J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Finansavimo galimybės

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 metų konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. AD-1-585 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 metų konkurso organizavimo“, skelbia Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 metų konkursą (toliau – konkursas). Konkursas organizuojamas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-136 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų patvirtinimo“ ir Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu        Nr. TS-62 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Konkurso tikslas – stiprinti nevyriausybinį sektorių, konkurso būdu finansuojant nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų, darbo ir veiklos efektyvumo didinimui, teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimui, nevyriausybinių organizacijų partnerystės ir bendradarbiavimo skatinimui, piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus ir savanorystės skatinimui, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su viešuoju sektoriumi stiprinimui.

Galimi pareiškėjai:
- Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje registruotas ir veiklą vykdantis juridinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos sąvoką ir Juridinių asmenų registre nustatyta tvarka įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (tikrinama vadovaujantis Juridinių asmenų registro viešais duomenimis).
- Konkursui paraišką teikiantis pareiškėjas privalo atitikti ir kitas Nuostatų 24 punkte nurodytas sąlygas.

Finansuotinos veiklos:
1) nevyriausybinių organizacijų kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas, kurti socialinį verslą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę;
2) nevyriausybinės organizacijos teikiamų viešųjų paslaugų stiprinimas ir jų kokybės gerinimas;
3) nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su kitais juridiniais asmenimis stiprinimas ir (ar) bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas, siekiant ilgalaikės strateginės partnerystės, sprendžiant vietos bendruomenei aktualius klausimus. Gerųjų skirtingų sektorių bendradarbiavimo patirčių viešinimas;
4) savanoriškos veiklos plėtojimas, organizavimas ir populiarinimas Kėdainių rajono savivaldybėje;
5) bendruomenės narių (gyventojų) aktyvinimas, sutelktumas ir tarpusavio pasitikėjimo stiprinimas, per įvairias veiklas įtraukiant į visuomeninį gyvenimą;
6) veiklos, skirtos atvykusiems ir apsigyvenusiems Kėdainių rajone užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pagalbos teikimui, jų integracijai ir į(si)traukimui į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas.

Galimos skirti Savivaldybės biudžeto lėšos:
- vienam projektui mažiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma - 700 Eur (septyni šimtai eurų);
- vienam projektui didžiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 4 000 Eur (keturi tūkstančiai eurų).
Konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 22 000 Eur (dvidešimt du tūkstančiai eurų).

Konkurso finansavimo prioritetai:
1) į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai (nurodytas savanorių skaičius ir veiklos, kurias vykdo savanoriai);
2) projekte bent viena veikla yra skirta 2022-iesiems - Savanorystės metams pažymėti; 
3) pareiškėjas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį su bent vienu juridiniu partneriu, su kuriuo įgyvendina projekto veiklas (pridėta bendradarbiavimo sutarties kopija);
4) projekto veiklos skirtos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (nurodyta, kiek asmenų, kokios veiklos);
5) į projekto veiklų įgyvendinimą įtrauktas jaunimas (nuo 14 iki 29 m.).

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos iki 2022 m. birželio 20 d. 16 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Basanavičiaus g. 36-721, Kėdainiai. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties apsirašymo dienos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Projektų paraiškas Konkursui galima pateikti vienu iš būdų:
1) paraišką siųsti paštu adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022 metų konkursui“;
2) paraišką pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 721 kab. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai), ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2022  metų konkursui“;
3) paraišką pateikti elektronine forma, pateikiant užpildytą projekto paraišką ir pridedamus dokumentus el. paštu audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile.

Atsakingas asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė, tel. (8 347) 69 576, mob. tel. 8 680 91 465 el. paštas audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt.

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų paraiškų pateikimo darbo dienos:
pirmadienį–penktadienį 9:00–17:00 val., pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Deklaracijos forma
Vertinimo anketa
Aprašas

2021 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšų, sąrašas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Paraiškos vertinimo anketa


2021 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Nefinansuotų projektų sąrašas
Konkurso tvarkos aprašas
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita

2020 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas
Paraiškos forma
Konfidencialumo pasižadėjimo forma
Nešališkumo deklaracijos forma

 

2020 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų, sąrašas
Nefinansuotų projektų sąrašas
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita

 

2019 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Konfidencialumo pasižadėjimo forma 
Nešališkumo deklaracija 

 

2019 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita