J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Aplinkos apsauga

PRANEŠIMAS APIE KARČIOSIOS DRUSKOS (MAGNIO SULFATO) GAMYBOS, BIOCHEMIKŲ G. 7, KĖDAINIAI, KĖDAINIŲ M. SEN., KĖDAINIŲ R. SAV., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Epsoma“, Biochemikų g. 7, Kėdainiai, el. p.: epsoma@epsoma.eu, tel.: +370 604 838 14.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt, tel.: 8 5 2045139, 8 607 80060.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Karčiosios druskos (magnio sulfato) gamyba, Biochemikų g. 7, Kėdainiai, Kėdainių m. sen., Kėdainių r . sav..

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Planuojamos ūkinės veiklos metu, perdirbant iškastinę mineralinę uolieną, cheminės konversijos būdu bus pagaminama cheminė medžiaga: karčioji druska (magnio sulfatas) ir žaliavos: metalų hidroksidai, kvarcinis smėlis. Planuojama, kad per metus bus pagaminama iki 62 tūkst. t karčiosios druskos (magnio sulfato), 19,2 tūkst. t metalų hidroksidų ir 13,8 tūkst. t kvarcinio smėlio.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu Nr. I-1495 (toliau - PAV įstatymas) planuojama veikla atitinka PAV įstatymo 1 priedo 6.2. ir 6.3. punkte nurodytas veiklos rūšis, kurių poveikis aplinkai turi būti vertinamas.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas: Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą bus nagrinėjamos šios alternatyvos: 0 alternatyva. Planuojama ūkinė veikla nėra vykdoma. A alternatyva. Įgyvendinama planuojama ūkinė veikla – Karčiosios druskos (magnio sulfato) gamybos veikla Biochemikų g. 7, Kėdainiai.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: Planuojama ūkinė veikla (toliau- PŪV) bus vykdoma Kauno apskrityje, Kėdainių rajono savivaldybėje, Kėdainių m. seniūnijoje, Kėdainių miesto pietinėje dalyje, adresu Biochemikų g. 7. PŪV bus vykdoma teritorijoje esančiuose pastatuose ir teritorijoje šalia pastatų (žemės sklypo apimtyje), naujų pastatų statyba nenumatoma. Artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV teritorijos nutolę ~0,83-0,91 km atstumu, artimiausias visuomeninės paskirties pastatas nutolęs ~0,7 km atstumu, artimiausia saugoma teritorija, Obelies kraštovaizdžio draustinis (identifikavimo kodas – 0230100000206) nutolusi ~0,5 km atstumu, artimiausia buveinių apsaugai skirta „Natura 2000“ teritorija, Barupės slėniai (identifikavimo kodas – 1000000000353) nutolusi ~5,7 km atstumu, artimiausia nekilnojamosios kultūros paveldo vertybė, Lietuvos nepriklausomybės valstybės atstatymo akto signataro Povilo Aksomaičio kapas (kodas 31807) nutolusi ~1,6 km atstumu, atstumas iki Lietuvos-Rusijos (Kaliningrado srities) sienos yra ~84,0 km.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Atsakingoji institucija priimsianti sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 926 53, el. p.: aaa@gamta.lt (toliau – Agentūra).

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: Jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Pasiūlymus dėl PŪV galima teikti PAV dokumentų rengėjui ir Agentūrai. Pasiūlymus galima teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymų teikimo terminas 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo Agentūros interneto svetainėje, skaičiuojant nuo sekančios dienos po paskelbimo. PAV dokumentų rengėjas kartu su PŪV organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia PAV ataskaitoje.

 


 

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

Europos judumo savaitė yra didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai šiemet vyks rugsėjo 16–22 dienomis. Šia kampanija siekiama skatinti Europos šalių vietos valdžios institucijas diegti ir populiarinti tvarias transporto priemones bei paskatinti gyventojus išbandyti susisiekimo automobiliais alternatyvas.

Europos judumo savaitė Kėdainiuose

 


 

KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIAM FINANSAVIMUI GAUTI

Kviečiame Kėdainių rajono savivaldybės gyventojus nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. teikti prašymus daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti (toliau – Prašymas) už individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – Įrenginiai) įsigijimą pagal Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-104 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašymus gali teikti gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų pastatų savininkai, kuriuose jie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą (toliau – Pareiškėjas), 2022 m. atlikę Įrenginių statybos darbus ir visiškai užbaigę juos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pareiškėjai užpildytą atitinkamos formos Prašymą pateikia registravimui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba elektroniniu paštu [email protected], gyventojai@kedainiai.lt. Su Prašymu pateikiami šie dokumentai:

 1. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopija;
 2. kito(-ų) savininko(-ų) rašytinis sutikimas(-ai), kad neprieštarauja statybos darbams (taikoma, jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui);
 3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus rašytinis sutikimas dėl statybos darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);
 4. statybą leidžiančio dokumento, ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d. išduoto vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017, kopija;
 5. Pareiškėjo vardu išrašyti Įrenginių bei Įrenginių projekto parengimo įsigijimo (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra) ir apmokėjimo dokumentai (mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas);
 6. Įrenginių atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracija (Įrenginių sertifikatas);
 7. tiekėjo (gamintojo) ar statybos darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų Įrenginių paleidimo–derinimo darbų aktas;
 8. UAB „Kėdainių vandenys“ išduotos buitinių nuotekų tinklų prisijungimo techninės sąlygos apie Pareiškėjo technines galimybes prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus).

Visi nustatytus reikalavimus atitinkantys Prašymai įtraukiami į sąrašą daliniam finansavimui gauti pagal Prašymo registravimo datą.

Pareiškėjams dalinis finansavimas skiriamas:

 • vieno buto gyvenamosios paskirties pastate – 30 procentų Įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 700 (septyni šimtai) eurų;
 • dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate – 30 procentų Įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 500 (penki šimtai) eurų vienam butui;
 • 100 procentų Įrenginių projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 400 (keturi šimtai) eurų.

Kviečiame Kėdainių rajono gyventojus tinkamai tvarkyti buitines nuotekas, mažinti aplinkos (ypač vandens ir dirvožemio) taršą ir pasinaudoti Kėdainių rajono savivaldybės teikiama kompensacija.

Įrenginių įsigijimo išlaidos iš dalies finansuojamos Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į 601 kab., tel. (8 347) 20 505, 8-607-33281.

 


 

PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.
Pateikta UAB „Krekenavos agrofirma“, adresu Mantvilonių k. 1, 57346 Kėdainių r. SAV., paraiška (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui gauti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).
Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje Veiklos sritys > Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02).

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: +370 682 96982, el. p. [email protected], paulius.boguzas@gamta.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir leidimo išdavimo teikiami darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.00 iki 14.45 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.
Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimo arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).
Visuomenė apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui išduoti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Išdavus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 


 

ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ KIEKIS KĖDAINIŲ RAJONE

Vadovaujantis Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-1040 „Dėl Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punktu, Kėdainių rajono savivaldybės administracija informuoja apie asbesto turinčių gaminių kiekį Kėdainių rajone 2022 m. duomenimis:

Eil.
Nr.

Statiniai

Asbesto turinčių gaminių kiekis, t

1.

Viešo naudojimo pastatai

182,88

2.

Gyvenamieji namai ir kiti namų valdos pastatai

38625,45

3.

Ūkinės, komercinės ir kitos veiklos pastatai

5854,56

4.

Kiti statiniai

2279,50

 

Iš viso:

46942,38

 


 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS KĖDAINIŲ RAJONO OKAINIŲ ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS, ADRESU OKAINIŲ K., TRUSKAVOS SEN., KĖDAINIŲ R. SAV., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITĄ IR VIEŠĄ SUSIRINKIMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Kėdainių r. Okainių ŽŪB, juridinio asmens kodas 161272418, Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471, tel. +370 699 11140, faksas +370 347 47121, el. paštas okainiu.zub@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

PŪV vieta: Kėdainių rajono savivaldybė, Truskavos seniūnija, Okainių kaimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Truskavos seniūnijos patalpose (adresu Liepų g. 2, Pavermenio k., Kėdainių r. sav., tel. (8 347) 41369). Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“  http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2022 m. birželio 30 d. 17:00 val. Okainių ŽŪB administracinėse patalpose (adresu Karališkoji g. 70, Okainiai, Kėdainių r. sav.).

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas, pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.

 


 

DĖL 2021 M. ORO KOKYBĖS TYRIMŲ ZONOJE APŽVALGOS

Siekiant įvertinti ir valdyti oro kokybę pagal visoje Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, kiekvienos šalies teritorija turi būti suskirstyta į zonas ir aglomeracijas. Lietuvoje šiam tikslui išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei likusios Lietuvos teritorijos be Vilniaus ir Kauno miestų zona. 2021 m. pagal valstybinio aplinkos monitoringo programą oro kokybės tyrimai urbanizuotose zonos teritorijose buvo atliekami 8-iose oro kokybės tyrimų stotyse: didžiuosiuose miestuose – Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bei stambesniuose pramonės centruose – Jonavoje, Kėdainiuose, Mažeikiuose ir Naujojoje Akmenėje.

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra pateikė 2021 m. oro kokybės tyrimų zonoje apžvalgą.

2021 m. oro kokybės tyrimų zonoje apžvalga

 


 

PRANEŠIMAS APIE PLANUOJAMOS KĖDAINIŲ RAJONO OKAINIŲ ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS, ADRESU OKAINIŲ K., TRUSKAVOS SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB, juridinio asmens kodas 161272418, Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471, tel. +370 699 11140, faksas +370 347 47121 el. paštas okainiu.zub@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Planuojama pienininkystės ūkio plėtra, padidinant auginamų galvijų skaičių iki ~4000 sutartinių gyvulių (SG), pastatant tam reikalingus pastatus, įrenginius.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktus: 1.1.4. karvėms, buliams – 250 ar daugiau; 1.1.5. veršeliams iki 1 metų – 1 000 ar daugiau; 1.1.6. galvijų prieaugliui nuo 1 iki 2 metų – 350 ar daugiau, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi yra planuojama esamo pienininkystės ūkio plėtra. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Pienininkystės kompleksas yra pietinėje Okainių kaimo dalyje, apie 16 km atstumu nuo Kėdainių, apie 10 km atstumu nuo Šėtos, apie 4,2 km atstumu nuo Pavermenio, apie 3,5 km nuo magistralinio kelio A8 Panevėžys – Aristava – Sitkūnai. Kompleksas ribojasi Gerdvilų ir Karališkąja gatvėmis, žemės ūkio paskirties žemėmis. Artimiausi veiklai gyvenamieji namai yra Gerdvilų g. 2, Karališkoji g. 17, Gerdvilų g. 8, Gerdvilų g. 10 nutolę nuo keliasdešimt iki kelių šimtų metrų atstumu. Planuojami nauji pastatai ar įrenginiai nepateks į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Okainių kaimo senosios kapinės (kodas 42953) nuo esamų pastatų nutolusios ~70 m atstumu. Saugomos gamtinės teritorijos į pienininkystės komplekso teritoriją nepatenka. Artimiausios saugomos teritorijos: „Natura 2000“ teritorija paukščių apsaugai svarbus Lančiūnavos miškas (LTKEDB002) nutolęs toliau kaip 820 m, buveinių apsaugai svarbus Lančiūnavos miškas (LTKED0029) nutolęs toliau kaip 1,3 km. PŪV vieta yra Lietuvos centrinėje dalyje, iki kaimyninių valstybių toliau kaip 105 km.

PAV subjektai: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

 


 

Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-13 pakeistas Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašas.

Prašymus individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti Kėdainių rajono savivaldybės administracijai bus galima teikti einamaisiais metais nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

 


 

ATRANKOS IŠVADA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO MILŽEMIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO DALIES NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas).

UAB „Kėdainių karjerai“, Nevėžio g. 28, Paobelio k., LT-55158 Kėdainių r. sav.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel. +370 37 22 31 86, el. paštas: info@kelprojektas.lt

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 2.4. punktu: kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha) ir šio įstatymo 2 priedo 14 punktą.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma Kauno apskrityje, Kėdainių rajone, Vilainių seniūnijoje, Milžemių kaimo teritorijoje, žemės ūkio paskirties sklype (kad. Nr. 5340/0003:435). Administraciniu požiūriu PŪV yra apie 13,0 km į rytus nuo Kėdainių geležinkelio stoties, 3,5 km į pietryčius nuo Lančiūnavos gyvenvietės, apie 3,0 km atstumu į rytus nuo magistralinio kelio A8 Panevėžys-Aristava-Sitkūnai. Žemės sklypas, kuriame PŪV nuosavybės teise priklauso PŪV organizatoriui UAB „Kėdainių karjerai“. Laisvos valstybinės žemės 0,16 ha plotas, kuris yra įsiterpęs tarp esamo karjero žemės sklypo ir planuojamos teritorijos žemės sklypo priklauso Lietuvos Respublikai.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

PŪV bus vykdoma 3,6 ha plote, žemės sklypo kad. Nr. 5340/0003:435 dalyje ir laisvos valstybinės žemės 0,16 ha plote įsiterpusiame tarp esamo karjero žemės sklypo ir planuojamos teritorijos žemės sklypo, detaliai išžvalgytų išteklių apskaičiavimo kontūro ribose. Į telkinio naudingąjį sluoksnį jungtas gruntas, kuris atitinka LST 1331:2002 lt („Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija“) standartą ir yra tinkamas automobilių kelių sankasų įrengimui.

Priimta atrankos išvada.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada: UAB „Kėdainių karjerai“ planuojamai ūkinei veiklai – Milžemių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimui Kėdainių r. sav. Vilainių sen. Milžemių k. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2021 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m. > Kauno regionas (45) ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

 


 

DĖL POTVYNIŲ RIZIKOS VALDYMO PLANO ATNAUJINIMO

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1558 „Dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašas, kuriame numatyta parengti potvynių rizikos valdymo planą ir periodiškai jį atnaujinti kas šešis metus.

Potvynių rizikos valdymo planas apima visus potvynių rizikos valdymo aspektus, daugiausia dėmesio skiriant prevencijai, apsaugai, pasirengimui, įskaitant potvynių prognozes bei išankstinio perspėjimo sistemas.

Šiuo metu yra rengiamas potvynių rizikos valdymo plano atnaujinimas. Preliminari situacijos apžvalga ir kita aktuali informacija pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/upes-ezerai-ir-tvenkiniai/potvyniu-rizikos-valdymas .

Kviečiame susipažinti su informacija ir teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai raštu dėl galimų priemonių potvynių rizikai mažinti bei kitą informaciją apie svarbias potvynių sukeliamas problemas.

 


 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kėdainių skyrius informuoja, kad per 2021 metus (sausio – gruodžio mėn.) buvo ištirti 6 šachtiniai šuliniai, kurių vanduo yra naudojamas nėščiųjų ar kūdikių iki 6 mėnesių amžiaus maisto gaminimui. Nustatyta, kad šių šachtinių šulinių vandenyje nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

Pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama nitratų norma yra iki 50 mg/l, o nitritų – 0,5 mg/l. Be to turi būti užtikrinta sąlyga: [nitratas]/50 + [nitritas]/3 ≤ 1 (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nustatytos nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

Seniūnija

Ištyrimo data

Nitritai, mg/l

Nitratai, mg/l

Kėdainių m. sen., Mantvilonių k.

2021-07-28

 0,056

6,61

Kėdainių m. sen. per metus ištirtas 1 šachtinio šulinio vandens mėginys, nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

Seniūnija

Ištyrimo data

Nitritai, mg/l

Nitratai, mg/l

Gudžiūnų sen., Miegėnai

2021-04-16

0,054

13,3

Gudžiūnų sen., Gudžiūnai

2021-11-12

0,45

5,53

Gudžiūnų sen. per metus ištirti 2 šachtinių šulinių vandens mėginiai, nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

Seniūnija

Ištyrimo data

Nitritai, mg/l

Nitratai, mg/l

Pernaravos sen., Pernarava

2021-03-03

0,12

36,7

Pernaravos sen. per metus ištirtas 1 šachtinio šulinio vandens mėginys, nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

Seniūnija

Ištyrimo data

Nitritai, mg/l

Nitratai, mg/l

Pelėdnagių sen., Pelėdnagiai

2021-03-03

< 0,005

21,4

Pelėdnagių sen., Pelėdnagiai

2021-07-09

0,16

7,88

Pelėdnagių sen. per metus ištirti 2 šachtinių šulinių vandens mėginiai, nitritų ir nitratų kiekis neviršijo normos.

 


 

Jūriniai ereliai pamėgo Kėdainių apylinkes

Nuo 2003 metų viešoji įstaiga „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ (GPVF) pradėjo ir jau devynioliktus metus vykdo jūrinių erelių apsaugos projektą Lietuvoje. Nuveikta išties daug. Ištirta visa šalies teritorija. Surasta per keturis šimtus natūralių jūrinių erelių lizdų. Duomenys apie lizdavietes įvesti į Aplinkos ministerijos saugomų buveinių, gyvūnų ir augalų rūšių registravimo informacinę sistemą bei pateikti Valstybinės miškų tarnybos miškų kadastrui. Iškelta per 120 dirbtinių lizdų šiems paukščiams. Savo veiksmais įtakota stabdant ūkinius darbus miškuose prie erelių lizdų, dalyvauta gelbėjant sužeistus erelius ar iš lizdų iškritusius jų jauniklius. Pagal tarptautinę programą spalvotais žiedais jau yra apžieduota beveik tūkstantis jūrinių erelių jauniklių. Daug dėmesio skirta visuomenės švietimui. Surengta per 100 paskaitų, seminarų, mokymų, ekskursijų, kuriose dalyvavo per 4000 klausytojų. Apie projektą ir jo rezultatus išleisti kompaktiniai diskai, brošiūra, kalendoriai, lankstinukai, lipdukai. Parašyti moksliniai ir populiarūs straipsniai. Projekto rezultatai pristatyti TV ir radijo laidose. Paruošta ir įvairiose Lietuvos vietose eksponuojama fotografijų paroda “Jūrinis erelis Lietuvoje”. Įrengti informaciniai stendai Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Lietuvos zoologijos sode ir Ventės rago ornitologinėje stotyje. Daugiau informacijos galima rasti adresu: www.padekime-ereliams.lt, https://www.facebook.com/padekimeEreliams

Jau ne vienerius metus projekto darbai vyksta ir Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Jūrinių erelių veisimosi biologija susijusi su vandens telkiniais, kuriuose gausu žuvies ir vandens paukščių, o šiuos vandenis supa įvairių tipų ir amžiaus miškai. Kėdainių rajone, kaip ir daugelyje vidurio Lietuvos regionų, yra mažai didesnių vandens telkinių, todėl čia nėra daug jūriniams ereliams tinkamų veistis buveinių. Tačiau visgi yra ir šiame krašte pastaraisiais metais stebimos keturios šių didingų sparnuočių poros. Seniausiai žinoma šių paukščių buveinė yra Kaplių žuvininkystės tvenkiniai ir jų apylinkės. Gretimuose miškuose jau daugelį metų peri viena jūrinių erelių pora, kurios lizdavietė aptikta dar 1997 metais. Vėliau, gausėjant jūrinių erelių populiacijai šalyje, pagausėjo šių paukščių ir Kėdainių krašte. Pastaraisiais metais čia sutinkamos mažiausiai keturios šių paukščių poros, kurios savo lizdus paslėpusios atokiuose, drėgnuose lapuočių miškuose. Šie ereliai įsikūrė ne tik prie žuvininkystės tvenkinių, bet ir prie Nevėžio upės, Bublių bei Labūnavos tvenkinių. Neperinčių, dar nesubrendusių jūrinių erelių galima stebėti ir kitose rajono vietose, tačiau didžiausios šių sparnuočių sankaupos stebimos Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose, kur sezoninių migracijų metu susirenka kelios dešimtys šių erelių. Nuo projekto pradžios rajono teritorijoje pavyko aptikti trylika natūralių šių paukščių lizdų, kurių dalis jau išbyrėję. Buvo iškelti septyni dirbtiniai lizdai. Pagal tarptautinę programą spalvotais žiedais Kėdainių rajone 2003 – 2021 m. apžieduoti 23 jūrinių erelių jaunikliai. Užaugę ir gimtus lizdus palikę ereliukai tapo savotiškais Kėdainių rajono ambasadoriais ir pasklido įvairiomis kryptimis. Keli žieduoti paukščiai vėliau stebėti ne tik įvairiose Lietuvos vietose, bet ir Estijoje, Lenkijoje, o vienas paukštis stebėtas Vengrijoje net už 1000 km nuo savo gimtojo lizdo.

Projekto vykdytojai dėkoja už daugiametę paramą Kėdainių rajono savivaldybei.

VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ nuotraukos

 


 

PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta UAB „Bekonas LT“, adresu Čiukiškių k. 2, Josvainių sen., Kėdainių r. sav., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje www.old.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija Taršos integruota prevencija ir kontrolė Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02).

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, +370 682 96982, el. p. aaa@aaa.am.ltdanguole.bernotiene@aaa.am.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir TIPK leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus TIPK leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 


 

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, Pramonės g. 6, 57242 Kėdainiai. Tel.: +370 34 767 730, el. p.: kedainiai@nordicsugar.com; www.nordicsugar.com

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.ltwww.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ gamyklos Pramonės g. 6, Kėdainiuose nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas

PŪV vieta: Pramonės g. 6, Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Su parengta PŪV PAV ataskaita nuo 2021-09-01 galima susipažinti UAB „Sweco Lietuva” internetinėje svetainėje, adresu: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-ab-nordic-sugar-kedainiai-gamyklos-pramones-g-6-kedainiuose-nuoteku-valymo-irenginiu-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-at/. Tiesioginė nuoroda į dokumentą: https://bit.ly/2XILt3b

Pasiūlymus PŪV PAV ataskaitai galima teikti iki 2021-10-01 imtinai, PAV dokumentų rengėjui raštu (Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius) ar el. paštu info@sweco.lt, pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai ir pagal kompetenciją PAV subjektams.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-10-01 17:00 val. Tiesioginės transliacijos tiesioginė nuoroda: https://bit.ly/3iXNtgd

Tiesioginės transliacijos nurodą taip pat galima rasti UAB „Sweco Lietuva“ internetinėje svetainėje, adresu: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-ab-nordic-sugar-kedainiai-gamyklos-pramones-g-6-kedainiuose-nuoteku-valymo-irenginiu-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-at/

 


 

PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, adresu Pramonės g. 6, Kėdainiai (toliau – Pareiškėjas), paraiška (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje, nuorodoje https://old.gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, +370 682 96982, el. p. aaa@aaa.am.ltdanguole.bernotiene@aaa.am.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 


 

Atmosferos, dirvožemio ir vandens apsauga