J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vedėja

Gaiva Petrauskienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: 2024 metais Organizuoti civilinės būklės aktų įrašų teisingą registraciją, užtikrinant, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ministro įsakymų, civilinės metrikacijos taisyklių, vardo ir pavardės keitimo taisyklių, metodinių nurodymų, rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų darbo organizavimo klausimais.

Vertinimo rodiklis: Tinkamai, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais, 2024 metais turi būti organizuotas ir įgyvendintas civilinės būklės aktų įrašų registravimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

2 užduotis: Iki 2024 metų gruodžio 20 d. DBSIS suderinti ir patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2025 metų Funkcinį dokumentacijos planą. Iki gruodžio 31 d. parašyti pažymą apie 2022 metų rajono savivaldybės institucijų ir administracijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą, kontroliuoti, kad būtų parašyti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai ir suderinti Kauno regioninio valstybės archyvo.

Vertinimo rodiklis: Ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 20 d. elektroninėje archyvo informacinėje sistemoje suderinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2025 m. Funkcinį dokumentacijos planą. Iki gruodžio 31 d. turi būti parašyta pažyma apie 2022 metų rajono savivaldybės institucijų ir administracijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą ir suderinti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašai Kauno regioninio valstybės archyvo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

3 užduotis: Iki 2024 m. vasario 1 d. surašyti, suderinti ir patvirtinti  Fotografijos kūrinių, atspindinčių savivaldybės veiklą nuolat saugomų bylų apyrašą Nr. 20 ir Audiovizualinių kūrinių, atspinfinčių savivaldybės veiklą nuolat saugomų bylų apyrašą Nr. 21

Vertinimo rodiklis: Organizuoti darbą taip, kad ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 1 d. būtų surašyti, suderinti ir patvirtinti Fotografijos kūrinių, atspindinčių savivaldybės veiklą nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 20 ir Audiovizualinių kūrinių, atspinfinčių savivaldybės veiklą nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 21

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-02-01

4 užduotis: 2024 metų sausio-gruodžio mėn. derinti savivaldybės įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams dokumentacijos planus, ilgo saugojimo bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir teikti konsultaciją dokumentų apskaitos ir valdymo klausimais

Vertinimo rodiklis: Iki 2024 m. gruodžio 31 d. suderinti  savivaldybės įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams dokumentacijos planus, ilgo saugojimo bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir nuolatos teikti konsultaciją dokumentų apskaitos ir valdymo klausimais

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31

5 užduotis: Iki 2024 m. lapkričio 5 d. oraganizuoti darbus taip, kad Kauno regioniniam valdybės archyvui būtų perduotos 1996-2001 m. savivaldybės institucijų ir administracijos viešojo ir vidaus administravimo bei specialiosios veiklos nuolat saugomi dokumentai (bylos). Viso numatoma perduoti iki 400 bylų.

Vertinimo rodiklis: Oraganizuoti darbus taip, kad iki 2024 m. lapkričio 5 d. Kauno regioniniam valdybės archyvui būtų perduotos 1996-2001 m. savivaldybės institucijų ir administracijos viešojo ir vidaus administravimo bei specialiosios veiklos nuolat saugomi dokumentai (bylos). Viso numatoma perduoti iki 400 bylų.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-11-05

6 užduotis: Kontroliuoti, kad kokybiškai ir laiku būtų parengtos archyvo pažymos apie darbo stažą, pajamas valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (VSDFV) ir asmenims senatvės, invalidumo, našlių, našlaičių pensijoms ir draudimo nuo nedarbo išmokoms gauti. Organizuoti likviduotų rajono bendrovių, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų tvarkymą, apskaitą, naudojimą, apsaugą ir dokumentų paruošimą naikinimui, pasibaigus saugojimo terminu

Vertinimo rodiklis: Organizuojamas darbas taip, kad kokybiškai ir laiku būtų parengtos archyvo pažymos apie darbo stažą, pajamas VSDFV ir asmenims senatvės, invalidumo, našlių, našlaičių pensijoms ir draudimo nuo nedarbo išmokoms gauti, bei kitų dokumentų kopijoms gauti. Išnagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, išduodant juridinius faktus patvirtinančias pažymas, kopijas. Organizuoti likviduotų rajono bendrovių, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų tvarkymą, apskaitą, naudojimą ir apsaugą. Teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atrinktos naikinti likviduotų įmonių apskaitos bylos, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs. Priimti saugoti likviduojamų įmonių sutvarkytus archyvinius fondus

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-31