J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja

Ona Mickevičienė

 

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1. Savarankiškai organizuoti Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbą pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus vidaus audito skyriaus nuostatus. Planuoti vidaus audito skyriaus veiklą

Per metus  atlikti ne mažiau kaip 6 vidaus auditus

Atliktų vidaus auditų skaičius (suplanuota/atlikta)

Įvykdymo terminas 2022-12-31

2. Planuoti Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklą, sudaryti strateginius ir metinius vidaus audito skyriaus veiklos planus, atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderinti su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

Sudaryti ir raštu suderinti metinį veiklos planą iki kiekvienų metų vasario 15 d.;

Strateginį veiklos planą sudaryti ir suderinti kas tris metus iki vasario 15 d.

Suderintų Centralizuoto vidaus audito skyriaus  veiklos planų  terminai (laiku/ne laiku)

Įvykdymo terminas 2022-02-15

3. Užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po audito)

Stebėti ir dokumentuoti, kaip vykdomos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, ar gerinama padėtis audituotame subjekte.

Atlikus rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, surašyti pažangos stebėjimo pažymą apie vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą (CVAS metodikos 2 priedas)

Pateiktų įgyvendinti ir įgyvendintų rekomendacijų santykis (pateikta/įgyvendinta/surašyta pažangos stebėjimo  pažymų)

Įvykdymo terminas 2022-12-31

4. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui metinę vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitą

Parengti ir pateikti iki kiekvienų metų kovo 1 d.

Pateikiamos metinės Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ataskaitos  terminai (laiku/ne laiku)

Įvykdymo terminas 2022-03-01

5. Vadovaujantis:

·      LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo reikalavimais;

·      LR Finansų ministro įsakymu patvirtintais vidaus auditorių atestacijos nuostatų reikalavimais–

nuolat tobulinti savo žinias, profesinius įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus

Per metus išklausyti ne mažiau kaip 2 seminarus 

Išklausyta seminarų (vnt.)