J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Savivaldybės gydytojo funkcijos

Savivaldybės gydytojas vykdo šias funkcijas:
1. įgyvendina savivaldybėje valstybės sveikatos politiką;
2. derina savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos programas;
3. organizuoja įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, sanitarinę priežiūrą.
4. organizuoja savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programos, kitų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą, teikia juos aprobuoti bendruomenės sveikatos tarybai, aprobuotas programas teikia tvirtinti savivaldybės tarybai;
5. organizuoja savivaldybės tarybos patvirtintų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų įgyvendinimą;
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
7. numato ir savivaldybės teritorijoje organizuoja pirminę sveikatinimo veiklą (pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos);
8. organizuoja gyventojų sveikatos statistinius stebėjimus, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui, informuoja apie tai gyventojus;
9. teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:
9.1. savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;
9.2. valstybės ir savivaldybių turtinių tarpusavio santykių formuojant savivaldybių nuosavybę;
9.3. lėšų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoms statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti, medicinos aparatūrai ir įrangai įsigyti;
9.4. sveikatos priežiūros rėmimo priemonių (finansinių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems aktyvią sveikatos politiką) įgyvendinimo;
9.5. savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų sanitarinės kontrolės rezultatų. Savivaldybės gydytojas teikia savivaldybės administracijos direktoriui ir kitas rekomendacijas savo kompetencijos klausimais;
10. rūpinasi savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų funkcionavimu ir jų išlaikymu;
11. prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklos įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
12. užtikrina pagal kompetenciją privalomąjį sveikatinimo veiklos lygį savivaldybės teritorijoje, organizuoja jo laikymosi kontrolę;
13. pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytas sveikatinimo veiklos sutartis ir teikia jas tvirtinti savivaldybės tarybai, kontroliuoja, kaip jų laikomasi;
14. rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;
15. teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai teritorija;
16. organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, ekologinių katastrofų padarinius;
17. organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo projekto rengimą ir teikia jį savivaldybės administracijos direktoriui;
18. organizuoja savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininį auditą;
19. prižiūri savivaldybės sanitarijos inspekcijos veiklą;
20. kontroliuoja, ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepažeidžia pacientų teisių;
21. nagrinėja gydytojų pareiškimus ir skundus pirminės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;
22. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus konkrečiais pirminės sveikatinimo veiklos organizavimo klausimais, domisi, kaip šie klausimai sprendžiami;
23. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės sveikatos programų rengimo ir išvadas dėl jų projektų;
24. informuoja ir konsultuoja savivaldybės administracijos direktorių valstybės sveikatos politikos įgyvendinimo klausimais;
25. dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos organizuojamuose renginiuose, kai svarstomi pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, taip pat farmacinės veiklos klausimai;
26. gauna informaciją iš pirminės sveikatos priežiūros įstaigų apie gydytojus, norinčius eiti nepagrindines pareigas šiose įstaigose;
27. sudaro ekspertų komisijas jo kompetencijos klausimams nagrinėti ir išvadoms pateikti;
28. dalyvauja savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro darbe, derina savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo ir veiklos ekstremalių situacijų atvejais planus;
29. organizuoja nustatytąja tvarka pasitarimus, konferencijas ir renginius sveikatinimo veiklos klausimais;
30. informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų neatitinkančius savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, o savivaldybės tarybą – apie savivaldybės įsteigtų įmonių, įstaigų ir organizacijų priimtus sprendimus sveikatos priežiūros srityje;
31. dalyvauja savivaldos vykdomųjų institucijų posėdžiuose, kai svarstomi pirminės sveikatos priežiūros klausimai, reiškia savo nuomonę apie juose svarstomus projektus, siūlo atitinkamas jų pataisas, jeigu projektai ar jų dalys prieštarauja sveikatinimo veiklos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
32. rengia savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų pasitarimus ir jiems pirmininkauti, kai svarstomi sveikatinimo veiklos savivaldybėje klausimai;
33. vykdoi kitus administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus.