J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teritorijų planavimo skelbimai

Parengti ir pateikti Energetikos ministerijai tvirtinti Kėdainių elektros tinklų ir skirstomųjų dujotiekių teritorijų planai
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam elektros ar dujų tinklui įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengti ir pateikti Energetikos ministerijai tvirtinti Kėdainių elektros tinklų ir skirstomųjų dujotiekių teritorijų planai. Kviečiame su planų sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje.

2021-11-12
INFORMACIJA
Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5396/0006:404, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Vilainių seniūnijoje, Vilainių kaime, Lauko g. 10, Vilainių kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2021-11-29
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5396/0006:404, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Vilainių seniūnijoje, Vilainių kaime, Lauko g. 10, Vilainių kadastro vietovė, plotas 0,5916 ha.
Projekto planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietos parinkimas; uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba).
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021 m. lapkričio 29 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-99894.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2021-11-08
INFORMACIJA
Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5303/0003:855, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Josvainių seniūnijoje, Varnupės kaime, Angirių kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2021-11-08
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5303/0003:855, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Josvainių seniūnijoje, Varnupės kaime, Angirių kadastro vietovė, plotas 1,7023 ha.
Projekto planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietos parinkimas; žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba); žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021 m. lapkričio 22 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-99591.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2021-08-25

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KĖDAINIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMĄ

Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, Tel. (8 347) 69 551, el.p. administracija@kedainiai.lt, interneto svetainė: www.kedainiai.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.
Planavimo pagrindas – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. TS-166 „Dėl Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 07 30 įsakymas Nr.AD-1-877 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo programos tvirtinimo“.
Planavimo terminai – 2019-2021 metai.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD numeris S-RJ-53-19-414.
Planuojamos teritorijos adresas – Kėdainių rajono savivaldybės teritorija (~167,7 tūkst. ha).
Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.
Teritorijų planavimo rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo tikslai:
- nustatyti inžinerinės infrastruktūros įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
- kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
- sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamas gyvenimo kokybės sąlygas.
Planavimo uždaviniai:
- patikslinti/nustatyti aglomeracijų ribas;
- pakoreguoti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas į plėtros krytis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą);
- numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui;
- atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklės analizę;
- atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizę;
- numatyti/patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
- numatyti/patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas.
Specialiojo plano keitimo viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtais Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2021 09 06 iki 2021 09 20 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau–TPDRIS), interneto svetainės adresas - www.tpdris.lt, numeris TPDRIS sistemoje: TPD numeris S-RJ-53-19-414.

Išsamesnė informacija teikiama Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, Kontaktiniai asmenys: Violeta Večėnaitė tel. (8 347) 69531, el. p. violeta.vecenaite@kedainiai.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-53-19-4614), jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas ar į pasiūlymus atsižvelgta, ar neatsižvelgta ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.

2021-07-07

Pranešimas visuomenei apie patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimą Nr. 429 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“, informuojame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro, pavaduojančio susisiekimo ministrą, 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-338 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtintą Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą.

Planavimo tikslai:

 • numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena regioninių stočių plėtrą;
 • numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena elektrifikacijos bei geležinkelių transporto eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemų ir jų įrenginių plėtrą;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Vadovaujantis planavimo darbų programa, bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt), patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Aldas Genys (tel. (8 5) 239 2410, el. p. aldas.genys@sumin.lt).

AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. lginfrastruktura@litrail.lt, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų parengimo projekto vadovė Jūratė Matuzienė (tel. 86 55 77 523, el. p jurate.matuziene@ltginfra.lt) ir Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (tel. 86 16 38 252, el. p. kristina.rackauskaite@ltginfra.lt).

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-21-349).

Ši informacija tai pat skelbiama AB „LTG Infra“ informavimo apie projektą „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentoje ir seniūnijų, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentose.

Kauno apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

 • Jonavos rajono (interneto svetainė: jonava.lt);
 • Kauno rajono (interneto svetainė: krs.lt);
 • Kauno miesto (interneto svetainė: kaunas.lt);
 • Kėdainių rajono (interneto svetainė: kedainiai.lt);
 • Panevėžio apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:
 • Panevėžio miesto (interneto svetainė: panevezys.lt);
 • Panevėžio rajono (interneto svetainė: panrs.lt);
 • Pasvalio rajono (interneto svetainė: pasvalys.lt).

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

 

Programa

 

2021-06-16

Pranešimas visuomenei apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu” ir siekdama įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 5 tikslo 5.4 uždavinį, informuojame apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimą Nr. 429 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo tikslai:

 • numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena regioninių stočių plėtrą;
 • numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena elektrifikacijos bei geležinkelių transporto eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemų ir jų įrenginių plėtrą;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt), patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Aldas Genys (tel. (8 5) 239 2410, el. p. aldas.genys@sumin.lt).

AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. lginfrastruktura@litrail.lt, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų parengimo projekto vadovė Jūratė Matuzienė (tel. 86 55 77 523, el. p jurate.matuziene@ltginfra.lt) ir Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (tel. 86 16 38 252, el. p. kristina.rackauskaite@ltginfra.lt).

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje www.sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-21-349)

Ši informacija tai pat skelbiama AB „LTG Infra“ informavimo apie projektą „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentoje ir seniūnijų, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentose.

Kauno apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

Panevėžio apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

LRV nutarimas

 

2021-06-14

PAKARTOTINAI PRANEŠAME APIE PARENGTUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS

Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. Tel. (8 347) 69 551, faks. (8 347) 61 125, el. paštas administracija@kedainiai.lt. Informaciją apie projektą teikia: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Violeta Večėnaitė, tel. (8 347) 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt.
Bendrojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, Tel. (8 5) 261 7581, faks. (8 5) 212 7941, el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt , Lina Norkienė, tel. 8 652 07448, el pašas lina.norkiene@plentprojektas.lt 
Planavimo pagrindas: 2017 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ Nr. TS-174. Su tarybos sprendimu galima susipažinti planavimo organizatoriaus internetiniame puslapyje arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-53-17-626).
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai:
- sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
- nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
- sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
- numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
- kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
- sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
- derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
- sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Pakartotinai susipažinti su parengtais sprendiniais ir atliktomis Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūromis skiriama ne mažiau kaip mėnuo – susipažinimo laikotarpis prasideda 2021 m. birželio 21 d. ir baigiasi 2021 m. liepos 22 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su keičiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais:
- Planavimo organizatoriaus – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose, (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Violeta Večėnaitė 8 347 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt ) ir internetiniame puslapyje www.kedainiai.lt;
- Plano rengėjo buveinėje (Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45). Kontaktinis asmuo Andrius Petruškevičius, 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt .
- LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-53-17-626).
- Parengto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotina vieša ekspozicija vyks Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir urbanistikos skyriuje (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 6 aukšte) nuo 2021-06-21 iki viešo svarstymo pabaigos.

Parengtų sprendinių pakartotinas viešas svarstymas įvyks Kėdainių rajono savivaldybės posėdžių salėje J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose (2-as aukštas, tarybos posėdžių salė) 2021-07-22, ketvirtadienį, 14.00 val.

Nesant galimybei organizuoti viešus renginius dėl galiojančių karantino sąlygų, viešas svarstymas bus organizuojamas tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-07-22, ketvirtadienį, 14.00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą:
https://zoom.us/meeting/register/tJIkdu6gqTMtG9ePgyKZ2xsWCENWdlNqbrKn (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo ir jo metu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.
Apskundimo tvarka: planavimo organizatoriaus atsakymas gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt) įstatymų numatyta tvarka.

KĖDAINIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIAI

1. Aiškinamasis raštas
2. Funkciniai prioritetai
3. Kraštovaizdis
4. Kultūros paveldas
5. Susisiekimas ir infrastruktūra

 

2021-06-01
INFORMACIJA
Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5303/0003:95, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Josvainių seniūnijoje, Varnupės kaime, Angirių kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2021-05-27
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5303/0003:95, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Josvainių seniūnijoje, Varnupės kaime, Angirių kadastro vietovė, plotas 2,4000 ha.
Projekto planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietos parinkimas; uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba).
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021 m. birželio 10 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-91486.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2021-05-18
Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu” ir siekdama įgyvendinti 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 5 tikslo 5.4 uždavinį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo tikslai:

 • numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena regioninių stočių plėtrą;
 • numatyti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena elektrifikacijos bei geležinkelių transporto eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos sistemų ir jų įrenginių plėtrą;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt), patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Aldas Genys (tel. (8 5) 239 2410, el. p. aldas.genys@sumin.lt).

AB „LTG Infra“ (Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el. p. lginfrastruktura@litrail.lt, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų parengimo projekto vadovė Jūratė Matuzienė (tel. 86 55 77 523, el. p jurate.matuziene@ltginfra.lt) ir Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (tel. 86 16 38 252, el. p. kristina.rackauskaite@ltginfra.lt).

Pastaba: Susipažinti su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galima iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, taip pat AB „LTG Infra“ informavimo apie projektą „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentoje ir seniūnijų, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentose. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

Kauno apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

Panevėžio apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

 

 

2021-05-10

Įsakymas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Planavimo darbų programą

2021-04-29
INFORMACIJA
Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5387/0005:328, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Vilainių seniūnijoje, Tiskūnų kaime, Žalesio g. 23B, Tiskūnų kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto koregavimo, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2021-04-29
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5387/0005:328, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Vilainių seniūnija, Tiskūnų kaimas, Žalesio g. 23B, Tiskūnų kadastro vietovė plotas 5,9595 ha.
Projekto planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietos ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas; uždaviniai –suplanuotos ūkininko sodybos ir ūkininko sodybos statinių statybos zonos bei žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zonos padidinimas.
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021 m. gegužės 13 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt . Paslaugos Nr. KPZP-89932.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2021-04-09
INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL KĖDAINIŲ RAJONO ŠILAINIŲ II SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)
Planavimo organizatorius: UAB „Marnera“, įm. kodas 302996717, Rožių g. 19, Uliūnų k., Panevėžio r., LT-38241, tel.: +370 6 73 50509, el. paštas: info@marnera.lt
Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: info@kelprojektas.lt
Plano pavadinimas: Kėdainių rajono Šilainių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų
Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Marnera“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)

2021-03-30
Kėdainių rajono savivaldybės valdybos 2002 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 709v patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype Kėdainių r. sav., Krakių sen., Plinkaigalio k., Piliakalnio g. 13, kadastrinis Nr. 5365/0002:274. Sklypo plotas – 0,3381 ha.
Planavimo iniciatorius – žemės sklypo nuomininkas.
Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-29 įsakymas Nr. AD-1-336 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypo Kėdainių r. sav., Krakių sen., Plinkaigalio k., Piliakalnio g. 13, detaliojo plano koregavimo pradžios ir tikslų“ projektas.
3. Planuojamos teritorijos schema.

2021-03-24
INFORMACIJA APIE PARENGTUS KĖDAINIŲ MIESTO DUBINĖS GATVĖS KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36, tel. (8 347) 69 550, el. paštas administracija@kedainiai.lt, interneto tinklalapis www.kedainiai.lt. Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Violeta Večėnaitė, tel. (8 347) 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt.

Bendrojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 2 617 581, faksas (8 5) 2 127 41; el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Projekto vadovė Gailutė Zimnickienė, tel. 8 688 56966, el. paštas gailute@zimnickas.eu.
Planavimo pagrindas: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. AD-1-1400 „Dėl Kėdainių miesto Dubinės gatvės kvartalo detaliojo plano rengimo“.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. AD-1-19 „Dėl Kėdainių miesto Dubinės gatvės kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Teritorijų planavimo dokumento numeris Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS) – K-VT-53-20-20.

Susipažinti su parengtais Kėdainių miesto Dubinės gatvės kvartalo detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2021-03-31 iki 2021-04-15:
• Planavimo organizatoriaus – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos – patalpose, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, kontaktinis asmuo Violeta Večėnaitė (8 347) 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt ir internetiniame puslapyje www.kedainiai.lt.
• Plano rengėjo buveinėje Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, kontaktinis asmuo Lina Norkienė, 8 652 07448, el. paštas lina.norkiene@plentprojektas.lt.
• LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-53-20-20);
• Parengto detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir urbanistikos skyriuje (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 6 aukšte) nuo 2021-04-08 iki viešo svarstymo pabaigos.

Parengtų sprendinių viešas svarstymas įvyks Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose (2-as aukštas, tarybos posėdžių salė) 2021m. balandžio 15 d., ketvirtadienį, 15.00 val.

Nesant galimybei organizuoti viešus renginius dėl galiojančių karantino sąlygų, viešas svarstymas bus organizuojamas tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. balandžio 15 d., ketvirtadienį, 15.00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą:
https://zoom.us/j/97568617137?pwd=NW50L2lPK05oSHN3RGZMRWxkd0o1QT09 
(nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 10 min. iki susirinkimo pradžios).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo ir jo metu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
Apskundimo tvarka: planavimo organizatoriaus atsakymas gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt) įstatymų numatyta tvarka.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

2021-03-24
INFORMACIJA
Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5327/0015:7, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Kėdainių miesto seniūnijoje, Pasmilgio kaime, Keleriškių kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2021-03-24
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5327/0015:7, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių miesto seniūnijoje, Pasmilgio kaime, Keleriškių kadastro vietovė, plotas 43,7600 ha.
Projekto planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietos parinkimas; uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybų zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba).
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021 m. balandžio 7 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-87846.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2021-03-24
INFORMACIJA
Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5301/0013:312, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Dotnuvos seniūnijoje, Valinavos kaime, Akademijos kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2021-03-24
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5301/0013:312, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Dotnuvos seniūnijoje, Valinavos kaime, Akademijos kadastro vietovė, plotas 0,5000 ha.
Projekto planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietos parinkimas; uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybų zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba).
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021 m. balandžio 7 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-87840.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2021-02-01
Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5301/0017:125, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Dotnuvos seniūnijoje, Noreikių kaime, Akademijos kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2021-02-01
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5301/0017:125, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Dotnuvos seniūnijoje, Noreikių kaime, Akademijos kadastro vietovė, plotas 1,9000 ha.
Projekto planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietos parinkimas; uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybų zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba).
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021 m. vasario 15 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-85276.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2021-01-21

DĖL SPRENDIMO RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ PROJEKTO PASKELBIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Kėdainių rajono Šilainių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, prašome minėtą įsakymo projektą patalpinti Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje bei nurodyti, kad:
Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (http://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2021 m. vasario 4 d;
Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu  lgt@lgt.lt iki 2021 m. vasario 4 d.

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas

2021-01-21
INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI  PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS DEPŲ PLĖTROS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ

2021-01-06

KĖDAINIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIAI
- Aiškinamasis raštas
- Pagrindinis brėžinys
- Susisiekimo sistemos brėžinys
- Inžinerinės infrastruktūros brėžinys
- Želdynų sistemos brėžinys
- Gamtinio karkaso brėžinys

2021-01-06
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KĖDAINIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJĄ IR SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt.
Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, 08224 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. paštas g.ratkute@cityform.lt.
Planavimo pagrindas – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. TS-166 „Dėl Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. AD-1-877 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo programos tvirtinimo“.
Planavimo terminai – 2019-2021 metai.

Planuojamos teritorijos adresas – Kėdainių rajono savivaldybės teritorija.
Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.
Teritorijų planavimo rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo tikslai:
- nustatyti inžinerinės infrastruktūros įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
- kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
- sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamas gyvenimo kokybės sąlygas.
Planavimo uždaviniai:
- patikslinti/nustatyti aglomeracijų ribas;
- pakoreguoti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas į plėtros krytis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą);
- numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui;
- atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklės analizę;
- atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizę;
- numatyti/patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
numatyti/patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas.

Specialiojo plano keitimo viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Koncepcija: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. AS-6603 „Dėl pritarimo bendrųjų sprendinių formavimo dokumentams“ pritarė specialiojo plano Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) dokumentams. Su parengta koncepcija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau –TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, numeris TPDRIS sistemoje – TPD Nr. S-RJ-53-19-414 ir savivaldybės internetiniame puslapyje www.kedainiai.lt.

Sprendimas dėl SPAV atlikimo: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. AD-1-6 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų atlikimo“ priimtas sprendimas – SPAV nebus atliekamas.

Išsamesnę informaciją teikia: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Violeta Večėnaitė, tel. (8 347) 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

SPAV atrankos dokumentas

SPAV subjektų išvados

Sprendimas dėl SPAV

Koncepcija – aiškinamasis raštas

Koncepcija – Kėdainių miesto brėžinys

Koncepcija – Kėdainių rajono brėžinys


2020-12-28
Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5343/0002:236, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Pernaravos seniūnijoje, Langakių kaime, Langakių g. 31, Langakių kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2020-12-28
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5343/0002:236, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Pernaravos seniūnijoje, Langakių kaime, Langakių g. 31, Langakių kadastro vietovė, plotas 8,3521 ha.
Projekto planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietos parinkimas; uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybų zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba).
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021 m. sausio 12 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-84074.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2020-12-10
INFORMUOJAME APIE PRIIMTĄ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATRANKOS SPRENDIMĄ
Rengimo pagrindas: 2019 m. kovo 27 d. LRV nutarimas Nr. 281 „Dėl Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktinis asmuo: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus l.e. vedėjo pareigas Natalija Baranauskienė tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt
SPAV atrankos dokumento rengėjas: AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius), tel. (8 5) 269 3353, el.p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vadovas Remigijus Šimkus, tel. (8 696) 71314, el.p. remigijus.simkus@litrail.lt
Planuojama teritorija: Vilniaus m., Vilniaus raj., Trakų, Elektrėnų, Kaišiadorių raj., Jonavos raj., Kėdainių raj., Radviliškio raj., Šiaulių raj., Šiaulių m., Telšių raj., Plungės raj., Kretingos raj., Klaipėdos m. ir Klaipėdos raj. savivaldybės.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: Valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.
Planavimo tikslai:
- elektrifikuoti geležinkelių infrastruktūros tinklą, kuris atitiktų Europos Sąjungos techninius ir vežimų poreikius ir mažintų neigiamą transporto poveikį aplinkai;
- numatyti susisiekimo komunikacijų elektrifikavimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Priimtas sprendimas ir motyvai: atsižvelgdama į atrankos strateginio pasekmių aplinkai vertinimui atlikti dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo projektui „Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas“.

Susipažinti su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentu, SPAV vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir motyvais dėl priimto sprendimo galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lrv.lt (nuoroda: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/Elektrifikavimas), taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-167).

2020-11-19
INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–VILNIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ

2020-10-26
INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI  PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBIŲ SIENA-JIESIA MODERNIZAVIMO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ


2020-08-25
INFORMACIJA
Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5335/0006:360, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Josvainių seniūnijoje, Gailiakaimio kaime, Kunionių kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2020-08-25
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5335/0006:360, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Josvainių seniūnija, Gailiakaimio  kaimas, Kunionių kadastro vietovė, plotas        1,8248 ha.
Projekto planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietos parinkimas;  uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybų zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba).
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020 m. rugsėjo 8 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-78230.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

PAKARTOTINAI PRANEŠAME APIE PARENGTUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. Tel. (8 347) 69 551, faks. (8 347) 61 125, el. paštas administracija@kedainiai.lt. Informaciją apie projektą teikia: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Violeta Večėnaitė, tel. (8 347) 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt.
Bendrojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, Tel. (8 5) 261 7581, faks. (8 5) 212 7941, el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.
Planavimo pagrindas: 2017 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ Nr. TS-174. Su tarybos sprendimu galima susipažinti planavimo organizatoriaus internetiniame puslapyje arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-53-17-626).
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai:
- sudaryti sąlygas darniai rajono teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
- nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
- sudaryti sąlygas racionaliam rajono gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
- numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
- kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
- sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
- derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
- sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
Susipažinti su parengtais sprendiniais ir atliktomis Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūromis (SPAV ataskaita ir gautomis vertinimo subjektų išvadomis bendrųjų sprendinių stadijos rengimo metu) skiriama ne mažiau kaip mėnuo – susipažinimo laikotarpis prasideda 2020 m. rugpjūčio 7 d. ir baigiasi 2020 m. rugsėjo 8 d. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su keičiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais:
- Planavimo organizatoriaus – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose, (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Violeta Večėnaitė 8 347 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt) ir internetiniame puslapyje www.kedainiai.lt;
- Plano rengėjo buveinėje (Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45). Kontaktinis asmuo Andrius Petruškevičius, 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.
- LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-53-17-626).
- Parengto bendrojo plano keitimo sprendinių vieša ekspozicija vyks Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir urbanistikos skyriuje (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 6 aukšte) nuo 2020-08-17 iki viešo svarstymo pabaigos.
Parengtų sprendinių viešas svarstymas įvyks Kėdainių rajono savivaldybės posėdžių salėje J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose (2-as aukštas, tarybos posėdžių salė) 2020-09-08, antradienį, 16.00 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo ir jo metu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą.
Apskundimo tvarka: planavimo organizatoriaus atsakymas gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt) įstatymų numatyta tvarka.


KĖDAINIŲ RAJONO BENDROJO PLANO SPRENDINIAI

 

2020-07-28
Informacija apie rengiamą projektą
 „Aikštelės tarp Šėtos g. ir Vilniaus g. Kėdainių m., Kėdainių m. sav. supaprastintas rekonstravimo projektas“
Projektinių pasiūlymų užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai
Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Smolensko g. 10 (korpusas C), LT-03201, Vilnius.
Objekto pavadinimas: Aikštelės tarp Šėtos g. ir Vilniaus g. Kėdainių m., Kėdainių m. sav. supaprastintas rekonstravimo projektas
Objekto adresas: Vilniaus g. Kėdainių m.
Gauti informaciją apie planuojamą veiklą, teikti motyvuotus pasiūlymus keisti projektinius sprendinius galima iki rugpjūčio 14 d.
Kontaktinis asmuo: Ieva Mikulėnaitė, tel.: +37067182997, el. p: ieva@projektavimas.net.
Išsamiau susipažinti su projektiniais pasiūlymais planuojamas viešasis susirikimas nuotoliniu būdu.
Susirinkimo laikas: 2020 m. rugpjūčio 14 d., susirinkimo pradžia 17:30
 
Reaguojant į susiklosčiusią situaciją (uždraudus renginius uždarose patalpose), projektinių pasiūlymų svarstymas bus užtikrinamas nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu.
Dėl nuorodos į vaizdo transliaciją kreiptis į aukščiau nurodytą kontaktinį asmenį. Nuoroda į vaizdo transliaciją suinteresuotiems asmenims pateikiama ne vėliau kaip 1 d. d. iki viešo svarstymo dienos.
Jeigu pareiškėjui užtikrinti vaizdo transliacijos nepavyksta, projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas atšaukiamas.

2020-06-12
PRANEŠAME APIE PARENGTUS KĖDAINIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS (PROCEDŪRA KARTOJAMA DĖL KARANTINO)
Planavimo organizatorius:
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai; tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt. Informaciją apie projektą teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Violeta Večėnaitė, tel. (8 347) 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt.
Bendrojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, Tel. (8 5) 261 7581, faks. (8 5) 212 7941, el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.
 Planavimo pagrindas: 2017 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-175 „Dėl Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“. Su tarybos sprendimu galima susipažinti planavimo organizatoriaus internetiniame puslapyje arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-53-17-629).
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.
Planavimo tikslai:
- sudaryti sąlygas darniai Kėdainių miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
- nustatyti gyvenamųjų rajonų, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
- numatyti Kėdainių miesto gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
- kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas;
- sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;
- derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
Susipažinti su parengtais sprendiniais ir atliktomis Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūromis (SPAV ataskaita ir gautomis vertinimo subjektų išvadomis bendrųjų sprendinių stadijos rengimo metu) galima nuo 2020-06-29 iki 2020-07-14:
- Planavimo organizatoriaus – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose, (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Violeta Večėnaitė 8 347 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt) ir internetiniame puslapyje www.kedainiai.lt;
- Plano rengėjo buveinėje (Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45). Kontaktinis asmuo Andrius Petruškevičius, 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.
- LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-53-17-629);
- Parengto bendrojo plano keitimo sprendinių vieša ekspozicija vyks Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir urbanistikos skyriuje (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 6 aukšte) nuo 2020-07-07 iki viešo svarstymo pabaigos.
Parengtų sprendinių viešas svarstymas įvyks Kėdainių rajono savivaldybės posėdžių salėje J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose (2-as aukštas, tarybos posėdžių salė) 2020-07-14, antradienį,  16.00 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo ir jo metu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
Apskundimo tvarka: planavimo organizatoriaus atsakymas gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt) įstatymų numatyta tvarka.


2020-04-14

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI KĖDAINIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMAS    
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, Tel. (8 347) 69 551, el.p. administracija@kedainiai.lt, interneto svetainė: www.kedainiai.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. TS-166 „Dėl Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“,  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 07 30 įsakymas Nr.AD-1-877 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo programos tvirtinimo“.
Planavimo terminai – 2019-2020 metai.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD numeris S-RJ-53-19-414.
Planuojamos teritorijos adresas – Kėdainių rajono savivaldybės teritorija (~167,7 tūkst. ha).
Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.
Teritorijų planavimo rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo tikslai:
- nustatyti inžinerinės infrastruktūros įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
- kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
- sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamas gyvenimo kokybės sąlygas.
Planavimo uždaviniai:
- patikslinti/nustatyti aglomeracijų ribas;
- pakoreguoti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas į plėtros krytis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą);
- numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui;
- atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklės analizę;
- atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų poreikio analizę;
- numatyti/patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
numatyti/patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas.

Planavimo procesas ir etapai: specialiojo plano keitimas derinamas, tikrinamas, tvirtinamas, registruojamas ir paskelbiamas Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.  Etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Specialiojo plano keitimo viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.
Koncepcija: Rengiama.

Išsamesnė informacija teikiama Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, Kontaktiniai asmenys: Violeta Večėnaitė tel. (8 347)  69531, el. p. violeta.vecenaite@kedainiai.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

2020-04-02
Kėdainių rajono savivaldybės konkursas laikiniems prekybos statiniams statyti (įrengti) valstybinėje žemėje
Kėdainių rajono savivaldybė organizuoja konkursą dviems laikiniems prekybos statiniams statyti valstybinėje žemėje Kėdainių mieste, teritorijoje tarp sklypų Mindaugo g. 10 ir 14.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. AD-1-339 patvirtinta Laikinų prekybos statinių išdėstymo laisvoje valstybinėje žemėje Kėdainių mieste, teritorijoje tarp sklypų Mindaugo g. 10 ir 14 schema
Konkurso tikslas – atrinkti nuostatų reikalavimus atitinkančius dalyvius, kurie turės teisę statyti (įrengti) du laikinuosius prekybos statinius (kioskus) numatytose vietose 3 metų laikotarpiui (su galimybe pratęsti).
Konkurso objektas – du laikinieji prekybos paskirties statiniai (kioskai, paviljonai). Įrengiamo vieno laikinojo statinio užimamas plotas negali būti didesnis kaip 25 kv. m.
Konkurso dalyviai skaitmenine (el. paštuadministracija@kedainiai.lt) arba spausdintine forma (adresu: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai LT-57288) pateikia:

1. patvirtintos formos paraišką(PARAIŠKA);
2. laikinojo prekybos statinio spalvotą vizualizaciją arba nuotrauką;
3. planuojamos veiklos trumpą aprašymą.

Konkurso vertinimo komisija, sudaryta Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. AD-1-379, dalyviams skirs iki 10 balų atsižvelgiant į planuojamo statyti (įrengti) laikinojo prekybos statinio architektūros kokybės kriterijus.

Konkurso nugalėtojais pripažįstami tie dalyviai, kuriems Komisija skyrė daugiausia balų, o konkurso dalyviams surinkus vienodą skaičių balų, pirmenybė teikiama tam dalyviui, kuris anksčiau pateikė paraišką dalyvauti konkurse.

Paraiškų teikimo laikotarpis – nuo 2020 m. balandžio 14 d. iki 2020 m. balandžio 20 d.

Kontaktinis asmuo: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Aurelija Piepalienė, el. p.aurelija.piepaliene@kedainiai.lt, tel. 8347 69574.

2020-03-23
Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5325/0001:15, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Surviliškio seniūnijoje, Kalnaberžės kaime, Kalnaberžės kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2020-03-23
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5325/0001:15, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Surviliškio seniūnija, Kalnaberžės  kaimas, Kalnaberžės kadastro vietovė, plotas   6,8275 ha.
Projekto planavimo tikslai – žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimas;  uždaviniai – žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zonos padidinimas.
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020 m. balandžio 6 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-72888
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2020-03-16
Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5345/0001:191, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Krakių seniūnijoje, Ambraziūnų kaime, Meironiškių kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2020-03-16
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5345/0001:191, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Krakių seniūnija, Ambraziūnų  kaimas, Meironiškių kadastro vietovė, plotas 9,5126 ha.
Projekto planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą;  uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis, kurioje galima numatoma statyba).
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020 m. kovo 30 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-72619
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.


Paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją padėtį dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės Kėdainių rajono savivaldybės administracija atšaukia gyventojų priėmimus ir nukelia vėlesniam laikui suplanuotus susirinkimus teritorijų planavimo klausimais.

Susirinkimas dėl Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo sprendinių svarstymo, kuris turėjo įvykti 2020 m. kovo 18 d. 14.00 val., nukeliamas neribotam laikui, kada Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu bus panaikintas viešųjų susirinkimų draudimas.

Primename, kad prašymus Kėdainių rajono savivaldybės administracijai teritorijų planavimo klausimais gyventojai gali pateikti paštu adresu J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, elektroniniu paštu administracija@kedainiai.lt arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS – www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki projekto sprendinių viešinimo pabaigos.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo ir jo metu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apie pakeistą susirinkimo dėl Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo sprendinių svarstymo laiką ir vietą bus pranešta papildomai.

PRANEŠAME APIE PARENGTUS KĖDAINIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS
   
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai; tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt. Informaciją apie projektą teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Violeta Večėnaitė, tel. (8 347) 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt.
Bendrojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, Tel. (8 5) 261 7581, faks. (8 5) 212 7941, el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.
Planavimo pagrindas: 2017 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-175 „Dėl Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“. Su tarybos sprendimu galima susipažinti planavimo organizatoriaus internetiniame puslapyje arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-53-17-629).
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.
Susipažinti su parengtais Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2020-03-02 iki 2020-03-18:
• Planavimo organizatoriaus – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose, (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Violeta Večėnaitė 8 347 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt) ir internetiniame puslapyje www.kedainiai.lt;
• Plano rengėjo buveinėje (Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45). Kontaktinis asmuo Andrius Petruškevičius, 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.
• LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-53-17-629);
• Parengto bendrojo plano keitimo sprendinių vieša ekspozicija vyks Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir urbanistikos skyriuje (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 6 aukšte) nuo 2020-03-02 iki viešo svarstymo pabaigos.
Parengtų sprendinių viešas svarstymas įvyks Kėdainių rajono savivaldybės posėdžių salėje J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose (2-as aukštas, tarybos posėdžių salė) 2020-03-18, trečiadienį, 14.00 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo ir jo metu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
Apskundimo tvarka: planavimo organizatoriaus atsakymas gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt) įstatymų numatyta tvarka.

PARENGTI KĖDAINIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIAI

1. Aiškinamasis raštas
2. Pagrindinis brėžinys
3. Gamtinio karkaso brėžinys
4. Infrastruktūros brėžinys
5. Susisiekimo brėžinys
6. Želdynų brėžinys

2020-02-12
Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5327/0016:81, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Kėdainių miesto seniūnijoje, Šiukštuliškių k. 9, Keleriškių kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2020-02-12
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5327/0016:81, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių miesto  seniūnija, Šiukštuliškių  kaimas 9,Keleriškių kadastro vietovė, plotas 6,0238 ha.
Projekto planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;  uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020 m. vasario 26 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-70976.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2020-01-29
Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5330/0006:541, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Krakių seniūnijoje, Milvydų kaime, Krakių kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2020-01-29
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5330/0006:541, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Krakių seniūnija, Milvydų  kaimas, Krakių kadastro vietovė, plotas 2,0000 ha.
Projekto planavimo tikslai –parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;  uždaviniai –suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020 m. vasario 11 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-70134
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2019-12-17
INFORMACIJA
Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5385/0006:486, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Šėtos seniūnijoje, Pašėtės  kaime, Šėtos kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2019-12-16
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5385/0006:486, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Šėtos seniūnija, Pašėtės kaimas, Šėtos kadastro vietovė, plotas 1,1300 ha.
Projekto planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;  uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020 m. sausio 3 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-69010.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

INFORMACIJA
Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5327/0015:763, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Kėdainių miesto seniūnijoje, Tubių  kaime, Keleriškių kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2019-12-16
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5327/0015:763, adresas- Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių miesto seniūnija, Tubių  kaimas, Keleriškių kadastro vietovė, plotas 1,6000 ha.
Projekto planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;  uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2020 m. sausio 3 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-69006
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2019-12-10
INRORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ RENGTI KĖDAINIŲ MIESTO DUBINĖS GATVĖS KVARTALO DETALŲJĮ PLANĄ
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas Kėdainių miesto bendrojo plano, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 24 d.  sprendimu Nr. TS-274 „Dėl Kėdainių miesto bendrojo plano tvirtinimo“, organizuoja Kėdainių miesto Dubinės gatvės kvartalo detaliojo plano rengimą – 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. AD-1-1400.
Teikiame visuomenei susipažinti sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo  
pradžios ir planavimo tikslų projektą bei planavimo darbų programos projektus.
1. Administracijos direktoriaus įsakymo projektas;
2. Planavimo darbų programa;
3. Planuojamos teritorijos ribos.
Susipažinti su planuojamos teritorijos ribomis, planavimo tikslais ir uždaviniais galima nuo šių metų gruodžio 10 d. iki gruodžio 31 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus (Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36) 6-ojo aukšto skelbimų lentoje ir Kėdainių miesto seniūnijos skelbimų lentoje (Kėdainiai, S. Jaugelio Telegos g. 2). Pastabas ir pasiūlymus teikti Architektūros ir urbanistikos skyriui – kontaktinis asmuo vyr. specialistė Violeta Večėnaitė, tel. 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt.

2019-11-21
Pranešame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. AD-1-1330 pritarė Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo integruotos plėtros koncepcijai ir 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr.AD-1-1331 pritarė Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo 1 alternatyvai. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo ir Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijoje yra atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau SPAV) procedūros.
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai; tel. (8 347) 69 551, el. paštas administracija@kedainiai.lt. Informaciją apie projektus teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Violeta Večėnaitė, tel. (8 347) 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt.
Bendrųjų planų rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, Tel. (8 5) 261 7581, faks. (8 5) 212 7941, el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektus teikia Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.
Planavimo pagrindas: 2017 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-174 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir 2017 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-175 „Dėl Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“. Su tarybos sprendimais galima susipažinti planavimo organizatoriaus internetiniame puslapyje arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-53-17-626 ir TPD Nr. K-VT-53-17-629).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
Supažindinimo su patvirtintais dokumentais tvarka: su Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo ir Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitomis ir koncepcijomis, kurioms buvo pritarta, motyvais, lėmusiais pasirinkimą, su SPAV subjektų išvadomis, šių išvadų įvertinimo pažymomis bei visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažymomis galima susipažinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje (607 kab.) ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-RJ-53-17-626 ir TPD Nr. K-VT-53-17-629).

2019-11-13
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos vietai parinkti planavimo darbų programa
Dokumento byla – Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS (www.zpdris.lt) – Nr. KPZP – 66278Planuojama teritorija – 9,4665 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis Bajėnų II k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav., kadastrinis Nr.5335/0004:363.
Planavimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus vedėjo 2019-10-30 įsakymas Nr.9KPĮ-8-(14.9.125.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.
Planavimo tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą.
Projekto rengimo etapai:
1. Parengiamasis etapas.
2. Projekto rengimo etapas:
1) esamos būklės įvertinimas – tam tikros srities planuojamos veiklos vystymo galimybių teritorijoje įvertinimas, esamų tendencijų ir problemų nustatymas;
2) bendrųjų sprendinių formavimas – atsižvelgiant į specialiojo teritrijų planavimo lygmenis ir veiklos pobūdį, nustatomai planuojamos veiklos vystymo ir (ar) naudmenų tvarkymo prioritetai, jeigu planavimo darbų programoje numatyta, parengiama koncepcija, Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamas teritorijų planavimo dokumento SPAV, jeigu parengiamuoju etapu priimamas sprendimas šį vertinimą atlikti;
3) sprendinių konkretizavimas – atsižvelgiant į specialiojo teritorijų planavimo lygmenis, parengiami konkretūs sprendiniai tam tikros srities planuojamai veiklai plėtoti ir jai skirtoms teritorijoms naudoti, tvarkyti ir saugoti.
3. Baigiamasis etapas:
1) specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimas – parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimas supaprastinta tvarka;
2) specialiojo teritorijų planavimo dokumento derinimas teritorijų planavimo dokumentą derinančiose institucijose (valstybės lygmeniu) ar Teritorijų planavimo komisijoje (savivialdybės lygmeniu ar vietovės lygmeniu);
3) specialiojo teritorijų planavimo dokumento tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje;
4) specialiojo teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo registre.
Planavimo organizatorius – patvirtinta.

2019-10-24
Pranešame apie parengtą Nociūnų kaimo detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-53-17-332, www.tpdris.lt).
Rengimo pagrindas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. AD-1-412 „Dėl Nociūnų kaimo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“.
Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, (8 347) 69550, el. paštas administracija@kedainiai.lt, informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos sk. vyr. specialistė Violeta Večėnaitė (8 347) 69531, el. paštas  violeta.vecenaite@kedainiai.lt.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, 51183 Kaunas, tel.  +370 657 71999, faks. +370 37 313337, el. paštas info@geometra.lt, projekto vadovė Gintarė Karpavičienė (ATP 1816), tel. +370 652 80608, el. paštas gintare.karpaviciene@geometra.lt.
Planuojama teritorija – Nociūnų kaimo teritorijos dalis su jo I-osios plėtros zona (Nociūnų k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav., plotas – apie 320 ha).
  Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1)  detalizuojant Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos Nociūnų kaimo teritorijos ir jo I – osios plėtros zonos naudojimo reglamentus;
2)  suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą;
3) numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
4) numatyti priemones gamtos ir kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti;
5) numatyti teritorijas želdynų plėtrai, esamų apsaugai ir naudojimui, priemones jiems atkurti.
Detalusis planas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Su parengtais detaliojo plano sprendiniais bei Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019-06-27 d. įsakymu Nr. AD-1-742 „Dėl Nociūnų kaimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ (toliau – SPAV) bus galima susipažinti nuo 2019 m. lapkričio 6 d. iki 2019 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-53-17-332), Kėdainių rajono savivaldybės patalpose  (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 607 kab.) ir Pelėdnagių seniūnijos patalpose (V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r. sav.).
Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2019 m. lapkričio 6 d. iki 2019 m. lapkričio 21 d. Kėdainių rajono savivaldybės patalpose (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 6-ojo aukšto informaciniame stende „Teritorijų planavimas“) ir Pelėdnagių seniūnijos patalpose (V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r.).
Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2019 m. lapkričio 21 d. 14.00 val. Nociūnų bendruomenės centro patalpose (Pėdžių g. 19B, Nociūnų k., Kėdainių r. sav.).

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais, planavimo organizatoriui: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, tel. (8 347) 69550, (8 347) 69531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt  ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (TPD Nr. K-VT-53-17-332, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

1. Sprendinių brėžinys
2. Aiškinamasis raštas


2019-10-24
INFORMACIJA
Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5370/0002:288, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Pernaravos seniūnijoje, Žostautų kaime, Pernaravos kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2019-10-09
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5370/0002:288, adresas – Žostautų  k., Pernaravos sen., Kėdainių r. sav., Pernaravos  k. v., plotas 1,7754 ha.
Projekto planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;  uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius – nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019 m. lapkričio 8 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-66873.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2019-10-17
Pakartotinas Vėjo jėgainių išdėstymo Vilainių seniūnijoje specialiojo plano viešinimas
Specialiojo plano rengimo pagrindas: Kėdainių rajono savivaldybės tarybos SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO RENGTI VĖJO JĖGAINIŲ IŠDĖSTYMO VILAINIŲ SENIŪNIJOJE SPECIALŲJĮ PLANĄ,

2010-09-24
Nr. TS-281.
Planavimo organizatorius: UAB „Kėdainių vėjas“, Gabijos g. 91-22, 06105 Vilnius, tel. 8 655 12801, el. p. velektrine@gmail.com.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. (8 5) 210 1297, el. p. info@archstudija.lt.
Planavimo tikslai: Vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Kėdainių rajono teritorijoje, Vilainių seniūnijoje, specialiojo plano rengimas.
Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais galima: Nuo 2019 m. spalio 25 d. iki lapkričio 25 d. UAB „ARCHSTUDIJA“ patalpose, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.
Vieša specialiojo plano ekspozicija vyks: Nuo 2019 m. lapkričio 11 iki 25 d. UAB „ARCHSTUDIJA“ patalpose, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, Kėdainių rajono savivaldybėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, VI aukšte, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. (penktadieniais iki 15:45 val.) ir Vilainių seniūnijos patalpose, Parko g. 6, Vilainių k., Kėdainių r. sav., darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. (penktadieniais iki 15:45 val.).
Viešas susirinkimas numatomas: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos patalpose adresu Parko g. 6, Vilainių k., Kėdainių r. sav., 2019 m. lapkričio 26 d., 17:30 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos dėl projekto sprendinių teikiami raštu per visą specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriaus vardu specialiojo plano rengėjo adresu.
Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2019-10-11
INFORMACIJA
Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5335/0004:363, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Josvainių seniūnijoje, Bajėnų II kaime, Kunionių kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2019-10-11
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5335/0004:363,  adresas – Bajėnų II k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav., Kunionių k. v., plotas 9,4665 ha.
Projekto planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;  uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019 m. spalio 24 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-66278
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

INFORMACIJA
Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 5305/0004:71, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Vilainių seniūnijoje, Bublių kaime, Aristavos kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2019-10-11
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5305/0004:71,  adresas – Bublių k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav., Aristavos k. v., plotas 0,9854 ha.
Projekto planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;  uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius –nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019 m. spalio 24 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-66232
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2019-10-09
INFORMACIJADėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5370/0002:104, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Pernaravos seniūnijoje, Kupsčių kaime, Pernaravos kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.

Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2019-10-09
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5370/0002:104 adresas – Kupsčių  k., Pernaravos sen., Kėdainių r. sav., Pernaravos  k. v., plotas 2,2023 ha.
Projekto planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;  uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius – nuasmeninta.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019 m. spalio 23 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-66376.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2019-07-26
INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis  Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

Informuojame apie parengtą Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybėje žemėtvarkos schemos keitimą (toliau – Žemėtvarkos schema).

Rengimo pagrindas – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. TS-176 „Dėl Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybėje žemėtvarkos schemos keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, faks. (8 347) 61 125, el. p. administracija@kedainiai.lt.

Žemėtvarkos schemos rengėjas: Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-418 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 620 25782, faks. (8 5) 262 0974, el. paštas geodezija@vzf.lt.

Su parengtais Žemėtvarkos schemos sprendiniais galima susipažinti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje <span >www.tpdris.lt, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architerktūros ir urbanistikos skyriaus skelbimų lentoje ir 608 kab., Kėdainių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kedainiai.lt > Urbanistika ir architektūra > Teritorijų planavimas iki 2019 m. rugpjūčio 20 d.

Pasiūlymus galima teikti iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. raštu, paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui (kontaktinis asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Misevičienė (tel. (8 347) 68 532, el. paštas, jurate.miseviciene@kedainiai.lt)), schemos rengėjui (valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Gerda Kraučiūnė (Konstitucijos pr. 23-327 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 626 16823, faks. (8 5) 262 1672, el. paštas gerda.krauciune@vzf.lt)) arba pateikti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Tekstinė dalis

Grafinė dalis

2019-07-26

PARENGTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO IR KĖDAINIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITŲ DOKUMENTAI IR KONCEPCIJOS

Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. Tel. (8 347) 69 551, faksas (8 347) 61 125, el. paštas administracija@kedainiai.lt. Informaciją apie projektą teikia: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Violeta Večėnaitė, tel. (8 347) 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt.

Bendrojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, Tel. (8 5) 261 7581, faks. (8 5) 212 7941, el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Planavimo pagrindas: 2017 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-174 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir 2017 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-175 „Dėl Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“. Su tarybos sprendimais galima susipažinti planavimo organizatoriaus internetiniame puslapyje arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-53-17-626 ir TPD Nr. K-VT-53-17-629).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Supažindinimo tvarka: Informacija apie parengtus Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentus teikia Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. Su ataskaitomis ir koncepcijomis galima susipažinti nuo 2019 m. liepos 29 d. iki 2019 m. rugpjūčio 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriuje, 607 kab. darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 (penktadieniais iki 15:45). Informaciją teikia architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Violeta Večėnaitė, tel. (8 347) 69 531, el. paštas violeta.vecenaite@kedainiai.lt. Su dokumentais taip pat galima susipažinti TPDRIS ir Kėdainių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.kedainiai.lt skiltyje Urbanistika ir architektūra - > Teritorijų planavimas.

  Viešas susirinkimas: Bendrųjų planų keitimo Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitų ir koncepcijų svarstymo viešas susirinkimas vyks Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje J. Basanavičiaus   g. 36, Kėdainiuose (2-as aukštas, tarybos posėdžių salė) 2019 m. rugpjūčio 28 d.:

  Dėl Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo – 13:00 val.;
 • Dėl Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo – 14:30 val.

Kėdainiu rajono BP keitimo koncepcija – aiškinamasis raštas

Kėdainiu rajono BP keitimo koncepcija – brėžiniai

Kėdainių rajono BP keitimo SPAV ataskaita

Kėdainiu miesto BP keitimo koncepcija – aiškinamasis raštas

Kėdainiu miesto BP keitimo koncepcija – brėžiniai

Kėdainių miesto BP keitimo SPAV ataskaita

 2019-06-28
INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL NOCIŪNŲ KAIMO DETALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36, tel. (8 347) 695 50, el. paštas administracija@kedainiai.lt, informaciją teikia Violeta Večėnaitė, tel. (8 347) 695 31, violeta.vecenaite@kedainiai.lt.
 Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Geometra“, Taikos pr. 88A, 51183 Kaunas, tel.:  +370 657 71999, faks. +370 37 313 337, el. paštas info@geometra.lt, projekto vadovė Gintarė Karpavičienė (ATP 1816), tel. +370 652 80608, el. paštas gintare.karpaviciene@geometra.lt.
Planuojama teritorija – Nociūnų kaimo teritorija su jo I-osios plėtros zona nustatyta Kėdainių rajono teritorijos bendrajame plane (Nociūnų k., Pelėdnagių sen., planuojamos teritorijos plotas – apie 320 ha).
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1) detalizuojant Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos Nociūnų kaimo teritorijos ir jo I – osios plėtros zonos naudojimo reglamentus;
2) suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą;
3) numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai;
4) numatyti priemones gamtos ir kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti;
5) numatyti teritorijas želdynų plėtrai, esamų apsaugai ir naudojimui, priemones jiems atkurti.

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. AD-1-742 „Dėl Nociūnų kaimo detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“).
Susipažinimo tvarka: susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

2019-06-12
Galiojantis Kėdainių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas yra patvirtintas 2010 m. gruodžio 17 d. Šis specialiojo plano sprendiniai yra pasenę ir nebeatitinka savivaldybei keliamų aplinkosauginių reikalavimų. Yra gautas UAB „Kėdainių vandenys“ prašymas pakeisti šį specialųjį planą pagal šių dienų vandentvarkos ir vandenvalos projektų rengimo ir įgyvendinimo aktualijas. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius teikia Kėdainių rajono savivaldybės tarybai sprendimo projektą dėl  šio plano rengimo pražios ir planavimo tikslų:
Projektas

2019-05-21
Dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5301/0017:426, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Dotnuvos seniūnijoje, Noreikių kaime, Akademijos  kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2019-05-21
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5301/0017:426 adresas – Noreikių  k., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav., Akademijos k. v., plotas 2,0000 ha.
Projekto planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;  uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius –.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019 m. birželio 3 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-60955.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2019-05-08
Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą

Parengti kultūros paveldo vietovės : Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo plano sprendiniai.
Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. Į-34 „Dėl kultūros paveldo vietovės – Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ inicijuotas kultūros paveldo vietovės – Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo procesas.  
Planavimo tikslas: užtikrinti Kėdainių senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.
Planavimo uždavinys: nustatyti (pakeisti) Kėdainių senamiesčio teritorijos bei apsaugos zonos ribas, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje.
Planavimo tvarka: Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 ,,Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu.
Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2015 m.
Planavimo organizatorius¬: Kultūros paveldo departamentas  prie Kultūros ministerijos.
Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel. (8 37) 22 86 41, el. p. kaunas@kpd.lt
Planavimo iniciatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550, el. p. administracija@kedainiai.lt
Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos  paminklai“ Šnipiškių g. 3, LT 09309 Vilnius,  tel.: (8-5) 2724095, faksas (8-5) 2724054; el.p :www.lpaminklai.lt ; g.filipaviciene@lpaminklai.lt
Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu:  http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3.html
Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose  –Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel. (8 37) 22 86 41, el. p. kaunas@kpd.lt
Galimybės teikti pasiūlymus: per skirtą laiką (10 darbo dienų nuo paskelbimo) susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų  planavimo dokumentu, pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui– Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriui, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel. (8 37) 22 86 41, el. p. kaunas@kpd.lt

2019-05-06
INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SIRUTIŠKIO TELKINIO ŽVYRO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)
P
lanavimo organizatorius: uždaroji akcinė bendrovė „Apdaila“, įm. kodas 161101787, Paeismilgio g. 6, LT-57247 Kėdainiai, tel.: tel.: +370 650 18636, el. paštas: apdaila.ked@gmail.com
Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: info@kelprojektas.lt
Plano pavadinimas: Kėdainių rajono Sirutiškio telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų
Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Apdaila“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)

2019-05-03
PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ KĖDAINIŲ MIESTO DALIES T. BRUŽAITĖS GATVĖS SUPAPRASTINTĄ STATYBOS PROJEKTĄStatinių statybvietės adresas: Kėdainių rajono savivaldybė, T.Bružaitės g.
Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Statybos rūšis: naujo statinio statyba. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos: gatvės.
Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Ugira“, Marijampolė, Jono Dailidės g. 10 ,ugira@ugira.lt, telefonas (8343)92216
Projekto vadovė: Eglė Andrulienė, egle.andruliene@gmail.com, tel. 8603 29003
Statytojas - Kėdainių rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69500
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris Kėdainių rajono savivaldybės tinklalapyje www.kedainiai.lt; Kėdainių rajono savivaldybės Statybos ir turto skyriuje, J. Basanavičiaus g. 36, 612 kab. Atsakingas asmuo – vyr. specialistas Audrius Zubavičius (tel. 8347 69529).
Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus teikti iki 2019 m. gegužės 21 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu egle.andruliene@gmail.com  ir viešo susirinkimo metu.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2019 m.  gegužės 22 d. 16:00 val.   Kėdainių rajono savivaldybėje, J. Basanavičiaus g. 36, 612 kab.

2019-04-15
INFORMACIJA APIE PARENGTĄ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLIKAI VERTINIMO (SPAV) ATRANKOS DOKUMENTĄ IR SPRENDIMĄ DĖL SPAV ATLIKIMO
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:  Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybėje žemėtvarkos schemos keitimas - Savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 551, faks. (8 347) 61 125, el. p. administracija@kedainiai.lt.
Žemėtvarkos schemos keitimo rengėjas: Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 626 16823, faks. (8 5) 262 1672, el. paštas krastotvarka@vzf.lt

Priimtas sprendimas dėl SPAV: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. AD-1-405 „Dėl vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybėje žemėtvarkos schemos keitimo strateginio pasekmių   aplinkai vertinimo“ priimtas sprendimas – vertinimas nebus atliekamas. Susipažinti su SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano SPAV atrankos dokumentu galima planavimo organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje www.kedainiai.lt >Urbanistika ir architektūra>Teritorijų planavimas> Rengiami teritorijų planavimo dokumentai.

Pridedami dokumentai:
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. AD-1-405  priimtas sprendimas
2. SPAV pažyma
3. SPAV atrankos dokumentas
4. Natūra 2000 vertinimas

2019-04-10
INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ POILSIOS PASKIRTIES PASTATO, KALNO G. 15, SLIKIŲ K., KĖDAINIŲ R., STATYBOS PROJEKTĄ

Informuojame, kad vadovaujantis “Statybos įstatymo” 37 straipsniu “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti Poilsio paskirties pastato, Kalno g. 15, Slikių km., Kėdainių r., statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
Statybvietės adresas: Kalno g. 15, Slikių km., Kėdainių r.; Kadastrinis Nr. 5350/0022:465
Statinio paskirtis: oilsio paskirties pastatas
Statybos rūšis: nauja statyba
Statinio kategorija: neypatingas statinys
Projekto pavadinimas: Poilsio paskirties pastato, Kalno g. 15, Slikių km., Kėdainių r., statybos projektas
Projektinius pasiūlymus parengusi įmonė : UAB „AG STUDIJA“ (įm. k. 303020281),
Savanorių pr. 219., Kaunas, tel. 8 656 43723, el. p.: info@agstudija.lt
Projekto vadovas (PV): Grytė Akelienė; atestato Nr. A 2047
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: UAB „AG STUDIJA“ (įm. k. 303020281), Savanorių pr. 219., Kaunas Architektė Grytė Akelienė, kontaktinis tel. 8 656 43723, el. p.: gryte@agstudija.lt
Informacija teikiama darbo dienomis nuo 10 -12val, 14-16 val. Nuo 2019-04-08 iki 2019-04-26.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai
Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo, rengėjo nurodytu el. pašto
adresu.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
Projektiniai pasiūlymai viešai bus pristatyti susirinkimo metu 2019 m. Balandžio 29d. 12.00-3.00val., Kalno g. 15, Slikių km., Kėdainių r. („Tikras ūkis“ patalpose).

 

2019-04-01
Dėl parengtų
vietinės reikšmės automobilių kelių statybos ir rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų Kėdainių rajone


2019-03-29
INFORMACIJA
Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5323/0012:246, esančio Kėdainių rajono savivaldybėje, Josvainių seniūnijoje, Josvainių kaime, Josvainių  kadastro vietovėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto, rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
Požymis: Sprendimo projektas
Dokumento numeris: nėra
Paskelbimo data: 2019-03-29
Dokumento turinys:
Planuojamo žemės sklypo (teritorijos) kadastro Nr. 5327/0019:421 adresas – Josvainių  k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav., Josvainių k. v., plotas 12,3000 ha.
Projekto planavimo tikslai – parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;  uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; nustatyti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius –.
Susipažinti su sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2019 m. balandžio 11 d. žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. KPZP-54973.
Skyrius: NŽT prie ŽŪM Kėdainių skyrius.

2019-03-19
Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekdama įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.2 papunktį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
• elektrifikuoti geležinkelių infrastruktūros tinklą, kuris atitiktų Europos Sąjungos techninius ir vežimų poreikius bei mažintų neigiamą transporto poveikį aplinkai;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt).
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, interneto svetainė www.litrail.lt) kontaktinis asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).
Pastaba: Susipažinti su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galima iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, atvykę į AB „Lietuvos geležinkeliai“, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas

Peržiūrėti planuojamos teritorijos schemą:
https://cloud.litrail.lt/index.php/s/XYcJd34o39xWMSb

2019-01-18
Informacija apie 2019 m. sausio 16 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl projekto „Rail Baltica“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planų
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.1 papunktį, informuojame apie įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir jų planavimo tikslus:
1. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
• parinkti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelio išvystymo alternatyvas Kauno geležinkelių mazge;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
2. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia ruožo modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
• nustatyti optimalią projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia ruožo modernizavimo trasą;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
3. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
• nustatyti optimalias „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo plėtros teritorijas;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
4. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:
• nustatyti optimalią „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Vilnius jungties trasą;
• numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt).
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Joteikienė (tel. (8 5) 269 2734, el. paštas inga.joteikiene@litrail.lt), vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė (tel. (8 5) 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt) ir vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).

Pastaba: Susipažinti su įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, jos interneto svetainėje, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.


2018-11-05
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLO IŠDĖSTYMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS  KEITIMĄ

Vadovaujantis  Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 21.3 punktu, informuojame apie pradedamą rengti Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybėje žemėtvarkos schemos keitimą.
Rengimo pagrindas - Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. TS-176 „Dėl Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybėje žemėtvarkos schemos keitimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo organizatorius - Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius,  J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, tel. (3 347) 69 551, el. p. administracija@kedainiai.lt.
Planavimas atliekamas vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. AD-1- 717   „Dėl vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybėje žemėtvarkos schemos keitimo darbų programos tvirtinimo“ patvirtinta darbų programa.
Žemėtvarkos schemos keitimo rengėjas: Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 626 16823, faks. (8 5) 262 1672, el. paštas krastotvarka@vzf.lt
Planuojama teritorija – Kėdainių rajono savivaldybės teritorija.
Planavimo tikslai:
1. nustatyti inžinerinės infrastruktūros įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
2. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
3. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.
Planavimo uždaviniai:
1. užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą bei numatyti vietinės reikšmės viešųjų kelių plėtros kryptis;
2. įvertinti vietinės reikšmės kelių tinklo esamą būklę ir poreikį susisiekti tarp valstybinės reikšmės kelių ir gyvenamųjų vietovių, ūkinių ar rekreacinių objektų;
3. numatyti vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymą ir papildymą bei nurodyti:
3.1. vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymą ir papildymą, apibendrinus žemės reformos žemėtvarkos projektų sprendinius;
3.2. vietinės reikšmės viešųjų kelių dangą, ilgį, plotį, kategoriją, numerį, ruožo pavadinimą, kelio pradžios ir pabaigos koordinates;
3.3. vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose  esamas automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų, dviračių takus, tiltus ir pralaidas bei jų pagrindinius parametrus;
  3.4. projektuojamus vietinės reikšmės viešuosius kelius;
4. išskirti viešųjų kelių atkarpas, kurios yra privačioje žemėje, numatyti joms eksploatuoti servitutus;
5. numatyti kelių infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečiai vietas žemės visuomenės poreikiams paimti;
6. sudaryti vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūros vadovą;
7. reglamentuoti vietinės reikšmės viešųjų kelių remonto, rekonstravimo bei statybos prioritetų nustatymo tvarką;
8. rengiant Vietinės reikšmės  kelių tinklo išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybėje žemėtvarkos schemos keitimą, atskirai įvertinti kelius ir jų ruožus, esančius gyvenamosiose vietovėse ir priskiriamus gatvėms.

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo Kėdainių rajono savivaldybėje žemėtvarkos schemos keitimo pradžios ir planavimo tikslų bei patvirtintą planavimo darbų programą skelbiama Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje  (http:/www.kedainiai.lt/go.php/Teritorijųplanavimas), seniūnijų skelbimų lentose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).
Pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui (kontaktinis asmuo – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Misevičienė (tel. (8 347) 68 532, el. paštas, jurate.miseviciene@kedainiai.lt arba plano rengėjui (valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Birutė Mizarienė (Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 626 16823, faks. (8 5) 262 1672, el. paštas birute.mizariene@vzf.lt.

Koncepcija nerengiama. Apie parengtą schemą, susipažinimo su ja bei svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus paviešinta vėliau.


2018-06-08

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TINKLO IŠDĖSTYMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ŽEMĖTVARKOS SCHEMOS  KEITIMĄ

Planavimo darbų programa SPAUSTI ČIA.

Planavimo tikslai SPAUSTI ČIA.

2018-05-18
Dėl Kėdainių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo pradžiosTeritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Kėdainių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas.
Rengimo pagrindas: 2017 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-171 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo".
Plano organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel.: (8 347) 69 550, faks.: 8 347) 61 125, el.p.: administracija@kedainiai.lt.
Plano rengėjas: UAB „Nomine Consult", J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius, tel. (8 5) 210 7210, faksas (8 5) 210 7211; el. paštas info.lt@nomineconsult.com. Informaciją apie projektą teikia: Eglė Biekšienė, tel. (8 5) 210 7210, el. paštas egle.bieksiene@nomineconsult.com.
Planuojama teritorija: Kėdainių rajono savivaldybės teritorija (Kėdainių miestas, Gudžiūnų, Josvainių, Akademijos miesteliai, Vilainių, Kaplių, Šlapaberžės kaimai, Tiskūnų, Pelėdnagių, Labūnavos ir Lančiūnavos gyvenvietės).
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens. Planavimo tikslai ir uždaviniai:
• įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
• suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
• reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
• numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.
• plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas, numatyti, kad Kėdainių laisvosios ekonominės zonos teritorija visa apimtimi būtų įtraukta į Šilumos tiekimo konkurencinę zoną;
• numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti; numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą; numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą.
Planavimo darbų programa: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df23a680d5b211e7910a89ac20768b0f Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta. Specialiojo plano koncepcija: rengiama.
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių patvirtinimo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

2017-12-21
PRADEDAMAS RENGTI KĖDAINIŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMAS
Kėdainių rajono savivaldybės administracija praneša apie pradedamą rengti Kėdainių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą. Planavimo pagrindas:
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. TS-171 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo" ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. AD-1-1391 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo planavimo darbų programos tvirtinimo".
Planuojama teritorija:
Kėdainių rajono savivaldybės teritorija (Kėdainių miestas, Gudžiūnų, Josvainių, Akademijos miesteliai, Vilainių, Kaplių, Šlapaberžės kaimai, Tiskūnų, Pelėdnagių, Labūnavos ir Lančiūnavos gyvenvietės).

Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1. Suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis.
2. Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai.
3. Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose.
4. Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius šilumos ūkio plėtrai ir modernizavimui.
5. Plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas, numatyti, kad Kėdainių laisvosios ekonominės zonos teritorija visa apimtimi būtų įtraukta į Šilumos tiekimo konkurencinę zoną.
6. Numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zoną.
7. Numatyti konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti.
8. Numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.
9. Numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą.
10. Numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą.
Teritorijų planavimo dokumento rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas. Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.
Teritorijų planavimo procesas: bendrojo plano koregavimą sudarys trys etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Atliekant specialiojo plano atnaujinimą bus rengiamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).

Planavimo terminai: 2017-2019 m.
Planavimo organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 36, LT-78862 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125, el. paštas administracija@kedainiai.lt, puslapis internete www.kedainiai.lt.
Plano rengėjas: pasirenka planavimo organizatorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie detaliojo plano koregavimą teikia planavimo organizatorius aukščiau duotais adresais ir plano rengėjas (kontaktinė informacija bus nurodyta papildomai, atlikus detaliojo plano parengimo paslaugų pirkimų procedūras).
Pasiūlymo teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2017-09-07    
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektas.
2. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. TS-174  „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir tikslų“.
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. AD-1-1295 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo darbų programos tvirtinimo“.
4. Planavimo darbų programa.
5. Skelbimas apie pradedamą rengti projektą.

2017-09-07    
KĖDAINIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS
Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Kėdainių  miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektas.
2. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. TS-175  „Dėl Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir tikslų“.
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. AD-1-1296 „Dėl Kėdainių miesto bendrojo plano keitimo darbų programos tvirtinimo“.
4. Planavimo darbų programa.
5. Skelbimas apie pradedamą rengti projektą.

2017-06-08    
Kėdainių rajono savivaldybės valdybos 2000 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. 629v patvirtinto Kėdainių senamiesčio 74-ojo kvartalo detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-14 įsakymas Nr. AD-1-329 „Dėl Kėdainių senamiesčio 74-ojo kvartalo detaliojo plano keitimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Kėdainių senamiesčio 74-ojo kvartalo detaliojo plano keitimo pradžios ir tikslų“ projektas.
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-11 įsakymas Nr. AD-1-878 „Dėl Kėdainių senamiesčio 74-ojo kvartalo detaliojo plano keitimo pradžios ir tikslų“.
4. Pranešimas apie pradedamą rengti projektą.
5. Skelbimas apie parengtą detalųjį planą.
6. Sprendinių brėžinys.
7. Aiškinamasis raštas.
8. Antras skelbimas apie parengtą detalųjį planą.
9.  Papildytas sprendinių brėžinys.
10.  Pataisytas aiškinamasis raštas.


2017-06-08    
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. AD-1-1144 patvirtinto Pelėdnagių kaimo detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-14 įsakymas Nr. AD-1-330 „Dėl Pelėdnagių kaimo detaliojo plano keitimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Pelėdnagių kaimo detaliojo plano keitimo pradžios ir tikslų“ projektas.
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-11 įsakymas Nr. AD-1-879 „Dėl Pelėdnagių kaimo detaliojo plano keitimo pradžios ir tikslų“.
4. Skelbimas apie pradedamą rengti projektą.
5. Skelbimas apie parengtą projektą.
6. Sprendinių brėžiniai (reglamentai ir susisiekimas)
7.  Aiškinamasis raštas.
8. Pakartotinis skelbimas apie parengtą projektą.
9. Pataisyti sprendinių brėžiniai – pagrindinis ir susisiekimo.
10. Pataisytas aiškinamasis raštas.


2015-11-09
Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas.
Planavimo organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektas
2. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015-12-30 sprendimas Nr. TS-312 „Dėl Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
3. Planavimo darbų programa.
4. Skelbimas apie pradedamą rengti projektą.

5. Koncepcija -aiškinamasis raštas, brėžinys
6. SPAV atrankos dokumentas.
7. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-09 įsakymas Nr. AD-1-1178 „Dėl Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“.
8. Informacija apie SPAV.
9. Skelbimas apie parengtus projekto sprendinius
10.  Aiškinamasis raštas.
11.  Sprendinių brėžiniai - priedas Nr.1 ir priedas Nr.22015-07-17
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-314 patvirtinto Kėdainių senamiesčio 73-ojo kvartalo detaliojo plano keitimas
Planavimo organizatorius
– Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. AD-1-825„Dėl Kėdainių senamiesčio 73-ojo kvartalo detaliojo plano keitimo“

2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Kėdainių senamiesčio 73-ojo kvartalo detaliojo plano keitimo pradžios ir tikslų“ projektas
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-31 įsakymas Nr. AD-1-873 „Dėl Kėdainių senamiesčio 73-ojo kvartalo detaliojo plano keitimo pradžios ir tikslų“.
4. Skelbimas apie pradedamą rengti projektą.
5. Skelbimas apie parengtus projekto sprendinius ir viešąjį svarstymą.
6. Aiškinamasis raštas.
7. Sprendinių brėžiniai - 1_as ir 2_as
8. Viešojo svarstymo protokolas.

2015-07-17
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. TS-170 patvirtinto Kėdainių senamiesčio 77-ojo kvartalo detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius –
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. AD-1-824 „Dėl Kėdainių senamiesčio 77-ojo kvartalo detaliojo plano keitimo“
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Kėdainių senamiesčio 77-ojo kvartalo detaliojo plano keitimo pradžios ir tikslų“ projektas
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-31 įsakymas Nr. AD-1-871 „Dėl Kėdainių senamiesčio 77-ojo kvartalo detaliojo plano keitimo pradžios ir tikslų“.
4. Skelbimas apie pradedamą rengti projektą.
5.  Skelbimas apie parengtus projekto sprendinius ir viešąjį svarstymą.
6.  Aiškinamasis raštas.
7.  Sprendinių brėžinys.
8. Viešojo svarstymo protokolas.

2015-03-16
Nociūnų kaimo detalusis planas.
Planuojama teritorija ~ 320 ha.
Planavimo organizatorius
– Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-21 įsakymas Nr. AD-1-76 „Dėl Nociūnų kaimo detaliojo plano rengimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo „Dėl Nociūnų kaimo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas.
3. Planuojamos teritorijos schema.
4. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-04-01 įsakymas Nr. AD-1-412 „Dėl Nociūnų kaimo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“.

5. Skelbimas apie pradedamą rengti projektą.

2014-11-12    
Žemaitės gatvės daugiabučių namų kvartalo (~18,70 ha teritorija apribota Žemaitės ir P. Lukšio gatvėmis bei Nevėžio ir Smilgos upėmis)  detalusis planas.
Planavimo iniciatorius ir organizatorius  – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Žemaitės gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas.
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1415 „Dėl Žemaitės gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“.
4. Planuojamos teritorijos schema.
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendiniai
8. Viešojo svarstymo protokolas

2014-11-12    
Smilgos gatvės daugiabučių namų kvartalo (~5,26 ha teritorija apribota J. Basanavičiaus, Tilto, Žydų ir Smilgos gatvėmis) detalusis planas.
Planavimo iniciatorius ir organizatorius  – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Smilgos gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas.
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1416  „Dėl Smilgos gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“.
4. Planuojamos teritorijos schema.
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendiniai
8. Viešojo svarstymo protokolas

2014-11-12    
Šėtos gatvės daugiabučių namų kvartalo (~18,00 ha teritorija apribota J. Basanavičiaus ir Elektrėnų gatvėmis, geležinkeliu ir Nevėžio upe) detalusis planas.
Planavimo iniciatorius ir organizatorius  – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo „Dėl Šėtos gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas.
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1417 „Dėl Šėtos gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“.
4. Planuojamos teritorijos schema.
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendiniai
8. Viešojo svarstymo protokolas

2014-11-12    
Kėdainių Ramybės skvero daugiabučių namų kvartalo (~1,97 ha teritorija apribota J. Basanavičiaus ir Lauko gatvėmis ir Ramybės skvero sklypu) detalusis planas.
Planavimo iniciatorius ir organizatorius  – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Ramybės skvero daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas.
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1418 „Dėl Ramybės skvero daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“.
4. Planuojamos teritorijos schema.
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendiniai
8. Viešojo svarstymo protokolas

2014-11-12    
Kėdainių miesto Liepų alėjos daugiabučių namų kvartalo (~5,45 ha teritorija apribota Liepų alėja, Palangos ir Aušros gatvėmis) detalusis planas.
Planavimo iniciatorius ir organizatorius  – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Liepų alėjos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas.
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1419 „Dėl Liepų alėjos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“.
4. Planuojamos teritorijos schema.
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Sprendiniai
7. Viešojo svarstymo protokolas

2014-11-12    
Kėdainių miesto Josvainių gatvės daugiabučių namų kvartalo (~8,45 ha teritorija apribota J. Basanavičiaus ir Sodų gatvėmis, Kėdainių senamiesčio riba bei įregistruotais sklypais) detalusis planas.
Planavimo iniciatorius ir organizatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Josvainių gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas.
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1420 „Dėl Josvainių gatvės daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“.
4. Planuojamos teritorijos schema.
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendiniai
8. Viešojo svarstymo protokolas

2014-11-12    
Kėdainių miesto J. Basanavičiaus-Kęstučio gatvių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo (~5,52 ha teritorija apribota J. Basanavičiaus ir Kęstučio gatvėmis iki įregistruoto garažų bendrijos sklypo) detalusis planas.
Planavimo iniciatorius ir organizatorius  – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-12 įsakymas Nr. AD-1-1285 „Dėl septynių Kėdainių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų detaliųjų planų rengimo“.
2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl J. Basanavičiaus - Kęstučio gatvių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“ projektas.
3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-28 įsakymas Nr. AD-1-1421 „Dėl J. Basanavičiaus - Kęstučio gatvių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo pradžios ir tikslų“.
4. Planuojamos teritorijos schema.
5. Skelbimas apie parengtą planą
6. Aiškinamasis raštas
7. Sprendiniai
8. Viešojo svarstymo protokolas


2017-05-22
Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios  Maleikonių k., Liongino Bruzgevičiaus ūkininko sodybos vietai parinkti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papildomai informuojame apie parengtą laisvos įsiterpusios valstybinės žemės sklypo tarp privačių žemės sklypų Gedimino g. 63, A. Kanapinsko g. 53 ir A. Kanapinsko g. 53A suformavimo ir prijungimo prie žemes sklypo Gedimino g. 63 (kadastro Nr. 5333/0027:70), Kėdainiuose, formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto rengimo tikslas – 0,0097 ha (žiūr. pastabą teksto gale) laisvo įsiterpusio valstybinės žemės sklypo prijungimas prie 0,2433 ha gyvenamųjų teritorijų žemės sklypo Gedimino g. 63, Kėdainiuose.
Projekto organizatorius Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Projekto iniciatorius Rimas Kučinskas.
Projekto rengėjas UAB „Ramlina“, Europos pr. 91, Kaunas, informacija tel. 8677 40362, el.p. ramlina@inbox.lt, projekto vadovas K. Kvizikevičius, el.p. kastytiskvizik@yahoo.com, tel. 8676 21161.
Susipažininti su parengto Projekto sprendiniais galite 10 darbo dienų laikotarpyje nuo skelbimo patalpinimo tinklapyje Projekto rengėjo patalpose Europos pr. 91, Kaunas, tel. 8677 40362, el.p. ramlina@inbox.lt, projekto vadovas K. Kvizikevičius, tel. 8676 21161.
Pasiūlymus dėl Projekto sprendinių galite pateikti raštu Projekto organizatoriui, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, el. p. administracija@kedainiai.lt.
PASTABA: Greta esantis antras 0,0097 ha įsiterpęs valstybinės žemės sklypas jungiamas prie žemės sklypo A. Kanapinsko g. 53A (žiūr. www.zpdris.lt sistemoje paslaugą Nr. ZSFP-4757).

Teritorijų planavimo dokumentų archyvas