J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Lietuvių
Pradžia
Pradžia
Lietuvių
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Statyba ir turtas

Kontaktai

Statybos ir turto  skyriaus vedėja Audronė Naujalienė
tel. 69515, el. paštas audrone. naujaliene@kedainiai.lt, 610 kab.

Vedėjo pavaduotojas  Algimantas Gedgaudas tel. 69521, el. paštas algimantas.gedgaudas@kedainiai.lt , 613 kab.;

Vyr. specialistė Daiva Grinkevičienė
– atsakinga už kelių ir gatvių remontus kaimiškųjų seniūnijų teritorijose, tel. 69529, el. paštas daiva.grinkeviciene@kedainiai.lt ,  612 kab.;

Vyr. specialistas Audrius Zubavičius
– atsakingas už kelių ir gatvių remontus miesto seniūnijos teritorijoje, tel. 69529, el. paštas audrius.zubavicius@kedainiai.lt , 612 kab.;

Vyr. specialistė Alina Melinauskienė
– atsakinga už valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimą, daugiabučių namų valdymo formos pasirinkimo procedūras ir rajono šilumos ūkį, tel. 69571, el. paštas alina.melinauskiene@kedainiai.lt  604 kab.;

Vyr. specialistas Robertas Baltrimavičius
– atsakingas už vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, tel. 69520, el. paštas robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt, 617 kab.;

Vyr. specialistė Ina Vainauskienė (Vaiko priežiūros atostogas)
– atsakinga už savivaldybei priklausančių pastatų remontų ir rekonstrukcijos darbų priežiūrą, tel. 69553, 609 kab.;

Vyr. specialistė Daiva Milžinaitė-Štombergienė
– tel. 69527, el. paštas daiva.milzinaite@kedainiai.lt, 609 kab.;

Vyr. specialistė Aistė Lekečinskienė
-
atsakinga už savivaldybei priklausančių pastatų remontų ir rekonstrukcijos darbų priežiūrą, tel. 69522, el.paštas aiste.lekecinskiene@kedainiai.lt, 611 kab.;

Vyr. specialistas Romualdas Žydelis
– atsakingas už savivaldybės elektros ūkio plėtrą, tel. 69524, 614 kab.; el.paštas romualdas.zydelis@kedainiai.lt 

Vyr. specialistė Audronė Kargaudienė
–  tel. 69538, 615 kab., el. paštas audrone.kargaudiene@kedainiai.lt

Vyr. specialistė Rasa Vaitkūnienė
– tel. 69518, 605 kab., el. paštas rasa.vaitkuniene@kedainiai.lt

Vyr. specialistė Agnė Lukošiūtė-Stasiukonienė
– Atsakinga už daugiabučių namų valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, tel. (8 347) 44 214, kab. 620, el. paštas agne.lukosiute-stasiukoniene@kedainiai.lt Skyriaus paskirtis ir funkcijos:

Rengia ir įgyvendina rajono savivaldybės programas, statant, rekonstruojant, restauruojant, remontuojant įvairios paskirties bei inžinerinės infrastruktūros objektus.

Vykdo statybos užsakovo funkcijas savivaldybės objektuose.

Teikia pasiūlymus rengiant savivaldybės, kelių priežiūros ir plėtros, aplinkos apsaugos investicijų programas.

Rengia viešųjų pirkimų dokumentus statybos darbams bei inžinerinėms paslaugoms pirkti, analizuoja viešųjų pirkimų medžiagą ir teikia išvadas.

Nustato savivaldybės įstaigose reikalingų remonto darbų apimtis, ruošia defektinius arba apžiūros aktus.

Rengia savivaldybei priklausančių pastatų ir inžinerinės infrastruktūros remonto darbų sąnaudų žiniaraščius, nustato statybos bei remonto darbų skaičiuojamąją kainą.

Ruošia ir derina statybos rangos ir paslaugų sutartis, kad jos atitiktų savivaldybėje nustatytus reikalavimus (tvarką).

Organizuoja finansavimo sutarčių vykdymą dėl statybos ir remonto darbų atlikimo, kad būtų įgyvendinti sutartyse numatyti savivaldybės įsipareigojimai.

Ruošia ir derina technines (projektavimo) užduotis statybos darbams atlikti.

Tikrina ir derina techninę dokumentaciją, kad projektiniai sprendimai atitiktų projektavimo užduotis.

Priima iš rangovo atliktus darbus, kontroliuoja sutartyje numatytų sąlygų vykdymą, reikalauja, kad būtų tinkamai įforminta atlikimo dokumentacija.

Kontroliuoja rajono komunalines ir energetines paslaugas teikiančių įmonių paslaugų kokybę. Organizuoja ir kontroliuoja šilumos tiekimą savivaldybės įstaigoms.

Dalyvauja komisijų darbe, kad nustatytų fizinių ir juridinių asmenų prašymuose nurodytų problemų sprendimo būdus energetikos ir komunalinių paslaugų teikimo klausimais.

Pagal seniūnijų pateiktas paraiškas formuoja priežiūros ir plėtros programas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti, organizuoja šių programų įgyvendinimą bei darbų kontrolę.

Konsultuoja statybos, energijos tiekimo, komunalinių paslaugų klausimais rajono savivaldybės administracijos vadovus, padalinius, seniūnijas, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus.

Dalyvauja ruošiant dokumentus šilumos tiekimo licencijoms išduoti, registruoja licencijas, teikia informaciją apie licencijų išdavimą, kontroliuoja licencijuojamą veiklą, nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų.

Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja piliečių prašymus ir skundus.

Pagal skyriaus kompetenciją ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo pavedimus.

 

Pagrindinės turto valdymo veiklos sritys

- Sprendžia Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimus dėl turto nuomos, pardavimo, privatizavimo, pirkimo, perėmimo, nurašymo, perdavimo valdyti patikėjimo teise bei panaudos pagrindais;
- Vykdo Savivaldybės turto privatizavimą;
- Organizuoja Savivaldybės turto techninį inventorizavimą, teisinę registraciją  ir turto vertinimą;
- Atstovauja Savivaldybės interesus akcinėse bendrovėse, kuriose Savivaldybė turi nuosavybės teise priklausančių akcijų;
- Rengia medžiagą licencijų, licencijų kortelių bei leidimų išdavimui;
- Administruoja žemės nuomos mokestį;
- Organizuoja prekybą Savivaldybės švenčių metu;
- Organizuoja visuomeninio keleivinio kelių transporto vežimo paslaugas, koordinuoja ir kontroliuoja rajono keleivinio kelių transporto darbą, formuoja maršrutinį tinklą, pritaikymą jį moksleivių vežimui, kintamiems keleivių srautams ir kitoms sąlygoms.
- Vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę.

--------------------------------------------------------------------

 - Kėdainių rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašas

 - Kėdainių rajono savivaldybės būsto fondo sąrašas

- Viešame aukcione parduodamų objektų sąrašas

 - Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis

 - Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis

 - Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu sutartis

 - Informacija apie savivaldybės būstų pardavimo nuomininkams sutartis

 - Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo sutartis

- Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto patikėjimo sutartis


Koncesijos sutartys:


Šilumos tiekimo Šėtos vidurinei, Gudžiūnų ir Truskavos pagrindinėms mokyklos koncesijos sutartis

Lančiūnavos gyvenvietės katilinės koncesijos sutartis