J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Rytis Vieštautas Skyriaus vedėjas (vyr. architektas) (8 347) 69530 , 8 676 99679 606
Violeta Večėnaitė Vyr. specialistė (8 347) 69531 , 8 675 15925 607
Daiva Ramanauskienė Vyr. specialistė (8 347) 69535 , 8 615 93384 618
Saulius Zakas Vyr. specialistas (8 347) 69597 608
Jūratė Misevičienė Vyr. specialistė (8 347) 69532 608
Aurelija Piepalienė Vyr. specialistė (8 347) 69574 , 8 603 70406 608
Edgaras Jasenka Vyr. specialistas (8 347) 69578 602
Vaidas Špečkauskas Vyr. specialistas (vyr. inžinierius) (8 347) 20508 722
PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus
2011 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. AD1-908

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1.Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius yra Kėdainių rajono savivaldybės struktūrinis padalinys, veikiantis pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus nuostatus.
2.Skyriaus struktūrą tvirtina savivaldybės Taryba.
3.Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, nustatyta tvarka patvirtintais statybos techniniais reglamentais, savivaldybės Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
4.Skyriaus darbuotojai yra valstybės tarnautojai.  

II. SKYRIAUS TIKSLAI, FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI
5.Skyriaus pagrindiniai tikslai yra šie:
5.1. vykdyti savivaldybės Tarybos patvirtintą darnios teritorijų planavimo ir užstatymo politikos įgyvendinimą;
5.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, užtikrinti galimybę vykdyti statybos veiklą savivaldybės teritorijoje;
5.3. vykdyti savivaldybės teritorijoje esančių statinių, išskyrus statinių įtrauktų į Susisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą, naudojimo priežiūrą;
5.4. vykdyti savivaldybei priskirtas valstybės saugomų objektų apsaugos funkcijas;
5.5. vykdyti   savivaldybės  tarybos  paskelbtų  saugomų  objektų  atžvilgiu  funkcijas,  nurodytas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme;
6.Skyriaus funkcijos ir uždaviniai yra šie:
6.1. organizuoti savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo planavimo dokumentų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, rengimą;
6.2. rengti paraiškas specialiosioms planavimo sąlygoms gauti;
6.3. rengti teritorijų planavimo urbanistines sąlygas;
6.4. rengti sąlygų sąvadus teritorijų planavimo dokumentams rengti;
6.5. teikti   išvadas  savivaldybės  administracijos  direktoriui  derinti   savivaldybės    teritorijoje rengiamų bendrųjų ir specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
6.6. nustatyti žemės sklypų planų rengimo reikalavimus;
6.7. derinti žemės sklypų planus;
6.8.  savivaldybės  administracijos  direktoriui  pavedus  atstovauti   savivaldybės   patvirtintiems dokumentams kitų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese;
6.9. derinti savivaldybės teritorijos dalių ar atskirų sklypų detaliuosius planus;
6.10. pateikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus savivaldybės Tarybai;
6.11. dalyvauti rengiant rajono teritorijos raidos analizę ir prognozes;
6.12. organizuoti savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene; dalyvauti kitų planavimo subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procedūroje;
6.13. apibendrinti gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projektų, rengti medžiagą ir konsultuoti sprendžiant ginčus;
6.14. konsultuoti ir informuoti fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;
6.15. teikti administracijos direktoriui pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir jų realizavimo savivaldybės teritorijoje;
6.16. analizuoti inžinerinės infrastruktūros esamą būklę ir plėtrą, organizuoti specialiųjų planų susisiekimo ir inžinerinei infrastruktūrai plėtoti rengimą ir kontroliuoti jų įgyvendinimą.
6.17. priimti paraiškas statiniui projektuoti, statybą leidžiančiajam dokumentui statinį statyti ar griauti gauti;
6.18. nustatyti specialiąsias architektūrines statinio projektavimo sąlygas;
6.19. išduoti statybą leidžiantį dokumentą statiniui statyti arba griauti kaip numatyta Statybos įstatyme;
6.20. registruoti statybą leidžiančius dokumentus (leidimus) statiniui statyti ar griauti;
6.21. kaupti duomenų statinio projektui rengti, derinti ir statybą leidžiančių dokumentų statiniui statyti ar griauti archyvą;
6.22. dirbti naudojant IS „Infostatyba“ kaip numatyta Statybos įstatyme;
6.23. priimti prašymus įrengti išorinę reklamą ir kontroliuoti reklamos atitikimą pateiktam projektui;
6.24. derinti išorinės reklamos projektus;
6.25. rengti pasiūlymus dėl sklypo dydžio ir ribų, nustatančius parduodamų, išnuomojamų ar kitaip įgyjamų žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai specialiąsias sąlygas, žemės servitutus;
6.26. konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties ir jos pakeitimo tvarkos;
6.27. rengti dokumentaciją sudarant trumpalaikes žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartis, vykdyti kitas funkcijas susijusias su trumpalaike žemės sklypų nuoma;
6.28. rengti miesto žemės sklypų sąvadą;
6.29. kaupti rajono kartografinę medžiagą;
6.30. rinkti geodezinius duomenis savivaldybės rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams;
6.31. diegti geografinę inžinerinę sistemą (GIS) savivaldybės teritorijoje;
6.32. derinti  žemėtvarkos specialistų parengtus žemės sklypų  ne  žemės ūkio veiklai brėžinius ir sklypų ribų geodezinių matavimų planus;
6.33. teikti savivaldybės administracijai su žemės naudojimu susijusius dokumentus;
6.34. rengti Tarybai su žemėtvarka susijusių sprendimų projektus;
6.35. rengti su žemėtvarka susijusius administracijos direktoriaus įsakymus;
6.36. dalyvauti komisijose nagrinėjant su žemėtvarka susijusius klausimus;
6.37. tvarkyti savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų registrą (vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 06 19 nutarimą Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų banko nuostatų patvirtinimo“);
6.38. tvarkyti teritorijų planavimo dokumentų ir išduodamų sąlygų projektavimui archyvą;
6.39. tvarkyti teritorijų planavimo duomenų banką;
6.40. rajono Tarybai ar merui pareikalavus, prieš savivaldybės Tarybos rinkimo pradžią, paruošti ataskaitą apie bendrojo plano, kitų teritorijų planavimo dokumentų realizuotus sprendinius ir šios veiklos pasekmes miesto ar rajono vystymosi raidai;
6.41. tarpininkauti tarp valdytojo ir Kultūros paveldo departamento (toliau Departamentas): priimti valdytojų prašymus, perduoti juos Departamentui su savo pasiūlymais ir teikti valdytojams atsakymus;
6.42. perduoti pranešimus, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nurodytais atvejais, apie sprendimą inicijuoti kultūros paveldo objekto paskelbimą saugomu;
6.43. tikrinti kultūros paveldo objektų būklę, kaupti informaciją ir teikti ją Kultūros paveldo departamentui (toliau Departamentui) kultūros ministro patvirtinta tvarka;
6.44. informuoti Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
6.45. teikti valdytojams Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;
6.46. priimti kitus sprendimus ir atlikti veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus;
6.47. atlikti savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu funkcijas, numatytas Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme;
6.48. teikti Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programų vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoti apie užfiksuotus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus;
6.49. administruoti kultūros paveldo objektų tvarkybą, kontroliuoti kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą;
6.50. rengti savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoti jų vykdymą;
6.51. turi teisę gauti iš valstybinių ir savivaldybės institucijų, valdytojų, fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingų savybių;
6.52. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Nacionalinę, regioninę ir savivaldybės turizmo plėtros programas;
6.53. vykdyti savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų namų ir kitų statinių ( išskyrus įtrauktų į Susisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą) naudojimo priežiūrą;
6.54. tikrinti kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei saugos reikalavimus;
6.55. atlikti statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;
6.56. išduoti pažymas apie statinio (patalpos) naudojimo atitiktį nustatytai ( įregistruotai Nekilnojamojo turto registre) statinio (patalpos) paskirčiai, taip pat statinio (patalpos) tinkamumą naujai paskirčiai, kai neatliekami rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai, valstybės įmonės Registrų centro arba kitoms valstybės institucijoms pateikus rašytinį prašymą;

III. TEISĖS IR PAREIGOS
7.Skyriaus darbuotojai turi teisę:
7.1. gauti skyriaus darbui reikalingą informaciją iš savivaldybės administracijos padalinių, įstaigų, įmonių ir organizacijų;
7.2. savivaldybės teritorijoje nekliudomai apžiūrėti saugomų teritorijų objektus, statomus, griaunamus ir naudojamus statinius, nekilnojamąsias kultūros vertybes, gauti iš statytojų bei naudotojų duomenis bei dokumentus šiuose nuostatuose nustatytiems uždaviniams spręsti;
7.3. gauti ir teikti informaciją teritorijų planavimo dokumentams rengti ir duomenų bankui formuoti Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 3 punktu nustatyta tvarka;
7.4. nemokamai gauti informaciją apie inžinerinių tinklų būklę iš tinklus eksploatuojančių tarnybų;
7.5. teikti merui ir Tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos planavimo ir tvarkymo, nekilnojamųjų kultūros vertybių vietinio registro sudarymo, saugomų teritorijų ir objektų steigimo;
7.6. dalyvauti savivaldybės Tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi su skyriaus darbu susiję klausimai;
7.7. informuoti visuomenę apie rengiamus teritorijų planavimo ir statybos projektus įstatymų nustatyta tvarka;
7.8. gauti iš Aplinkos ministerijos, Apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros departamento, Kultūros paveldo departamento ir kitų valstybės institucijų konsultacijas skyriaus veiklos klausimais ir naudotis jų metodine pagalba, sprendžiant iškilusius klausimus;
7.9. tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose ir konferencijose;
7.10. skyriaus darbuotojai turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais suteiktas teises;

IV. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
8.Skyriaus darbuotojai atsako už savo veiklos sritį:
8.1. pagal Valstybės tarnybos įstatymą;
8.2. skyriaus darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus, savo kompetencijos viršijimą, o taip pat už nesuderinamus su valstybės tarnautojo vardu poelgius atsako Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka;
8.3. skyriaus vyriausiasis specialistas pagal pareigybes organizuoja teritorijų planavimo dokumentų kadastro apsaugą ir atsako už jo tikslumą bei patikimumą;
9.Skyrius už savo darbą atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui.