J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Tarybos reglamentas

TS-386 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo (e-tar.lt)

 

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2023 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-386

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS


I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente (toliau – Reglamentas) nustatyta savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) veiklos tvarka ir formos, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę.
2. Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama Tarybos veikla, yra nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (toliau – Vietos savivaldos įstatymas).
3. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Vietos savivaldos įstatyme vartojamas sąvokas.
4. Reglamentas tvirtinamas ir keičiamas Tarybos sprendimu.


II SKYRIUS
TARYBOS ĮGALIOJIMAI

5. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį Tarybos posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį Tarybos posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai.
6. Tarybos įgaliojimai nustatyti Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnyje. Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) mero, komiteto arba kolegijos (toliau – Kolegija) siūlymu Taryba, priimdama sprendimą Tarybos posėdyje, gali pavesti paprastosios Tarybos kompetencijos konkrečius įgaliojimus vykdyti merui.
7. Komiteto, komisijos ar mero teikimu Taryba savo sprendimu deleguoja Tarybos narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir suteikia jiems įgaliojimus.
8. Taryba tvirtina savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.


III SKYRIUS
TARYBOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ATLYGINIMAS (UŽMOKESTIS) TARYBOS NARIAMS

9. Kiekvienas Tarybos narys atstovauja visai savivaldybės bendruomenei. Visi Tarybos nariai yra lygūs. Tarybą sudaro 25 nariai.
10. Tarybos narys yra Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Išrinktos naujos Tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos Tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią naujai išrinkta Taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir Tarybos narys jame prisiekia.
11. Tarybos, komitetų, komisijų posėdžių metu, taip pat kai Tarybos narys siunčiamas Tarybos sprendimu atstovauti Savivaldybei ir kitais Reglamente nustatytais atvejais, kurie susiję su Tarybos nario pareigų atlikimu, Tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jam darbo vietą.
12. Tarybos narys turi teisę:
12.1. Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas Tarybos struktūriniuose padaliniuose;
12.2. siūlyti Tarybai svarstyti klausimus, rengti Tarybos sprendimų projektus, iš mero, vicemero, Savivaldybės administracijos ar kitų Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių gauti visą Tarybos nario veiklai reikalingą su Taryboje nagrinėjamais klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijoje svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl Tarybos sprendimų projektų, dėl Tarybos darbo tvarkos ir kitais klausimais, Tarybos posėdžio metu užduoti klausimų pranešėjams, kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;
12.3. dalyvauti ir kalbėti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti klausimai arba su jo elgesiu susiję klausimai;
12.4. jungtis į Tarybos narių frakcijas ir Tarybos narių grupes šio Reglamento 32 punkte nustatyta tvarka;
12.5. gauti iš Savivaldybės administracijos darbo vietą posėdžiui ir pagalbą Tarybos nario įgaliojimams vykdyti;
12.6. savo įgaliojimų laikotarpiu turėti visuomeninių padėjėjų, kurie Tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus. Siekiant užtikrinti viešumą ir skaidrumą, informacija apie asmenį, Tarybos nario paskirtą jo visuomeniniu padėjėju (asmens vardas, pavardė, paskyrimo data), nedelsiant paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir joje skelbiama tol, kol asmuo eina Tarybos nario visuomeninio padėjėjo pareigas. Tarybos nario padėjėjams išduodamas Tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimas, kurio formą tvirtina meras;
12.7. Tarybos narys gali dalyvauti bet kurio komiteto ar komisijos posėdyje, taip pat ir uždarame, jeigu komitetas ar komisija nenusprendžia kitaip.
13. Tarybos narys prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo žodžiu ar raštu informuoti apie esamą interesų konfliktą ir pareikšti nusišalinimą tokia tvarka:
13.1. nusišalinimas turi būti pareikštas, nagrinėjant klausimą, kuris Tarybos nariui sukelia interesų konfliktą Taryboje, komitete, komisijoje, Kolegijoje, Tarybos narių frakcijoje ar grupėje, visuomeninės tarybos ar darbo grupėje;
13.2. iki Tarybos, Kolegijos posėdžio pradžios nusišalinimas pareiškiamas merui, o kai jo nėra – vicemerui arba Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais laikinai Tarybos paskirtam Tarybos nariui, iki komisijos, komiteto posėdžio pradžios – komisijos, komiteto pirmininkui, o kai jo nėra – pirmininko pavaduotojui, iki Tarybos narių frakcijos ar grupės pasitarimo – jos seniūnui, iki visuomeninės tarybos ar darbo grupės posėdžio pradžios – jos pirmininkui, o jo nesant – pirmininko pavaduotojui;
13.3. Tarybos, Kolegijos posėdžio metu nusišalinimas pareiškiamas Tarybai, Kolegijos nariams, komiteto, komisijos, visuomeninės tarybos ar darbo grupės posėdžio metu – komiteto, komisijos, visuomeninės tarybos ar darbo grupės nariams, Tarybos narių frakcijos ar grupės posėdžio metu – jos nariams;
13.4. Tarybos nario pareikštas nusišalinimas, vadovaujantis Vyriausios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, motyvuotu sprendimu gali būti nepriimtas, o Tarybos narys įpareigotas dalyvauti toliau svarstant klausimą. Dėl Tarybos nario nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) balsuojama Tarybos, komiteto, komisijos, Kolegijos, Tarybos narių frakcijos ar grupės, visuomeninės tarybos ar darbo grupės posėdyje. Balsavimas dėl Tarybos nario nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) vyksta prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris Tarybos nariui sukelia interesų konfliktą. Posėdžio protokole pažymimi balsavimo rezultatai ir nusišalinimo procedūra (kas ir dėl kokių priežasčių nusišalino, kada išėjo ir grįžo į posėdžių salę);
13.5. priėmus Tarybos nario nusišalinimą, Tarybos narys jokia forma nedalyvauja toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą;
13.6. duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.
14. Tarybos nariams už darbą atliekant Tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Tarybos nariams nustatomas 20 procentų mero darbo užmokesčio dydžio atlyginimas; Tarybos opozicijos lyderiui ir Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams nustatomas 20 procentų didesnio dydžio Tarybos narių atlyginimas; Tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojams nustatomas 10 procentų didesnio dydžio Tarybos narių atlyginimas.
15. Jeigu Tarybos narys vienu metu eina kelias pareigas, jam mokamas tas Tarybos nario atlyginimas, kurio nustatytas dydis yra didesnis.
16. Tarybos narys turi teisę atsisakyti atlyginimo, pateikdamas prašymą Tarybos posėdžių sekretoriui dėl Tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam Tarybos nariui šio Reglamento 14 punkte nurodytas atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokėti mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.
17. Tarybos nario atlyginimas mažinamas proporcingai Tarybos nario praleistų to mėnesio Tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir Kolegijos, kurių narys Tarybos narys yra, posėdžių skaičiui. Atlyginimo mažinimas (procentais) skaičiuojamas pagal formulę:
M= Pp/Pv* 100;
M – mažinimo dydis procentine išraiška;
Pp – praleistų posėdžių skaičius;
Pv – to mėnesio vykusių posėdžių skaičius.
18. Tarybos narių susitikimams su gyventojais bei gyventojų priėmimui Savivaldybės administracija turi parengti patalpas bei darbo vietas.
19. Tarybos narius, atliekančius Tarybos nario pareigas, aprūpinti patalpomis darbui ir gyventojų priėmimui su telefonu bei kanceliariniais reikmenimis turi Savivaldybės administracija.
20. Informacija apie Tarybos narių atlyginimus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.
21. Tarybos nariui, kuris Savivaldybės tarybos sprendimu atstovauja savivaldybei už savivaldybės ribų, Savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka komandiruotės išlaidas.
22. Tarybos nariui netaikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos, išskyrus nuostatas, reglamentuojančias žalos atlyginimą ir darbuotojų saugą ir sveikatą.

IV SKYRIUS
TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

23. Paklausimu laikomas toks Savivaldybės kompetencijai priskirtas klausimas, dėl kurio Tarybos narys, frakcija ar Tarybos narių grupė Tarybos posėdžio metu (gali kreiptis raštu ir ne posėdžio metu) kreipiasi į merą, mero pavaduotoją, Savivaldybės kontrolierių, Savivaldybės administracijos direktorių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių vadovus ir valstybės tarnautojus. Šie raštai – paklausimai – turi būti įteikti atitinkamam vadovui ir valstybės tarnautojui, o jų kopijos – merui. Paklausimu gali būti laikomas ir klausimas, kurio reikšmingumą Tarybos posėdyje balsuodama pripažįsta Taryba.
24. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų 23 punkte nurodytą asmenį (toliau – asmuo), į kurį jis kreipiasi, išdėstyti problemos, dėl kurios jis kreipiasi, esmę ir kokio atsakymo – žodžiu ar raštu laukia.
25. Atsakymo į paklausimą terminas negali viršyti 20 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas įstatymų nustatyta tvarka.
26. Ar paklausimo svarstymą įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę, sprendžia Taryba posėdyje priimdama sprendimą.
27. Nagrinėjant paklausimą Tarybos posėdyje, turi dalyvauti bent vienas iš paklausimo pateikėjų ir asmuo, kuriam buvo pateiktas paklausimas. Jeigu Tarybos posėdyje nedalyvauja pateikėjas, paklausimo nagrinėjimas atidedamas.
28. Pateikėjas negali pirmininkauti Tarybos posėdžiui, kai nagrinėjamas jo paklausimas.
29. Apsvarsčiusi asmens, kuriam pateiktas Tarybos nario paklausimas, atsakymą, Taryba priima dėl jo sprendimą. Sprendimo projektą pateikia paklausimo pateikėjas.
30. Sprendimų dėl paklausimų vykdymą pagal kompetenciją kontroliuoja meras, vicemerai, Savivaldybės administracijos direktorius.
31. Meras, vicemerai, Savivaldybės administracijos direktorius teikia informaciją Tarybai apie sprendimų, dėl Tarybos narių paklausimų, vykdymą.


V SKYRIUS
FRAKCIJOS IR TARYBOS NARIŲ GRUPĖS

32. Savo rinkimų programos tikslams įgyvendinti Tarybos nariai gali jungtis į Tarybos narių frakcijas ar Tarybos narių grupes, kurios pačios nusistato savo darbo tvarką ir gali išsirinkti seniūną ir jo pavaduotoją.
33. Frakciją gali sudaryti ne mažiau kaip 2 Tarybos nariai, Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravę, kad veiklą Taryboje tęsia susivieniję į frakciją. Tarybos narys gali būti tik vienos frakcijos nariu.
34. Tarybos narių grupę gali sudaryti ne mažiau kaip 2 susivieniję Tarybos nariai, nepriklausantys Tarybos narių frakcijai, Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravę, kad veiklą Taryboje tęsia susivieniję į grupę.
35. Mišrią Tarybos narių grupę sudaro Tarybos nariai, nesusivieniję į Tarybos narių frakciją ar Tarybos narių grupę.
36. Tarybos nariai, norintys įkurti Tarybos narių frakciją ar Tarybos narių grupę, Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravę, kad veiklą Taryboje tęsia susivieniję į frakciją ar grupę.
37. Pasikeitus Tarybos narių frakcijos ar Tarybos narių grupės pavadinimui, sudėčiai, joms iširus ar nutraukus veiklą, turi būti pranešta Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui.
38. Savivaldybės tarybos mažumai priklausančių, opozicinėmis pasiskelbusių Tarybos narių frakcijų, Tarybos narių grupių, į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių Tarybos narių visuma, paskelbusi apie tai Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, ir pateikusi savo veiklos kryptis, vadinama Tarybos opozicija. Tarybos opozicija įgyja visas teises, numatytas Įstatyme ir Reglamente. Opozicijos lyderis išrenkamas Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka ir įgyja teisę kalbėti Tarybos opozicijos vardu.
39. Frakcija turi teisę į savo posėdžius pakviesti merą, vicemerus, Savivaldybės administracijos tarnautojus ir darbuotojus, Savivaldybės kontrolierių, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) bei Savivaldybės valdomų įmonių vadovus arba atstovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją.


VI SKYRIUS
TARYBOS OPOZICIJOS LYDERIS

40. Tarybos opozicijos lyderis – daugiau nei pusės Tarybos narių, priklausančių Tarybos opozicijai, Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaruotas Tarybos opozicijai atstovaujantis Tarybos narys. Jis atlieka Vietos savivaldos įstatymu ir šio Reglamento jam pavestas funkcijas, turi nustatytas teises.
41. Opozicijos lyderio funkcijos:
41.1. atstovauti Tarybos opozicijai tarybos posėdžių, komitetų ir komisijų posėdžių metu;
41.2. atstovauti Tarybos opozicijai susitikimuose su nuolatiniais Savivaldybės gyventojais;
41.3. atstovauti Tarybos opozicijai ir kitais atvejais ir tokia apimtimi, kai opozicijos lyderis yra Tarybos opozicijos įgaliotas tą daryti.
42. Opozicijos lyderio teisės:
42.1. pateikti Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais Tarybos posėdžių sekretoriui Reglamento nustatyta tvarka;
42.2. siūlyti Tarybos posėdžio metu tvirtinant posėdžio darbotvarkę Tarybos sprendimu papildyti ar pakeisti parengtą Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, jeigu dėl siūlomų papildomai įtraukti klausimų sprendimų projektai yra įregistruoti ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios, išskyrus Vietos savivaldos įstatyme numatytas išimtis;
42.3. Tarybos posėdžio metu pirmam užduoti klausimus pranešėjams ir pirmam pasisakyti kiekvienu svarstomu darbotvarkės klausimu;
42.4. Tarybos mažumos valandos metu pirmam užduoti iki dviejų klausimų;
42.5. siūlyti Tarybos Kolegijai svarstyti Tarybos mažumos valandos ir Tarybos mažumos darbotvarkės svarstymo datas.
43. Opozicijos lyderis privalo būti Kolegijos narys.

VII SKYRIUS
TARYBOS POSĖDŽIAI, JŲ ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKA
PIRMASIS TARYBOS POSĖDIS

44. Pagrindinė Tarybos veiklos forma yra Tarybos posėdžiai.
45. Pirmąjį naujai išrinktos Tarybos posėdį šaukia Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas pagal Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus ir joje nustatytą tvarką.
46. Jeigu savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas per nustatytą terminą naujai išrinktos Tarybos posėdžio nesušaukia, Tarybos posėdį ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas šaukia Vyriausioji rinkimų komisija. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja Vyriausiosios rinkimų komisijos paskirtas Vyriausiosios rinkimų komisijos narys.
47. Patalpas Tarybos posėdžiui parengia Savivaldybės administracija (turi būti parengtos vietos naujai išrinktiems Tarybos nariams bei kitiems Tarybos posėdžio dalyviams, patalpos aprūpintos garso bei vaizdo įrašų aparatūra, jeigu nenaudojama slapto balsavimo elektroninė sistema, turi būti parengta balsadėžė bei vieta slaptam balsavimui, pasirūpinta tiesiogine transliacija Savivaldybės interneto svetainėje). Savivaldybės administracija yra atsakinga už tinkamą pasirengimą pirmajam naujai išrinktos Tarybos posėdžiui.
48. Pirmajam Tarybos posėdžiui ir kitiems posėdžiams, iki prisiekia išrinkti Tarybos nariai ir meras, pirmininkauja šio Reglamento 45 ir 46 punktuose nustatyti asmenys. Prisiekus Tarybos nariams ir merui, toliau posėdžiui pirmininkauja meras.
49. Pirmąjį tarybos posėdį pradeda posėdžio pirmininkas. Jis skelbia naujai išrinktų Tarybos narių registraciją. Tarybos posėdis tęsiamas, jeigu užsiregistravo daugiau kaip pusė išrinktų Tarybos narių. Jeigu Tarybos posėdyje dalyvauja mažiau kaip pusė išrinktų Tarybos narių, posėdžio pirmininkas paskelbia kito Tarybos posėdžio datą. Kitas Tarybos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po neįvykusio Tarybos posėdžio.
50. Pirmajame išrinktos naujos Tarybos posėdyje:
50.1. prisiekia Tarybos nariai;
50.2. prisiekia meras;
50.3. gali būti priimami kiti sprendimai, užtikrinantys Savivaldybės institucijų ir Tarybos sudaromų komitetų, komisijų veiklą.
51. Posėdžio pirmininkas pradėdamas posėdį paskelbia, kad baigėsi ankstesnės kadencijos Tarybos narių įgaliojimai.
52. Jeigu nenaudojama slapto balsavimo elektroninė sistema, pirmajam posėdžiui išrenkama balsų skaičiavimo komisija, į kurią kiekviena rinkimus į Tarybą laimėjusi partija ar jų koalicija gali deleguoti Tarybos narį. Balsų skaičiavimo komisijos nariai laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma. Balsų skaičiavimo komisija išsirenka komisijos pirmininką.
53. Jeigu pirmajame Tarybos posėdyje meras neprisiekia, Taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos.
54. Pirmajame išrinktos naujos Tarybos posėdyje posėdžio pirmininkui gali būti įteikiami vieši pareiškimai dėl Tarybos narių vienijimosi į Tarybos narių frakcijas ir (ar) grupes, dėl Tarybos daugumos ir Tarybos opozicijos sudarymo.
55. Per 2 mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti sudaryti Tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos šiame įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai.

VIII SKYRIUS
KITI TARYBOS POSĖDŽIAI

56. Eiliniai Tarybos posėdžiai paprastai šaukiami kartą per mėnesį (bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius) paskutinį mėnesio penktadienį 9 val. Prireikus gali būti kviečiami ir neeiliniai Tarybos posėdžiai. Posėdžius šaukia meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys.
57. Meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys privalo sušaukti Tarybos posėdį, jeigu ne mažiau kaip 1/3 išrinktų Tarybos narių to reikalauja raštu, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo Tarybos narių reikalavimo gavimo. Raštišką reikalavimą pasirašo visi Tarybos nariai, inicijuojantys Tarybos posėdžio sušaukimą.
58. Jeigu per nustatytą laiką meras ar laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys Tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali sušaukti ne mažiau kaip 1/3 išrinktų Tarybos narių.
59. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Tarybos posėdžio dienos meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys visiems Tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) Reglamento 60 punkte nustatyta tvarka praneša apie šaukiamo Tarybos posėdžio tikslų laiką (mėnuo, diena bei Tarybos posėdžio pradžios valanda), svarstyti parengtus ir Reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka įregistruotus Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus kartu su Tarybos sprendimų projektais.
60. Meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys turi užtikrinti, kad Savivaldybės administracija apie Tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir Reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka įregistruotus Tarybos posėdžio klausimus kartu su Tarybos sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Tarybos posėdžio dienos paskelbs Kėdainių savivaldybės interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Tarybos nariams apie tarybos posėdžio laiką papildomai pranešama elektroniniu paštu arba nusiuntus trumpąją žinutę į mobilųjį telefoną, kurio adresą arba numerį Tarybos narys yra raštu nurodęs merui arba Tarybos posėdžių sekretoriui.
61. Kiekvieno Tarybos posėdžio pradžioje registruojami Tarybos nariai ir kiti į posėdį pakviesti asmenys. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų Tarybos narių.
62. Jeigu Tarybos narys negali atvykti į Tarybos posėdį, apie tai jis raštu arba kitais būdais praneša Tarybos posėdžių sekretoriui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Tarybos posėdžio dienos, nurodydamas priežastį. Jeigu likus 2 darbo dienoms iki Tarybos posėdžio dienos iš Tarybos narių raštiškų ar kitais būdais gautų pranešimų Tarybos posėdžių sekretoriui, paaiškėja, kad Tarybos posėdyje nedalyvaus Tarybos narių dauguma, meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys, paskiria kitą Tarybos posėdžio datą ir apie tai Reglamento 60 punkte nustatyta tvarka praneša Tarybos nariams.
63. Į Tarybos posėdžius kviečiami Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, su svarstomu klausimu susijusių Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų atstovai, seniūnaitis, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnai ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovas (atstovai), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų), gali būti kviečiami savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovai arba jų atstovai bei kiti asmenys. Apie Tarybos posėdžius raštu turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas, pateikiant jam visą preliminarią Tarybos posėdžio medžiagą
64. Tarybos posėdžiai yra atviri, paprastai vyksta J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose.
65. Tarybos posėdžiai tiesiogiai transliuojami Savivaldybės interneto svetainėje arba internetinis transliacijos adresas nurodomas Savivaldybės interneto svetainėje iki posėdžio likus ne mažiau kaip 5 minutėms. Tarybos posėdis pradedamas transliuoti ir įrašinėti likus 5 min. iki posėdžio pradžios ir baigiamas jam pasibaigus. Posėdžių pertraukos nėra tiesiogiai transliuojamos ir įrašinėjamos. Tarybos posėdžių įrašai viešinami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po Tarybos posėdžio. Už garso ir (ar) vaizdo įrašo saugojimą atsako Administracijos direktoriaus paskirtas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
66. Kai posėdyje svarstomas klausimas, kuriame yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios informacijos, ar su asmens duomenimis ir (ar) privačiu gyvenimu susijęs klausimas, Taryba juos nagrinėja uždarame posėdyje. Uždaras Tarybos posėdis netransliuojamas, garso ir vaizdo įrašas neviešinamas.
67. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys.
68. Tarybos posėdžio pirmininkas:
68.1. skelbia Tarybos posėdžio pradžią ir pabaigą. Kas 1 val. 30 min. posėdžio pirmininkas paprastai skelbia 15 min. pertrauką. Esant reikalui, posėdžio pirmininkas gali paskelbti Tarybos posėdžio Reglamente nenumatytą tarybos posėdžio pertrauką;
68.2. tikrina, ar Tarybos posėdyje dalyvauja išrinktų Tarybos narių dauguma;
68.3. prižiūri, kad Tarybos posėdyje būtų laikomasi Tarybos patvirtinto Reglamento reikalavimų;
68.4. suteikia žodį Tarybos nariams, Savivaldybės kontrolieriui, Savivaldybės administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, komitetų ir komisijų pirmininkams ar jų įgaliotiems atstovams, kitiems kviestiems asmenims, Vyriausybės atstovui ir, jeigu Taryba neprieštarauja, kitiems Tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai;
68.5. jeigu Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžia užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti Reglamento nustatyta tvarka.
68.6. stebi kalbų trukmę, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o po antro įspėjimo gali jo kalbą nutraukti;
68.7. jeigu Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimas svarbus ir Taryba neprieštarauja, gali pratęsti kalbėtojo pasisakymo laiką;
68.8. jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo esmės, gali jį įspėti, o po antro įspėjimo gali jo kalbą nutraukti;
68.9. remdamasis svarstymų rezultatais, formuluoja klausimus balsuoti, nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir pagal balsų skaičiavimo komisijos ar elektroninės sistemos pateiktus duomenis skelbia balsavimo rezultatus;
68.10. pareiškia Tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko Tarybos patvirtinto Reglamento arba triukšmauja salėje, įžeidinėja Tarybą, Tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo Tarybos darbui, teikia pasiūlymus Tarybai dėl įspėjimo Tarybos nariui įrašymo į Tarybos posėdžio protokolą ar Tarybos nario elgesio apsvarstymo Etikos komisijoje;
68.11. priima sprendimą pašalinti iš Tarybos posėdžių salės asmenis, jeigu šie trukdo Tarybos posėdžiui.
69. Tarybos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Jos nemokantys kviestieji asmenys turi teisę kalbėti kita kalba, jeigu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Tarybos posėdžio dienos apie tai praneša merui, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Tarybos paskirtam Tarybos nariui.
70. Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat Tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl Tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu steigiamos mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybės.
71. Tarybos posėdžiuose sekretoriauja savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Jis gali sekretoriauti komitetų posėdžiuose, būti atsakingas už Tarybos posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, protokolų saugojimą. Savivaldybės administracijos direktorius mero nurodymu gali skirti komitetų ir komisijų posėdžiuose papildomai sekretoriauti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.
72. Jeigu Tarybos posėdyje dalyvauja išrinktų Tarybos narių dauguma, meras arba kitas Tarybos posėdžio pirmininkas skelbia Tarybos posėdį pradėtą.
73. Iš Tarybos narių sudaroma 3 narių balsų skaičiavimo komisija. Balsų skaičiavimo komisija išsirenka balsų skaičiavimo komisijos pirmininką. Jeigu Tarybos posėdyje svarstomi komisijos nario pateikti klausimai, su juo arba jo šeimos nariais ir artimaisiais giminaičiais susiję turtiniai bei finansiniai klausimai arba jei jo dalyvavimas balsų skaičiavimo komisijoje gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, komisijos narys turi apie tai pranešti Tarybai prieš klausimų svarstymą, kad vietoje jo būtų laikinai paskirtas kitas komisijos narys. Jei įrengta ir veikia elektroninė balsų skaičiavimo įranga, balsuojama ir balsai skaičiuojami elektroniniu būdu.
74. Tarybos posėdžio metu tvirtinant posėdžio darbotvarkę parengtas Tarybos posėdžio darbotvarkės projektas gali būti papildytas ar pakeistas Tarybos sprendimu, komiteto, komisijos, frakcijos, grupės, mišrios grupės, Kolegijos, opozicijos lyderio ar 1/3 Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių siūlymu, jei dėl siūlomų papildomai įtraukti klausimų Tarybos sprendimų projektai yra įregistruoti ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki Tarybos posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su vicemero (-ų), Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo vicemeru, Savivaldybės administracijos direktoriumi, Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos pirmininku pareiškimu. Ekstremalių įvykių, atitinkančių Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras teikia Tarybai svarstyti klausimą ir siūlo priimti sprendimą skubos tvarka.
75. Į patvirtintą Tarybos posėdžio darbotvarkę įrašytus klausimus Tarybos posėdyje pristato (iki 10 minučių, esant reikalui Taryba gali pristatymo laiką pratęsti) klausimo rengėjas arba kitas asmuo (toliau – pranešėjas). Tai gali būti Savivaldybės administracijos direktorius arba kitas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, jeigu Tarybos sprendimo projektą svarstomu klausimu rengė Savivaldybės administracija, komiteto pirmininkas arba komiteto atstovas, komisijos pirmininkas ar komisijos atstovas, Savivaldybės kontrolierius ar Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atstovas, frakcijos, Tarybos narių grupės atstovas arba bet kuris Tarybos narys.
76. Vėliau pranešėjas atsako į Tarybos narių klausimus. Vienas Tarybos narys dėl vieno svarstomo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo gali paklausti pranešėjo ne daugiau kaip 2 kartus.
77. Pagrindiniam pranešėjui atsakius į Tarybos narių klausimus, žodis suteikiamas (iki 5 minučių) papildomam pranešėjui, jei toks yra numatytas Tarybos posėdžio darbotvarkėje. Jis taip pat atsako į Tarybos narių klausimus (iki 7 minučių).
78. Pranešėjams atsakius į Tarybos narių klausimus, išvadą dėl pateikto Tarybos sprendimo projekto gali pateikti (iki 5 minučių) kuruojamos srities komiteto pirmininkas arba kai jo nėra, kitas komiteto narys.
79. Diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu gali pasisakyti (iki 3 minučių) Tarybos nariai. Be to, kiekvienu svarstomu klausimu frakcijos vardu turi teisę pasisakyti (iki 3 minučių) jos įgaliotas atstovas. Diskusijoje svarstomu klausimu vienas Tarybos narys gali kalbėti 1 kartą. Tarybos posėdžio pirmininkas, Tarybai sutikus, svarstomu klausimu iki 3 minučių gali leisti pasisakyti ir kitiems Tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Tik Tarybos posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtoją.
80. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti (iki 3 minučių) Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos valstybės tarnautojas, kuris, jei yra pagrindas, gali pranešti Tarybos nariams, kad svarstomas Tarybos sprendimo projektas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų.
81. Teisė paklausti ir / ar pasisakyti privalo būti suteikta šio Reglamento nustatyta tvarka visiems Tarybos nariams, kurie buvo pasiruošę kalbėti. Tarybos nariai, kurie buvo pasiruošę kalbėti, bet jiems nebuvo suteiktas žodis, pastabas ir pasiūlymus svarstomais Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais pateikia raštu Tarybos posėdžio pirmininkui. Šios pastabos ir pasiūlymai pridedami prie Tarybos posėdžio protokolo.
82. Pasibaigus diskusijoms, pranešėjai ir papildomi pranešėjai turi teisę tarti baigiamąjį žodį (iki 3 minučių).
83. Baigus diskusijas, dėl kiekvieno svarstomo Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo balsavimu yra priimamas Tarybos sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia Tarybos posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos, taip pat negalima daryti jokio poveikio Tarybos nario apsisprendimui dėl balsavimo. Pasibaigus balsavimui, Tarybos narys gali svarstytu klausimu išsakyti repliką (1 kartą iki 1 minutės).
84. Tarybos sprendimai gali būti tokie: pritarti pateiktam Tarybos sprendimo projektui, atmesti Tarybos sprendimo projektą, atidėti Tarybos sprendimo projekto svarstymą (redaguoti jį arba surinkti papildomos informacijos). Galutiniam Tarybos sprendimo projektui parengti gali būti sudaroma komisija ir Tarybos posėdžio pirmininko teikimu paskiriamas komisijos pirmininkas. Jis praneša Tarybai komisijos darbo rezultatus ir pristato Tarybai sprendimo projektą.
85. Tarybos sprendimai priimami atviru arba slaptu balsavimu. Balsuoti gali tik Tarybos posėdyje dalyvaujantys Tarybos nariai.
86. Atvirai balsuojama rankos pakėlimu arba naudojama atviro balsavimo elektroninė sistema. Pastaruoju atveju balsavusių Tarybos narių pavardės ir balsavimo rezultatai parodomi ekrane.
87. Slaptai balsuojama Vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais. Frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje Savivaldybės tarybos narių reikalavimu Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujančių Savivaldybės tarybos narių daugumos pritarimu slaptas balsavimas galimas ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Šiuo būdu paprastai balsuojama naudojant Tarybos patvirtintos specialios formos balsavimo biuletenius arba naudojant slapto balsavimo elektroninę sistemą. Balsavimo biuletenius parengia mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (jiems nesant – Savivaldybės administracija), o Tarybos nariams juos išduoda balsų skaičiavimo komisija. Balsuojant specialios formos balsavimo biuleteniais, balsavimo vietoje turi būti balsadėžė ir vieta slaptam balsavimui.
88. Slapto balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.
89. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio, neužpildyti ar neantspauduoti balsavimo biuleteniai, taip pat balsavimo biuleteniai, kuriuose papildomai įrašytos pavardės ar teiginiai, taip pat tie, kuriuose paliktų pavardžių skaičius viršija renkamų asmenų skaičių arba paliktas daugiau kaip vienas pasirinkti duotas teiginys.
90. Visais atvejais balsavimo biuletenis turi turėti antraštę, aiškiai nurodančią, dėl ko balsuojama.
91. Balsuojant rankos pakėlimu ar balsavimo biuleteniais, balsus skaičiuoja Tarybos išrinkta balsų skaičiavimo komisija.
92. Jei nagrinėtu klausimu Tarybos posėdyje buvo balsuojama, bet Tarybos sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame Tarybos posėdyje.
93. Balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs teiginiai. Pirmuoju atveju balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“. Antruoju atveju vienas Tarybos narys balsuoja tik už vieną pasirinktą teiginį. Kai balsuojama balsavimo biuleteniais, kiti teiginiai išbraukiami. Jeigu iš dviejų pateiktų teiginių vienas surenka dalyvaujančių Tarybos narių balsų daugumą, jis yra priimamas. Jeigu pateikti daugiau kaip du, posėdžio pirmininkas turi juos pagal panašią prasmę sugrupuoti taip, kad per keletą balsavimų po vieną ar kelis teiginius būtų išspręsti visi. Daugiausia balsų gavęs teiginys, jeigu yra surinkta reikiama balsų dauguma, yra priimtas, priešingu atveju jis pateikiamas papildomai balsuoti dėl sprendimo patvirtinimo. Balsų dauguma atrinktas pasiūlymas teikiamas tvirtinti Tarybai kartu su sprendimo projektu.
94. Alternatyvūs teiginiai paprastai pateikiami balsavimui pagal pateikimo svarstyti eilės tvarką.
95. Tarybos sprendimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), balsuojama dar kartą. Jeigu balsavus dar kartą balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.
96. Ne rečiau kaip kartą per pusę metų vieno iš Tarybos posėdžių pabaigoje yra organizuojama Tarybos mažumos valanda. Jos metu Tarybos mažumos atstovai turi teisę užduoti klausimų merui, vicemerui (-ams), Savivaldybės administracijos direktoriui, komitetų pirmininkams, komisijų pirmininkams ir gauti į juos atsakymus. Jeigu posėdžio dieną nurodyti asmenys eina pareigas, jie Tarybos mažumos valandoje privalo dalyvauti ir atsakyti į jiems užduotus klausimus. Meras, atsakydamas į klausimus, gali pakviesti papildyti šiame punkte nurodytus asmenis ir Savivaldybės administracijos skyrių valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.
Tarybos mažumos valanda trunka vieną valandą. Pirmiausia teisę užduoti iki dviejų klausimų turi opozicijos lyderis, po to – kiti Tarybos mažumos atstovai. Tarybos mažumos atstovams uždavus visus klausimus, jeigu Taryba nenusprendžia kitaip, sudaroma galimybė Tarybos daugumos atstovams užduoti klausimų.

IX SKYRIUS
TARYBOS POSĖDŽIUI TEIKIAMŲ SVARSTYTI KLAUSIMŲ RENGIMAS, REGISTRAVIMAS IR SVARSTYMAS. TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS RENGIMAS

97. Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais Tarybos posėdžių sekretoriui šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikia meras, komitetai, komisijos, Tarybos nariai, frakcijos, grupės, į jokią frakciją ar grupę nesusivieniję Tarybos nariai, Kolegija, opozicijos lyderis, Savivaldybės kontrolierius.
98. Kartą per pusę metų į vieną Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimus turi teisę Tarybos mažuma. Į darbotvarkę privalomai įtraukiami ir svarstomi visi Tarybos mažumos siūlomi klausimai, atitinkantys šiame Reglamente nustatytus reikalavimus. Jeigu Tarybos posėdis baigiasi anksčiau, negu apsvarstomi visi Tarybos mažumos pateikti sprendimų projektai, neapsvarstyti Tarybos mažumos projektai turi būti įtraukiami į kito artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkę.
99. Taryba priima sprendimus dėl papildomų ir planą viršijančių Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo įvertinusi išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai. Savivaldybės administracija, nepraleisdama 20 darbo dienų termino, vertina išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus ir kartu su sprendimo projektu aiškinamajame rašte teikia savo vertinimus dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų.
100. Tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, kurie Reglamento nustatyta tvarka buvo apsvarstyti komitetuose. Sprendimų projektų svarstymas komitete nėra privalomas Vietos savivaldos įstatymo numatytais atvejais. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka turi būti pridedama antikorupcinio vertinimo pažyma.
101. Numatomų svarstyti Tarybos posėdyje sprendimų projektai, pasirašyti projekto rengėjo, Administracijos direktoriaus (jei projektą teikia Administracijos tarnautojai direktoriaus pavedimu), vizuoti Teisės ir personalo skyriaus vedėjo ar šio skyriaus vyriausiojo specialisto, Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (kalbos tvarkytojo), Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo (jeigu sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos), pateikiami Tarybos posėdžių sekretoriui likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki Tarybos posėdžio. Sprendimų projektai registruojami ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.
102. Kartu su sprendimų projektais pateikiami aiškinamieji raštai, kuriuose nurodomi sprendimo projekto tikslai, uždaviniai, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai, lėšų poreikis ir šaltiniai, kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai, ir sprendimo projekto lyginamasis variantas, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas.
103. Teikiamą Tarybos sprendimo projektą ir priedus (jeigu jų yra), taip pat aiškinamąjį raštą rengėjas pateikia Tarybos posėdžių sekretoriui. Šie dokumentai taip pat pateikiami ir elektronine forma.
104. Jei dėl Tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, prie Tarybos sprendimo projekto (ir priedų, jeigu jų yra), taip pat aiškinamojo rašto papildomai pridedami apibendrinti vietos gyventojų apklausos rezultatai.
105. Jei pateikti Tarybos sprendimų projektai (su priedais, jeigu jų yra, ir aiškinamieji raštai) atitinka Reglamento 101-104 punktuose nurodytus reikalavimus, jie registruojami Tarybos sprendimų projektų registravimo žurnale ir elektroninėje dokumentų registravimo sistemoje. Ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos sprendimų projektai (priedai, jeigu jų yra, ir aiškinamieji raštai) bei vietos gyventojų apklausos rezultatai, jei dėl Tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.
106. Norminiai sprendimai turi būti skelbiami ir registruojami užtikrinant efektyvų konsultavimąsi su visuomene Teisės aktų informacinėje sistemoje, numatomo teisinio reguliavimo poveikio ir antikorupcinį vertinimą įstatymų numatytais atvejais, registravimą ir paskelbimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje
107. Jeigu Tarybos sprendimo projektas (priedai, jeigu jų yra, ir aiškinamasis raštas) neatitinka Reglamento 101-104 punktuose nurodytų reikalavimų, Tarybos posėdžių sekretorius Tarybos sprendimo projektą (priedus, jeigu jų yra, ir aiškinamąjį raštą) grąžina Tarybos sprendimo projekto rengėjui patikslinti.
108. Tarybos sprendimų projektai (priedai, jeigu jų yra, ir aiškinamieji raštai) bei vietos gyventojų apklausos rezultatai, jei dėl Tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, įregistruoti Tarybos sprendimų projektų registravimo žurnale arba elektroninėje dokumentų registravimo sistemoje, teikiami svarstyti komitetams ir Tarybai.
109. Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą sudaro meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys. Jeigu sprendimo projektas yra užregistruotas ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki Tarybos posėdžio, tokius svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkės projektą.
110. Tarybos posėdžio darbotvarkėje turi būti nurodyta: Tarybos posėdžio numeris, data ir valanda, svarstomieji klausimai ir pranešėjai.
111. Jeigu gaunami keli alternatyvūs Tarybos sprendimo projektai tuo pačiu klausimu, jie į Tarybos posėdžio darbotvarkę įrašomi vienu punktu ir nagrinėjami kartu. Dėl pateikto sprendimo projekto gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs pasiūlymai. Alternatyvūs siūlymai paprastai teikiami balsuoti pagal pateikimo eiliškumą. Alternatyvūs pasiūlymų projektai, komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių siūlymu teikiami ir registruojami ne vėliau kaip prieš 24 val. iki posėdžio pradžios. Jie taip pat skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.
112. Komitetai, apsvarstę Tarybos sprendimų projektus komiteto posėdyje, pastabas ir pasiūlymus teikia Tarybai. Jei Tarybos narys dėl teikiamo sprendimo projekto turi pasiūlymų, kurie nebuvo svarstyti arba kuriems nebuvo pritarta komitete, jis juos išdėsto raštu.
113. Į darbotvarkę įtraukto sprendimo projekto pataisos, išskyrus Komitetų siūlymus ir papildomai į Tarybos posėdžio darbotvarkę įtrauktų sprendimų projektų pataisas, pateikiamos ne vėliau kaip likus 20 valandų iki Tarybos posėdžio pradžios tik raštu Tarybos posėdžių sekretoriui. Tarybos posėdžių sekretorius pasiūlymą pateikia merui ir Tarybos sprendimo projekto rengėjui. Gauti pasiūlymai (tiek komitetų, tiek Tarybos narių) skelbiami Savivaldybės svetainėje prie pateiktų sprendimų projektų.
Tarybos posėdžio metu gali būti teikiamos komitetų, komisijų, visuomeninių tarybų ar darbo grupių, atstovų kandidatūros.
114. Sprendimo projekto tikslinimas (rašybos, skyrybos, skaičiavimo, žodžių tvarkos, formatavimo klaidos) gali būti atliekamas ir Tarybos posėdžio metu bendru sutarimu arba atskirai dėl to balsuojant. Priimtas teisės aktas negali būti taisomas, išskyrus po teisės akto priėmimo pastebėtas rašybos ir gramatines klaidas, nekeičiančias teisės akto turinio ir prasmės.

X SKYRIUS
TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR SKELBIMAS

115. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžių protokolus ir Tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jeigu nepasinaudoja Vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta teise, arba Tarybos paskirtas Tarybos narys. Tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir Tarybos posėdžių sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas valstybės tarnautojas arba Savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
116. Tarybos posėdžio protokole nurodoma: Tarybos pavadinimas, Tarybos posėdžio vieta ir laikas, Tarybos posėdžio eilės numeris, visų Tarybos narių, dalyvavusių ir nedalyvavusių Tarybos posėdyje, skaičius ir vardai bei pavardės, kviestųjų asmenų bei svečių vardai ir pavardės, Tarybos posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, Tarybos posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, diskusijose dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir pareigos, taip pat asmenų, pateikusių klausimus ar paklausimus (raštu ar žodžiu) pranešėjams ir papildomiems pranešėjams, vardai ir pavardės, trumpas šių klausimų ar paklausimų išdėstymas, priimti Tarybos sprendimai ir balsavimo rezultatai.
Kiekvieno Tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.
117. Prie Tarybos posėdžio protokolo pridedama: Tarybos priimti sprendimai ir su Tarybos sprendimo projektu susiję dokumentai. Tarybos posėdžių sekretoriui perduodami Tarybos narių raštu pateikti siūlymai ir pastabos, Tarybos posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas, Tarybos posėdyje nedalyvavusių Tarybos narių sąrašas.
118. Už priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako Tarybos posėdžių sekretorius.
119. Tarybos posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas. Tarybos posėdžių garso ir vaizdo įrašai, siekiant veiklos viešumo ir skaidrumo, yra vieši ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos posėdžių garso ir vaizdo įrašai neskelbiami viešai, kai tai gali atskleisti valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptį, pažeisti fizinių asmenų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir teisę į asmens duomenų apsaugą.
120. Tarybos posėdyje priimtą Tarybos sprendimą Tarybos posėdžio pirmininkas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jo priėmimo Tarybos posėdyje.
121. Tarybos priimtų teisės aktų registravimo, skelbimo ir įsigaliojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas ir kiti teisės aktai.
122. Gyventojams sudaromos sąlygos susipažinti su Tarybos sprendimais. Tarybos sprendimus atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms bei pareigūnams mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai perduoda ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo jų įsigaliojimo dienos.
123. Tarybos priimti ir pasirašyti sprendimai taip pat skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sprendimų priėmimo.
124. Tarybos posėdžio protokolas paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po Tarybos posėdžio.
125. Tarybos nariai ir Savivaldybės gyventojai gali kreiptis į Tarybos posėdžių sekretorių ir susipažinti su Tarybos posėdžių protokolais ir jų priedais Savivaldybės administracijos darbo laiku.
126. Tarybos nariai gali pareikšti pretenzijas raštu Tarybos posėdžių sekretoriui dėl protokolo turinio. Jei yra neatitikimų Tarybos posėdžio protokole, Tarybos posėdžių sekretorius, posėdžio pirmininkui pritarus, juos ištaiso.
127. Už Tarybos raštvedybos tvarkymą atsakingas Tarybos posėdžių sekretorius.


XI SKYRIUS
TARYBOS PRIIMTO TEISĖS AKTO GRĄŽINIMAS PAKARTOTINAI SVARSTYTI, JO SVARSTYMAS IR PRIĖMIMAS

128. Meras turi teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas motyvuotai grąžinti Tarybos priimtus teisės aktus Tarybai pakartotinai svarstyti. Mero potvarkyje nurodomi grąžinimo motyvai ir teikiamos pataisos. Su potvarkiu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo pasirašymo el. paštu supažindinami Tarybos nariai.
129. Grąžintas svarstyti Tarybos priimtas sprendimas ir parengtas alternatyvus sprendimo projektas su mero teikiamomis pataisomis įtraukiami į artimiausio Tarybos posėdžio darbotvarkę. Jeigu sprendimą reikia priimti skubos tvarka, gali būti šaukiamas neeilinis Tarybos posėdis.
130. Dėl grąžinto svarstyti Tarybos priimto sprendimo Taryba posėdyje pirmiausia priima sprendimą, ar Tarybos priimtas sprendimas bus pakartotinai svarstomas iš naujo, ar laikomas nepriimtu. Dėl šių siūlymų balsuojama alternatyviu balsavimu – Tarybos priimtą sprendimą pakartotinai svarstyti arba Tarybos priimtą sprendimą laikyti nepriimtu.
131. Jeigu Taryba nusprendžia, kad grąžintas sprendimas bus pakartotinai svarstomas, pranešėjas pristato teikiamas pataisas, Tarybos nariai gali užduoti klausimus ir dalyvauti diskusijoje Reglamento VIII skyriuje nustatyta tvarka. Pirmiausiai balsuojama dėl sprendimo su mero siūlomomis pataisomis. Sprendimas laikomas priimtu su mero teikiamomis pataisomis, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Jeigu balsuojant nesurenkama posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių daugumos balsų, balsuojama dėl sprendimo be mero teikiamų pataisų. Sprendimas laikomas priimtu be mero teikiamų pataisų, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip 1/2 visų Tarybos narių. Jeigu nesurenkamas reikiamas balsų skaičius, Tarybai grąžintas pakartotinai svarstyti sprendimas laikomas nepriimtu.

XII SKYRIUS
KOLEGIJA

132. Tarybos įgaliojimų laikui iš mero, vicemerų, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Tarybos komitetų pirmininkų, Etikos komisijos pirmininko, Antikorupcijos komisijos pirmininko ir opozicijos lyderio Tarybos sprendimu sudaroma Kolegija.
133. Kolegija yra Tarybos patariamasis organas, kurio posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra, – vicemeras ar, Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais, laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys.
134. Kolegijos posėdžiai yra protokoluojami. Kolegijos posėdį protokoluoja Tarybos posėdžių sekretorius. Kolegijos posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas, Kolegijos posėdžiai tiesiogiai transliuojami Savivaldybės interneto svetainėje arba transliavimo adresas nurodomas Savivaldybės interneto svetainėje.
135. Kolegijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu arba daliai Kolegijos narių fiziškai susirenkant į Kolegijos posėdį, o kitai daliai Kolegijos narių dalyvaujant nuotoliniu būdu (toliau – mišrus būdas). Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant Kolegijos sprendimus, turi būti užtikrintas Kolegijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Sprendimą organizuoti posėdį nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu priima Kolegijos posėdžio pirmininkas savo iniciatyva arba gavęs Kolegijos nario prašymą dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu. Apie priimtą sprendimą Kolegijos posėdį organizuoti nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu nedelsiant elektroninių ryšių priemonėmis turi būti pranešta Kolegijos nariams ir kitiems posėdžio dalyviams. Mišriuoju būdu organizuojamame posėdyje kiti Kolegijos nariai ir kiti posėdžio dalyviai savo pasirinkimu gali dalyvauti nuotoliniu būdu arba atvykę į Kolegijos posėdžių salę. Kolegijos posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų Kolegijos narių, išskyrus:
135.1. kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Kolegijos posėdžiai negali vykti Kolegijos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;
135.2. artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiantį Kolegijos posėdį.
136. Kolegija:
136.1. analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų struktūrinių padalinių veiklą, teikia siūlymus Tarybai dėl šių struktūrinių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;
136.2. svarsto ir teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;
136.3. numato mero ir Tarybos narių kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (kiekvienais metais);
136.4. svarsto klausimus dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo;
136.5. susipažįsta su specialiųjų ir detaliųjų planų projektais, dėl jų gali teikti rekomendacijas merui;
136.6. gali teikti pasiūlymus dėl Tarybos posėdžių darbotvarkių papildymo;
136.7. gali teikti Tarybos sprendimų projektus;
136.8. svarsto ir teikia pasiūlymus Tarybai dėl Tarybos posėdžio, kuriame bus organizuojama Tarybos mažumos valanda;
136.9. svarsto ir teikia pasiūlymus Tarybai dėl Tarybos posėdžio, kuriame bus svarstoma Tarybos mažumos darbotvarkė.
137. Kolegijos posėdžius šaukia meras. Jis sudaro Kolegijos posėdžio darbotvarkę ir projektą ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio dienos Tarybos posėdžių sekretorius elektroniniu paštu siunčia Kolegijos nariams, Tarybos nariams, kviestiesiems asmenims ir paskelbia Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje.
138. Kolegijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė Kolegijos narių. Kolegijos svarstomais klausimais sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Kolegijos narių balsų dauguma.
139. Kolegijos posėdyje dalyvauti ir informaciją Kolegijos svarstomais klausimais Kolegijos nariams gali teikti Savivaldybės administracijos, Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovai ar kiti darbuotojai, Savivaldybės valdomų įmonių vadovai ar kiti darbuotojai, savivaldybės teritorijoje veikiančių valstybės įstaigų, įmonių ar organizacijų ar jų padalinių vadovai ar kiti darbuotojai, savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų vadovai ar jų atstovai, Tarybos nariai, seniūnaičiai, kiti asmenys – jų sutikimu.
140. Kiekvieno Kolegijos posėdžio pradžioje Tarybos posėdžių sekretorius registruoja posėdyje dalyvaujančius Kolegijos narius ir kviestinius asmenis. Jeigu Kolegijos narys negali atvykti į Kolegijos posėdį, apie tai jis turi pranešti Tarybos posėdžių sekretoriui iki Kolegijos posėdžio dienos, nurodydamas neatvykimo priežastį.
141. Kolegijos posėdžio pirmininkas:
141.1. skelbia Kolegijos posėdžio pradžią, teikia tvirtinti darbotvarkę;
141.2. vadovauja klausimų svarstymo eigai;
141.3. suteikia žodį darbotvarkės klausimus Kolegijai svarstyti pristatantiems asmenims ir, jeigu Kolegija neprieštarauja, kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims;
141.4. remdamasis svarstymų ir pasisakymų rezultatais, formuluoja klausimus balsavimui;
141.5. pareiškia Kolegijos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko tvarkos, triukšmauja ar kitaip trukdo Kolegijos darbui, gali teikti pasiūlymus dėl įspėjimo Kolegijos nariui įrašymo į Kolegijos posėdžio protokolą ar Kolegijos nario elgesio apsvarstymo Etikos komisijoje;
141.6. pareiškia pastabas asmenims (ne Kolegijos nariams), dalyvaujantiems Kolegijos posėdyje, jeigu jie trukdo Kolegijos darbui, priima sprendimą pašalinti iš Kolegijos posėdžio.
142. Į patvirtintą Kolegijos posėdžio darbotvarkę įrašytus klausimus Kolegijos posėdyje pristato klausimo rengėjas arba kitas Kolegijos darbotvarkėje numatytas asmuo. Opozicijos lyderis turi pirmumo teisę užduoti klausimus pranešėjui ir pasisakyti kiekvienu Kolegijos posėdžio darbotvarkės klausimu.
143. Baigus pasisakymus dėl kiekvieno svarstomo Kolegijos posėdžio darbotvarkės klausimo, Kolegijos nariai balsavimu priima Kolegijos sprendimą. Balsavimo metu Kolegijos nariams neleidžiama replikuoti ir pasisakyti dėl savo ar kitų Kolegijos narių balsavimo motyvų.
144. Kolegijos sprendimai gali būti tokie:
144.1. pritarti Kolegijos sprendimo projektui;
144.2. nepritarti Kolegijos sprendimo projektui.
145. Balsavimo rezultatai, kiekvieno balsavusio ir nebalsavusio Kolegijos nario pavardė fiksuojami Kolegijos posėdžio protokole.
146. Kolegijos posėdyje gali būti pateikiama informacija. Informacijos pateikimo klausimai fiksuojami posėdžio darbotvarkės pabaigoje. Informaciją pateikia informacijos ruošėjas ar kitas darbotvarkėje nurodytas asmuo. Vėliau informacijos pateikėjas atsako į Kolegijos narių klausimus. Kolegijai baigus nagrinėti visus posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, posėdžio pirmininkas skelbia Kolegijos posėdžio pabaigą.

XIII SKYRIUS
KOMITETAI

147. Komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Vyriausybės nutarimai, Tarybos sprendimai ir mero potvarkiai. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje. Apie komiteto posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios komiteto pirmininkas arba jo pavedimu Tarybos posėdžių sekretorius raštu (elektroniniu paštu arba nusiuntus trumpąją žinutę į mobilųjį telefoną) praneša visiems komiteto nariams ir suinteresuotiems asmenims.
148. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti Savivaldybėms funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo nepriėmimas ar delsimas jį priimti nedelsiant lemtų neigiamus padarinius savivaldybės bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu komitetų posėdžių darbotvarkės gali būti paskelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje ir apie komiteto posėdžio laiką ir jame svarstytinus klausimus visais šiais atvejais pranešama ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki komiteto posėdžio pradžios.
149. Komiteto posėdis gali vykti nuotoliniu būdu arba mišriu būdu. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant komiteto sprendimus, turi būti užtikrintas komiteto nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Sprendimą organizuoti posėdį nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu priima komiteto pirmininkas savo iniciatyva arba gavęs komiteto nario prašymą dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu. Apie priimtą sprendimą komiteto posėdį organizuoti nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu nedelsiant elektroninių ryšių priemonėmis turi būti pranešta komiteto nariams ir kitiems posėdžio dalyviams. Mišriuoju būdu organizuojamame posėdyje kiti komiteto nariai ir kiti posėdžio dalyviai savo pasirinkimu gali dalyvauti nuotoliniu būdu arba atvykę į komiteto posėdžių salę. Komiteto posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių, išskyrus:
149.1. kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komiteto posėdžiai negali vykti Tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;
149.2. artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiantį komiteto posėdį.
150. Taryba nustato komitetų skaičių, pavadinimus ir jų narių skaičių (ne mažiau kaip 3) bei kiekvieno komiteto, išskyrus Kontrolės komitetą, įgaliojimus.
151. Komitetai sudaromi tik iš Tarybos narių Tarybos sprendimu. Sudaromi 5 komitetai: Ekonomikos ir biudžeto, Kaimo reikalų ir aplinkosaugos, Sveikatos ir socialinės apsaugos, Švietimo ir kultūros, Verslo ir ūkio.
152. Komitetų darbe patariamojo balso teise Reglamento 12.3 ir 160.3 punktuose nustatytais atvejais gali dalyvauti jiems nepriklausantys Tarybos nariai, suinteresuoti asmenys. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas jį nagrinėja uždarame posėdyje. Tarybos komitetai sprendimų projektus, kuriems pagal Vietos savivaldos įstatymą būtina pateikti Savivaldybės administracijos išvadas, svarsto tik gavę šias išvadas.
153. Komitetai gali prašyti seniūnaičių, ekspertų ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pateikti nuomonę komiteto posėdyje svarstomais klausimais.
154. Kiekvienas komitetas vykdo Tarybos nustatytus įgaliojimus:
154.1. savo iniciatyva arba Tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia Tarybos sprendimų projektus;
154.2. svarsto Tarybai pateiktų Tarybos sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;
154.3. svarsto Savivaldybės biudžeto projektą;
154.4. kontroliuoja pagal komiteto kompetenciją, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami Tarybos sprendimai bei mero potvarkiai, kaip atsižvelgiama į komiteto rekomendacijas ir pasiūlymus;
154.5. nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir asociacijų pasiūlymus bei skundus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos Savivaldybės administracijos direktoriui, merui arba pateikia svarstyti Tarybai;
154.6. išklauso Savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų informaciją apie Tarybos sprendimų vykdymą.
155. Komiteto veiklos forma yra komiteto posėdžiai.
156. Kiekvienas Tarybos narys privalo būti vieno komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) nariu. Tarybos komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 ir ne daugiau nei iš 6 Tarybos narių. Tarybos komiteto narių skaičius nustatomas Tarybos sprendimu. Kandidatus į komitetų narius siūlo partijos, frakcijos, koalicijos, Tarybos narių grupės, Tarybos nariai. Tvirtinant komitetų sudėtį, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Didžiausios mažumos frakcijos seniūnas inicijuoja derybas dėl mažumos Tarybos narių pasiskirstymo į komitetus.
157. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus iš komiteto narių komiteto siūlymu skiria Taryba. Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas skiriami iš skirtingų frakcijų, Tarybos narių grupių atstovų.
158. Tarybos narys, pretenduojantis tapti komiteto pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir priėmus sprendimą dėl komiteto pirmininko skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną paskelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje ir skelbiama viešai tol, kol Tarybos narys eina komiteto pirmininko pareigas.
159. Komiteto pirmininkas komiteto narių siūlymu komiteto, išskyrus Kontrolės komitetą, sprendimu nesuėjus terminui netenka savo įgaliojimų, jeigu neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų.
160. Komiteto pirmininkas:
160.1. šaukia komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;
160.2. duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su komiteto veikla;
160.3. kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis;
160.4. pirmininkauja komiteto posėdžiams;
160.5. organizuoja komiteto sprendimų vykdymą;
160.6. informuoja komiteto narius apie Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir komiteto rekomendacijų vykdymą;
160.7 turi teisę gauti komiteto įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar Savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar Savivaldybės valdomų įmonių.
161. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas eina komiteto pirmininko pavaduotojas, o jei jo nėra, – komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrinktas komiteto narys.
162. Komiteto posėdį taip pat gali sušaukti ne mažiau kaip pusė visų komiteto narių apie tai raštu, kuriame išdėstomi komiteto posėdžio sušaukimo motyvai ir komiteto posėdžio darbotvarkės klausimai, informavę komiteto pirmininką ir komiteto narius.
163. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami antradienį ir trečiadienį prieš eilinį Tarybos posėdį. Komiteto posėdyje svarstomi Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai ir priimamos pastabos bei pasiūlymai dėl Tarybos sprendimų projektų.
164. Komiteto posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių.
165. Komitetas pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus ir išvadas, kurie priimami komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas.
166. Komiteto rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir komiteto posėdžių protokolus pasirašo komiteto pirmininkas, o jo nesant – komiteto pirmininko pavaduotojas, o jei ir jo nėra, – komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrinktas komiteto narys, pirmininkavęs komiteto posėdžiui.
167. Komitetai sprendimų projektus, kuriems pagal Vietos savivaldos įstatymą būtina pateikti Savivaldybės administracijos išvadas, svarsto tik gavę šias išvadas.
168. Komitetui pateikto Tarybos sprendimo projekto rengėjas arba rengėjo tiesioginis vadovas privalo dalyvauti svarstant Tarybos sprendimo projektą komiteto posėdyje.
169. Komitetas turi teisę pasiūlyti Tarybai papildyti arba pakeisti Tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimą dėl komiteto pasiūlymo priima Taryba.
170. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Taryba gali nuspręsti, kad komitetų posėdžiams gali sekretoriauti vienas iš komiteto narių arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.
171. Keli komitetai savo iniciatyva, prieš tai informavę Tarybos posėdžių sekretorių, komitetų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą komitetų posėdį. Bendram komitetų posėdžiui pirmininkauja vieno iš komitetų pirmininkas. Kiekvieno komiteto sprendimai priimami atskirai, jei posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių. Komitetas, kuriame nesusirenka komiteto narių dauguma, sprendimų nepriima. Kiekvieno komiteto sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas. Bendro komitetų posėdžio protokolą pasirašo visų komitetų, sušaukusių bendrą komitetų posėdį, pirmininkai, o jei jų nėra – pavaduotojai.
172. Komitetai, bendrame komitetų posėdyje svarstę klausimus ir kartu rengę Tarybos sprendimų projektus, gali daryti bendrą pranešimą arba Tarybai atskirai pateikti savo pastabas bei pasiūlymus.
173. Komitetų pirmininkai arba komitetų atstovai Tarybos posėdžiuose daro pranešimus komiteto kompetencijos klausimais ir gali daryti papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais.
174. Komitetai turi teisę pateikti Tarybai pasiūlymus, kad Tarybos sprendimų projektai bei kiti savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims svarbūs klausimai būtų pateikti svarstyti visuomenei.
175. Komitetų rekomendaciniai sprendimai teikiami Savivaldybės administracijai, jos struktūriniams padaliniams, Savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms bei Savivaldybės valdomoms įmonėms, kurios su jų veikla susijusius komitetų sprendimus per 2 savaites nuo jų gavimo dienos privalo apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus informuoti komitetą. Taip pat komitetų rekomendaciniai sprendimai, merui pritarus, gali būti teikiami savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms bei visų nuosavybės formų įmonėms.
176. Komitetas pagal savo kompetenciją turi teisę pakviesti į komiteto posėdžius Savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą, Savivaldybės įstaigų bei savivaldybės valdomų įmonių vadovus ir prašyti jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais.
177. Tam tikrais atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į komiteto posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų. Komitetas apie klausimų svarstymą ir kvietimą į komiteto posėdį turi pranešti kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio dienos.
178. Savivaldybės tarybos komiteto pirmininkas turi teisę gauti komiteto įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių. Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės įstaigų bei valdomų įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Esant poreikiui šis terminas gali būti pratęstas.
179. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę teikti paklausimus visoms Savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms ir Savivaldybės valdomoms įmonėms.
180. Komiteto narys turi balso teisę svarstant visus klausimus komitete, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų, įstaigų ir Savivaldybės valdomų įmonių veiklos patikrinimo.
181. Komitetų veiklos organizacinį, informacinį ir techninį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija ir mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.
182. Savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Kontrolės komitetas sudaromas iš vienodo visų Tarybos narių frakcijų, grupių ir į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių deleguotų Tarybos narių skaičiaus. Kontrolės komiteto sudėtis turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Tarybos narių frakcijų ar Tarybos narių grupių ar jų skaičiaus pasikeitimo. Kontrolės komiteto narys gali būti bet kurio kito komiteto nariu.
183. Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Tarybos posėdžio pirmininkui.
184. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją iš Kontrolės komiteto narių (Tarybos daugumos) skiria Taryba.
Jeigu Tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos nedeleguoja Kontrolės komiteto pirmininko arba deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką skiria Taryba iš komiteto narių. Jeigu paskyrus Kontrolės komiteto pirmininką paaiškėja, kad jis neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, jis netenka įgaliojimų nesuėjus terminui komiteto narių siūlymu Tarybos sprendimu, o jeigu toks Kontrolės komiteto pirmininkas buvo deleguotas Tarybos opozicijos, – jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio Tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame Tarybos posėdyje Tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Kontrolės komiteto pirmininko ir nedeleguoja kito Tarybos nario arba deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Kontrolės komiteto pirmininko įgaliojimų netekimo nesuėjus terminui ir naujo Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo priima Taryba.
185. Kontrolės komiteto kompetenciją nustato Taryba tvirtindama Komiteto veiklos nuostatus, remdamasi Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi. Kontrolės komitetas dirba pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje, pirmajame Tarybos posėdyje, už savo veiklą atsiskaito Tarybai.
186. Kontrolės komitetas svarsto Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą, kurį iki einamųjų metų spalio 1 d. Savivaldybės kontrolierius pateikia Kontrolės komitetui. Kontrolės komitetas per 10 darbo dienų teikia pasiūlymus Savivaldybės kontrolieriui dėl Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projekto papildymo ir pakeitimo. Savivaldybės kontrolierius turi įvertinti Kontrolės komiteto pateiktus pasiūlymus ir per 5 darbo dienas nuo šių pasiūlymų gavimo turi pateikti Kontrolės komitetui patikslintą Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą bei argumentus. Patikslintą savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą Kontrolės komitetas svarsto posėdyje, kuriame dalyvauja Savivaldybės kontrolierius, ir iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.

XIV SKYRIUS
KOMISIJOS

187. Taryboje sudaromos nuolatinės ir laikinosios komisijos.
188. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro nuolatines Etikos ir Antikorupcijos komisijas.
189. Komisijų nuostatus tvirtina Taryba.
190. Komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu ar mišriuoju būdu. Nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu priimant komisijos sprendimus, turi būti užtikrinamas komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Sprendimą organizuoti posėdį nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu priima komisijos pirmininkas savo iniciatyva arba gavęs komisijos nario prašymą dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu. Apie priimtą sprendimą komisijos posėdį organizuoti nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu nedelsiant elektroninių ryšių priemonėmis turi būti pranešta komisijos nariams ir kitiems posėdžio dalyviams. Mišriuoju būdu organizuojamame posėdyje kiti komisijos nariai ir kiti posėdžio dalyviai savo pasirinkimu gali dalyvauti nuotoliniu būdu arba atvykę į komisijos posėdžių salę. Komisijos posėdžiai nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių, išskyrus:
190.1. kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komisijos posėdžiai negali vykti Tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;
190.2. artimiausią numatytą nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu vyksiantį komisijos posėdį.
191. Etikos ir Antikorupcijos komisijos sudaromos laikantis proporcinio Tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komisijų sudėtis, išlaikant proporcinio Tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo.
192. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininką iš šių komisijų narių – Tarybos narių – deleguoja Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Tarybos posėdžio pirmininkui. Šių komisijų pirmininkų pavaduotojus komisijos narių iš šių komisijų narių – Tarybos narių – skiria Taryba. Jeigu Tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų arba deleguoja Tarybos narius, neatitinkančius Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Taryba komisijos narių siūlymu skiria iš šių komisijų narių – Tarybos narių mažumos.
193. Tarybos sudaromos komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje, Tarybos narys. Tarybos narys, pretenduojantis tapti komisijos pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir priėmus sprendimą dėl komisijos pirmininko skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną paskelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje ir skelbiama viešai tol, kol Tarybos narys eina komiteto pirmininko pareigas.
Komisijos pirmininkas (išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) komisijos narių siūlymu komisijos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas šiame punkte nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų nesuėjus terminui komisijos narių siūlymu Tarybos sprendimu, o jeigu Etikos komisijos pirmininkas ar Antikorupcijos komisijos pirmininkas buvo deleguotas Tarybos opozicijos, – jį Tarybos opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio Tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame Tarybos posėdyje Tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Etikos komisijos pirmininko ar Antikorupcijos komisijos pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito Tarybos nario ar deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Etikos komisijos pirmininko ar Antikorupcijos komisijos pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo atitinkamos komisijos pirmininko skyrimo komisijos narių siūlymu priima Taryba.
194. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka mero paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.
195. Etikos ir Antikorupcijos komisijų įgaliojimai nustatyti Vietos savivaldos įstatymo 23 ir 24 straipsniuose ir šių komisijų nuostatuose.
196. Įstatymų nustatytais atvejais arba Tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (tam tikriems klausimams nagrinėti) komisijos.
Laikinosios komisijos pirmininką paprastai iš Tarybos narių Tarybai tvirtinti teikia meras. Taryba skiria komisijai užduotį ir nustato jai darbo trukmę. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Tarybos patvirtintu Reglamentu ir Tarybos patvirtintais komisijos nuostatais. Komisijos pirmininkas turi teisę gauti komisijos įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar Savivaldybės valdomų įmonių.
197. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti Tarybos nariai, valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai − seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar Savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai, visuomenės atstovai, bendruomeninių organizacijų atstovai ar savivaldybės gyventojai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.
198. Tarybos sudaromų komisijų nariai, kurie nėra Tarybos nariai, komisijų posėdžių metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą. Už darbą Tarybos sudaromose komisijoje šių komisijų nariams, kurie nėra Tarybos nariai, apmokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.
199. Tarybos narius įtraukti į komisijos sudėtį gali siūlyti frakcijos, meras, valstybės tarnautojus, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovus – Tarybos nariai, frakcijos, meras, Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės kontrolierius.

XV SKYRIUS
MERO VEIKLA, MERO PAVADAVIMAS, LAIKINAS MERO PAREIGŲ ĖJIMAS, VICEMERŲ SKYRIMO TVARKA

200. Meras yra savivaldybės vadovas, turintis Konstitucijoje, Vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas. Vykdydamas įgaliojimus, meras leidžia potvarkius, kuriuos rengia Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Potvarkių projektus, išskyrus tuos kuriuos rengia mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, turi vizuoti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, su kuriais susijęs klausimas, vedėjai, teisininkas, Administracijos direktorius.
201. Atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms apmokėti meras gali naudoti Mero fondo lėšas. Tarybos sprendimu sudaromas Mero fondas ir merui kas mėnesį skiriama vieno VMDU dydžio suma atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti.
202. Savo darbo laiką meras tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų. Meras išeina atostogų išleisdamas potvarkį. Potvarkyje nurodomas (-i) vicemeras (-ai), pavaduosiantis (-ys) merą jo atostogų metu. Mero vykimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas mero potvarkiu. Vicemero ar direktoriaus siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas mero potvarkiu, išskyrus 1 darbo dienos komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurios įforminamos mero rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos suderintas.
203. Meras atstovauja Savivaldybės institucijoms pats arba raštu įgalioja atstovauti kitus asmenis Savivaldybei teisme, taip pat bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ir užsienio šalių institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis.
204. Meras gali siūlyti Tarybai pavesti Kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą Savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių atitikties, finansinį ir veiklos auditą. Dėl tokio siūlymo yra parengiamas Tarybos sprendimo projektas, kuris teikiamas ir svarstomas Tarybos posėdyje bendra Reglamento nustatyta tvarka.
205. Meras priima Kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto atitikties, finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą Tarybos komitetų ir Tarybos posėdžiuose. Kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas meras priima įrašydamas rezoliuciją.
206. Meras turi teisę grąžinti Tarybos priimtus teisės aktus pakartotinai svarstyti šio Reglamento XI skyriuje nustatyta tvarka.
207. Savivaldybės administracijos skyrius, organizuojantis dokumentų tvarkymą, priima, registruoja, paskirsto įmonių, įstaigų, organizacijų ir gyventojų raštus ir tą pačią dieną, vėliausiai kitą darbo dieną, perduoda merui, pagal mero rezoliucijas paskirsto vykdytojams. Mero potvarkių ir pavedimų vykdymą kontroliuoja, apibendrintą informaciją merui pateikia Administracijos direktorius.
208. Mero atostogų, laikino nedarbingumo, kitais atvejais, kai meras dėl kitų pateisinamų priežasčių negali vykdyti savo pareigų ar mero įgaliojimai sustabdyti teismo nutartimi, mero įgaliojimus ir funkcijas, kaip nustatyta Vietos savivaldos įstatyme, vykdo merą pavaduojantis vicemeras, laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys ar Taryba. Vicemeras (-ai) atlieka Vietos savivaldos įstatyme, pareigybės aprašymuose ir kituose teisės aktuose jiems nustatytas funkcijas.
209. Meras teikia Tarybai vicemero (-ų) kandidatūrą (-as) tokia tvarka:
209.1. Meras Tarybai teikia kandidatūrą į vicemero pareigas.
209.2. Teikimas įforminamas mero potvarkiu, kuris pridedamas prie atitinkamo Tarybos sprendimo projekto ir nurodomas šio projekto preambulėje.
209.3. Tarybos posėdžio metu, svarstant kandidatą į vicemero poziciją, jį pristato meras, vėliau atsako į Tarybos narių klausimus.
209.4. Vėliau Tarybos nariams prisistato kandidatas į vicemero poziciją ir atsako į Tarybos narių klausimus.
209.5. Jeigu Taryba du kartus iš eilės nepritaria teikiamai kandidatūrai į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu Tarybai teiktą kandidatą paskirti vicemeru.
209.6. Jeigu meras, Tarybai pirmą kartą nepritarus jo teiktai kandidatūrai, teikė kito asmens kandidatūrą į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu vicemeru paskirti pasirinktinai vieną iš Tarybai teiktų kandidatų į vicemero pareigas.

XVI SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMAS, TVIRTINIMAS IR KONTROLĖ

210. Savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kuris sudaromas ir tvirtinamas vieneriems biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūrą nustato Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. Biudžetiniais metais Taryba biudžetą gali tikslinti.
211. Biudžeto projektą rengia meras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Parengtas biudžeto projektas svarstomas šia tvarka:
211.1. Biudžeto projektas teikiamas svarstyti Tarybos narių frakcijoms, Tarybos narių grupėms, jokiai grupei nepriklausantiems Tarybos nariams, komitetams, jis taip pat skelbiamas per Teisės aktų informacinę sistemą ir Savivaldybės interneto svetainėje gyventojams viešai svarstyti. Informacija apie biudžeto parengimą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, vietinėse visuomenės informavimo priemonėse. Taip pat su Biudžeto projektu galima susipažinti Savivaldybės administracijos struktūriniame padalinyje, rengusiame Biudžeto projektą. Gyventojai ir juridiniai asmenys pasiūlymus dėl Biudžeto projekto teikia 10 dienų nuo jo paskelbimo viešai dienos skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu arba raštu Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, rengusiam Biudžeto projektą. Komitetai privalo išnagrinėti Biudžeto projektą pagal savo kompetenciją ir savo sprendimus ne vėliau kaip per 10 dienų nuo informacijos apie Biudžeto projekto viešą paskelbimą gavimo dienos pateikti Tarybos Ekonomikos ir biudžeto komitetui (toliau – Ekonomikos ir biudžeto komitetas). Į komitetų, kuriuose svarstomas Biudžeto projektas, posėdžius gali būti kviečiami Savivaldybės administracijos atstovai.
211.2. Tarybos narių frakcijos, Tarybos narių grupės ir jokiai grupei nepriklausantys Tarybos nariai savo nuomonę dėl Biudžeto projekto pateikia Ekonomikos ir biudžeto komitetui per 10 dienų nuo informacijos apie Biudžeto projekto viešą paskelbimą gavimo dienos.
211.3. Per Reglamento 211.1 papunktyje nustatytą laiką gautus gyventojų ir juridinių asmenų pasiūlymus apibendrina Savivaldybės administracija ir pateikia Ekonomikos ir biudžeto komitetui.
211.4. Ekonomikos ir biudžeto komitetas, gavęs Tarybos narių frakcijų, Tarybos narių grupių, jokiai grupei nepriklausančių Tarybos narių, komitetų pasiūlymus, apibendrintus gyventojų ir juridinių asmenų pasiūlymus, svarsto Biudžeto projektą. Pasiūlymai didinti Biudžeto projekte numatytus asignavimus arba numatyti naujus asignavimus svarstomi tik tada, kai pasiūlymo iniciatoriai nurodo šių išlaidų finansavimo šaltinį.
211.5. Apsvarsčius Biudžeto projektą, Ekonomikos ir biudžeto komitetas pateikia išvadą dėl jo merui. Išvadoje turi būti nurodomos Tarybos narių frakcijų, Tarybos narių grupių, jokiai grupei nepriklausančių Tarybos narių, komitetų, gyventojų ir juridinių asmenų teikiami pasiūlymai ir Ekonomikos ir biudžeto komiteto sprendimas dėl jų. Jeigu Ekonomikos ir biudžeto komitetas nepritaria pasiūlymams dėl Biudžeto projekto pataisų, savo išvadoje turi nurodyti konkrečius nepritarimo motyvus.
211.6. Gavęs Ekonomikos ir biudžeto komiteto išvadą, meras teikia Biudžeto projektą svarstyti Tarybai.
212. Tarybos posėdyje išklausomas mero pranešimas dėl Savivaldybės biudžeto projekto, informuojama apie Tarybos komitetų pasiūlymus ir išvadas.
213. Jei Taryba posėdyje priima sprendimą taisyti mero pateiktą Biudžeto projektą, jo svarstymas atidedamas iki artimiausio Tarybos posėdžio. Per šį laiką pataisytas Biudžeto projektas turi būti apsvarstytas komitetuose.
214. Jeigu biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų šio biudžeto asignavimų. Šiuo atveju kiekvieno asignavimų valdytojo asignavimai kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto šiam asignavimų valdytojui skirtų lėšų ir skiriamos tik tęstinei veiklai bei įstatymuose nustatytiems įsipareigojimams finansuoti (išskyrus programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos) bei įsiskolinimams dengti.
215. Pasibaigus biudžetiniams metams, Tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansinis ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta Tarybos posėdyje ne vėliau kaip iki atitinkamų biudžetinių metų rugsėjo 1 dienos.

XVII SKYRIUS
ATASKAITŲ PATEIKIMAS TARYBAI IR GYVENTOJAMS

216. Meras iki einamųjų metų birželio 15 dienos Tarybai raštu atsiskaito, kaip įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Tarybos sprendimai, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
217. Meras atsiskaito savivaldybės bendruomenei už savo veiklą, raštu parengdamas savo veiklos ataskaitą ir paskelbdamas Savivaldybės interneto svetainėje, taip pat gali atsiskaityti viešuose susitikimuose su savivaldybės gyventojais. Ataskaita parengiama iki balandžio 20 dienos, kad informacija apie mero veiklos rezultatus būtų įtraukiama į Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį.
218. Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio rengimas:
218.1. savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio rengimo, pasirašymo, teikimo, skelbimo ir audito reikalavimus nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
218.2. savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį rengia Savivaldybės administracija;
218.3. savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio ataskaitas pasirašo meras ir už ataskaitų parengimą atsakingas asmuo;
218.4. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba kiekvienais metais teisės aktų nustatytais terminais parengia ir pateikia Tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
218.5. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengiamas ir pateikiamas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai iki kovo 15 d. Savivaldybės veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys parengiami ir pateikiami Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai iki balandžio 20 d. Audito ataskaitų ir metinių ataskaitų rinkinys Tarybai pateikiamas iki gegužės 15 d.;
218.6. meras Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį teikia Tarybai svarstyti ir tvirtinti;
218.7. Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį kartu su Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvada Savivaldybės interneto svetainėje skelbia Savivaldybės administracija per 10 dienų nuo jo patvirtinimo Taryboje. Skelbiami ne mažiau kaip paskutinių penkerių metų metinių ataskaitų rinkiniai.
219. Kontrolės komitetas kartą per metus iki kovo 31 d. atsiskaito Tarybai už savo veiklą praėjusiais metais. Kontrolės komiteto veiklos ataskaitą Tarybai pristato pirmininkas, o jeigu jis negali, kitas Komiteto paskirtas narys. Kontrolės komiteto veiklos ataskaita skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.
220. Tarybos narys privalo ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 31 dienos atsiskaityti savivaldybės nuolatiniams gyventojams. Ataskaitas savivaldybės nuolatiniams gyventojams Tarybos nariai pateikia pasirinktinai – viešuose susitikimuose su savivaldybės gyventojais, Savivaldybės interneto svetainėje ir / ar kitais būdais.
221. Kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinį rengia ir iki balandžio 1 dienos Kontrolės komitetui svarstyti teikia Savivaldybės kontrolierius. Savivaldybės kontrolierius Kontrolės komiteto kvietimu turi dalyvauti Kontrolės komiteto posėdyje svarstant Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą. Kontrolės komitetas, išnagrinėjęs Kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinį, jų pagrindu rengia ir teikia Tarybai išvadas dėl Kontrolės ir audito tarnybos veiklos. Tarybai priėmus sprendimą dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinio, rinkinį Savivaldybės administracija paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje.
222. Jeigu Taryba neperdavė Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nustatytų įgaliojimų tvirtinti ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (ar) veiklos ataskaitas merui, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), metinių ataskaitų rinkinius, Savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (ar) veiklos ataskaitas kartu su parengtais sprendimų projektais meras iki balandžio 1 dienos pateikia svarstyti Kolegijai ir Tarybai.

XVIII SKYRIUS
VIETOS GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS TVARKANT SAVIVALDYBĖS REIKALUS

223. Siekdama garantuoti vietos savivaldos principų ir teisių įgyvendinimą bendruomenės interesais, Savivaldybė sudaro sąlygas vietos gyventojams dalyvauti tvarkant Savivaldybės reikalus:
223.1. Tarybos posėdžių, komitetų, Kolegijos ir nuolatinių komisijų posėdžių darbotvarkės skelbiamos ir posėdžiai tiesiogiai transliuojami (išskyrus Vietos savivaldos įstatyme numatytus atvejus) Savivaldybės interneto svetainėje;
223.2. Tarybos, komitetų, Kolegijos ir nuolatinių komisijų posėdžių vaizdo ir garso įrašai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje, išskyrus Vietos savivaldos įstatyme numatytus atvejus, kai posėdžių garso ir vaizdo įrašai neviešinami;
223.3. Tarybos sprendimai, balsavimų rezultatai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje. Tarybos priimti norminiai teisės aktai skelbiami ir Teisės aktų registre;
223.4. Tarybos sudaryta Peticijų komisija nagrinėja gyventojų kreipimusis į Tarybą dėl priimtų sprendimų pakeitimo arba dėl naujų priėmimo;
223.5. seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkamos Savivaldybės institucijos pagal kompetenciją privalo juos įvertinti. Jeigu seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo vertinimas priskirtas Tarybos kompetencijai, jis vertinamas ir sprendimas priimamas artimiausiame Tarybos posėdyje. Jeigu seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo vertinimas yra priskirtas mero kompetencijai, meras sprendimą priima per 20 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo. Savivaldybės institucijų motyvuoti sprendimai dėl seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimo turi būti paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose;
223.6. Tarybos nariai priima savivaldybės nuolatinius gyventojus ir dalyvauja susitikimuose su jais. Priėmimų vieta, data ir laikas skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kuriose vyksta priėmimas, skelbimų lentose ir kitais būdais;
223.7. konsultuojasi su vietos gyventojais šiomis formomis:
223.7.1. vietos gyventojų apklausa (toliau – apklausa);
223.7.2. vieši svarstymai, susirinkimai, forumai, diskusijos;
223.7.3. konsultavimasis elektroninių ryšių priemonėmis Savivaldybės interneto svetainėje.
224. Gyventojai savo nuomonę viešųjų Savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – apklausa).
225. Apklausa gali būti surengta visoje savivaldybės teritorijoje, seniūnijos (kelių seniūnijų) aptarnaujamoje teritorijoje (aptarnaujamose teritorijose) ar jos (jų) dalyse arba gyvenamosios vietovės teritorijoje ar jos dalyje. Apklausos teritorija parenkama atsižvelgiant į tai, kurios teritorijos vietos gyventojams sprendimas, dėl kurio teikiamas klausimas apklausai, turės tiesioginį poveikį.
226. Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos Savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas. Taryba sprendimu gali nustatyti klausimus, kuriems spręsti turi būti organizuojamos apklausos. Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio.
227. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, Tarybai, merui ir seniūnui:
227.1. gyventojų apklausos iniciatyvos teisė įgyvendinama Vietos savivaldos įstatymo 50 straipsnyje nustatyta tvarka;
227.2. Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip ¼ Tarybos narių grupės reikalavimu;
227.3. meras apklausos iniciatyvos teisę įgyvendina priimdamas mero potvarkį dėl apklausos paskelbimo;
227.4. seniūnas apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje įgyvendina seniūnaičių sueigos pritarimu;
227.5. Tarybos narių grupė arba seniūnas apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina pateikdami merui motyvuotą prašymą dėl apklausos paskelbimo. Prašymą pasirašo visi iniciatyvinės grupės Tarybos nariai arba seniūnas. Prašyme turi būti nurodyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas apklausos būdas, apklausos teritorija bei pagrindimas, kad nurodytai teritorijai tas klausimas yra tikrai aktualus;
227.6. meras priima sprendimą dėl apklausos skelbimo Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
228. Apklausą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Kėdainių rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašu.
229. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos apklausos komisija pateikia merui. Meras paskelbia apklausos rezultatus laikydamasis Vietos savivaldos įstatymo 43 straipsnyje nustatytų reikalavimų.
230. Paskelbti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti svarstomi artimiausiame Tarybos posėdyje, jeigu savo nuomonę pateiktu klausimu pareiškė ne mažiau kaip 10 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje. Tarybos sprendimo projektą šiame punkte nurodytu klausimu teikia meras arba Tarybos nariai, inicijavę apklausą. Tarybos sprendimo projektas rengiamas, derinamas, svarstomas ir teikiamas Tarybos komitetams ir Tarybai bendra šiame Reglamente nustatyta tvarka.

XIX SKYRIUS
PASIŪLYMŲ NUSTATYTI AR PANAIKINTI GYVENAMĄSIAS VIETOVES, NUSTATYTI IR KEISTI JŲ TERITORIJŲ RIBAS, SUTEIKTI IR KEISTI PAVADINIMUS GYVENAMOSIOMS VIETOVĖMS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

231. Iniciatyvos teisę teikti pasiūlymą (-us) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau – pasiūlymai) gyvenamųjų vietovių vietos gyventojai, jose veikiantys juridiniai asmenys ir jose esančio nekilnojamojo turto savininkai ir Savivaldybės institucijos įgyvendina šiame skyriuje nustatyta tvarka.
232. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti šio Reglamento 231 punkte nurodytus pasiūlymus turi ne mažiau kaip 10 procentų atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, gyventojų, turinčių teisę rinkti Tarybą. Gyventojai argumentuotus pasiūlymus teikia Savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį gyventojų, pritariančių pasiūlymams, parašų. Gyventojai, pritariantys pasiūlymams, pasirašydami turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą.
233. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami pasiūlymai, kartu su pasiūlymais turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui teikdamas analogiško pobūdžio siūlymus ir kreipimusis, rašytinį kreipimąsi, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymai turi būti argumentuoti, pagrįstas jų aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymais merui pateikia savo įregistravimo Juridinių asmenų registre išrašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymus pasirašo įgaliotas asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymus.
234. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai argumentuotus pasiūlymus teikia merui, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai kartu su pasiūlymu turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Nekilnojamojo turto registro išrašo kopiją, pagrindžiančią nekilnojamojo turto buvimą atitinkamoje gyvenamojoje vietovėje faktą.
235. Meras, pagrįstai manydamas, kad yra tikslinga teikti pasiūlymus, savo potvarkiu sudaro darbo grupę iš Savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlytų valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, ir kitų asmenų, kurie yra kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos raštu pateikia merui išvadą, ar pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus ir galimybes įgyvendinti šiuos pasiūlymus.
236. Taryba pasiūlymų iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių reikalavimu, pateikus Tarybai argumentuotus pasiūlymus, kuriuose išdėstoma problemos esmė, pagrindžiama, kodėl pasiūlymai yra aktualūs ir reikalingi.
237. Reglamento 232, 233 ir 234 punktuose nurodytų subjektų pasiūlymus nagrinėja mero darbo grupė, sudaryta Reglamento 236 punkte nustatyta tvarka. Jei nustatomi trūkumai, meras motyvuotu raštu prašo pasiūlymus pateikusių subjektų per 5 darbo dienas pataisyti trūkumus. Jei trūkumai nustatytu laiku nepašalinami, pasiūlymai paliekami nenagrinėti.
238. Meras, gavęs darbo grupės išvadą, kad pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus, perduoda siūlymus Savivaldybės administracijai, kuri parengia Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nurodytus dokumentus, Taisyklėse nustatyta tvarka organizuoja konsultavimąsi su vietos gyventojais. Apie konsultacijos vietą, laiką ir laikotarpį (nuo 1 iki 2 mėnesių), per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su dokumentais ir pareikšti nuomonę apie teikiamus pasiūlymus, paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamos seniūnijos skelbimų lentoje.
239. Gyventojai nuomonę pareiškia Savivaldybės administracijos pateiktuose apklausos lapuose (Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 1, 2, 3 priedai).
240. Savivaldybės administracijos direktorius prireikus organizuoja gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų planų (M 1:10000 ir M 1:50000) parengimą ir suderinimą su Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir valstybės įmone Registrų centru.
241. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į išnagrinėtus pasiūlymus ir gyventojų nuomonę, parengia Tarybos sprendimo projektą ir aiškinamąjį raštą dėl pritarimo pasiūlymams nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms. Parengtus dokumentus Savivaldybės administracijos direktorius įteikia merui, kuris teikia juos svarstyti Tarybos posėdyje.
____________________________________