J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Finansavimo galimybės

Skelbiamas Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 metų konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. AD-1-1073 „Dėl Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 metų konkurso organizavimo“ skelbia Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 metų konkursą (toliau – Konkursas) ir kviečia rajono bendruomenines organizacijas teikti projektų paraiškas finansavimui gauti.
Konkursui paraišką teikti gali registruotas ir veiklą vykdantis Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje viešasis juridinis asmuo (toliau – Pareiškėjas), kuris yra:
1) bendruomeninė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
2) bendruomenines organizacijas vienijantis juridinis asmuo, įskaitant Kėdainių miesto vietos veiklos grupę ir Kėdainių rajono vietos veiklos grupę.  

Konkurso finansuotinos veiklos sritys:
1) bendruomeninės organizacijos veiklos plėtra (bendruomeninės organizacijos įstatų keitimas, dokumentų, būtinų bendruomeninės organizacijos veiklos plėtrai, rengimas ir registravimas VĮ Registrų centre);
2) bendruomeninės organizacijos ūkinės veiklos stiprinimas (patalpų ir turto draudimas, patalpų išlaikymas, patalpų ir / ar inžinierinės įrangos avarijų likvidavimas ir lokalizavimas, viešosiose erdvėse įrengtų vaikų žaidimų aikštelių, sporto ir poilsio aikštynų įrenginių saugumo patikra (pagal LST EN 1176 standartus));
3) bendruomenės namų aplinkos, kitų viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra (degalai ir tepalai aplinkos priežiūros technikai);
4) veiklų, skirtų vietos bendruomenės narių (gyventojų) poreikių tenkinimui, įgyvendinimas (projekto, finansuojamo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2022 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai  lėšomis, veiklų dalinis finansavimas).

Konkurso finansavimo prioritetai: 
1) projektas įgyvendinamas pareiškėjo nuosavybės teise priklausančiose patalpose;
2) pareiškėjas per 2021 metus yra įgyvendinęs bent vieną ne mažesnės nei 500 Eur vertės projektą.

Didžiausia galima vienam projektui skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 1 500 Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 100 Eur.

Paraiškos priimamos iki 2022 m. spalio 5 d. 15.00 val.

Pareiškėjai užpildytą paraišką pateikti gali vienu iš būdų:
1) spausdintą paraišką siųsti paštu adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 metų konkursui“. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena;
2) spausdintą paraišką atnešti į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 metų konkursui“, Savivaldybės administracijos vyr. specialistei (nevyriausybinių organizacijų koordinatorei) Audronei Stadalnykienei, 721 kab.; 
3) elektroniniu formatu siunčiant paraišką elektroniniu paštu audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile.

Prie paraiškos pateikiami šie dokumentai:
1) nuasmeninta Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija, kai pareiškėjas Konkursui paraišką teikia pirmą kartą arba kai yra pasikeitę anksčiau pateikti juridinio asmens duomenys (pvz., adresas, juridinio asmens vadovas, statusas ir pan.);
2) dokumentas (įgaliojimas), suteikiantis teisę pasirašyti paraišką (jei paraišką pasirašo ne paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas); 
3) jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, kopija; 
4) paraišką teikiančio Pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą patvirtinimo dokumento (patalpų panaudos (nuomos) sutarties, VĮ Registrų centro pažymos ir kt.) kopija, jei finansavimo prašoma patalpų išlaikymo, komunalinių paslaugų išlaidoms apmokėti;
5) kiti dokumentai, kuriuos, Pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.
Dokumentų, nurodytų 1–4 punktuose, kopijas privaloma pateikti, jeigu Pareiškėjas ir / ar projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas.

Atsakingas asmuo – Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė, tel. (8 347) 69 576, el. p. [email protected].

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Paraiškos vertinimo anketa

 

Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 metų konkursas

Projektų, finansuojamų Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšomis, sąrašas
Nefinansuojamų projektų sąrašas
Rezervinis projektų sąrašas

Konkursui pateiktų paraiškų sąrašas

Skelbimas

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Deklaracijos forma
Vertinimo anketa
Aprašas

2021 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšų, sąrašas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Paraiškos vertinimo anketa


2021 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Nefinansuotų projektų sąrašas
Konkurso tvarkos aprašas
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita

2020 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas
Paraiškos forma
Konfidencialumo pasižadėjimo forma
Nešališkumo deklaracijos forma

 

2020 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų, sąrašas
Nefinansuotų projektų sąrašas
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita

 

2019 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Konfidencialumo pasižadėjimo forma 
Nešališkumo deklaracija 

 

2019 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita