J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Konkursai į įstaigų vadovų pareigas

Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės direktoriaus pareigoms užimti
Kėdainių rajono savivaldybė (kodas 111103885, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai) skelbia konkursą viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės (įstaigos kodas 191045561, buveinė – Budrio g. 5, Kėdainiai) direktoriaus pareigoms eiti.
Pareigybės paskirtis – organizuoti įstaigos veiklą, įgyvendinti pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos įstatuose numatytą veiklą, realizuoti įstaigos strategiją ir veiklos planą.
Direktorius vykdo šias funkcijas:
1. organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais;
2. rengia įstaigos veiklos strategiją, veiklos ir finansines ataskaitas;
3. organizuoja visuotinius dalininkų susirinkimus, dalyvaujant savininko įgaliotam asmeniui;
4. įgyvendina savininko priimtus sprendimus;
5. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
6. užtikrina įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
7. nustato įstaigos struktūrą, darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams paskatinimus;
8. tvirtina įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus, užtikrinančius bendrąją tvarką, darbų saugą bei tinkamą darbą įstaigoje;
9. užtikrina darbuotojams saugias ir tinkamas darbo sąlygas, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
10. sukuria ir prižiūri įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų sistemą. Jei įstaiga valdo, naudoja valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoja, vidaus kontrolės sistema turi būti kuriama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;
11. organizuoja įstaigos aprūpinimą įranga, vaistais ir kitomis priemonėmis bei prekėmis būtinomis veiklos užtikrinimui. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vykdo pirkimo procedūras;
12. tik gavęs savininko sprendimą pasirašo sutartis dėl įstaigos ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį, įkeitimo;
13. atstovauja įstaigai santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis teisme, kitose institucijose, įstaigos vardu pasirašo dokumentus;
14. turi kitų pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
Kvalifikaciniai reikalavimai
Pretendentas turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
2. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio) darbą.

Pretendentai, norėdami dalyvauti konkurse, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;
2. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.);
3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;
5. užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos Pretendento anketą;
6. užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (Nuostatų 6 priedo forma);
7. kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.
Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu.
Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos.
Pretendentų atrankos būdas
1. Pirmasis etapas - vertinimas komisijoje, atrenkant du daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkusius pretendentus.
2. Antrasis etapas - komisijos atrinktų pretendentų pokalbis su Kėdainių rajono savivaldybės meru.
Atrankoje pretendentų vertinimo metodas – interviu.

Kėdainių rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatai

Kėdainių ligoninės direktoriaus pareigybės aprašymas

Išsamesnė informacija apie konkursą tel. (8 347) 44210, el. p. liole.poznekoviene@kedainiai.lt 

----------------------------------------------------------------

Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,81.
Konkurso paskelbimo data – 2021 m. liepos 26 d.
Atrankos data – 2021 m. lapkričio 25 d.
   Skelbimas >>>

----------------------------------------------------------------

Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,37.
Konkurso paskelbimo data – 2021 m. liepos 26 d.
Atrankos data – 2021 m. lapkričio 25 d.
   Skelbimas >>>