J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Finansavimo galimybės

Skelbiamas papildomas Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. AD-1-627 „Dėl papildomo Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkurso organizavimo“, skelbia papildomą Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursą (toliau – Papildomas konkursas). Konkursas organizuojamas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. TS-333 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų patvirtinimo“ ir Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-62 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Konkurso tikslas – stiprinti nevyriausybinį sektorių, konkurso būdu finansuojant rajono nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų, darbo ir veiklos efektyvumo didinimui, teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimui, nevyriausybinių organizacijų partnerystės ir bendradarbiavimo skatinimui, piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus, savanorystės skatinimui, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su viešuoju sektoriumi stiprinimui.

Galimi pareiškėjai:

- Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas ir veiklą vykdantis Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje viešasis juridinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos sąvoką ir Juridinių asmenų registre nustatyta tvarka įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (tikrinama pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis).

- Konkursui paraišką teikiantis pareiškėjas privalo atitikti visas Nuostatų 25 punkte nurodytas sąlygas.

Konkurso finansuotinos veiklos:

  1. nevyriausybinės organizacijos darbuotojų, savanorių ir (ar) narių kompetencijų ir (ar) įgūdžių tobulinimas, siekiant didinti nevyriausybinės organizacijos finansinį tvarumą ir (ar) darbo efektyvumą, vykdyti organizacijos strateginę plėtrą, gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę;
  2. nevyriausybinės organizacijos teikiamų viešųjų paslaugų stiprinimas, jų kokybės gerinimas, plėtra ar pasirengimas teikti viešąsias paslaugas, kurti ir plėtoti socialinį, bendruomeninį verslą;
  3. nevyriausybinių organizacijų partnerystės, bendradarbiavimo, tarpusavio komunikavimo, siekiant dalintis gerąja patirtimi ir stiprinti nevyriausybinį sektorių, skatinimas;
  4. socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių (tautinių mažumų, sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų, asmenų su negalia), išgyvenančių atskirtį, socialinės įtraukties stiprinimas, sutelktumas ir įgalinimas dalyvauti viešajame gyvenime;
  5. vietos bendruomenės1 narių sutelktumo ir tarpusavio pasitikėjimo stiprinimas, socialinės integracijos ir aktyvaus dalyvavimo bendruomeninėje veikloje plėtojimas.

[1] Vietovės bendruomenė – savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais.

Galimos skirti Savivaldybės biudžeto lėšos:

- vienam projektui mažiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma –   500 Eur;

- vienam projektui didžiausia galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 3 000 Eur.

Papildomam konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 6 000 Eur.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Nustatytos formos projektų paraiškos priimamos nuo 2024 m. liepos 11 d. iki 2024 m. liepos 31 d. 16 val.

Projektų paraiškas Konkursui galima pateikti vienu iš būdų:

1) paraišką siųsti paštu adresu: Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursui“;

2) paraišką pristatyti į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 721 kab. (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai), ant voko nurodant konkurso pavadinimą „Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursui“;

3) paraišką pateikti elektronine forma, pateikiant užpildytą projekto paraišką ir pridedamus dokumentus el. paštu audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile.

Atsakingas asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė, tel. +370 347 69 576,

+370 680 91 465 el. paštas audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt.


Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursas

Informacija apie pateiktas Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 m. projektų atrankos konkursui paraiškas

Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkurso finansuojamų projektų sąrašas

Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkurso nefinansuojamų projektų sąrašas

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Deklaracijos forma 
Administracinės atitikties vertinimo anketa
Paraiškos vertinimo anketa
Patikslintos paraiškos forma
Veiklų vykdymo patikrinimo ataskaita
Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašas

 


Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2023 metų konkursas

Projektų, finansuojamų Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšomis, sąrašas
Konkursui pateiktų paraiškų sąrašas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso tvarkos aprašas
Paraiškos forma
Paraiškos vertinimo anketa


2023 m. Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkursas

Projektų, finansuojamų Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšomis, sąrašas
Nefinansuojamų projektų sąrašas
Rezervinis projektų sąrašas 
Konkursui pateiktų paraiškų sąrašas

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Deklaracijos forma
Vertinimo anketa
Aprašas2022 m.
Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Bendruomeninių organizacijų 2022 metų konkursui pateiktų paraiškų suvestinė
Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa

2022 m. Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo ir veiklos plėtojimo projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkursas

Projektų, finansuojamų Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšomis, sąrašas
Nefinansuojamų projektų sąrašas
Rezervinis projektų sąrašas 
Konkursui pateiktų paraiškų sąrašas  
Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Deklaracijos forma
Vertinimo anketa
Aprašas

2021 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa

2021 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Nefinansuotų projektų sąrašas
Konkurso tvarkos aprašas
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita

2020 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas
Paraiškos forma
Konfidencialumo pasižadėjimo forma
Nešališkumo deklaracijos forma

2020 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto lėšų, sąrašas
Nefinansuotų projektų sąrašas
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita

2019 m. Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Bendruomeninių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Konfidencialumo pasižadėjimo forma 
Nešališkumo deklaracija 

2019 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, finansuojamų iš Kėdainių rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto lėšų, sąrašas 
Konkurso tvarkos aprašas 
Paraiškos forma 
Paraiškos vertinimo anketa 
Projekto įgyvendinimo ataskaita