J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Civilinė metrikacija ir archyvas

Metrikacijos  ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema MGVDIS

Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus nuostatai

Santuokos registravimo norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje tvarkos aprašas (44.5 kb )

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas

Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo

Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės

Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis (133.5 kb)

Santuokų registravimo grafikas

Statistika
 

Darbo laikas

Pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val.
Penktadienį ir prieššventinėmis dienomis 8.00–15.45 val.
Šeštadienį 8.00–12.00 val. interesantų priėmimas, nuo 12.45 val. santuokų registracija
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Civilinės metrikacijos el.p. metrikacija@kedainiai.lt

Adresas - Kėdainiai, Didžiosios rinkos a. 6 (Miesto rotušė)


Archyvo el.p archyvas@kedainiai.lt 

Adresas - Kėdainiai, Radvilų g. 9

 

Informacija apie įregistruotą civilinės būklės aktą (įregistravimo datą ir numerį) pateikiama žodžiu, jei asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą atvyksta asmeniškai, arba asmens nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu, jei prašymas gautas paštu ar elektroninio ryšio priemonėmis. Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MGVD informacinę sistemą.

Kai prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus pateikiamas per MGVD informacinę sistemą, kartu su prašymu pateikiami suskaitmeninti dokumentai, patvirtinantys į apskaitą įtraukiamą civilinės būklės aktą. Jei civilinės metrikacijos įstaigai kyla abejonių dėl dokumentų autentiškumo, civilinės vūklės aktą įtraukti į apskaitą atsisakoma, iki bus pateikti dokumentų originalai

GIMIMO REGISTRAVIMAS

1. gimimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu. Konsulinės įstaigos turi teisę registruoti vaiko, kurio abu tėvai ar vienas iš jų yra užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimą, kai vaiko gimimas nėra įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, gavusios vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimą ir užsienio valstybės kompetetingos institucijos išduotą vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą. Užregistravus vaiko gimimą išduodamas gimimo įrašą liudijantis išrašas, valstybės rinkliava už gimimo registravimą neimama.
2. vaiko gimimas turi būti įregistruotas per tris mėnesius nuo jo gimimo;
3. pateikiami dokumentai:
-vaiko tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės, asmenims be pilietybės leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
- užsienio pilietis - savo galiojantį asmens dokumentą;
- medicinos įstaigos išduotas pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas;
- tėvų santuokos liudijimas;
- jei vaikas gimė negyvas, kartu pateikiamas medicininis liudijimas apie perinatalinę mirtį;
- jei vaikas gimė užsienyje, pateikiamas prašymas ir kitos valstybės institucijos išduota gimimo liudijimo ar išrašo iš gimimo registro kopija, notaro patvirtinta, nustatyta tvarka legalizuota ir išversta į lietuvių kalbą. 

4. už užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą valstybinės rinkliavos mokestis 10,00 Eur 

Prašymas įregistruoti vaiko gimimą

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą vaiko gimimą


SANTUOKOS REGISTRAVIMAS

1. santuoką registruoja Civilinės metrikacijos įstaigos, o užsienio valstybėje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių santuoką turi teisę registruoti ir konsulinės įstaigos; Norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai arba konsulinei įstaigai asmeniškai, kreipiantis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį, elektroninio ryšio priemonėmis (MGVD informacinė sistema) paduoda teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti santuoką;
2. pateikiami dokumentai:
- pasai arba asmens tapatybės kortelės, asmenims be pilietybės leidimai nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
- ištuokos arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas (jeigu tuokiamasi ne pirmą kartą);
-užsienio piliečiams galiojantis pasas ir savo valstybės kompetentingų organų išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad santuokai kliūčių nėra (dokumentas turi būti įstatymu nustatytąja tvarka legalizuotas, notaro patvirtintas ir išverstas į lietuvių kalbą);
- norinčiam susituokti nepilnamečiui(-tei) dar reikalinga teismo nutartis dėl santuokinio amžiaus sumažinimo;
- prašymas pildomas skyriuje, taip pat galima atsiųsti el. paštu ar pateikti per MGVD informacinę sistemą.
3. norint įtraukti į apskaitą užsienyje įregistruotą santuoką būtina pateikti: besikreipiančiojo pasą arba asmens tapatybės kortelę;
- užsienio valstybės institucijos išduoto santuokos liudijimo kopiją, legalizuotą, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenumato kitaip, notaro patvirtintą ir išverstą į lietuvių kalbą;
4. už santuokos registraciją mokamas 30,00 Eur valstybės rinkliavos mokestis,
- už užsienio valstybėje įregistruotos santuokos apskaitymą mokamas 10,00 Eur valstybės rinkliavos mokestis.
5. norintiems susituokti užsienyje išduodamos pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas, tam būtina pateikti:
- prašymą (pildomas skyriuje);
- pasą arba asmens tapatybės kortelę;
- jei santuoka ne pirma, - ištuokos arba mirties liudijimus;
6. už pažymą mokamas  6,00 Eur valstybės  rinkliavos mokestis.

Už santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezantacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose mokamas 70,00 Eur valstybės rinkliavos mokestis.

Lietuvos Respublikoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje, sudarant santuokos sudarymo įrašą. Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka privalo pateikti santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka.

Prašymas santuokai įregistruoti

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką

Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimąSANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMAS

Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu dėl santuokos nutraukimo ar notaro pranešimu apie patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

Pastaba. 1) Įsigaliojus Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui (2001-07-01) santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo dėl ištuokos įsigaliojimo dienos, tuomet santuokos nutraukimas registruojamas teismo, priėmusio sprendimą, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje;
Jei prašymas dėl ištuokos išnagrinėtas teisme iki 2001-07-01, santuoka laikoma nutraukta nuo įregistravimo civilinės metrikacijos įstaigoje dienos, tuomet santuokos nutraukimas registruojamas pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą;
Lietuvos Respublikos piliečių santuokos nutraukimas su kitų valstybių piliečiais, įregistruotas užsienio valstybių institucijose, įtraukiamas į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje.
Už užsienio valstybėje įregistruotos santuokos nutraukimo įskaitymą į apskaitą mokamas 10,00 Eur valstybės  rinkliavos mokestis.

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką

TĖVYSTĖS PRIPAŽINIMAS, TĖVYSTĖS (MOTINYSTĖS)  NUSTATYMAS, NUGINČIJIMAS IR ĮVAIKINIMAS

Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo ar notaro patvirtintu pareiškimu dėl vaiko kilmės iš tėvo nustatymo. Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga taip pat registruoja remdamasi vyro, laikančio save tėvu, kartu su vaiko motina pateiktu prašymu įregistruoti tėvystės pripažinimą.

Civilinės metrikacijos įstaiga tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą ir įvaikinimą registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO  KEITIMAS, TAISYMAS, PAPILDYMAS,  ATKŪRIMAS IR ANULIAVIMAS

Prašymą pakeiti vardą ir (ar) pavardę pareiškėjas gali pateikti pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai tiesiogiai arba per MGVD informacinę sistemą. Nuolat užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai prašymą taip pat gali pateikti per konsulinę įstaigą. Tokiu atveju prašymą pasirašiusio pareiškėjo parašo ir prie prašymo pridėtų dokumentų kopijų tikrumas turi būti paliudytas konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

1. pateikiami dokumentai:
- prašymas pildomas skyriuje;
- asmens dokumentai: pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje;
- gimimo, santuokos, mirties, ištuokos liudijimai, civilinės būklės įrašų nuorašai, reikalingi konkretaus prašymo sprendimui, giminystės ryšiui įrodyti.
2. už civilinės būklės akto įrašo papildymą,pakeitimą, ištaisymą, mokamas 10,00 Eur, civilinės būklės akto įrašo atkūrimą 12, 00 Eur valstybės rinkliavos mokestis;
3. Už vardo ir pavardės pakeitimą mokamas 12,00 Eur valstybės rinkliavos mokestis.

ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

Civilinės metrikacijos įstaiga, konsulinė įstaiga ar Registrų centras asmens pageidavimu išduoda teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą. Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.

Išrašai, išskyrus gimimo įrašą liudijantį išrašą ir mirties įrašą liudijantį išrašą, išduodami asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui.

Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą.
Už civilinės būklės išrašo išdavimą mokamas  4,30 Eur valstybės rinkliavos mokestis.

Prašymas pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinė būklės akto įrašą

Prašymas anuliuoti civilinės būklės įrašą

Prašymas atkurti civilinės būklės įrašą

Prašymas išduoti civilinės būklės įrašą liudijantį išrašą


MIRTIES REGISTRAVIMAS


Civilinės metrikacijos įstaiga asmens mirtį registruoja savo iniciatyva, remdamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu.

Prašymas įregistruoti mirtį

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą mirtį

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52853

Gavėjo bankai ir sąskaitos numeriai:

  • LT78 7290 0000 0013 0151 - AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas, banko kodas 72900
  • LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas, banko kodas 70440
  • LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800
  • LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100
  • LT12 2140 0300 0268 0220 - Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), banko kodas 21400
  • LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank“, banko kodas 73000
  • LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300


Mokėjimo būdai:
• Internetu;
• Bankų skyriuose;
• AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
• Informacinėse „Maxima“ kasose;
• Mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
• UAB „Perlo paslaugos" terminaluose.