J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas

Jūratė Sirvidienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Atlikti 2024 m. skyriaus veiklos plane numatytus vidaus auditus.

Vertinimo rodiklis: Atliktų vidaus auditų skaičius (suplanuota/atlikta)

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

2 užduotis: Vidaus auditams atlikti paruošti planus, programas, pagal poreikį parengti klausimynus, testus. Vidaus audito metu gautą informaciją registruoti darbo dokumentuose.

Vertinimo rodiklis: Planai, programos, klausimynai, testai (parengti/neparengti), darbo dokumentuose surinkta informacija (užregistruota/neužregistruota).

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

3 užduotis: Vykdyti vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, parengti pažangos stebėjimo pažymas.

Vertinimo rodiklis: Pateiktų ir įgyvendintų rekomendacijų santykis (pateikta/įgyvendinta/parengta pažangos stebėjimo pažymų).

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

4 užduotis: Nustatyta tvarka, vadovaujantis dokumentacijos planu, suformuoti skyriaus dokumentų bylas (vidaus audito ataskaitų, darbo dokumentų ir kt.) ir perduoti į archyvą.

Vertinimo rodiklis: Skyriaus dokumentų bylos suformuotos/nesuformuotos. Bylos į archyvą perduotos/neperduotos.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

5 užduotis: Vadovaujantis LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo reikalavimais nuolat tobulinti žinias, profesinius įgūdžius ir kitas profesines savybes ir gebėjimus. Per metus išklausyti ne mažiau kaip 2 seminarus.

Vertinimo rodiklis: Išklausytų seminarų (vienetų) skaičius.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

6 užduotis: Kiekvieną mėnesį nustatyta tvarka pildyti skyriaus Darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir laiku pateikti Teisės ir personalo skyriui, Apskaitos skyriui.

Vertinimo rodiklis: Skyriaus Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai laiku pateikti/nepateikti Teisės ir personalo skyriui, Apskaitos skyriui.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31