J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Statyba ir turtas

Kontaktai 

Statybos ir turto  skyriaus vedėja Audronė Naujalienė
tel. 69515, el. paštas audrone. naujaliene@kedainiai.lt, 610 kab.

Vedėjo pavaduotojas  Algimantas Gedgaudas tel. 69521, el. paštas algimantas.gedgaudas@kedainiai.lt , 613 kab.;

Vyr. specialistė Daiva Grinkevičienė
– atsakinga už kelių ir gatvių remontus kaimiškųjų seniūnijų teritorijose, tel. 69529, el. paštas daiva.grinkeviciene@kedainiai.lt ,  612 kab.;

Vyr. specialistas Audrius Zubavičius
– atsakingas už kelių ir gatvių remontus miesto seniūnijos teritorijoje, tel. 69529, el. paštas audrius.zubavicius@kedainiai.lt , 612 kab.;

Vyr. specialistė Alina Melinauskienė
– atsakinga už valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimą, daugiabučių namų valdymo formos pasirinkimo procedūras ir rajono šilumos ūkį, tel. 69571, el. paštas alina.melinauskiene@kedainiai.lt  604 kab.;

Vyr. specialistas Robertas Baltrimavičius
– atsakingas už vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, tel. 69520, el. paštas robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt, 617 kab.;

Vyr. specialistas
– atsakinga už savivaldybei priklausančių pastatų remontų ir rekonstrukcijos darbų priežiūrą, el. paštas , tel. 69553, 609 kab.;

Vyr. specialistė Aistė Lekečinskienė
– atsakinga už savivaldybei priklausančių pastatų remontų ir rekonstrukcijos darbų priežiūrą, tel. 69522, el.paštas aiste.lekecinskiene@kedainiai.lt, 611 kab.;

Vyr. specialistas Romualdas Žydelis
– atsakingas už savivaldybės elektros ūkio plėtrą, tel. 69524, 614 kab.; el.paštas romualdas.zydelis@kedainiai.lt 

Vyr. specialistė Rasa Vaitkūnienė
– atsakinga už licencijų išdavimą, savivaldybės turto valdymą (kadastrinius matavimus, teisinę registraciją, pardavimą ir pirkimą), tel. 69518, 605 kab., el. paštas rasa.vaitkuniene@kedainiai.lt

Vyr. specialistė Agnė Lukošiūtė-Stasiukonienė
– atsakinga už turto valdymą (panauda, nuoma),, tel. (8 347) 44 214, kab. 620, el. paštas agne.lukosiute-stasiukoniene@kedainiai.lt 

Vyr. specialistė Ingrida Vrubliauskienė
– atsakinga už daugiabučių namų valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, tel. (8 347) 69538, 615 kab., el. paštas ingrida.vrubliauskiene@kedainiai.lt 

Vyr. specialistė Vijolė Samalienė, kab. 601, tel.  (8 347) 20500 
Vyr. specialistė Monika Čiplienė, kab. 601, tel.  (8 347) 20519 
Vyr. specialistė Kristina Petravičiūtė, kab. 602, tel.  (8 347) 20512 

 

Skyriaus paskirtis ir funkcijos:

Rengia ir įgyvendina rajono savivaldybės programas, statant, rekonstruojant, restauruojant, remontuojant įvairios paskirties bei inžinerinės infrastruktūros objektus.
Vykdo statybos užsakovo funkcijas savivaldybės objektuose.Teikia pasiūlymus rengiant savivaldybės, kelių priežiūros ir plėtros, aplinkos apsaugos investicijų programas.
Rengia viešųjų pirkimų dokumentus statybos darbams bei inžinerinėms paslaugoms pirkti, analizuoja viešųjų pirkimų medžiagą ir teikia išvadas.
Nustato savivaldybės įstaigose reikalingų remonto darbų apimtis, ruošia defektinius arba apžiūros aktus.
Rengia savivaldybei priklausančių pastatų ir inžinerinės infrastruktūros remonto darbų sąnaudų žiniaraščius, nustato statybos bei remonto darbų skaičiuojamąją kainą.
Ruošia ir derina statybos rangos ir paslaugų sutartis, kad jos atitiktų savivaldybėje nustatytus reikalavimus (tvarką).
Organizuoja finansavimo sutarčių vykdymą dėl statybos ir remonto darbų atlikimo, kad būtų įgyvendinti sutartyse numatyti savivaldybės įsipareigojimai.
Ruošia ir derina technines (projektavimo) užduotis statybos darbams atlikti.
Tikrina ir derina techninę dokumentaciją, kad projektiniai sprendimai atitiktų projektavimo užduotis.
Priima iš rangovo atliktus darbus, kontroliuoja sutartyje numatytų sąlygų vykdymą, reikalauja, kad būtų tinkamai įforminta atlikimo dokumentacija.
Kontroliuoja rajono komunalines ir energetines paslaugas teikiančių įmonių paslaugų kokybę. Organizuoja ir kontroliuoja šilumos tiekimą savivaldybės įstaigoms.
Dalyvauja komisijų darbe, kad nustatytų fizinių ir juridinių asmenų prašymuose nurodytų problemų sprendimo būdus energetikos ir komunalinių paslaugų teikimo klausimais.
Pagal seniūnijų pateiktas paraiškas formuoja priežiūros ir plėtros programas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti, organizuoja šių programų įgyvendinimą bei darbų kontrolę.
Konsultuoja statybos, energijos tiekimo, komunalinių paslaugų klausimais rajono savivaldybės administracijos vadovus, padalinius, seniūnijas, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus.
Dalyvauja ruošiant dokumentus šilumos tiekimo licencijoms išduoti, registruoja licencijas, teikia informaciją apie licencijų išdavimą, kontroliuoja licencijuojamą veiklą, nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų.
Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja piliečių prašymus ir skundus.
Pagal skyriaus kompetenciją ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo pavedimus.

Pagrindinės turto valdymo veiklos sritys

- Sprendžia Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimus dėl turto nuomos, pardavimo, privatizavimo, pirkimo, perėmimo, nurašymo, perdavimo valdyti patikėjimo teise bei panaudos pagrindais;
- Vykdo Savivaldybės turto privatizavimą;
- Organizuoja Savivaldybės turto techninį inventorizavimą, teisinę registraciją  ir turto vertinimą;
- Atstovauja Savivaldybės interesus akcinėse bendrovėse, kuriose Savivaldybė turi nuosavybės teise priklausančių akcijų;
- Rengia medžiagą licencijų, licencijų kortelių bei leidimų išdavimui;
- Administruoja žemės nuomos mokestį;
- Organizuoja prekybą Savivaldybės švenčių metu;
- Organizuoja visuomeninio keleivinio kelių transporto vežimo paslaugas, koordinuoja ir kontroliuoja rajono keleivinio kelių transporto darbą, formuoja maršrutinį tinklą, pritaikymą jį moksleivių vežimui, kintamiems keleivių srautams ir kitoms sąlygoms.
- Vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę.

--------------------------------------------------------------------

Tarybos sprendimų projektai dėl Savivaldybės nuosavybėn perimamo Lietuvos Respublikos valstybės turto
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės turto perėmimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, informuojame apie rengiamus Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl savivaldybės nuosavybėn perimamo valstybės turto.
Tarybos sprendimo projektas 

Tarybos sprendimo projektas

 

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinės eilės patvirtinimo
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 4 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, 9 punktu ir atsižvelgdama į Kėdainių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-35 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinės eilės 

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinės eilės patvirtinimo


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo patvirtinimo
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. VE-40 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2022 metais“, ir atsižvelgdama į Kėdainių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-35 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠU

2023 m. vasario 24 d. TS-63 DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-68 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIORITETINĖS EILĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 - Kėdainių rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašas

 - Kėdainių rajono savivaldybės būsto fondo sąrašas

- Viešame aukcione parduodamų objektų sąrašas

 - Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutartis

 -Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis

 - Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu sutartis

 - Informacija apie savivaldybės būstų pardavimo nuomininkams sutartis

 - Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo sutartis

- Informacija apie savivaldybės nekilnojamojo turto patikėjimo sutartis

- Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarka

 - Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos forma (juridiniams asmenims)

- Autobusų stočių steigimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Kėdainių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 2021–2030 metams
Patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. TS-348


Koncesijos sutartys:


Šilumos tiekimo Šėtos vidurinei, Gudžiūnų ir Truskavos pagrindinėms mokyklos koncesijos sutartis

Lančiūnavos gyvenvietės katilinės koncesijos sutartis