J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Švietimo skyriaus vedėja

Vilma Dobrovolskienė

 

1 užduotis: 1. Sudaryti prielaidas ugdymo kokybei gerinti rajono švietimo įstaigose.

Vertinimo rodiklis: Bendrojo ugdymo mokyklų 2024–2025 m. m. ugdymo planai atitinka ŠMSM patvirtintus bendruosius ugdymo planus (suderintas su savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotu administracijos direktoriumi ir mokyklos vadovo patvirtintas iki einamųjų mokslo metų pradžios bei paskelbtas mokyklos interneto svetainėje).  Vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 995 redakcija), teikti tarybos sprendimų projektus dėl klasių skaičių ir mokinių skaičių jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir mokinių skaičių jose, ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių ir mokinių skaičių jose 2024–2025 mokslo metams.  Organizuoti konsultacijas, pasitarimus, mokymus įstaigų vadovams.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-20

2 užduotis: 2. Didinti pedagogų ir mokinių motyvaciją.

Vertinimo rodiklis: Įgyvendinti Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų motyvacijos programą. Skatinti gabius mokinius už pasiekimus šalies ir tarptautinėse olimpiadose. Išrinkti rajono metų mokytoją.

Užduoties įvykdymo terminas: 2024-12-20