J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Nusišalinimo nuo pavesto darbo tvarkos aprašas

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DEKLARUOJANČIŲ ASMENŲ NUSIŠALINIMO NUO PAVESTO DARBO AR UŽDUOTIES TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos deklaruojančių asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) dirbančių deklaruojančių asmenų nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, kai kyla interesų konfliktas ar jo tikimybė, tvarką, Administracijos vadovybės, jos struktūrinių padalinių vadovų teises ir pareigas, Administracijos už korupcijos prevenciją bei už personalo valdymą atsakingų asmenų funkcijas.
2. Aprašu siekiama užtikrinti Administracijoje sprendžiamų tarnybinių klausimų, užduočių vykdymo bei priimamų sprendimų nešališkumą, užtikrinti, kad Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis deklaruojančių asmenų veikloje būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konfliktų.
3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu (toliau – VPIDĮ) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų ir privačių interesų derinimą. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka VPIDĮ vartojamas sąvokas. Toliau>>