J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Žemės ūkis ir melioracija

DĖL PARAMOS PAPILDOMAM BIČIŲ MAITINIMUI GAUTI

Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų spalio 14 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu.

Bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur (penki eurai septyniasdešimt devyni euro centai) už bičių šeimą (išmokos kodas – 20288) arba ne daugiau kaip 11,58 Eur (vienuolika eurų penkiasdešimt aštuoni euro centai) už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą (išmokos kodas – 20287) ir ne daugiau kaip už 10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam bičių maitinimui.

Parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie:

 1. Nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet nuo rugsėjo 1 d., prieš teikdami paramos paraišką. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama;
 2. Yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai;
 3. Turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;
 4. Turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).

Prasidėjus paramos paraiškų priėmimo terminui, bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės administraciją pagal žemės ūkio valdos registravimo vietą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra kartu su kasos aparato kvitu, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie prekės pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas). Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės administracijos darbuotojui turi pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.

Išsamesnė informacija teikiama Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje (503 kab), tel. +370 347 69537.


DĖL FINANSINĖS PARAMOS MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. AD-1-635 „Dėl Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti komisijos sudarymo, komisijos nuostatų ir teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ einamaisiais metais nuo birželio 1 d. iki liepos 1 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje priimamos paraiškos dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių įgyvendinimo išlaidoms kompensuoti.

PARAIŠKOS FORMA

Kiekvienas žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, kurio žemės sklype medžioklė nėra uždrausta, numatęs įdiegti prevencines priemones, gali pateikti paraišką ir gauti finansinę paramą įgyvendinęs šias priemones. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

Prevencinės priemonės:

 1. repelentų įsigijimo finansavimas;
 2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbų finansavimas;
 3. aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbų ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimo finansavimas;
 4. medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimo ir jų įrengimo darbų finansavimas;
 5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės, miškinės obels) pirkimas ir įveisimas;
 6. stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo žemės ūkio pasėliams, įveisimo ir (ar) priežiūros darbų finansavimas. Įveisiamų augalų pasėlių sistema – miško supami ne mažiau kaip 5 atskiri žemės sklypai (kiekvieno sklypo užimamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha), kuriuose stumbrų ištryptus ar nuėstus augalų pasėlius nuolat atsėjama arba pakeičiama kitais;
 7. specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas – papildomos elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbų finansavimas;
 8. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbų finansavimas;
 9. miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbų finansavimas;
 10. laižomosios druskos įsigijimas ir laižyklų įrengimo darbų finansavimas;
 11. bebraviečių ardymo darbų finansavimas;
 12. vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimo ir įrengimo (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.) finansavimas.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. Žemės sklypo planą (schemą) su planuojamų prevencijos priemonių žymėjimu.
 2. Prevencijos priemonių įgyvendinimo sąmatą.
 3. Žemės sklypo nuosavybės, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus.
 4. Dokumentus, pagrindžiančius numatomų vykdyti darbų, paslaugų pirkimo, priemonių įsigijimo pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas).
 5. Kitus dokumentus, pagrindžiančius numatomų prevencijos priemonių pagrįstumą.

Pareiškėjas turi nurodyti numatomų vykdyti prevencijos priemonių pavadinimus, terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą) bei kitą reikalingą informaciją priemonėms įgyvendinti.

Paraiškose nurodytos prevencinės priemonės turi būti įdiegtos numatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 1 d. Ne visiškai ar ne laiku įdiegtų prevencinių priemonių sąnaudos nekompensuojamos.

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms finansuoti naudojamos Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos.

Išsamesnė informacija teikiama Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriuje (310 kabinetas) ir telefonu +370 347 20 505.


INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS DARBUS

Informuojame, kad AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ planuoja nuo 2024 m. balandžio 22 d. pradėti runkelių plovimo žemių vežimą. Vežimo darbus įmonė planuoja atlikti iki 2024 m. liepos 10 d.

Runkelių plovimo žemės skleidžiamos dirbamos žemės lauke Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Medekšių k. (LKS koordinatės 498940, 6121982).


ATMINTINĖ KAIP TINKAMAI TVARKYTI MĖŠLĄ IR SRUTAS

Mūsų aplinkai svarbus sąmoningas ūkininkavimas. Netinkamai tvarkomas mėšlas ir srutos gali užteršti paviršinius ir požeminius vandenis, padidinti oro taršą.

Klausiate: kaip ūkyje tinkamai tvarkyti susidariusį mėšlą ir srutas?

Atsakome: visą svarbiausią informaciją rasite Aplinkos apsaugos departamento parengtoje atmintinėje.

Sužinokite:

 • kada mėšlas ir srutos tampa žalingos aplinkai;
 • kaip reikėtų kaupti ir laikyti srutas ir mėšlą;
 • kaip laikyti tirštąjį mėšlą laukuose;
 • kaip tinkamai tręšti srutomis ir mėšlu bei kt.

Primename, kad pastebėjus aplinkosauginį pažeidimą reikia pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. 


TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2024 M. GRAFIKAS

Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. AD-1-87 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų 2024 m. Kėdainių rajono savivaldybėje grafiko patvirtinimo“ yra patvirtintas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų Kėdainių rajono savivaldybėje 2024 m. grafikas.

MĖNUO

DIENA

VIETOVĖ

Kovas

5

Paaluonys, Pelutava

 

7

Ažytėnai, Dovydiškiai, Milvydai

 

12

Akademija, Beržai

 

14

Labūnava

 

19

Pavermenys, Okainiai, Paežeriai, Taujankai

 

21

Surviliškis, Miegėnai

 

26

Aristava

 

28

Mantviliškis, Bokštai, Siponys

Balandis

2

Miesto įmonės ir organizacijos pagal susitarimą

 

4

UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „Linas Agro"

 

9

AB „Lifosa“

 

11

Krakės, Jaugiliai, Rukai

 

16

Dotnuva, Šlapaberžė

 

18

Keleriškiai, Lipliūnai

 

23

Pajieslys, Meironiškiai

 

25

Kunioniai

 

30

Pernarava, Jakšiai, Rugėnai

Gegužė

2

Žiogaičiai, Saviečiai, Gelnai

 

7

Medėkšiai, Nociūnai, Slikiai, Pėdžiai

 

9

Skaistgiriai, Vincentava, Langakiai

 

14

Užupė, miesto įmonės ir organizacijos pagal susitarimą

 

16

Plinkaigalis, Paskerdūmys

 

21

Šėta, Sangailai, Kuronys, Pagiriai, Kapliai

 

23

Gudžiūnai, Vikaičiai, Devynduoniai

 

28

Josvainiai, Juodkaimiai, Sviliai, Angiriai

 

30

Vilainiai, Tiskūnai, Šventybrastis

Birželis

4

Lančiūnava, Rudžiai, Petkūnai

 

6

Beinaičiai, Užkapiai, Vainiūnai

 

11

Paobelys, Pelėdnagiai, Vainikai

 

13

Sirutiškis, Kalnaberžė, Vaidatonys

Rugsėjis

1-9

Visos kitos įmonės ir organizacijos bei fiziniai asmenys, suderinus datą ir vietą

Pastaba. Apžiūros pradžia 10.00 val. pirmajame objekte pagal sąrašą.

 1. Įmonės, įstaigos, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių, kiti subjektai, kurių traktorių, traktorinių priekabų ir kelių tiesimo mašinų apžiūra grafike nenumatyta, dėl techninės apžiūros vykdymo, jiems patogiu laiku, suderina su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiuoju specialistu Arnoldu Noreika el. p. arnoldas.noreika@kedainiai.lt arba telefonu (8 347) 69 546, 8 671 70627.
 2. Už valstybinę techninę apžiūrą mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas LT247300010112394300 (Swedbank AB), LT744010051001324763 (Luminor Bank), LT057044060007887175 (AB SEB bankas) ir kt., įmokos kodas – 53053. Už traktorius, krautuvus, javų ir kitus kombainus bei savaeiges mašinas - 6,80 Eur, už priekabas, srutvežius, medvežes ir kitas prikabinamas mašinas - 5,50 Eur. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava. Už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,20 Eur.
 3. Apžiūros dieną privaloma turėti banko mokėjimo nurodymą arba kitų įmokų surinkimo paslaugas teikiančių įstaigų kvitą, elektroninio pavedimo išrašą ar kitą dokumentą, patvirtinantį rinkliavos apmokėjimą, technikos registracijos dokumentą, galiojantį civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą ir vairuotojo pažymėjimą.
 4. Žemės ūkio bendrovės, įmonės, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių ar priekabų, pateikia apžiūroje dalyvaujančios technikos sąrašą, nurodant transporto priemonių: pavadinimą, markę, valstybinį numerį ir tapatumo numerį iš registracijos dokumentų.
 5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ patvirtintą tvarką ir techninius reikalavimus.

PAUKŠČIŲ GRIPO RIZIKOS MAŽINIMO PREVENCIJA

Pastaruoju metu, esant padidėjusiai paukščių gripo viruso plitimo rizikai, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuolat informuoja piliečius bei paukščių laikytojus apie taikytinas priemones, kad viruso užkratas neplistų.

Šiuo tikslu buvo sukurtas informatyvus edukacinis vaizdo įrašas apie paukščių gripą, kuriame pateikiama svarbiausia informacija, prevencinės priemonės ir veiksmai, kurių reikia imtis pasireiškus ligos simptomams ar radus paukščio gaišeną. Vaizdo įrašas buvo kruopščiai parengtas taip, kad jame būtų pateikta tiksli ir lengvai suprantama informacija įvairaus amžiaus gyventojams.

Platindami šią edukacinę medžiagą, galime kartu didinti informuotumą ir mažinti galimą riziką, susijusią su paukščių gripu. Vaizdo įrašą galite peržiūrėti naudodamiesi šia nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=ruqJchoA74E


DĖL BIOLOGINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SMULKIEMS KIAULIŲ LAIKYTOJAMS

Smulkiems kiaulių laikytojams bus mokamos išlaidų kompensacijos už priemones, kurios padeda išvengti užkrečiamųjų ligų. Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai yra priimami nuo 2023 m. birželio 12 d. iki liepos 31 d.

 Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:

 1. einamaisiais metais sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;
 2. įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių, išvardytų taisyklių 7 punkte: 7.1. tvora, skirta kiaulių laikymo vietai aptverti (segmentinės tvoros, tinklinės tvoros, tvoros stulpai, tvorų tvirtinimo detalės ir kt. tvorų įrengimui reikalingos priemonės); 7.2. vartai, skirti patekti į kiaulių laikymo vietą (vartai, vartų tvirtinimo detalės ir kt. vartų įrengimui reikalingos priemonės); 7.3. pašarų terminio apdorojimo įranga; 7.4. dezinfekciniai barjerai asmenims ir (ar) transporto priemonėms; 7.5. plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės; 7.6. konteineriai, skirti laikyti gaišenoms; 7.7. priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (pvz., insekticidinės lempos, tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės); 7.8. asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo darbo rūbai ir avalynė) ir kt.; 7.9. asmenų persirengimo patalpų įranga (dušai, rūbų spintos, skalbyklų įranga). Šios išlaidos kompensuojamos tik kiaulių laikytojams, laikantiems daugiau nei 10 kiaulių arba bent 1 paršavedę su prieaugliu arba be prieauglio.

Tuo atveju, jei pareiškėjas jau yra gavęs pagalbą pagal šias taisykles ankstesniais metais, jis gali įsigyti biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas taisyklių 7 punkte nurodytas priemones, kurioms įsigyti anksčiau jam pagal taisykles nebuvo skirta pagalba (tai netaikoma šių taisyklių 7.7 ir 7.8 papunkčiuose išvardytoms priemonėms ir 7.5 papunktyje nurodytoms plovimo, valymo, dezinfekcijos priemonėms);

 1. nuo 2022 m. spalio 18 d. iki paraiškos pateikimo 2023 metais dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (informacija apie laikomų kiaulių skaičių turi būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį);
 2. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Įsigytos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės turi būti pradėtos naudoti / įrengtos ne vėliau, kaip per 2 mėnesius nuo įsigijimo.

Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki paraiškų pateikimo dienos.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotam asmeniui – ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;
 2. užpildytą paraišką;
 3. biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas;
 4. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad VMVT atstovai atliko ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą (patikrinimo akto kopija).

Dėl paraiškų pateikimo galite kreiptis į Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių 503 kab., tel. (8 347) 69 537.


DĖL NACIONALINĖS PARAMOS PIENO GAMINTOJAMS

Paraiškas paramai gauti pieno gamintojai kviečiami nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki gegužės 5 d. Pavėluotai paraišką bus galima pateikti ne vėliau kaip iki birželio 5 d., tačiau tik dėl išskirtinių aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios (force majeure). Paramos lėšas planuojama išmokėti nuo birželio 1 dienos.

Pagalba bus teikiama pieno gamintojams, pateikusiems paraiškas nacionalinei pagalbai gauti, ir atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre yra užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 31 d.;
 • jeigu vidutinė 2023 m. vasario–kovo mėnesių natūralaus žalio pieno supirkimo kaina bus ne didesnė kaip 35 ct už kilogramą (duomenys apie pieno supirkėjų sumokėtą pieno kainą kiekvienam pieno gamintojui imami iš Pieno apskaitos informacinės sistemos);
 • kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) 2023 m. kovo 1 d. buvo registruotų pieninių karvių;
 • kurie ir kurių sutuoktiniai nėra ir nebuvo patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

Išmokos dydis bus padidinamas 10 proc. tiems pieno gamintojams, kurie buvo pripažintos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) nariais 2023 m. kovo 1 d. 

Pagalbos dydžiai bus nustatomi atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu iki š. m. gegužės 12 d.

Kadangi pagalba bus išmokama vadovaujantis  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje − bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma vienam pieno gamintojui per einamuosius ir dvejus ankstesnius finansinius metus negalės viršyti 25 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija.

Dėl paraiškų pateikimo kreiptis į Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių 503 kab., tel. (8 347) 69 537.


PIENO PARDAVIMO TIESIOGIAI VARTOTI DEKLARAVIMAS PRASIDEDA BALANDŽIO 17 D.

Gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ir (arba) pieno produktus, nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki liepos 31 d. pateikia deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį vadovaujantis Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“.

Gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki liepos 31 d. gali atvykti į savivaldybę adresu: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai arba kreiptis telefonu (8 347) 69 537, arba elektroniniu paštu violeta.latviene@kedainiai.lt, arba paštu, arba kurjerio pagalba bei pateikti pasirašytą deklaraciją ar duomenis (nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. pieno ir (arba) pieno produktų pardavimas (pvz., turguje, kaimynams ir kt.) tiesiogiai vartoti žmonių maistui ir (arba) gyvuliams šerti, įskaitant pieno ir (arba) pieno produktų atidavimą šioms reikmėms), reikalingus deklaracijai užpildyti. Savivaldybės darbuotojas ir gamintojas patvirtina deklaracijos duomenis ir jų teisingumą, pasirašydami (jeigu gamintojas pateikė duomenis telefonu, el. paštu ar paštu, tuomet jis privalo atvykti pasirašyti deklaraciją ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 11 d.).

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių 503 kab., tel. (8 347) 69 537.


INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS DARBUS

Informuojame, kad AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ nuo 2023 m. balandžio 7 d. planuoja pradėti runkelių plovimo žemių ir smėlio vežimą. Vežimo darbai turėtų trukti nuo 2023 m. balandžio 7 d. iki birželio 1 d., tačiau atsižvelgiant į palankias oro sąlygas vežimo periodas gali užsitęsti iki 2023 m. birželio mėn. vidurio.

Runkelių plovimo žemės skleidžiamos dirbamos žemės lauke Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Slikių k. (LKS koordinatės 6120637; 505301).

Smėlis skleidžiamas Sirutiškio smėlio-žvyro karjere Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Sirutiškio k. (LKS koordinatės 6136083; 499653).


TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2023 M. GRAFIKAS

Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės direktoriaus 2023 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. AD-1-218 patvirtintas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų Kėdainių rajono savivaldybėje 2023 m. grafikas.

Mėnuo

Diena

Vietovė

Kovas

2

Bronislovo Mickevičiaus ūkis

 

3

Virginijaus Verbavičiaus ūkis

 

7

UAB „Ingleby Lithuania Agro“

 

9

Augų ūkis, UAB „Šlapaberžės ūkis“

 

14

Ažytėnų ŽŪB

 

16

Aurimo Snarskio ūkis

 

23

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Akademija

 

28

Labūnavos ŽŪB, Labūnava

 

30

Paaluonys, Pelutava

Balandis

4

Ažytėnų ŽŪB, Dovydiškių ŽŪB, Ažytėnai

 

6

Okainių ŽŪB

 

13

Surviliškis, ŽŪB „Nemunas“, Miegėnai

 

18

Padėjėjo ŽŪB, Raščiausko ūkis, UAB „Beržų ūkis“, Beržai

 

20

UAB „Dotnuvos eksperimentinis ūkis“

 

21

Mantviliškis, Bokštai, Siponiai

 

25

Aristava, UAB „Aristavos ūkis“

 

27

Miesto įmonės ir organizacijos bei fiziniai asmenys, suderinus datą ir vietą

 

28

AB „Lifosa“

Gegužė

2

UAB „Šlapaberžės ūkis“, Šlapaberžė

 

4

Dotnuva, Aušros ŽŪB, Ąžuolaičiai

 

9

Krakių ŽŪB, Rukai, Jaugiliai

 

11

Lipliūnų ŽŪB, Kebonių ŽŪB, Keleriškiai

 

12

Vermenos ŽŪB, Truskavos ŽŪB, Pavermenys

 

16

Pajieslio ŽŪB, Meironiškiai

 

18

Kunionių ŽŪB, Nabagėlio ŽŪB, Kunioniai

 

19

Pernarava, Jakšiai, Rugėnai

 

23

Langakiai

 

25

ŽŪK „Mūsų ūkis“, Saviečiai, Gelnai

 

26

Medekšiai, Nociūnai, Slikiai, Pėdžiai

 

30

Plinkaigalis, Paskerdūmys

Birželis

1

Skaistgiriai, Vincentava

 

6

Šėta

 

8

Pagiriai, Piliakalnis, Šėta

 

13

Aukštieji Kapliai, UAB „Kaplių žuvys“, Pašumeris

 

15

Gudžiūnai, Vikaičiai

 

20

Devynduoniai

 

22

Josvainiai, Juodkaimiai, Sviliai, Angiriai

 

27

Vainikai, UAB „Laufriza“, Paliepiai, UAB „Krekenavos agrofirma“, UAB „Kėdainių konservų fabrikas“

 

29

Tiskūnai, Gineitai, Šventybrastis

Liepa

4

Lančiūnava, Rudžiai

 

7

Vilainiai, Petkūnai

 

11

Paobelys, Pelėdnagiai

 

13

Beinaičiai, Užkapiai

 

18

Sirutiškis, Kalnaberžė, Vaidatoniai

 

20

AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnyba

 

25

UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių miškų urėdija

Rugsėjis

1-11

Visos kitos įmonės ir organizacijos bei fiziniai asmenys, suderinus datą ir vietą

Pastaba. Apžiūros pradžia 10 val. pirmame objekte pagal sąrašą.

1. Įmonės, įstaigos, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių, kiti subjektai, kurių traktorių, traktorinių priekabų ir kelių tiesimo mašinų apžiūra grafike nenumatyta, dėl techninės apžiūros vykdymo, jiems patogiu laiku, suderina su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiuoju specialistu Arnoldu Noreika p. arnoldas.noreika@kedainiai.lt arba telefonu (8 347) 69 546, 8 671 70627.

2. Už valstybinę techninę apžiūrą mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas LT247300010112394300 (Swedbank AB), LT744010051001324763 (Luminor Bank), LT057044060007887175 (AB SEB bankas), ir kt., įmokos kodas – 53053. Už traktorius, krautuvus, javų ir kitus kombainus bei savaeiges mašinas - 6,80 Eur, už priekabas, srutvežius, medvežes ir kitas prikabinamas mašinas - 5,50 Eur. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 Eur valstybės rinkliava. Už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,20 Eur.

3. Apžiūros dieną, privaloma turėti banko mokėjimo nurodymą arba kitų įmokų surinkimo paslaugas teikiančių įstaigų kvitą, elektroninio pavedimo išrašą ar kitą dokumentą, patvirtinantį rinkliavos apmokėjimą, technikos registracijos dokumentą, galiojantį civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą ir vairuotojo pažymėjimą.

4. Žemės ūkio bendrovės, įmonės, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių ar priekabų, pateikia apžiūroje dalyvaujančios technikos sąrašą, nurodant transporto priemonių: pavadinimą, markę, valstybinį numerį ir tapatumo numerį iš registracijos dokumentų.

5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 patvirtintą tvarką ir techninius reikalavimus.


INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS DARBUS

Informuojame, kad AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ nuo 2022 m. spalio 19 d. pradėjo runkelių plovimo žemių vežimą. Vežimo darbai turėtų trukti viso cukraus gamybos periodo laikotarpiu iki gruodžio 31 d., tačiau atsižvelgiant į palankias oro sąlygas vežimo periodas gali užsitęsti iki 2023 m. sausio mėn. pradžios. Runkelių plovimo žemės skleidžiamos dirbamos žemės lauke Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Šilainėlių k.

Runkelių plovimo žemių skleidimo vietų koordinatės - 55.230842, 24.042290.


LITFOOD atmintinė


INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ PROJEKTĄ

Informuojame apie rengiamo projekto „Upių renatūralizavimo projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros įgyvendinimo labai pakeistuose Strėvos ir kt. upių ruožuose paslaugos“ sprendinių pristatymą visuomenei, siekiant supažindinti visuomenę, bei greta esančių žemės sklypų savininkus, su projekte numatomais sprendiniais.

Projekto tikslas: įgyvendinti švelniosios renatūralizacijos priemones melioracijos reikmėms sureguliuotose upėse tam, kad būtų sudaromos sąlygos formuotis upių buveinėms, o tai skatina rūšinę įvairovę bei gausumą. Šios priemonės pagerintų deguonies pasisavinimą upėje, upės vagoje suformuotų tėkmės įvairovę, iki 60 proc. padidintų deguonies įsisavinimą vandenyje, o tai sudaro palankesnes ekohidraulines sąlygas biofaunai – žuvys labiau neršia tekančiame ir ypač deguonies prisotintame vandenyje.

Švelniosios upių renatūralizacijos įgyvendinimas taikant bioinžinerines priemones yra į numatytas Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, 2.2.3 papunktyje: „sureguliuotuose vandens telkiniuose, kurie neatitinka geros būklės ar gero potencialo kriterijų, įgyvendinti jų vagų renatūralizavimo priemones, kurios sudarytų prielaidas telkinių būklei gerėti“.

Projekto apimtyje numatoma sureguliuotos Šumeros upės dviejuose ruožuose (ruožų pradžios ir pabaigos koordinatės pavaizduotos plane) įrengti švelniosios upių renatūralizacijos bioinžinerines priemones, tokias kaip akmenų metinių upės vagos dugne įrengimas bei pavienių medžių kelmų įrengiamas.

Projekto rengėjas: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel. Nr. +370 699 80116, faks: +370 650 02535, el. paštas: info@projektavimas.net.

Projekto užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.

Viešojo susirinkimo vieta: J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, Mažoji salė.

Viešojo susirinkimo data: 2022-09-07 16:00 val.

Šumeros upės renatūralizuojamų ruožų planas


AUGINANTYS ŪKINIUS GYVŪNUS GALI KREIPTIS DĖL DRAUDIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

Draudimo įmokoms finansuoti parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu. Paraiškas ūkinių gyvūnų laikytojai gali teikti iki 2022 m. gruodžio 30 d. Paraiškos renkamos savivaldybėse, kuriose įregistruotos pareiškėjų žemės ūkio valdos. Paramos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokų sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas.

Kas gali kreiptis dėl kompensacijų

Paramos gali kreiptis žemės ūkio subjektas, kuris:

 • laiko ūkinius gyvūnus, kurie yra įregistruoti jo vardu Ūkinių gyvūnų registre;
 • yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 • yra apdraudęs ūkinius gyvūnus nuo užkrečiamųjų ligų, kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Remiami sektoriai: galvijininkystė, avininkystė, ožkininkystė, arklininkystė, kiaulininkystė ir paukštininkystė.

Pagal vieną draudimo sutartį pareiškėjas gali teikti vieną paramos paraišką, teikiamų paramos paraiškų skaičius neribojamas.

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia kompensuotina draudimo įmokos suma pagal draudimo sutartį – 70 proc. tinkamos finansuoti draudimo įmokos sumos. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip vieni metai.

Pareiškėjai, jei jie nėra perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžia LR viešųjų pirkimų įstatyme:

kai perkamų ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų vertė mažesnė nei 58 000 Eur, draudimo sutarčiai sudaryti turi gauti ir kartu su paraiška pateikti ne mažiau kaip tris skirtingų draudimo įmonių komercinius pasiūlymus (su lygiaverčiais paslaugų teikimo sąlygas apibūdinančiais parametrais), iš kurių atrenkamas pasiūlymas su nurodyta mažiausia kaina;

kai perkamų ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų vertė lygi arba viršija 58 000 Eur, ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų pirkimus turi organizuoti vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis.

Pareiškėjai, jei jie yra perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžta LR viešųjų pirkimų įstatyme,  ūkinių gyvūnų draudimo paslaugų pirkimus organizuoja vadovaudamiesi LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką ir draudimo sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo savivaldybei turi pateikti visos pagal draudimo sutartį sumokėtos draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikiami asmeniškai, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu ar elektroniniu paštu.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 347) 69537.


DĖL PARAMOS UKRAINAI ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) gavo tarptautinės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) generalinio sekretoriaus Mathias Cormann kreipimąsi į žemės ūkio ministrą dėl paramos Ukrainai.

Kreipimesi rašoma, kad neišprovokuota didelio masto Rusijos agresija prieš kaimyninę valstybę jau dabar sukelia milžiniškas žmonių kančias ir didelį šoką pasaulinei ekonomikai. Invazija taip pat gerokai padidina bado riziką Ukrainos ir milijonams vargingiausiai gyvenančių pasaulio žmonių. Vienas svarbiausių mūsų tikslų – užkirsti kelią šioms negandoms.

Siekdama išsaugoti žemės ir maisto ūkio gamybos apimtis, Ukraina prašo paramos žemės ūkio technika, sėklomis, trąšomis ir pesticidais, kuru ir logistine pagalba. Atsižvelgdami į pavasarinės sėjos terminus, laiko turime labai nedaug. O Ukrainos galimybės sumažinti žalą 2022 m. produkcijai turės milžinišką įtaką apsirūpinimui maistu tiek Ukrainoje, tiek ir kitose pasaulio šalyse. Sėkmė stabdant Rusijos invaziją parodo, kad žemė gali būti išdirbta ir augalai pasodinti, jeigu tik pasaulis imsis skubių veiksmų paremdamas Ukrainos ūkininkus.

EBPO neprašo jai skirti pinigų, o kviečia prisidėti prie pagalbos Ukrainai tiesiogiai bendradarbiaujant su vienu ar keletu gamintojų. Šiuo metu turime mažai laiko, todėl būtume be galo dėkingi už Jūsų dėmesį, skirtą šiai problemai spręsti.

Įmonės ir socialiniai partneriai, norintys prisidėti aukodami Ukrainai žemės ūkio techniką arba pinigines lėšas šiai technikai įsigyti turėtų kreiptis vienu iš šių adresų:

 • ES šalių paramos koordinavimą atlieka Emergency Relief Coordination Centre (ERCC), el. p. ECHO-private-donations@ec.europa.eu;
 • tiesiogiai galima susisiekti su paramą koordinuojančiu Ukrainos žemės ūkio ministerijos ekspertu Yuriy Zmiy el. paštu ymzmiy@gmail.com 

Siunčiant savo užklausas ar pasiūlymus, rekomenduotume prie laiško kopijos gavėjų pridėti EBPO sekretoriato atstovus, kuruojančius su Ukraina susijusius klausimus: el. p.: Gabriela.MIRANDA@oecd.org ir William.TOMPSON@oecd.org bei Ministerijos atstovę el. p. Asta.Kaune@zum.lt.

Turint klausimų visada galima kreiptis ir į Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie EBPO pirmąją sekretorę Dovilę Paužaitę el. paštu Dovile.Pauzaite@urm.lt (kopija – Asta.Kaune@zum.lt).


INFORMUOJAME, KAD GYVENTOJAI GALI KREIPTIS DĖL VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO

Melioracijos statinių remontui žemės savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

1) prašymą;

2) žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);

3) žemės sklypo planą (kopiją).

Pateikus prašymą, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos melioracijos specialistai vyksta į gedimo vietą pirminei apžiūrai, nustačius, kad gedimas yra valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos statiniuose, kreipiamasi į melioracijos statinių valstybinę priežiūrą atliekantį asmenį (VĮ Valstybės žemės fondą) šio gedimo remonto suderinimui, o suderinti gedimai įtraukiami į remontuotinų objektų sąrašą. Remontuotinų objektų sąrašas sudaromas pagal prašymų pateikimo datą, eilės tvarka (pirmumas, seniausiai pateiktiems ir VĮ Valstybės žemės fondo patvirtintiems prašymams).

Pažymime, kad nustačius gedimą žemės sklypo savininkui priklausančiuose melioracijos statiniuose, remontas neatliekamas ir į sąrašą neįtraukiamas.

Melioracijos statinių remonto darbai finansuojami iš kasmet Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos skiriamų tikslinių dotacijų (melioracijai). Šių lėšų panaudojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211 "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintos finansavimo taisyklės. Tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Finansavimo taisyklių 30 punkte. Finansavimas skiriamas tik Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu, kiekvienų metų pradžioje, o lėšų panaudojimas yra griežtai reglamentuotas.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 69534, (8 347) 20510.


Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Kalnaberžės kadastrinės vietovės Kruosto sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Surviliškio sen. Kalnaberžės kadastro vietovėje - Čirelių, Daškonių ir Močėtų kaimų teritorijose. Bus atlikta 3,9 km griovio valymo darbai, suremontuotos 5 pralaidos, pakeistos 39 žiotys, įrengtas 1 vnt. gruntinio vandens reguliavimo šulinys, 1 vnt. drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija, 1 vnt. akmens mėtinys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kedmela“. Direktorius Kęstutis Skorupskas, tel. +37068234421.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. spalio mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.


Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Aristavos ir Lančiūnavos kadastrinių vietovių Malčiaus I sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Vilainių sen.  Aristavos ir Lančiūnavos kadastro vietovėse - Katkų, Stebulių, Medvėdų, Melninkų, Stuobrių ir Rudžių kaimų teritorijose. Bus atlikta 4,3 km griovio valymo darbai, suremontuotos 2 pralaidos, pakeistos 29 žiotys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kėdainių melioracija“. Direktorius Kęstutis Merfeldas, tel. +37061656275.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.


Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Josvainių kadastrinės vietovės Sedos sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas“.

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Josvainių sen. Josvainių kadastro vietovėje - Svilių ir Sviliukų kaimų teritorijose. Bus atlikta 4,5 km griovio valymo darbai, suremontuotos 3 pralaidos, pakeistos 28 žiotys, įrengtas 1 vnt. gruntinio vandens reguliavimo šulinys, 1 vnt. drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija, 1 vnt. akmens mėtinys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kėdainių melioracija“. Direktorius Kęstutis Merfeldas, tel. +37061656275.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.


Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Šlapaberžės kadastrinės vietovės Kruosto sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas“.

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Dotnuvos sen. Šlapaberžės kadastro vietovėje - Šlapaberžės ir Puodžių kaimų teritorijose. Bus atlikta 3,8 km griovio valymo darbai, suremontuota 1 pralaida, pakeistos 43 žiotys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kėdainių melioracija“. Direktorius Kęstutis Merfeldas, tel. +37061656275.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.


Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Dotnuvos ir Keleriškių kadastrinių vietovių Vištupio sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas“.

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Kėdainių miesto ir Dotnuvos sen. Dotnuvos ir Keleriškių kadastro vietovėse - Bogušiškių, Ruminų, Ruoščių ir Urnėžių kaimų teritorijose. Bus atlikta 5,9 km griovio valymo darbai, suremontuotos 9 pralaidos, pakeistos 69 žiotys, įrengtas 1 vnt. gruntinio vandens reguliavimo šulinys, 1 vnt. drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Mansta“. Direktorius Mantas Žvikas, tel. +37060544609.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. liepos mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.


Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Krakių kadastrinės vietovės Jaugilos sausinimo sistemos griovių remonto techninis darbo projektas“.

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Krakių sen. Krakių kadastro vietovėje - Jaugilos, Jankūnų, Daržbalio, Pakarklių ir Krakių kaimų teritorijose. Bus atlikta 5,6 km griovio valymo darbai, suremontuotos 8 pralaidos, pakeistos 55 žiotys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB "Babėnų transportas“. Direktorius Eugenijus Antanaitis, tel. +37060391949.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. liepos mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.INICIJUOJAMAS ŪKININKŲ ŪKIŲ, KURIŲ DUOMENYS NEBUVO ATNAUJINTI PER PRAĖJUSIUS KALENDORINIUS METUS, IŠREGISTRAVIMAS

Vadovaujantis Ūkininkų ūkių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo", reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 2 dalies 2 punkto reikalavimais, nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys per praėjusius kalendorinius metus nebuvo atnaujinti, kasmet kovo 31 d. inicijuojamas ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas.

Atnaujinti ūkininko ūkio duomenis galima:
- savivaldybėje ar seniūnijose, kurios teritorijoje yra ūkio adresas;
- savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymas įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre".

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 44204.


NAUDINGOS NUORODOS

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – www.nma.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – am.lrv.lt/ ir epaslaugos.am.lt/

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – zum.lrv.lt ir www.zumis.lt/

Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba – vmvt.lt

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – www.vic.lt

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – www.lzukt.lt