J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Finansavimo galimybės

Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 metų konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. AD-1-199 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 metų konkurso organizavimo“, skelbia Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 metų konkursą (toliau – konkursas). Konkursas organizuojamas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-136 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų patvirtinimo“ ir Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-62 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Konkurso tikslas – stiprinti nevyriausybinį sektorių, konkurso būdu finansuojant nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų, darbo ir veiklos efektyvumo didinimui, teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimui, nevyriausybinių organizacijų partnerystės ir bendradarbiavimo skatinimui, piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus ir savanorystės skatinimui, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su viešuoju sektoriumi stiprinimui.

Galimi pareiškėjai:
- Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje registruotas ir veiklą vykdantis juridinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos sąvoką ir Juridinių asmenų registre nustatyta tvarka įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (tikrinama vadovaujantis Juridinių asmenų registro viešais duomenimis).
- Konkursui paraišką teikiantis pareiškėjas privalo atitikti ir kitas Nuostatų 24 punkte nurodytas sąlygas.

Konkurso finansuotinos veiklos:
1) NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant didinti NVO finansinį tvarumą, vykdyti organizacijos strateginę plėtrą, gerinti NVO darbo efektyvumą, savanoriškos veiklos organizavimo kokybę;
2) NVO teikiamų viešųjų paslaugų stiprinimas, jų kokybės gerinimas ir plėtra ar pasirengimas teikti viešąsias paslaugas, kurti ir plėtoti socialinį verslą; 
3) iniciatyvų, skirtų socialinės įtraukties stiprinimui: tautinių mažumų, pažeidžiamų gyventojų grupių, išgyvenančių atskirtį savo socialinėje aplinkoje, įgalinimas ir įtraukimas į bendruomeninę veiklą, kūrimas ir (ar) plėtojimas; 
4) iniciatyvų, skirtų vietos bendruomenės1 sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, socialinės integracijos stiprinimui ir galimybėms aktyviai dalyvauti bendruomeninėje veikloje ir (ar) darbo rinkoje, plėtojimas;
5) NVO narių gebėjimų, reikalingų dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus, bendradarbiavimui su vietos valdžios institucijomis, advokacijai ir nevyriausybinio sektoriaus interesų atstovavimui įsitraukiant į vietos lygmens sprendimų priėmimo procesą, prisidedant prie viešosios politikos pokyčių, stiprinimas.

[1] Vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais.

Galimos skirti Savivaldybės biudžeto lėšos:

- vienam projektui mažiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų);
- vienam projektui didžiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų).

Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 27 000 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai eurų).

Konkurso finansavimo prioritetai:
1) į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai (nurodytas savanorių skaičius ir veiklos, kurias vykdo savanoriai);
2) pareiškėjas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį su bent vienu partneriu (NVO, Savivaldybės institucija ir (ar) Savivaldybės biudžetine įstaiga), su kuriuo įgyvendina projekto veiklas (pridėta bendradarbiavimo sutarties kopija ir nurodytos veiklos, už kurių įgyvendinimą atsakingas projekto partneris);
3) projektu siekiama įgyvendinti ne mažiau kaip 2 konkurso finansuotinas veiklas;
4) į projekto veiklas įtraukti socialinę atskirtį patiriantis asmenys (nurodyta, kiek asmenų, kokios veiklos);
5) į projekto veiklų įgyvendinimą įtrauktas jaunimas (nuo 14 iki 29 m.).

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki 2023 m. kovo 23 d. 16 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Basanavičiaus g. 36-721, Kėdainiai. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties apsirašymo dienos iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projektų paraiškas Konkursui galima pateikti vienu iš būdų:

1) paraišką siųsti paštu adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 metų konkursui“;
2) paraišką pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 721 kab. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai), ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 metų konkursui“;
3) paraišką pateikti elektronine forma, pateikiant užpildytą projekto paraišką ir pridedamus dokumentus el. paštu audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile.

Atsakingas asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė, tel. (8 347) 69 576, mob. tel. 8 680 91 465 el. paštas audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt.

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų paraiškų pateikimo darbo dienos:
pirmadienį–penktadienį 9:00–17:00 val., pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Deklaracijos forma
Vertinimo anketa
Aprašas


2022 m.
Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa

2022 m. Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkursas

Projektų, finansuojamų Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšomis, sąrašas
Nefinansuojamų projektų sąrašas
Rezervinis projektų sąrašas 
Konkursui pateiktų paraiškų sąrašas  
Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Deklaracijos forma
Vertinimo anketa
Aprašas

2021 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa

2021 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Nefinansuotų projektų sąrašas
Konkurso tvarkos aprašas
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita

2020 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas
Paraiškos forma
Konfidencialumo pasižadėjimo forma
Nešališkumo deklaracijos forma

2020 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų, sąrašas
Nefinansuotų projektų sąrašas
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita

2019 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Konfidencialumo pasižadėjimo forma 
Nešališkumo deklaracija 

2019 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita