J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Želdynų apsauga

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“.

KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS

1. Saugotiniems priskiriami medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (toliau – medžiai ir krūmai), augantys šių kriterijų priede nurodytose teritorijose, ir atitinkantys priede nurodytus dydžius.

2. Saugotiniems priskiriami medžiai ir krūmai, kurie įrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą arba medžiai ir krūmai, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.

3. Medžiai ir krūmai neatitinka šių kriterijų 1 punkte nurodyto kriterijaus, jeigu jie yra:

3.1. nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių sužaloti medžiai ir krūmai;

3.2. invazinių rūšių medžiai ir krūmai;

3.3. medžiai ir krūmai, augantys:

3.3.1. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių;

3.3.2. geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio;

3.3.3. energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose;

3.3.4. pylimo (polderio) priežiūros juostoje, melioracijos griovio (išskyrus sureguliuotas upių vagas) šlaituose ir priežiūros juostoje, drenažo rinktuvo apsaugos juostoje, ant melioracijos statinių ir 15 m atstumu nuo melioracijos statinių ašinės linijos ir žemės užtvankos žemutinio šlaito, kai melioracijos statiniai įtraukti į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, taip pat 15 m atstumu į abi puses nuo drenažo žiočių ir (ar) vandens nuleistuvų įtekėjimo į sureguliuotas upės;

3.4. medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus.

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems
priedas

SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KRITERIJAI

Teritorija

Medžių gentys ir (ar) rūšys, krūmai;
skersmens (1,3 m aukštyje) ir aukščio parametrai

1. Kurortuose ar kurortinėse
teritorijose:

 

1.1. valstybinėje ir savivaldybių
žemėje

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.

1.2. privačioje žemėje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

2. Pakrantės apsaugos juostoje

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos –
didesnio kaip 12 cm skersmens.

pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, juodalksniai, liepos, šermukšniai,
riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės – didesnio kaip 20 cm skersmens.

beržai, gluosniai – didesnio kaip 30 cm skersmens.

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.

3. Kitos paskirties žemėje
daugiabučių gyvenamųjų pastatų,
bendrabučių, vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijose
valstybinėje ir savivaldybių žemėje:

 

3.1. mieste

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.

3.2. ne mieste

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

4. Kitos paskirties žemėje
daugiabučių gyvenamųjų pastatų,
bendrabučių, vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijose
privačioje žemėje:

 

4.1. mieste

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 20 cm skersmens.

4.2. ne mieste

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens.

5. Kitos paskirties žemėje
visuomeninės paskirties,
rekreacinėse, bendrojo naudojimo,
atskirųjų želdynų teritorijose

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.

6. Kitos paskirties žemėje pramonės
ir sandėliavimo, komercinės
paskirties objektų teritorijose

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

7. Žemės ūkio paskirties žemėje
kituose žemės ūkio paskirties žemės
sklypuose ir rekreacinio naudojimo
žemės sklypuose:

 

7.1. valstybinėje ir savivaldybių
žemėje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

7.2. privačioje žemėje

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens.

8. Žemės ūkio paskirties žemėje
sodininkų bendrijų bendrojo
naudojimo žemėje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

9. Nekilnojamųjų kultūros vertybių
teritorijoje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

10. Miestų, miestelių gatvėse

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.

11. Kaimų gatvėse

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

12. Geležinkelio želdinių apsaugos
zonoje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

13. Valstybinės ir vietinės reikšmės
kelio juostoje:

 

13.1. valstybinės reikšmės krašto ir
rajoninio kelio juostoje

didesnio kaip 30 cm skersmens medžiai*.

13.2. vietinės reikšmės kelio
juostoje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

14. Kelio apsaugos zonoje už kelio
juostos ribų

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

15.Gamybinių ir komunalinių
objektų sanitarinės apsaugos ir
taršos poveikio zonoje, kitose
sanitarinės apsaugos zonose

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

* – ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės.

Saugotiniems medžiams ir krūmams kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti Kėdainių rajone želdynų ar želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo turi gauti savivaldybės išduotą leidimą.

Norint gauti leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, pateikiami šie dokumentai:

  • Nustatytos formos prašymas; Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą
  • Dokumentai, patvirtinantys žemės, kurioje auga želdiniai, nuosavybę;
  • Žemės sklypo planas (geodezinis planas);
  • Nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti detalieji ir specialieji planai, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektai, saugomų teritorijų planavimo dokumentai su duomenimis apie kertamų ar pertvarkomų medžių ir krūmų rūšinę sudėtį, skaičių bei jų augimo vietas.

 Konsultuoja, priima prašymus, išduoda leidimus tel. (8 347) 69545.

Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, o jei buvo prašoma papildomos informacijos – nuo papildomos informacijos gavimo dienos ir galioja: kirtimui, persodinimui, kitokiam pašalinimui – 1 metus nuo išdavimo dienos su galimybe pratęsti 1 metus, išskyrus pagal projektus pertvarkomus želdinius, kuriems Leidimas galioja neterminuotai, kai Leidimas išduotas želdiniams genėti, – vienam genėjimui atlikti.

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo paskirtis –  nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo teisinio reguliavimo pagrindus, siekiant užtikrinti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas.

Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.
Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių.
Medis – sumedėjęs augalas, dažniausiai su vienu pagrindiniu stiebu ir laja.
Krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusiais, beveik nuo pažemio besišakojančiais stiebais. 
Krūmokšnis – mažas (ne daugiau kaip 0,5 m aukščio) krūmas, su keliais daugiamečiais silpnai sumedėjusiais, beveik nuo pažemio besišakojančiais stiebais.
Liana – sumedėjęs augalas vijokliniais stiebais.

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 5–8 punktais: 

5. Medžiai ir krūmai veisiami:

5.1. medžiai – ne arčiau kaip 10 m atstumu, krūmai, aukštesni kaip 2 m – 2,5 m atstumu, kiti krūmai – 1,5 m atstumu nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais, išskyrus teritorijas tarp pastatų ir gatvių ar kelių;

5.2. medžiai – ne arčiau kaip 5 m atstumu, krūmai – 1,5 m atstumu nuo pastatų (išskyrus nurodytus 5.1 papunktyje) sienų;

5.3. medžiai – 4 m atstumu nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų;

5.4. medžiai – ne arčiau kaip 3 m atstumu, krūmai – 1 m atstumu nuo atraminių sienelių papėdės išorinės pusės;

5.5. šių taisyklių priede nurodytu mažiausiu leistinu atstumu iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu;

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių priedas

MAŽIAUSI LEISTINI ATSTUMAI IKI KAIMYNINIO SKLYPO RIBOS, KAI ŽELDINIAI VEISIAMI BE ŠIO SKLYPO SAVININKO, VALDYTOJO AR ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO RAŠTU

Eil.
Nr.

Veisiamas medis, krūmas, gyvatvorė

Sklypo pusė
(azimutas
vizuojant i
š sklypo
centro)

Mažiausias leistinas
atstumas iki
kaimyninio sklypo
ribos, m

1.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali
užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami
aukštesni kaip 3 m

šiaurinė pusė (tarp 315o ir 45o)

5

kitos pusės

3

2.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali
užaugti nuo 2 iki  3 m aukščio arba
formuojami iki 3 m aukščio

visos pusės

2

3.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali
užaugti iki  2 m aukščio arba formuojami iki 2
m aukščio

visos pusės

1

4.

gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus,
formuojama iki 2 m aukščio

pietinė pusė

(tarp 135o ir 225o)

1

5.

gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus,
formuojama iki 1,3 m aukščio

visos pusės

1

5.6. nuo požeminių inžinerinių tinklų ir objektų, neišvardintų 5.1–5.5 papunkčiuose, sodinami kaip reglamentuota Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (toliau – Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos) arba aplinkos ministro įsakymais patvirtintuose statybos techniniuose reglamentuose, kuriuose yra nurodomi medžių ir krūmų sodinimo atstumai.

6. Sodinant gatvės želdinius vietoje anksčiau augusių, nebūtina laikytis atstumų, nurodytų 5.1–5.6 papunkčiuose, jei tai nekelia pavojaus žmonėms, eismo saugumui ir statiniams ar sodinama pritaikius technologijas, apsaugančias statinius nuo augalo šaknų.

7. Prie gatvių, vietinės reikšmės kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų, šaligatvių medžiai ir krūmai sodinami, kaip reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninis reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“.

8. Medžius ir krūmus draudžiama veisti:

8.1. vietose, kuriose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose įrašytas draudimas sodinti medžius ar krūmus;

8.2. melioracijos griovių ir vandens telkinių dugnuose, melioracijos griovių ir pylimų šlaituose;

8.3. kapavietėse ir kapinėse nesuderinus su savivaldybe ar seniūnija, išskyrus krūmus iki 1 m aukščio;

8.4. valstybinėje žemėje, nesuderinus su savivaldybe ar seniūnija arba tos žemės valdytoju, naudotoju ar neturint įgaliojimų tame sklype tvarkyti želdinius.

Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“,33.3-40 punktais:

40. Genint medžius neleidžiama:

40.1. nupjauti medžio stiebą bet kokiame aukštyje, išskyrus viršūnių pažeminimą (33 punkto 3 dalis „kai medžius būtina žeminti: jie trukdo elektros energijos perdavimo ir ryšių oro linijoms, nudžiūvusi viršūnė. Tai atliekama nupjaunant iki 1,5–2 m ilgio viršūnę, žemiau pjūvio 1/5–1/3 likusios lajos dalyje išpjaunamos iš pagrindo visos šakos. Paliktos žemesniosios šakos su viršūnėmis negenimos. Po pirmo ir antro vegetacijos periodų susidarę vertikalieji ir šoniniai epikorminiai ūgliai trumpinami 1/2–1/3 jų ilgio“);

40.2. taikyti genėjimo būdą, kuomet nupjaustomos storosios šakos, paliekant nuo stiebo išsišovusius kelmelius–stagarus.

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

1.  Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas, 2007 m. birželio 28 d., Nr. X-1241;

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 patvirtintas Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotinais, sąrašas. 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2008 m. sausio 31 d., Nr. D1-87;

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo" pakeitimo", 2012 m. balandžio 20 d., Nr. D1-333;

5.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo", 2008 m. sausio 18 d., Nr. D1-45

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-717;

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo“, 2007 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-716;

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“, 2007 m. gruodžio 14 d. Nr. D1-675;

9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“, 2010 m. kovo 15 d. Nr. D1-193;

10. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m.vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtintos Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės.

Medžių ir krūmų genėjimo pagrindai