J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Statybos skyrius

Skyriaus paskirtis ir funkcijos:

Rengia ir įgyvendina rajono savivaldybės programas, statant, rekonstruojant, restauruojant, remontuojant įvairios paskirties bei inžinerinės infrastruktūros objektus.
Vykdo statybos užsakovo funkcijas savivaldybės objektuose.Teikia pasiūlymus rengiant savivaldybės, kelių priežiūros ir plėtros, aplinkos apsaugos investicijų programas.
Rengia viešųjų pirkimų dokumentus statybos darbams bei inžinerinėms paslaugoms pirkti, analizuoja viešųjų pirkimų medžiagą ir teikia išvadas.
Nustato savivaldybės įstaigose reikalingų remonto darbų apimtis, ruošia defektinius arba apžiūros aktus.
Rengia savivaldybei priklausančių pastatų ir inžinerinės infrastruktūros remonto darbų sąnaudų žiniaraščius, nustato statybos bei remonto darbų skaičiuojamąją kainą.
Ruošia ir derina statybos rangos ir paslaugų sutartis, kad jos atitiktų savivaldybėje nustatytus reikalavimus (tvarką).
Organizuoja finansavimo sutarčių vykdymą dėl statybos ir remonto darbų atlikimo, kad būtų įgyvendinti sutartyse numatyti savivaldybės įsipareigojimai.
Ruošia ir derina technines (projektavimo) užduotis statybos darbams atlikti.
Tikrina ir derina techninę dokumentaciją, kad projektiniai sprendimai atitiktų projektavimo užduotis.
Priima iš rangovo atliktus darbus, kontroliuoja sutartyje numatytų sąlygų vykdymą, reikalauja, kad būtų tinkamai įforminta atlikimo dokumentacija.
Kontroliuoja rajono komunalines ir energetines paslaugas teikiančių įmonių paslaugų kokybę. Organizuoja ir kontroliuoja šilumos tiekimą savivaldybės įstaigoms.
Dalyvauja komisijų darbe, kad nustatytų fizinių ir juridinių asmenų prašymuose nurodytų problemų sprendimo būdus energetikos ir komunalinių paslaugų teikimo klausimais.
Pagal seniūnijų pateiktas paraiškas formuoja priežiūros ir plėtros programas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti, organizuoja šių programų įgyvendinimą bei darbų kontrolę.
Konsultuoja statybos, energijos tiekimo, komunalinių paslaugų klausimais rajono savivaldybės administracijos vadovus, padalinius, seniūnijas, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovus.
Dalyvauja ruošiant dokumentus šilumos tiekimo licencijoms išduoti, registruoja licencijas, teikia informaciją apie licencijų išdavimą, kontroliuoja licencijuojamą veiklą, nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų.
Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja piliečių prašymus ir skundus.
Pagal skyriaus kompetenciją ruošia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo pavedimus.

Kontaktai 

L.e.p. vedėjas  Algimantas Gedgaudas tel. 69521, el. paštas algimantas.gedgaudas@kedainiai.lt , 613 kab.;

Vyr. specialistė Daiva Grinkevičienė
– atsakinga už kelių ir gatvių remontus kaimiškųjų seniūnijų teritorijose, tel. 69529, el. paštas daiva.grinkeviciene@kedainiai.lt ,  612 kab.;

Vyr. specialistas Audrius Zubavičius
– atsakingas už kelių ir gatvių remontus miesto seniūnijos teritorijoje, tel. 69529, el. paštas audrius.zubavicius@kedainiai.lt , 612 kab.;

Vyr. specialistas Robertas Baltrimavičius
– atsakingas už vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, tel. 69520, el. paštas robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt, 617 kab.;

Vyr. specialistas Romualdas Žydelis
– atsakingas už savivaldybės elektros ūkio plėtrą, tel. 69524, 614 kab.; el.paštas romualdas.zydelis@kedainiai.lt 

 

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinės eilės patvirtinimo
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 4 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, 9 punktu ir atsižvelgdama į Kėdainių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-35 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinės eilės 

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių prioritetinės eilės patvirtinimo


Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo patvirtinimo
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. VE-40 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2022 metais“, ir atsižvelgdama į Kėdainių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-35 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠU

2023 m. vasario 24 d. TS-63 DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-68 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIORITETINĖS EILĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Kėdainių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 2021–2030 metams
Patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. TS-348

Koncesijos sutartys:
Šilumos tiekimo Šėtos vidurinei, Gudžiūnų ir Truskavos pagrindinėms mokyklos koncesijos sutartis
Lančiūnavos gyvenvietės katilinės koncesijos sutartis