J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Veikla

Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas  

Švietimo skyriaus gruodžio mėnesio darbo planas  

Mokinių skaičius 2021-09-01 

Ugdymasis šeimoje  

Informacija eksternams    

Kėdainių rajono savivaldybės mokytojų motyvacijos programa

Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai mokyklose  

Kėdainių r. savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo dirbti išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas     

Švietimo stebėsena      

Bendrojo ugdymo mokyklų pažangos ataskaitos      

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomenduojamos prevencinės programos 

Kėdainių muzikos mokyklos kokybės rodiklių įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatai  

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos veiklos išorinio rizikos vertinimo ataskaita      

Apibendrinta Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo Kėdainių rajono savivaldybės mokyklose 2018 metų ataskaita  

Gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašas  

Priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas ir priskirtos aptarnavimo teritorijos    
   
Informacija apie mokinių priėmimą į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 

Atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Kėdainių r. savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 

Atlyginimo dydžio už pailgintos dienos grupės Kėdainių r. savivaldybės ugdymo įstaigose lankymą nustatymas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO  TIKSLINIS FINANSAVIMAS  

Vykdomas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – Kėdainių rajono savivaldybė.

Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų 2022 m. pirmojoje pusėje

2022 m. I pusmečio NVŠ atmintinė 

2021 metams Kėdainių rajono savivaldybės patvirtintos NVŠ programos      

ŠMSM ministro įsakymas dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo    

1 priedas - NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma.   3 priedas - NVŠ teikimo sutartis    

Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas       

Laisvojo mokytojo registravimo kortelė       

„Kitas švietimo teikėjas“ institucijos registravimo kortelė

Neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojantys dokumentai  

Dienyno pavyzdys        

Važiavimo išlaidų kompensavimas 

Laisvos vietos darželiuose     

Pedagogų poreikis švietimo įstaigose             

Pedagogų, ieškančių darbo, sąrašas             

Laisvos vietos savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas        

VAIKŲ VASAROS POILSIS           

Informacija apie vaikų vasaros stovyklas 

Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso tvarkos aprašas  

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų vaikų maitinimo kaina        

Pedagoginės ataskaitos forma (3 priedas)

Apie vaikų poilsio stovyklas

Informacija apie vaikų vasaros poilsio organizavimą
_________________________________________________________________________________________

Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo programų vykdymo, priėmimo mokytis pagal neformaliojo švietimo programas tvarkos aprašas    

Vaikų priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka 

Neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašas