J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Švietimo skyriaus vedėja

Vilma Dobrovolskienė

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių švietimo skyriuje ir rajono savivaldybės švietimo įstaigose, priežiūrą ir atitinkamų projektų derinimą bei pateikimą savivaldybės įgyvendinančiai institucijai ir  / ar vykdančiajai institucijai.

Vertinimo rodiklis: Suderinti 2023–2024 m. m. bendrojo ugdymo mokyklų Ugdymo planai bei kiti veiklos dokumentai. Teikti tarybos sprendimų projektai dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir kt. Organizuotos konsultacijos, pasitarimai, mokymai įstaigų vadovams.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

2 užduotis: Dalyvauti savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, švietimo įstaigų direktorių vertinime.

Vertinimo rodiklis: Dalyvauta bent 2 rajono savivaldybės komisijose ar darbo grupėse. Teiktos merui rekomendacijos dėl švietimo įstaigų vadovų 2022 metų veiklos ataskaitų vertinimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29

3 užduotis: Kelti kvalifikaciją  organizuojamuose konferencijose, seminaruose, mokymuose.

Vertinimo rodiklis: Dalyvauta bent 2 seminaruose, mokymuose ar kursuose dėl kompetencijų tobulinimo arba naujų įgijimo.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29