J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) paskirtis - koordinuoti Kėdainių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – Vaikas) ir jų tėvams ar globėjams/rūpintojams.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius atlieka šias funkcijas:

1. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir (ar) jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
2. Priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo prašymus / informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
3. Nagrinėja skundus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
4. Teikia sprendimų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Savivaldybės administracijos direktoriui;
5. Bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teikia koordinuotai teikiamas paslaugas, koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) planą, kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
6. Teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
7. Organizuoja savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžius;
8. Atlieka savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;
9. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas.

Kontaktai
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė
(tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
Daiva Mickevičienė
Tel. +370 347 69586
El. paštas daiva.mickeviciene@kedainiai.lt 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos nariai

KOMISIJOS NARIO VARDAS, PAVARDĖ

ĮSTAIGA

PAREIGOS

 Daiva Mickevičienė – pirmininkė

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

Rasa Petrėtienė – sekretorė

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Danguolė Avižiuvienė – komisijos narė

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos visuomenės sveikatos biuras

Direktorė

Jūratė Blinstrubaitė – komisijos narė

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Socialinės paramos skyriaus vedėja

Viktorija Gapšienė – komisijos narė

Kėdainių „Ryto“ progimnazija

Socialinė pedagogė

Gintaras Jakštas – komisijos narys

Lietuvos Respublikos prokuratūra, Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 5-asis skyrius (Kėdainiai)

Prokuroras

Arūnė Jakutienė – komisijos narė

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba

Psichologė

Justina Koriznaitė – komisijos narė

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)

Sandra Buinovskienė – komisijos narė

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)

Indra Maselskienė – komisijos narė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Kėdainių rajone

Vyriausioji specialistė

Stasė Kupstienė – komisijos narė

Lietuvos probacijos tarnyba, Kauno regiono skyrius, Kėdainiai

Vyriausioji specialistė

Aušra Mickevičienė – komisijos narė

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kėdainių rajono policijos komisariato, Veiklos skyrius

Vyriausioji tyrėja – bendruomenės pareigūnė

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija atlieka šias funkcijas:

- kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydama vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės mero nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;
- surenka informaciją, būtiną savivaldybės mero sprendimui dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti;
- nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės merui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo;
- ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
- teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl vaiko socialinės integracijos plano parengimo;
- koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
- teikia siūlymus savivaldybės merui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;
- atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Kėdainių rajono savivaldybėje teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2024 m.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. AD-1-341 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų dokumentų formų patvirtinimo“

PRAŠYMŲ FORMOS

Prašymo dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) forma (kai kreipiasi tėvai (globėjai, rūpintojai)

Prašymo dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) forma (kai kreipiasi įstaiga, institucija, organizacija)

SMURTO PREVENCIJA

Smurto prieš vaikus prevencija

Smurto artimoje aplinkoje prevencija

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

Pagalba prekybos žmonėmis nusikaltimų aukoms