J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Žemės ūkis ir melioracija

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS DARBUS

Informuojame, kad AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ nuo 2022 m. spalio 19 d. pradėjo runkelių plovimo žemių vežimą. Vežimo darbai turėtų trukti viso cukraus gamybos periodo laikotarpiu iki gruodžio 31 d., tačiau atsižvelgiant į palankias oro sąlygas vežimo periodas gali užsitęsti iki 2023 m. sausio mėn. pradžios. Runkelių plovimo žemės skleidžiamos dirbamos žemės lauke Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Šilainėlių k.

Runkelių plovimo žemių skleidimo vietų koordinatės - 55.230842, 24.042290.

 


 

LITFOOD atmintinė

 


 

INFORMACIJA APIE TRĘŠIMĄ NUOTEKŲ DUMBLU

Informuojame, kad Kėdainių rajono Pajieslio ŽŪB nuo 2022 m. rugsėjo 24 d. iki spalio 3 d. planuoja nuotekų dumblu tręšti laukus Kėdainių r. sav., Krakių sen., Apirubių, Černovkos, Deveikiškių, Guptilčių, Pilsupių, Skinderiškių  ir Šmotiškių kaimuose pagal 2022 m. balandžio 19 d. Aplinkos apsaugos agentūros suderintą „Pajieslio ŽŪB nuotekų dumblo panaudojimo laukų tręšimui planą - grafiką 2022-2024 metams“.

Tręšimui naudojamas UAB „Kauno vandenys“ Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių dumblas, kurio planuojama sunaudoti iki 1300 t.

 


 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ PROJEKTĄ

Informuojame apie rengiamo projekto „Upių renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Strėvos ir kt. upių ruožuose paslaugos“ sprendinių pristatymą visuomenei, siekiant supažindinti visuomenę, bei greta esančių žemės sklypų savininkus, su projekte numatomais sprendiniais.

Projekto tikslas: įgyvendinti švelniosios renatūralizacijos priemones melioracijos reikmėms sureguliuotose upėse tam, kad būtų sudaromos sąlygos formuotis upių buveinėms, o tai skatina rūšinę įvairovę bei gausumą. Šios priemonės pagerintų deguonies pasisavinimą upėje, upės vagoje suformuotų tėkmės įvairovę, iki 60 proc. padidintų deguonies įsisavinimą vandenyje, o tai sudaro palankesnes ekohidraulines sąlygas biofaunai – žuvys labiau neršia tekančiame ir ypač deguonies prisotintame vandenyje.

Švelniosios upių renatūralizacijos įgyvendinimas taikant bioinžinerines priemones yra į numatytas Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, 2.2.3 papunktyje: „sureguliuotuose vandens telkiniuose, kurie neatitinka geros būklės ar gero potencialo kriterijų, įgyvendinti jų vagų renatūralizavimo priemones, kurios sudarytų prielaidas telkinių būklei gerėti“.

Projekto apimtyje numatoma sureguliuotos Šumeros upės dviejuose ruožuose (ruožų pradžios ir pabaigos koordinatės pavaizduotos plane) įrengti švelniosios upių renatūralizacijos bioinžinerines priemones, tokias kaip akmenų metinių upės vagos dugne įrengimas bei pavienių medžių kelmų įrengiamas.

Projekto rengėjas: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel. Nr. +370 699 80116, faks: +370 650 02535, el. paštas: info@projektavimas.net.

Projekto užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.

Viešojo susirinkimo vieta: J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, Mažoji salė.

Viešojo susirinkimo data: 2022-09-07 16:00 val.

Šumeros upės renatūralizuojamų ruožų planas

 


 

PARAMA PAPILDOMAM BIČIŲ MAITINIMUI

Iki rugsėjo 15 d. bitininkai kviečiami kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui gauti (pavėlavę pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu).

Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas, tiesiogiai susijusias su papildomu bičių maitinimu, kai įsigyjamas įprastinis, ekologiškas cukrus arba invertuotojo cukraus sirupas. Paramos suma įsigyjant įprastinį cukrų gali siekti iki 5,79 Eur už vieną bičių šeimą, o įsigyjant ekologišką cukrų arba invertuotąjį cukraus sirupą – iki 11,58 Eur už vieną ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą. Kompensacija teikiama įsigyjant ne daugiau kaip 10 kg cukraus ar ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam maitinimui.

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).

Dėl paramos gali kreiptis bičių laikytojai, kurių bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir žemės ūkio valdos valdytojai arba partneriai, savo valdą įregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet, prieš teikdami paraišką.

Bičių laikytojai, turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų, į paramą pretenduoti negali.

Prasidėjus paramos paraiškų priėmimo terminui, bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, o jei ūkis ekologinis - ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 347) 69 537.

 


 

AUGINANTYS ŪKINIUS GYVŪNUS GALI KREIPTIS DĖL DRAUDIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

Draudimo įmokoms finansuoti parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu. Paraiškas ūkinių gyvūnų laikytojai gali teikti iki 2022 m. gruodžio 30 d. Paraiškos renkamos savivaldybėse, kuriose įregistruotos pareiškėjų žemės ūkio valdos. Paramos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokų sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas.

Kas gali kreiptis dėl kompensacijų

Paramos gali kreiptis žemės ūkio subjektas, kuris:

 • laiko ūkinius gyvūnus, kurie yra įregistruoti jo vardu Ūkinių gyvūnų registre;
 • yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 • yra apdraudęs ūkinius gyvūnus nuo užkrečiamųjų ligų, kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Remiami sektoriai: galvijininkystė, avininkystė, ožkininkystė, arklininkystė, kiaulininkystė ir paukštininkystė.

Pagal vieną draudimo sutartį pareiškėjas gali teikti vieną paramos paraišką, teikiamų paramos paraiškų skaičius neribojamas.

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia kompensuotina draudimo įmokos suma pagal draudimo sutartį – 70 proc. tinkamos finansuoti draudimo įmokos sumos. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip vieni metai.

Pareiškėjai, jei jie nėra perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžia LR viešųjų pirkimų įstatyme:

kai perkamų ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų vertė mažesnė nei 58 000 Eur, draudimo sutarčiai sudaryti turi gauti ir kartu su paraiška pateikti ne mažiau kaip tris skirtingų draudimo įmonių komercinius pasiūlymus (su lygiaverčiais paslaugų teikimo sąlygas apibūdinančiais parametrais), iš kurių atrenkamas pasiūlymas su nurodyta mažiausia kaina;

kai perkamų ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų vertė lygi arba viršija 58 000 Eur, ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų pirkimus turi organizuoti vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis.

Pareiškėjai, jei jie yra perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžta LR viešųjų pirkimų įstatyme,  ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų pirkimus organizuoja vadovaudamiesi LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką ir draudimo sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo savivaldybei turi pateikti visos pagal draudimo sutartį sumokėtos draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikiami asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu ar elektroniniu paštu.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 347) 69 537.

 


 

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS DARBUS

Informuojame, kad AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ nuo 2022 m. gegužės 5 d. pradėjo runkelių plovimo žemių vežimą. Vežimo darbai gali užsitęsti iki 2022 m. rugpjūčio mėn. pradžios. Runkelių plovimo žemės skleidžiamos dirbamos žemės plotuose Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Šilainėlių ir Saviečių kaimuose.

Runkelių plovimo žemių skleidimo vietų koordinatės - 55.230842, 24.042290 ir 55.160850, 24.010300.

Papildomai informuojame, kad nuo 2022 m. liepos 18 d. runkelių plovimo žemės skleidžiamos dirbamos žemės lauke Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Šilainių k.

Runkelių plovimo žemių skleidimo vietos koordinatės - 55.23748, 24.09995.

 


 

DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. AD-1-635 „Dėl Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonės įgyvendinti komisijos sudarymo, komisijos nuostatų ir teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ iki liepos 1 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje priimamos paraiškos dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių įgyvendinimo išlaidoms kompensuoti.

Kiekvienas žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, kurio žemės sklype medžioklė nėra uždrausta, numatęs įdiegti prevencines priemones, gali pateikti paraišką ir gauti finansinę paramą įgyvendinęs šias priemones. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

Prevencinės priemonės:

 1. repelentų įsigijimo finansavimas;
 2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbų finansavimas;
 3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbų ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimo finansavimas;
 4. medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimo ir jų įrengimo darbų finansavimas;
 5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės, miškinės obels) pirkimas ir įveisimas;
 6. stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo žemės ūkio pasėliams, įveisimo ir (ar) priežiūros darbų finansavimas. Įveisiamų augalų pasėlių sistema – miško supami ne mažiau kaip 5 atskiri žemės sklypai (kiekvieno sklypo užimamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha), kuriuose stumbrų ištryptus ar nuėstus augalų pasėlius nuolat atsėjama arba pakeičiama kitais;
 7. specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas – papildomos elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbų finansavimas;
 8. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbų finansavimas;
 9. miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbų finansavimas;
 10. laižomosios druskos įsigijimas ir laižyklų įrengimo darbų finansavimas;
 11. bebraviečių ardymo darbų finansavimas;
 12. kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, įsigijimo finansavimas;
 13. vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimo ir įrengimo (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.) finansavimas.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. Žemės sklypo planą (schemą) su planuojamų prevencijos priemonių žymėjimu.
 2. Prevencijos priemonių įgyvendinimo sąmatą.
 3. Žemės sklypo nuosavybės, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus.
 4. Dokumentus, pagrindžiančius numatomų vykdyti darbų, paslaugų pirkimo, priemonių įsigijimo pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas).
 5. Kitus dokumentus, pagrindžiančius numatomų prevencijos priemonių pagrįstumą.

Pareiškėjas turi nurodyti numatomų vykdyti prevencijos priemonių pavadinimus, terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą) bei kitą reikalingą informaciją priemonėms įgyvendinti.

Paraiškose nurodytos prevencinės priemonės turi būti įdiegtos numatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 1 d. Ne visiškai ar ne laiku įdiegtų prevencinių priemonių sąnaudos nekompensuojamos.

Išsamesnę informaciją teikia Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius telefonu 8 347 20503.

 


 

DĖL PARAMOS UKRAINAI ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) gavo tarptautinės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) generalinio sekretoriaus Mathias Cormann kreipimąsi į žemės ūkio ministrą dėl paramos Ukrainai.

Kreipimesi rašoma, kad neišprovokuota didelio masto Rusijos agresija prieš kaimyninę valstybę jau dabar sukelia milžiniškas žmonių kančias ir didelį šoką pasaulinei ekonomikai. Invazija taip pat gerokai padidina bado riziką Ukrainos ir milijonams vargingiausiai gyvenančių pasaulio žmonių. Vienas svarbiausių mūsų tikslų – užkirsti kelią šioms negandoms.

Siekdama išsaugoti žemės ir maisto ūkio gamybos apimtis, Ukraina prašo paramos žemės ūkio technika, sėklomis, trąšomis ir pesticidais, kuru ir logistine pagalba. Atsižvelgdami į pavasarinės sėjos terminus, laiko turime labai nedaug. O Ukrainos galimybės sumažinti žalą 2022 m. produkcijai turės milžinišką įtaką apsirūpinimui maistu tiek Ukrainoje, tiek ir kitose pasaulio šalyse. Sėkmė stabdant Rusijos invaziją parodo, kad žemė gali būti išdirbta ir augalai pasodinti, jeigu tik pasaulis imsis skubių veiksmų paremdamas Ukrainos ūkininkus.

EBPO neprašo jai skirti pinigų, o kviečia prisidėti prie pagalbos Ukrainai tiesiogiai bendradarbiaujant su vienu ar keletu gamintojų. Šiuo metu turime mažai laiko, todėl būtume be galo dėkingi už Jūsų dėmesį, skirtą šiai problemai spręsti.

Įmonės ir socialiniai partneriai, norintys prisidėti aukodami Ukrainai žemės ūkio techniką arba pinigines lėšas šiai technikai įsigyti turėtų kreiptis vienu iš šių adresų:

 • ES šalių paramos koordinavimą atlieka Emergency Relief Coordination Centre (ERCC), el. p. ECHO-private-donations@ec.europa.eu;
 • tiesiogiai galima susisiekti su paramą koordinuojančiu Ukrainos žemės ūkio ministerijos ekspertu Yuriy Zmiy el. paštu ymzmiy@gmail.com 

Siunčiant savo užklausas ar pasiūlymus, rekomenduotume prie laiško kopijos gavėjų pridėti EBPO sekretoriato atstovus, kuruojančius su Ukraina susijusius klausimus: el. p.: Gabriela.MIRANDA@oecd.org ir William.TOMPSON@oecd.org bei Ministerijos atstovę el. p. Asta.Kaune@zum.lt.

Turint klausimų visada galima kreiptis ir į Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie EBPO pirmąją sekretorę Dovilę Paužaitę el. paštu Dovile.Pauzaite@urm.lt (kopija – Asta.Kaune@zum.lt).

 


 

INFORMACIJA APIE TRĘŠIMĄ NUOTEKŲ DUMBLU

Informuojame, kad ūkininkas Jonas Talmantas nuo 2022 m. balandžio 14 d. planuoja pradėti tręšti laukus Kėdainių r. sav. Pelėdnagių sen. Kudžionių k. pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. kovo 30 d. suderintą „Ūkininko Jono Talmanto laukų tręšimo Kėdainių nuotekų valymo įrenginių dumblu planą 2022-2032 metams“.

Tręšimui naudojamas UAB „Kėdainių vandenys" Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių dumblas, kurio kiekis apie 110 t sausąja medžiaga.

 


 

Informuojame, kad gyventojai gali kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių dėl valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto.

Melioracijos statinių remontui žemės savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

1) prašymą;

2) žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);

3) žemės sklypo planą (kopiją).

Pateikus prašymą, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos melioracijos specialistai vyksta į gedimo vietą pirminei apžiūrai, nustačius, kad gedimas yra valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos statiniuose, kreipiamasi į melioracijos statinių valstybinę priežiūrą atliekantį asmenį (VĮ Valstybės žemės fondą) šio gedimo remonto suderinimui, o suderinti gedimai įtraukiami į remontuotinų objektų sąrašą. Remontuotinų objektų sąrašas sudaromas pagal prašymų pateikimo datą, eilės tvarka (pirmumas, seniausiai pateiktiems ir VĮ Valstybės žemės fondo patvirtintiems prašymams).

Pažymime, kad nustačius gedimą žemės sklypo savininkui priklausančiuose melioracijos statiniuose, remontas neatliekamas ir į sąrašą neįtraukiamas.

Melioracijos statinių remonto darbai finansuojami iš kasmet Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos skiriamų tikslinių dotacijų (melioracijai). Šių lėšų panaudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211 "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintos finansavimo taisyklės. Tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Finansavimo taisyklių 30 punkte. Finansavimas skiriamas tik Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu, kiekvienų metų pradžioje, o lėšų panaudojimas yra griežtai reglamentuotas.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 69534, (8 347) 20510.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Kalnaberžės kadastrinės vietovės Kruosto sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Surviliškio sen. Kalnaberžės kadastro vietovėje - Čirelių, Daškonių ir Močėtų kaimų teritorijose. Bus atlikta 3,9 km griovio valymo darbai, suremontuotos 5 pralaidos, pakeistos 39 žiotys, įrengtas 1 vnt. gruntinio vandens reguliavimo šulinys, 1 vnt. drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija, 1 vnt. akmens mėtinys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kedmela“. Direktorius Kęstutis Skorupskas, tel. +37068234421.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. spalio mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Aristavos ir Lančiūnavos kadastrinių vietovių Malčiaus I sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Vilainių sen.  Aristavos ir Lančiūnavos kadastro vietovėse - Katkų, Stebulių, Medvėdų, Melninkų, Stuobrių ir Rudžių kaimų teritorijose. Bus atlikta 4,3 km griovio valymo darbai, suremontuotos 2 pralaidos, pakeistos 29 žiotys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kėdainių melioracija“. Direktorius Kęstutis Merfeldas, tel. +37061656275.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Josvainių kadastrinės vietovės Sedos sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas“.

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Josvainių sen. Josvainių kadastro vietovėje - Svilių ir Sviliukų kaimų teritorijose. Bus atlikta 4,5 km griovio valymo darbai, suremontuotos 3 pralaidos, pakeistos 28 žiotys, įrengtas 1 vnt. gruntinio vandens reguliavimo šulinys, 1 vnt. drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija, 1 vnt. akmens mėtinys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kėdainių melioracija“. Direktorius Kęstutis Merfeldas, tel. +37061656275.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Šlapaberžės kadastrinės vietovės Kruosto sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas“.

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Dotnuvos sen. Šlapaberžės kadastro vietovėje - Šlapaberžės ir Puodžių kaimų teritorijose. Bus atlikta 3,8 km griovio valymo darbai, suremontuota 1 pralaida, pakeistos 43 žiotys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kėdainių melioracija“. Direktorius Kęstutis Merfeldas, tel. +37061656275.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Dotnuvos ir Keleriškių kadastrinių vietovių Vištupio sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas“.

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Kėdainių miesto ir Dotnuvos sen. Dotnuvos ir Keleriškių kadastro vietovėse - Bogušiškių, Ruminų, Ruoščių ir Urnėžių kaimų teritorijose. Bus atlikta 5,9 km griovio valymo darbai, suremontuotos 9 pralaidos, pakeistos 69 žiotys, įrengtas 1 vnt. gruntinio vandens reguliavimo šulinys, 1 vnt. drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Mansta“. Direktorius Mantas Žvikas, tel. +37060544609.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. liepos mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Krakių kadastrinės vietovės Jaugilos sausinimo sistemos griovių remonto techninis darbo projektas“.

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Krakių sen. Krakių kadastro vietovėje - Jaugilos, Jankūnų, Daržbalio, Pakarklių ir Krakių kaimų teritorijose. Bus atlikta 5,6 km griovio valymo darbai, suremontuotos 8 pralaidos, pakeistos 55 žiotys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB "Babėnų transportas“. Direktorius Eugenijus Antanaitis, tel. +37060391949.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. liepos mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro (toliau – Registras), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nuostatų 14.4.13 papunkčiu, yra kaupiamas Registro objekto naudojimo ūkinei veiklai srities duomuo: „žemės ūkio“ arba „kita“.

Nuo 2021 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo naujai redakcijai (toliau – Įstatymas), žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų, registruojamų pirmą kartą Lietuvoje ar keičiantis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojui Registre, valdytojai moka Įstatymo 6 priede nustatytą mokestį už aplinkos teršimą. Pasirinkus technikos naudojimo ūkinei veiklai sritį „kita“ (ne žemės ūkio) registruojami javų kombainai, ratiniai traktoriai ir netgi savaeigiai purkštuvai, kurių savininkai išvengia ir registracijos, ir kasmetinio taršos mokesčio, nors tokia žemės ūkio technika pagal savo paskirtį naudojama išskirtinai žemės ūkyje.

Pažymime, kad visi ūkininkai, kurie žemės ūkio veiklai naudojamą techniką registravo kaip priskirtą „kitai“ veiklai, iki 2022 m. birželio 1 d. privalo pateikti teisingus savo valdomos žemės ūkio technikos registracijos duomenis Registrui, sumokant Įstatyme nustatytą registracijos mokestį, kurio surinkimą administruoja Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Po nurodytos datos, t. y. po 2022 m. birželio 1 d., žemės ūkio technikos valdytojų sąrašai su neteisingais registracijos duomenimis bus perduoti taršos mokesčio administratoriui.

Dėl papildomos informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistą Aurimą Pavolį, tel. (8 347) 69 546, 8 671 70627, el. p. aurimas.pavolis@kedainiai.lt

 


 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų Kėdainių rajono savivaldybėje 2022 m. grafikas

2022 m. GRAFIKAS

 1. Įmonės, įstaigos, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių, kiti subjektai, kurių traktorių, traktorinių priekabų ir kelių tiesimo mašinų apžiūra grafike nenumatyta, dėl techninės apžiūros vykdymo, jiems patogiu laiku, suderina su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiuoju specialistu Aurimu Pavoliu telefonu (8 347) 69 546, 8 671 70627.
 2. Už valstybinę techninę apžiūrą mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas LT247300010112394300 (AB Swedbank), LT744010051001324763 (Luminor Bank), LT057044060007887175 (AB SEB bankas), ir kt., įmokos kodas – 53053. Už traktorius, krautuvus, javų ir kitus kombainus bei savaeiges mašinas – 6,80 Eur, už priekabas, srutvežius, medvežes ir kitas prikabinamas mašinas – 5,50 Eur. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava. Už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,20 Eur.
 3. Apžiūros dieną, privaloma turėti banko mokėjimo nurodymą arba kitų įmokų surinkimo paslaugas teikiančių įstaigų kvitą, elektroninio pavedimo išrašą ar kitą dokumentą, patvirtinantį rinkliavos apmokėjimą, technikos registracijos dokumentą, galiojantį civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą ir vairuotojo pažymėjimą.
 4. Žemės ūkio bendrovės, įmonės, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių ar priekabų, pateikia apžiūroje dalyvaujančios technikos sąrašą, nurodant transporto priemonių: pavadinimą, markę, valstybinį numerį ir tapatumo numerį iš registracijos dokumentų.
 5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 patvirtintą tvarką ir techninius reikalavimus.

 


 

 


 

Šiemet Lietuvos ūkininkams išmokėta beveik 3 kartus daugiau pasėlių žalų kompensacijų.
Covid-19 neturėjo neigiamos įtakos ūkininkų veiklai, tačiau tokį didelį draudimo išmokų augimą lėmė siautėjusi gamta.
Per šių metų derliaus sezoną tarptautinio savidraudos fondo filialas „VH Lietuva“ mūsų šalies ūkininkams išmokėjo 8,5 mln. eurų draudimo išmokų – 2,8 karto daugiau nei 2019 metais (3,03 mln.). Daugiau

 


 

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre.
Nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, inicijuojamas jo išregistravimas.
Dėl inicijuojamo ūkininko ūkio išregistravimo
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkininko ūkio (toliau – ūkis) duomenis Ūkininkų ūkių registre.
Vadovaujantis 1999 m. gegužės 4 d. Nr. VIII-1159 Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 9 straipsnio 4 punktu, 2 punkto 2 papunkčio reikalavimais, nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys per praėjusius kalendorinius metus nebuvo atnaujinti, kasmet kovo 31 d. inicijuojamas ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas.

Atnaujinti ūkininko ūkio duomenis galima:
- savivaldybėje ar seniūnijose, kurios teritorijoje yra ūkio adresas;
- savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos ,,Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre.

 


 

Nuorodos

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – www.nma.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – am.lrv.lt/ ir epaslaugos.am.lt/

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – zum.lrv.lt ir www.zumis.lt/

Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba – vmvt.lt

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – www.vic.lt

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – www.lzukt.lt