J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Konkursų nuostatai

Skelbiamas Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 metų konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. AD-1-290 „Dėl kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 m. konkurso“, skelbia Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 metų konkursą (toliau – konkursas). Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-35 „Dėl kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ ir Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-62 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skatinančius kultūros ir meno plėtrą rajone, vaikų ir jaunimo meninį ugdymą bei užimtumą, aktyvinančius ir telkiančius vietos bendruomenės narius (gyventojus) bendrai kultūrinei, meninei veiklai, ugdančius kūrybiškumą, bendruomeniškumą bei pilietiškumą.

Galimi pareiškėjai:
- Savivaldybės biudžetinės įstaigos, kiti juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslas yra kultūra ir (ar) kultūros paslaugos ir kurių savininkė, steigėja ar narė yra Kėdainių rajono savivaldybė;
- Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje registruotos ir vykdančios veiklą nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos sąvoką ir Juridinių asmenų registre nustatyta tvarka įregistravusios žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (tikrinama vadovaujantis Juridinių asmenų registro viešais duomenimis).
Konkursui paraišką teikiantis pareiškėjas privalo atitikti ir kitas Nuostatų 22 punkte nurodytas sąlygas.

Konkurso finansuotinos veiklos sritys:
1) tautinės ir etninės kultūros tradicijų puoselėjimas;
2) kultūrinės įtraukties ir kultūros paslaugų prieinamumo didinimas;
3) daugiakultūrio dialogo ir tautinių mažumų kultūros savitumo didinimas;
4) įvairių socialinių grupių dalyvavimo kultūrinėje ir meninėje veikloje skatinimas;
5) vietos bendruomenės savitumo, kūrybiškumo, bendruomeniškumo ir pilietiškumo didinimas.

Konkurso finansavimo prioritetai:
1) pareiškėjas atitinka Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 22.2 punkto reikalavimus;
2) projektai, kurie puoselėja etninės kultūros gyvąją tradiciją ir yra skirti Aukštaitijos metams paminėti;
3) projektai, kurių įgyvendinimo laikotarpiu vykdomos kultūrinės veiklos vietos bendruomenei, skirtos kultūros įstaigų ir/ar nevyriausybinių organizacijų (įskaitant bendruomenines organizacijas) bendradarbiavimo ir partnerystės plėtrai;
4) projektai, kurių įgyvendinimo laikotarpiu į projekto veiklas įtraukiami rajono Dainų švenčių tradicijas puoselėjantys mėgėjų meno kolektyvai;
5) projektai, kurių įgyvendinimo laikotarpiu vykdomos pilietiškumo ar (ir) kūrybiškumo veiklos, į kurias įtraukiami vaikai ir jaunimas.

Galimos skirti Savivaldybės biudžeto lėšos:
- vienam projektui mažiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 800 Eur (aštuoni šimtai eurų);
- vienam projektui didžiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų).
Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų).

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki 2023 m. balandžio 17 d. 15 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Basanavičiaus g. 36-707, Kėdainiai. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties apsirašymo dienos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projektų paraiškas Konkursui galima pateikti vienu iš būdų:
1) paraišką siųsti paštu adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 metų konkursui“;
2) paraišką pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 707 kab. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai), ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 metų konkursui“.

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti dokumentų kopijas, nurodytas Kultūros projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 11 punkte.

Atsakingas asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas, tel. (8 347) 69 575, mob. tel. +370 682 63 669, el. paštas kestutis.stadalnykas@kedainiai.lt.
Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų paraiškų pateikimo darbo dienos:
pirmadienį–penktadienį 9.00–17.00 val., pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Deklaracijos forma
Vertinimo anketa
Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašas

 

2022 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Savivaldybės administracija kasmet organizuoja rajono kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų konkursą. 2022 m. konkursui pateiktos 32 paraiškos (iš jų 21 biudžetinių įstaigų ir 11 nevyriausybinių organizacijų). Bendra visų projektų vertė 55 727,48 Eur, iš kurių prašoma suma iš savivaldybės biudžeto – 49 824,73 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. AD-1-602 „Dėl 2022 m. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros projektų sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas finansuojamų kultūros projektų sąrašas. 2022 m. dalinis finansavimas skirtas 21 projekto vykdymui, o jiems įgyvendinti skirta 25 000 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros projektų sąrašas

Kultūros projektų finansavimo iį Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui pateiktos paraiškos

Kultūros projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas

Paraiška dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2022 m. projektų konkurse

Projekto paraiškos vertinimo anketa

Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašas

 

2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Savivaldybės administracija kasmet organizuoja rajono kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų konkursą. 2021 m. konkursui pateiktos 46 paraiškos (iš jų 25 biudžetinių įstaigų ir 21 nevyriausybinių organizacijų). Bendra visų projektų vertė 90 755,18 Eur, iš kurių prašoma suma iš savivaldybės biudžeto – 76 867,33 Eur. 2021 m. kultūros projektų konkurso prioritetui „Vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ir laisvalaikio užimtumo skatinimas“ pateikta 10 paraiškų, „Naujų kultūrinių paslaugų kūrimas vietos bendruomenei, siekiant didinti jų prieinamumą“ – 3 paraiškos, „Etninės kultūros gyvosios tradicijos puoselėjimas ir kraštotyra“ – 12 paraiškų, „Renginiai, įtraukiantys vietos bendruomenę į kūrybiško laisvalaikio veiklas, kultūrinėmis priemonėmis gerinančias gyvenamos aplinkos kokybę“ – 18 paraiškų, „Renginiai, skirti Holokausto 80-mečio ir Kėdainių krašto žydų bendruomenių atminimui“ – 3 paraiškos. 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. AD-1-616 „Dėl 2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros projektų sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas finansuojamų kultūros projektų sąrašas. 2021 m. dalinis finansavimas skirtas 19 projektų vykdymui, o jiems įgyvendinti skirta 20 000 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros projektų sąrašas

Kultūros projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas

Paraiška dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. projektų konkurse

Projekto paraiškos vertinimo anketa

 

2020 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Savivaldybės administracija kasmet organizuoja rajono kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų konkursą. 2020 m. konkursui buvo pateiktos 34 paraiškos (iš jų 20 biudžetinių įstaigų ir 14 nevyriausybinių organizacijų), kurių prašoma suma – 41775,55 Eur. Prioritetui „Vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ir laisvalaikio užimtumo skatinimas“ pateiktos 8, „Naujų kultūrinių paslaugų kūrimas vietos bendruomenei“ – 4, „Profesionalaus meno sklaida kaimiškosiose rajono seniūnijose“ – 5, „Tautodailės, kitų etninės kultūros tradicijų puoselėjimas ir kraštotyra“ – 8, „Kaimų ir miestelių šventės, puoselėjančios tradicinį ir mėgėjų meną“ – 7 ir „Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų paminėjimas“ – 2 paraiškos.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. AD-1-484 „Dėl 2020 m. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros projektų sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas finansuojamų kultūros projektų sąrašas. 2020 m. dalinis finansavimas skirtas 23 projektų vykdymui, o jiems įgyvendinti skirta 20 000 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros projektų sąrašas

Kultūros projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas

Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų konkurso paraiškos forma

Projekto paraiškos vertinimo anketa

 

2019 m. Kėdainių rajono savivaldybės kultūros projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Savivaldybės administracija kasmet organizuoja rajono kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų konkursą. 2019 m. konkursui buvo pateiktos 35 paraiškos, kurių prašoma suma – 69900 Eur. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. AD-1-504 „Dėl 2019 m. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų kultūros projektų sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas finansuojamų kultūros projektų sąrašas. 2019 m. dalinai finansuoti 20 projektų, o jiems įgyvendinti skirta 20 000 Eur.

Finansuojamų kultūros projektų sąrašas


KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONKURSAS „KULTŪROS VERSMĖ“ 

KĖDAINIŲ KRAŠTO KULTŪROS PREMIJOS KONKURSAS

KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO ČESLOVO MILOŠO PREMIJOS KONKURSO NUOSTATAI 

KĖDAINIŲ KRAŠTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATAI