J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Lietuvių
Pradžia
Pradžia
Lietuvių
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Finansavimo galimybės

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, kuriais siekiama didinti jaunimo užimtumą Kėdainių rajone, įgyvendinti jaunimo iniciatyvas, skatinti ir plėtoti kryptingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, skatinti jaunimo problemų sprendimą (ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam jaunimui).

Konkursui teikiamo projekto veiklos turi atitikti bent vieną iš žemiau išvardintų sričių:
1. jaunų žmonių kompetencijų ugdymas;
2. jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas;
3. jaunimo iniciatyvų, naudingų Savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimas;
4. jaunimo iniciatyvų aplinkosaugos ir klimato kaitos srityse įgyvendinimas;
5. jaunimo aktyvumo, pilietiškumo ir įsitraukimo į visuomeninę veiklą skatinimas;
6. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;
7. jaunimo įsitraukimas į jaunimo organizacijos veiklą;
8. socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių, socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių įtraukimas į visuomenės veiklą.

Konkursui paraiškas gali teikti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinės jaunimo ir/ar su jaunimu dirbančios organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymai.

2021 m. konkurso prioritetai, už kuriuos skiriami papildomi balai:
1. projektas įgyvendinamas su kita Kėdainių rajone veiklą vykdančia jaunimo/su jaunimu dirbančia organizacija;
2. projekte numatytos aplinkosaugos veiklos;
3. projekte numatytas fizinio aktyvumo skatinimas.

Tvarkos aprašas
Paraiškos forma
Paraiškos vertinimo anketa

2021 m. finansuojamų Jaunimo iniciatyvų projektų sąrašas

2020 m. finansuotų Jaunimo iniciatyvų projektų sąrašas

Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursas

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti atvirųjų jaunimo erdvių projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Paraiškos vertinimo anketa

2021 m. finansuojamų atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų sąrašas

2020 m. finansuotų atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų sąrašas

Jaunimo savanoriškos veiklos projektų finansavimo konkursas

Konkurso tikslas – finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių (SVO) organizacijų vykdomus Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) projektus, parengtus ir teikiamus įgyvendinant JST Kėdainių rajono savivaldybėje.

Nustatytos formos paraiškos priimamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. iki 2021 m. rugpjūčio 24 d. 17 val. Atsakingas asmuo – administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. (8 347) 69 589, el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt.

Tvarkos aprašas
Paraiška

Kviečiame teikti paraiškas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ veikloms 2020 m.

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa 2014—2020 metais. Jaunimo sritį Lietuvoje administruoja Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.

Programos „Erasmus+“ jaunimo srities tikslai:

Stiprinti jaunų žmonių, įskaitant mažiau galimybių turinčių:

  • dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir darbo rinkoje,
  • aktyvų pilietiškumą,
  • kultūrų dialogą,
  • socialinę įtrauktį ir solidarumą,
  • Neformaliojo ugdymo metodais tobulinant jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijas, stiprinant jaunimo sektoriaus ir darbo rinkos ryšį.
  • Gerinti darbo su jaunimu kokybę, ypač skatinant organizacijų, veikiančių jaunimo srityje ar kitų suinteresuotų šalių sustiprintą bendradarbiavimą. 
  • Prisidėti prie jaunimo politikos reformų vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu (žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika; neformaliojo ugdymo pripažinimas; gerosios praktikos sklaida).
  • Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir mobilumą mokymosi tikslais jaunimo srityje.

Programos „Erasmus+“ vadove pateikiama išsami informacija apie visų veiksmų tikslus, prioritetus ir finansavimo galimybes, taip pat techninė informacija apie paraiškų teikimą ir atrankos procesą, finansinės ir administracinės nuostatos, susijusios su dotacijos skyrimu.

2020 m. paraiškų pateikimo terminai