J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Teisės ir ir personalo skyriaus vedėjas

Dalius Ramonas

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.)

1 užduotis: Parengti pagrindinius savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, susijusius su nauja Vietos savivaldos redakcijos įstatymo įgyvendinimu.

Vertinimo rodiklis: Teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais parengti pagrindiniai savivaldybės institucijų teisės aktų projektai, užtikrinantys savivaldybės institucijų veiklą.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-30

2 užduotis: Pagal įgaliojimus atstovauti savivaldybei visų institucijų teismuose, ginant jos interesus civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose. Pagal poreikį, teisės aktų nustatyta tvarka rengti procesinius dokumentus ir jų priedus visoms teismų instancijoms, esant reikalui, teikti pasiūlymus ir išvadas dėl žemesniųjų instancijų teismų procesinių dokumentų apskundimo  aukštesnių instancijų teismams.

Vertinimo rodiklis: Kvalifikuotai atstovauti savivaldybę teismuose, kad būtų užtikrintas savivaldybės interesų gynimas. Procesiniai dokumentai turi atitikti procesinės teisės reikalavimus ir turi būti 100 proc. pateikti nustatytais terminais.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

3 užduotis: Tikrinti ir savo parašu vizuoti savivaldybės administracijos padalinių parengtų  Tarybos  sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektų atitikimą galiojančių norminių aktų reikalavimams ir juos pagrindžiančios medžiagos (priedų) sukomplektavimą, teikti išvadas dėl jų teisėtumo savivaldybės administracijos direktoriui, merui Tarybai.

Vertinimo rodiklis: Vizuoti teisės aktai turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus. Per einamuosius metus nustatytos ne daugiau kaip 3 klaidos parengtuose teisės aktų projektuose.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31

4 užduotis: Pateikti procesinius dokumentus teismams dėl savivaldybės skolininkų (vietinių rinkliavų, mokesčių ir kt.)

Vertinimo rodiklis: Parengtų ir pateiktų procesinių dokumentų skaičius -  25.

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31