)
(patikslinta 2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)

VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Vietinė rinkliava – savivaldybės Tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir mokama į Savivaldybės biudžetą.
2. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys.
3. Šiuose nuostatuose nustatyta vietinė rinkliava Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje už:
3.1. leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą;
3.2. leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą (viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių);
3.3. leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą;
3.4. leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą;
3.5. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)

II. RINKLIAVA UŽ KASINĖJIMO DARBUS

4. Ši rinkliava imama už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kėdainių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, išdavimą.
Rinkliava neimama, kai likviduojamos (iki 3 parų) inžinerinių tinklų avarijos, kai darbų
užsakovas yra Kėdainių rajono savivaldybė ir jos biudžetinės bei viešosios įstaigos, kontroliuojamos įmonės, religinės bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos.
5. Už šio leidimo išdavimą nustatomos šios vietinės rinkliavos:
5.1. už gatvių, šaligatvių, vietinės reikšmės kelių, aikščių, pėsčiųjų bei dviračių takų,
 daugiabučių namų kiemų kasinėjimo darbus bei jų atitvėrimą:
juridiniam asmeniui – 14 Eur už vieną parą;
fiziniam asmeniui – 7,2 Eur už vieną parą.
5.2. už žaliųjų plotų kasinėjimo darbus bei jų atitvėrimą:
juridiniam asmeniui – 5,8 Eur už vieną parą;
fiziniam asmeniui – 2,9 Eur už vieną parą.      
6. Leidimus išduoda Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos seniūnas.
7. Leidimas ardyti kelio, gatvės ar aikštės dangą neišduodamas nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 15 d., išskyrus avarinius ar kitus būtinus atvejus.
8. Kasinėjimo metu sugadintą dangą, žaliuosius plotus savo lėšomis privalo sutvarkyti rinkliavos mokėtojas per leidime nurodytą laikotarpį, išskyrus atvejus, kai avarija įvyko žiemos metu ir dangos bei žaliųjų plotų atkūrimo darbų baigti negalima. Kai leidžia meteorologinės sąlygos, darbai baigiami ir surašoma darbų pabaigos pažyma.

III. RINKLIAVA UŽ PREKYBĄ IR PASLAUGAS

9. Ši rinkliava imama už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kėdainių miesto ir rajono gyvenviečių gatvėse ir kitose viešosiose vietose išdavimą.
10. Kėdainių mieste nustatomos šios vietinės rinkliavos:
10.1. iš transporto priemonių – 8,7 Eur vienai dienai;
10.2 iš transporto priemonių – 29 Eur mėnesiui;
10.3. iš laikinai įrengtų vietų švenčių metu – 8,7 Eur vienai dienai;
10.4. už prekybą gėlėmis prie kapinių – 2,9 Eur vienai dienai;
10.5. vienkartinė rinkliava pasistatyti kilnojamąjį kioską leistinose vietose – 159 Eur;
10.6. asmenys, turintys kilnojamąjį kioską Kėdainių mieste, kiekvienais metais moka 29 Eur vietinę rinkliavą;
11. Kėdainių rajono gyvenvietėse ir kitose viešosiose vietose nustatomos šios vietinės rinkliavos:
11.1. iš transporto priemonių ir laikinai įrengtų vietų – 5,8 Eur vienai dienai;
11.2. iš laikinai įrengtų vietų – 12 Eur vienam mėnesiui;
11 3. iš transporto priemonių – 14 Eur vienam mėnesiui;
11.4. už prekybą gėlėmis prie kapinių – 2,9 Eur vienai dienai;
11.5. vienkartinė rinkliava pasistatyti kilnojamąjį kioską leistinose vietose – 43 Eur;
11.6. už prekybą naudotomis prekėmis – 1,2 Eur už vieną dieną Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintose Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose.
11.7. už prekybą naudotomis prekėmis – 14 Eur už vieną mėnesį Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintose Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose.
12. Prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose leidžiama tik gavus seniūnijos seniūno leidimą ir sumokėjus nustatytą vietinę rinkliavą.
13. Prekiautojai ir paslaugų teikėjai privalo turėti visus dokumentus, atitinkančius įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų reikalavimus.
14. Asmenys, prekiaujantys žemės ūkio produkcija, išauginta asmeniniame arba ūkininko ūkyje, atleidžiami nuo vietinės rinkliavos.

IV. RINKLIAVA UŽ IŠORINĘ REKLAMĄ

15. Ši rinkliava imama už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą.
16. Leidimą išorinei reklamai įrengti išduoda Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis patvirtintomis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis.
17.Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nustatomos šios vietinės rinkliavos:
17.1. Kėdainių miesto senamiestyje ir miesto centre – 145 Eur už 1 kv. m. metams;
17.2. kitose Kėdainių miesto vietose – 87 Eur už 1 kv. m. metams;
17.3. kitose Kėdainių rajono vietose – 16 Eur už 1 kv. m. metams, išskyrus atvejus, kai reklamuojama veikla vykdoma Kėdainių m. arba kitos savivaldybės teritorijoje – 87 Eur už 1 kv. m. metams;
17.4. už leidimo įrengti trumpalaikę reklamą išdavimą – 2,9 Eur už vieną dieną;    
17.5. už leidimo įrengti iškabą išdavimą vietinė rinkliava nerenkama;
17.6. mokestis paskaičiuojamas proporcingai leidimo terminui.

V. RINKLIAVA UŽ KOMERCINIUS RENGINIUS

18. Ši rinkliava imama už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą.
19.  Leidimus išduoda Kėdainių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.
20.  Už šio leidimo išdavimą nustatomos šios vietinės rinkliavos:
20.1. Kėdainių mieste – 290 Eur;
20.2. Kėdainių rajono gyvenvietėse ir kitose viešosiose vietose – 72 Eur.

VI. RINKLIAVA UŽ GYVŪNŲ REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ
neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)
21. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)
22. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)
22.1. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)
22.2. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)
23. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)
24. neteko galios (2018-03-30 Tarybos sprendimu Nr. TS-74)

VII. RINKLIAVŲ RINKIMAS IR KONTROLĖ

25. Vietinę rinkliavą renka (išskyrus už išorinės reklamos įrengimą) Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai.
26.  Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais.
27. Vietinių rinkliavų rinkimą kontroliuoja Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba ir kitos įstatymų nustatytos institucijos.
28. Kėdainių rajono savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.
29. Kėdainių rajono savivaldybės taryba turi teisę vietinės rinkliavos mokėtojams sumažinti vietinės rinkliavos dydį arba iš viso nuo jos atleisti.
30. Savivaldybės biudžetinės įstaigos atleidžiamos nuo vietinės rinkliavos.
31. Sumokėta vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui šiais atvejais:
31.1. kai sumokėta daugiau negu nustatyta;
31.2. jei leidimu ar paslauga nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.