J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos reglamentas

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2011 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. TS-145

                                                      

  I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente (toliau – reglamentas) nustatyta savivaldybės tarybos (toliau – taryba) veiklos tvarka ir formos, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos (Žin., 1992, Nr. 33-1014) laiduotą savivaldos teisę, bei bendravimo su gyventojais formos ir būdai.
2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) ir kitų teisės aktų nuostatomis.

  II SKYRIUS. TARYBOS NARIAI

3. Tarybą sudaro pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą išrinkti 27 tarybos nariai. Tarybai vadovauja Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo  nustatyta tvarka vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

4. Pagal partijų ar jų koalicijų rinkimų sąrašus (toliau – rinkimų sąrašai) išrinkti tarybos nariai gali jungtis į savivaldybės tarybos narių frakcijas (toliau – frakcija) partijos politikai vykdyti. Frakciją gali sudaryti pagal vieną rinkimų sąrašą išrinkti tarybos nariai, pagal kelis rinkimų sąrašus išrinkti tarybos nariai arba dalis pagal vieną rinkimų sąrašą išrinktų tarybos narių.
Frakcija gali būti įkurta, jeigu pareiškimą dėl jos įkūrimo pasirašo ne mažiau kaip 3 tarybos nariai ir pirmajame ar kitame tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu tarybos posėdžio pirmininkui, deklaruoja, kad veiklą taryboje tęsia susivieniję į frakciją.
4¹. Frakcija turi teisę į savo posėdžius pakviesti merą ar mero pavaduotoją, savivaldybės administracijos tarnautojus ir darbuotojus, savivaldybės kontrolierių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus arba atstovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

5. Kiekvienas tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai. Savivaldybės tarybos nariai, nesusivieniję į savivaldybės tarybos narių frakcijas, vadinami savivaldybės tarybos narių grupe.

  III SKYRIUS. TARYBOS POSĖDŽIAI, JŲ ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKA

  I SKIRSNIS. PIRMASIS TARYBOS POSĖDIS

6. Pagrindinė tarybos veiklos forma yra tarybos posėdžiai.
7. Pirmąjį naujai išrinktos tarybos posėdį šaukia atitinkamos savivaldybės rinkimų  komisijos pirmininkas pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus ir joje nustatytą tvarką.
8. Jeigu savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas  per nustatytą terminą naujai išrinktos tarybos posėdžio nesušaukia, tarybos nariai patys renkasi į tarybos posėdį kitą dieną pasibaigus šiam terminui. Šiuo atveju tarybos posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių naujai išrinktos tarybos narys.
9. Patalpas tarybos posėdžiui parengia savivaldybės administracija (turi būti parengtos vietos naujai išrinktiems tarybos nariams bei kitiems tarybos posėdžio dalyviams, patalpos aprūpintos garso bei įrašų aparatūra, jeigu nenaudojama slapto balsavimo elektroninė sistema, turi būti parengta balsadėžė bei vieta slaptam balsavimui, gali būti pasirūpinta transliacija per vietinį transliuotoją). Savivaldybės administracija yra atsakinga už tinkamą pasirengimą pirmajam naujai išrinktos tarybos posėdžiui.
10. Pirmajam tarybos posėdžiui ir kitiems posėdžiams iki prisieks tarybos nariai,  pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys, arba 8 punkte nustatytu atveju meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių naujai išrinktos tarybos narys, o sekretoriauja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Po tarybos narių (mero) priesaikos priėmimo posėdžiui pirmininkauja meras arba, jeigu jo nėra, – vyriausias pagal amžių tarybos narys.
11. Pirmąjį tarybos posėdį pradeda posėdžio pirmininkas. Jis  skelbia naujai išrinktų tarybos narių registraciją. Tarybos posėdis tęsiamas, jeigu užsiregistravo daugiau kaip pusė išrinktų tarybos narių. Jeigu tarybos posėdyje dalyvauja mažiau kaip pusė išrinktų tarybos narių, posėdžio pirmininkas paskelbia kito tarybos posėdžio datą. Kitas tarybos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po neįvykusio tarybos posėdžio.
12. Taryba patvirtina tarybos posėdžio darbotvarkę. Pirmajame išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdyje:
12.1.  prisiekia savivaldybės tarybos nariai;
12.2. gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas ir (ar) grupes,  dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) sudarymo;
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

12.3. atleidžiamas iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas), nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir mero, o jeigu meras neišrinktas, – jo pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario siūlymu buvęs administracijos direktorius skiriamas į administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai, arba pavedama savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai;
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

12.4. gali būti skiriamas mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos direktorius. Mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius negali būti skiriami, jeigu pirmajame posėdyje meras neprisiekė. Jeigu per pirmąjį posėdį meras neprisiekė, savivaldybės taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos. Jis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po pirmojo posėdžio, jam pirmininkauja 10 punkte nustatyti asmenys. Jeigu ir šiame posėdyje meras neprisiekė arba prisiekė, bet dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka skiriamas tarybos narys laikinai eiti mero pareigas;
12.5. gali būti priimami kiti sprendimai, užtikrinantys savivaldybės institucijų ir savivaldybės tarybos sudaromų kolegialių organų veiklą.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

13. Posėdžio pirmininkas, pradedant posėdį paskelbia, kad baigėsi ankstesnės kadencijos tarybos narių įgaliojimai.
14. Jeigu nenaudojama slapto balsavimo elektroninė sistema, pirmajam posėdžiui išrenkama balsų skaičiavimo komisija, į kurią kiekviena rinkimus į tarybą laimėjusi partija ar jų koalicija gali deleguoti tarybos narį. Balsų skaičiavimo komisijos nariai laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma. Balsų skaičiavimo komisija išsirenka komisijos pirmininką.
15. Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš tarybos narių mero siūlymu skiria mero pavaduotoją (pavaduotojus). Meras supažindina tarybos narius su mero pavaduotojo skyrimo procedūra.
16. Mero pavaduotojo skyrimo procedūra:
16.1. Mero pavaduotojo kandidatūrą iš išrinktų tarybos narių siūlo  meras;
16.2. meras klausia kandidato į mero pavaduotojus, ar jis sutinka balotiruotis;
16.3. meras sutikusiam balotiruotis kandidatui į mero pavaduotojo pareigas suteikia žodį prisistatymui ir atsakymams į tarybos narių klausimus;
16.4. slaptai balsuojama reglamento 53−56 punktuose nustatyta tvarka;
16.5. laikoma, kad mero pavaduotojas paskirtas, jeigu už jo kandidatūrą balsavo visų savivaldybės tarybos narių dauguma;
16.6. jeigu už mero pasiūlytą kandidatą į mero pavaduotojo pareigas nebalsuoja visų tarybos narių dauguma, meras tą patį kandidatą į mero pavaduotojo pareigas šiame ar kitame posėdyje  gali siūlyti dar vieną kartą. Jeigu ir antrąjį kartą pasiūlytai tarybos nario kandidatūrai į mero pavaduotojo pareigas taryba nepritaria, meras turi siūlyti kitą kandidatą į mero pavaduotojo pareigas.
17. Tarybos sprendimu pirmajame tarybos posėdyje gali būti skiriamas savivaldybės administracijos direktorius. Jis skiriamas reglamento 21 punkte nustatyta tvarka.
Skirsnio pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

  II SKIRSNIS. ANTRASIS TARYBOS POSĖDIS

18. Antrojo tarybos posėdžio metu svarstomi mero pavaduotojo (pavaduotojų) ir savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojų) skyrimo klausimai, jei jie dar nepaskirti. Gali būti svarstomi savivaldybės tarybos komitetų (toliau – komitetas) bei savivaldybės tarybos komisijų (toliau – komisija) sudarymo klausimai.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

19. Mero pavaduotojas skiriamas mero siūlymu tarybos slaptu balsavimu, visų tarybos narių balsų dauguma.
20. Mero pavaduotojas (pavaduotojai) skiriamas reglamento 16 punkte nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

21. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas slaptu balsavimu tarybos sprendimu mero teikimu.
22. Paskirto mero pavaduotojo įgaliojimai prasideda, kai pasirašomas sprendimas dėl mero pavaduotojo skyrimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

  III SKIRSNIS. KITI TARYBOS POSĖDŽIAI

23. Eiliniai tarybos posėdžiai paprastai šaukiami kartą per mėnesį (bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius) paskutinį mėnesio penktadienį 9 val. Prireikus gali būti kviečiami ir neeiliniai tarybos posėdžiai. Posėdžius šaukia meras, o kai jo nėra (mero atostogų, komandiruotės, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

24. Meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys privalo sušaukti tarybos posėdį, jeigu ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių to reikalauja raštu, pateikdami svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo tarybos narių reikalavimo gavimo. Raštišką reikalavimą pasirašo visi tarybos nariai, inicijuojantys tarybos posėdžio sušaukimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

25. Jeigu per nustatytą laiką meras ar jo pavaduotojas arba laikinai mero pareigas einantis tarybos narys tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali sušaukti ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

26. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys visiems tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) reglamento 27 punkte nustatyta tvarka praneša apie šaukiamo tarybos posėdžio tikslų laiką (mėnuo, diena bei tarybos posėdžio pradžios valanda), svarstyti parengtus ir reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka įregistruotus tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus kartu su tarybos sprendimų projektais.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-56, 2013-02-22, paskelbta TAR 2013-02-22, i. k. 2013-00748
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

27. Meras, mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys turi užtikrinti, kad savivaldybės administracija apie tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka įregistruotus tarybos posėdžio klausimus kartu su tarybos sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos paskelbs Kėdainių savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje. Tarybos nariams apie tarybos posėdžio laiką papildomai pranešama elektroniniu paštu arba nusiuntus trumpąją žinutę į mobilųjį telefoną, kurio adresą arba numerį tarybos narys yra raštu nurodęs merui arba tarybos sekretoriui.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

28. Kiekvieno tarybos posėdžio pradžioje registruojami tarybos nariai ir kiti į posėdį pakviesti asmenys. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma.
29. Jeigu tarybos narys negali atvykti į tarybos posėdį, apie tai jis raštu arba kitais būdais praneša merui, mero pavaduotojui, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einančiam arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavusiam tarybos nariui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos, nurodydamas priežastį. Jeigu likus 2 darbo dienoms iki tarybos posėdžio dienos iš tarybos narių raštiškų ar kitais būdais gautų pranešimų merui, mero pavaduotojui, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einančiam arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavusiam tarybos nariui paaiškėja, kad tarybos posėdyje nedalyvaus tarybos narių dauguma, meras, mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys paskiria kitą tarybos posėdžio datą ir apie tai reglamento 27 punkte nustatyta tvarka praneša tarybos nariams bei paskelbia per vietinius transliuotojus ir Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

30. Į tarybos posėdžius kviečiami savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojai, su svarstomu klausimu susijusių savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai arba jų atstovai, seniūnaitis, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnai ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovas (atstovai), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų), gali būti kviečiami savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių vadovai arba jų atstovai bei kiti asmenys.
Apie tarybos posėdžius raštu turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas, elektroniniu paštu pateikiant jam visą preliminarią tarybos posėdžio medžiagą.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-56, 2013-02-22, paskelbta TAR 2013-02-22, i. k. 2013-00748

31. Tarybos posėdžiai yra atviri, paprastai vyksta J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose.
31.1. Kai yra techninės galimybės, savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiai transliuojami tiesioginiu laiku internetiniu ryšiu, internetinis transliavimo adresas nurodomas savivaldybės interneto svetainėje iki posėdžio likus ne mažiau kaip 5 minutėms. Savivaldybės tarybos posėdis pradedamas transliuoti ir įrašinėti likus 5 min. iki posėdžio pradžios ir baigiamas jam pasibaigus. Posėdžių pertraukos nėra tiesiogiai transliuojamos ir įrašinėjamos.
31.2. Savivaldybės tarybos posėdžių įrašai viešinami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio. Kai dėl techninių trukdžių ar savivaldybės tarybos posėdžiams vykstant ne nuolatinėje savivaldybės tarybos posėdžių vietoje, negalima užtikrinti jų tiesioginio transliavimo, daromas posėdžio garso ir vaizdo įrašas. Savivaldybės tarybos posėdžio metu daromas jo garso ir (ar) vaizdo įrašas, išskyrus Įstatyme nurodytus atvejus, kai įrašai nedaromi. Savivaldybės tarybos posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašai yra vieši ir teisės aktų nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose bei skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Už garso ir (ar) vaizdo įrašo saugojimą atsako administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos tarnautojas.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

32. Jei svarstomas klausimas yra susijęs su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi, taryba nusprendžia, ar jį nagrinėti uždarame tarybos posėdyje.
33. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra (mero atostogų, komandiruotės, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais), – mero pavaduotojas, o kai šio nėra, – laikinai mero pareigas einantis tarybos narys.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

34. Tarybos posėdžio pirmininkas:
34.1. skelbia tarybos posėdžio pradžią ir pabaigą. Kas 1 val. 30 min. posėdžio pirmininkas paprastai skelbia 15 min. pertrauką. Esant reikalui, posėdžio pirmininkas gali paskelbti tarybos posėdžio reglamente nenumatytą tarybos posėdžio pertrauką;
34.2. tikrina, ar tarybos posėdyje dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma;
34.3. prižiūri, kad tarybos posėdyje būtų laikomasi tarybos patvirtinto reglamento reikalavimų;
34.4. suteikia žodį tarybos nariams, savivaldybės kontrolieriui, savivaldybės administracijos direktoriui, administracijos direktoriaus pavaduotojams, komitetų ir komisijų pirmininkams ar jų įgaliotiems atstovams, kitiems kviestiems asmenims, Vyriausybės atstovui ir, jeigu taryba neprieštarauja, kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims, vadovauja klausimų svarstymo eigai.
34.5.  Jeigu savivaldybės tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžia užduoti klusimus pranešėjams ir kalbėti reglamento nustatyta tvarka. 
34.6. stebi kalbų trukmę, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o po antro įspėjimo gali jo kalbą nutraukti;
34.7. jeigu tarybos posėdžio darbotvarkės klausimas svarbus ir taryba neprieštarauja, gali pratęsti kalbėtojo pasisakymo laiką;
34.8. jeigu kalbėtojas nukrypsta nuo svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo esmės, gali jį įspėti, o po antro įspėjimo gali jo kalbą nutraukti;
34.9. remdamasis svarstymų rezultatais, formuluoja klausimus balsuoti, nustato balsavimo tvarką, skelbia balsavimo pradžią ir pagal balsų skaičiavimo komisijos ar elektroninės sistemos pateiktus duomenis skelbia balsavimo rezultatus;
34.10. pareiškia tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko tarybos patvirtinto reglamento arba triukšmauja salėje, įžeidinėja tarybą, tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo tarybos darbui, teikia pasiūlymus tarybai dėl įspėjimo tarybos nariui įrašymo į tarybos posėdžio protokolą ar tarybos nario elgesio apsvarstymo Etikos komisijoje;
34.11. priima sprendimą pašalinti iš tarybos posėdžių salės asmenis, jeigu šie trukdo tarybos posėdžiui.
35. Tarybos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Jos nemokantys kviestieji asmenys turi teisę kalbėti kita kalba, jeigu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos apie tai praneša merui, mero pavaduotojui ar įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavusiam tarybos nariui, kuris turi pasirūpinti vertimu.
36. Tarybos posėdžiams, komitetams, merui aptarnauti, taip pat tarybos sprendimų projektams rengti, nagrinėti ir išvadų dėl tarybos sprendimų projektams rengti mero siūlymu steigiamos mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybės.
37. Tarybos posėdžiuose sekretoriauja mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Jis gali sekretoriauti komitetų posėdžiuose, būti atsakingas už tarybos posėdžių protokolų rašymą, jų kokybę, protokolų saugojimą. Savivaldybės administracijos direktorius mero nurodymu gali skirti tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose papildomai sekretoriauti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį.
38. Jeigu tarybos posėdyje dalyvauja išrinktų tarybos narių dauguma, meras arba kitas tarybos posėdžio pirmininkas skelbia tarybos posėdį pradėtą.
39. Iš tarybos narių sudaroma 3 narių balsų skaičiavimo komisija. Balsų skaičiavimo komisija išsirenka balsų skaičiavimo komisijos pirmininką. Komisija dirba 3 mėnesius. Jeigu tarybos posėdyje svarstomi komisijos nario pateikti klausimai, su juo arba jo šeimos nariais ir artimaisiais giminaičiais susiję turtiniai bei finansiniai klausimai arba jei jo dalyvavimas balsų skaičiavimo komisijoje gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą, komisijos narys turi apie tai pranešti tarybai prieš klausimų svarstymą, kad vietoje jo būtų laikinai paskirtas kitas komisijos narys. Jei įrengta ir veikia elektroninė balsų skaičiavimo įranga, balsuojama ir balsai skaičiuojami elektroniniu būdu.
40. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista tarybos sprendimu, komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių siūlymu, jei dėl šių siūlymų tarybos sprendimų projektai įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki tarybos posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų), kontrolės komiteto ir vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams,  susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero  pavaduotoju (pavaduotojais), savivaldybės  administracijos direktoriumi, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju (pavaduotojais), kontrolės komiteto ir vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų pareiškimu. Ekstremalių įvykių, atitinkančių vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais meras turi teisę pateikti tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-288, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00074

41. Į patvirtintą tarybos posėdžio darbotvarkę įrašytus klausimus tarybos posėdyje pristato (iki 10 minučių, esant reikalui taryba gali pristatymo laiką pratęsti) klausimo rengėjas arba kitas asmuo (toliau – pranešėjas). Tai gali būti savivaldybės administracijos direktorius arba kitas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, jeigu tarybos sprendimo projektą svarstomu klausimu rengė savivaldybės administracija, komiteto pirmininkas arba komiteto atstovas, komisijos pirmininkas ar komisijos atstovas, savivaldybės kontrolierius ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atstovas, frakcijos, tarybos narių grupės atstovas arba bet kuris tarybos narys.
42. Vėliau pranešėjas atsako į tarybos narių klausimus (iki 10 minučių). Vienas tarybos narys dėl vieno svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo gali paklausti pranešėjo ne daugiau kaip 2 kartus.
43. Pagrindiniam pranešėjui atsakius į tarybos narių klausimus, žodis suteikiamas (iki 5 minučių) papildomam pranešėjui, jei toks yra numatytas tarybos posėdžio darbotvarkėje. Jis taip pat atsako į tarybos narių klausimus (iki 7 minučių).
44. Pranešėjams atsakius į tarybos narių klausimus, išvadą dėl pateikto tarybos sprendimo projekto gali pateikti (iki 5 minučių) kuruojamos srities komiteto pirmininkas arba kai jo nėra, kitas komiteto narys.
45. Diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu gali pasisakyti (iki 3 minučių)  tarybos nariai. Be to, kiekvienu svarstomu klausimu frakcijos vardu turi teisę pasisakyti (iki 3 minučių) jos įgaliotas atstovas. Diskusijoje svarstomu klausimu vienas tarybos narys gali kalbėti 1 kartą. Tarybos posėdžio pirmininkas, tarybai sutikus, svarstomu klausimu iki 3 minučių gali leisti pasisakyti ir kitiems tarybos posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Tik tarybos posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbėtoją.
46. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti (iki 3 minučių) Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos valstybės tarnautojas, kuris, jei yra pagrindas, gali pranešti tarybos nariams, kad svarstomas tarybos sprendimo projektas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų.
47. Teisė paklausti ir /ar pasisakyti privalo būti suteikta šio reglamento nustatyta tvarka  visiems tarybos nariams, kurie buvo pasiruošę kalbėti. Tarybos nariai, kurie buvo pasiruošę kalbėti, bet jiems nebuvo suteiktas žodis, pastabas ir pasiūlymus svarstomais tarybos posėdžio darbotvarkės klausimais pateikia raštu tarybos posėdžio pirmininkui. Šios pastabos ir pasiūlymai pridedami prie tarybos posėdžio protokolo.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

48. Pasibaigus diskusijoms, pranešėjai ir papildomi pranešėjai turi teisę tarti baigiamąjį žodį (iki 3 minučių).
49. Baigus diskusijas, dėl kiekvieno svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo balsavimu yra priimamas tarybos sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia tarybos posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos dėl balsavimo motyvų neleidžiamos, taip pat negalima daryti jokio poveikio savivaldybės tarybos nario apsisprendimui dėl balsavimo. Pasibaigus balsavimui, savivaldybės tarybos narys gali svarstytu klausimu išsakyti repliką (1 kartą iki 1 minutės).
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

50. Tarybos sprendimai gali būti tokie: pritarti pateiktam tarybos sprendimo projektui, atmesti tarybos sprendimo projektą, atidėti tarybos sprendimo projekto svarstymą (redaguoti jį arba surinkti papildomos informacijos). Galutiniam tarybos sprendimo projektui parengti gali būti sudaroma komisija ir tarybos posėdžio pirmininko teikimu paskiriamas komisijos pirmininkas. Jis praneša tarybai komisijos darbo rezultatus ir pristato tarybai sprendimo projektą.
51. Tarybos sprendimai priimami atviru, slaptu balsavimu. Balsuoti gali tik tarybos posėdyje dalyvaujantys tarybos nariai.
52. Atvirai balsuojama rankos pakėlimu arba naudojama atviro balsavimo elektroninė sistema. Pastaruoju atveju balsavusių tarybos narių pavardės ir balsavimo rezultatai gali būti parodomi ekrane, jei to pageidauja frakcija arba ne mažiau kaip 3 tarybos nariai.
53. Slaptai balsuojama Vietos savivaldos įstatyme ir tarybos patvirtintame reglamente nustatytais atvejais. Šiuo būdu paprastai balsuojama naudojant tarybos patvirtintos specialios formos balsavimo biuletenius arba naudojant slapto balsavimo elektroninę sistemą. Balsavimo biuletenius parengia mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (jiems nesant – savivaldybės administracija), o tarybos nariams juos išduoda balsų skaičiavimo komisija. Balsuojant specialios formos balsavimo biuleteniais, balsavimo vietoje turi būti balsadėžė ir vieta slaptam balsavimui.
54. Slapto balsavimo rezultatus skelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.
55. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio, neužpildyti ar neantspauduoti balsavimo biuleteniai, taip pat balsavimo biuleteniai, kuriuose papildomai įrašytos pavardės ar teiginiai, taip pat tie, kuriuose paliktų pavardžių skaičius viršija renkamų asmenų skaičių arba paliktas daugiau kaip vienas pasirinkti duotas teiginys.
56. Visais atvejais balsavimo biuletenis turi turėti antraštę, aiškiai nurodančią, dėl ko balsuojama.
57. Balsuojant rankos pakėlimu ar balsavimo biuleteniais, balsus skaičiuoja tarybos išrinkta balsų skaičiavimo komisija.
58. Jei nagrinėtu klausimu tarybos posėdyje buvo balsuojama, bet tarybos sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame tarybos posėdyje.
59. Balsavimui gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs teiginiai. Pirmuoju atveju balsuojama „už“, „prieš“ arba „susilaikoma“. Antruoju atveju vienas tarybos narys balsuoja tik už vieną pasirinktą teiginį. Kai balsuojama balsavimo biuleteniais, kiti teiginiai išbraukiami. Jeigu iš dviejų pateiktų teiginių vienas surenka dalyvaujančių Tarybos narių balsų daugumą, jis yra priimamas. Jeigu pateikti daugiau kaip du, posėdžio pirmininkas turi juos pagal panašią prasmę sugrupuoti taip, kad per keletą balsavimų po vieną ar kelis teiginius būtų išspręsti visi. Daugiausia balsų gavęs teiginys, jeigu yra surinkta reikiama balsų dauguma, yra priimtas, priešingu atveju jis pateikiamas papildomai balsuoti dėl sprendimo patvirtinimo. Balsų dauguma atrinktas pasiūlymas teikiamas tvirtinti Tarybai kartu su sprendimo projektu.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

60. Alternatyvūs teiginiai paprastai pateikiami balsavimui pagal pateikimo svarstyti eilės tvarką.
61. Tarybos sprendimai priimami tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.
Tarybos narys savivaldybės tarybos posėdyje prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti savivaldybės tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu savivaldybės taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Savivaldybės taryba gali motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Balsavimas dėl tarybos nario nusišalinimo nepriėmimo vyksta prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris tarybos nariui sukelia interesų konfliktą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-235, 2012-06-29, paskelbta TAR 2012-06-29, i. k. 2012-01593
Nr. TS-280, 2012-09-28, paskelbta TAR 2012-09-28, i. k. 2012-02105
Nr. TS-280, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-01, i. k. 2015-19079
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

62. Tarybos posėdžio metu galima keisti tarybos posėdžio darbotvarkę, jei už tai balsuoja tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių dauguma.

  IV SKYRIUS. MERO, MERO PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMŲ NETEKIMAS PRIEŠ TERMINĄ


63. Meras prieš terminą netenka savo įgaliojimų ir savivaldybės tarybos nario mandato savivaldybės tarybos sprendimu,  jeigu už tai balsuoja visų savivaldybės tarybos narių dauguma,  kai meras dėl laikinojo nedarbingumo neina pareigų daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių. Inicijuoti svarstymą šiuo atveju gali frakcija arba ne mažiau kaip 5 tarybos nariai, pateikę raštą tarybai; informaciją apie nedarbingumą frakcijos arba ne mažiau kaip 5 tarybos narių prašymu tarybai privalo pateikti savivaldybės administracijos direktorius, pridėdamas faktą įrodančius dokumentus.
64. Meras  netenka  savo įgaliojimų ir savivaldybės tarybos nario mandato, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės.
65. Meras visų savivaldybės tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalinamas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą. Nušalinimas galioja iki teismo nuosprendžio, nutarties ar sprendimo, kuriuo baigiama byla, įsiteisėjimo arba ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Nušalinimo laikotarpiu jis netenka visų merui suteiktų įgaliojimų. Nušalinimo laikotarpiu mero pareigas laikinai eina mero pavaduotojas, o jeigu jo nėra, – kitas savivaldybės tarybos paskirtas savivaldybės tarybos narys.
66. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų tarybos narių dauguma:
66.1. Vyriausybės siūlymu už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminė žala valstybės ar savivaldybės interesams bei nuosavybei;
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-345, 2021-12-17, paskelbta TAR 2021-12-20, i. k. 2021-26291
66.2. kai dėl laikinojo nedarbingumo nedirba daugiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių; inicijuoti svarstymą šiuo atveju gali meras, frakcija arba ne mažiau kaip 5 tarybos nariai, pateikę raštą tarybai; informaciją apie nedarbingumą frakcijos arba ne mažiau kaip 5 tarybos narių prašymu tarybai privalo pateikti savivaldybės administracijos direktorius, pridėdamas faktą įrodančius dokumentus;
66.3. kai pateikia atsistatydinimo prašymą.
67. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių motyvuotai raštu pareiškia nepasitikėjimą juo, taryba priima sprendimą atleisti mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą slaptai balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių; jeigu sprendimas atleisti mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų.
68. Mero pavaduotojas mero teikimu netenka įgaliojimų prieš terminą, jeigu už sprendimą atleisti mero pavaduotoją balsuoja visų tarybos narių dauguma.
69. Mero pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka Lietuvos Respublikos pilietybės arba savivaldybės tarybos nario mandato.
70. Taryba, gavusi teikimą, raštą ar prašymą pagal reglamento 63, 65 punktus  arba raštišką pareiškimą dėl nepasitikėjimo mero pavaduotoju pagal reglamento 66.1-66.3, 67 punktus, privalo šį klausimą svarstyti pirmajame planuotame tarybos posėdyje arba šaukti neeilinį tarybos posėdį.
71. Pirmiausia  taryba supažindinama (iki 10 minučių) su pasiūlymu, kurį pateikia Vyriausybė arba Valstybės kontrolė, arba raštu, kurį pateikia tarybos narys, gavęs raštiškus įgaliojimus iš svarstymą šiuo klausimu inicijuojančių tarybos narių, arba teikimu kurį pateikia meras, arba su raštišku  pareiškimu dėl nepasitikėjimo mero pavaduotoju, kurį pateikia tarybos narys, gavęs raštiškus įgaliojimus iš ne mažiau kaip 1/3 visų tarybos narių, reiškiančių nepasitikėjimą mero pavaduotoju.
72. Vėliau tarybos narys  ar  meras išdėsto (iki 10 minučių) savo argumentus svarstomu klausimu.
73.Tarybos posėdžio pirmininkas skelbia diskusiją, kurios metu gali kalbėti (iki 3 minučių) visi tarybos nariai. Baigus diskusiją, žodis suteikiamas (po 3 minutes) Vyriausybės ar Valstybės kontrolės atstovui arba tarybos nariui, kuriam tarybos nariai, reiškiantys nepasitikėjimą mero pavaduotoju, raštu suteikė įgaliojimus pristatyti pareiškimą dėl nepasitikėjimo mero pavaduotoju tarybos posėdyje 66.1-66.3, 67 punktuose ar meru 63, 65 punktuose nurodytais atvejais.
74. Po šių pasisakymų tarybos posėdžio pirmininkas skelbia balsavimą.
75. Savivaldybės tarybos nario ar savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimų netekimas savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25¹ straipsnyje.“
Skyriaus pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

  V SKYRIUS. TARYBOS ĮGALIOJIMAI

76. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį tarybos posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį tarybos posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai.
77. Tarybos įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnyje. Mero, komiteto arba savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu taryba, priimdama sprendimą tarybos posėdyje, gali pavesti paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos konkrečius įgaliojimus vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojams.
78. Komiteto, komisijos ar mero teikimu taryba savo sprendimu deleguoja tarybos narius į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir suteikia jiems įgaliojimus.
79. Savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo (pavaduotojų) ir savivaldybės kontrolieriaus pareigybių aprašymus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.  Pareigybių aprašymai rengiami Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje pagal pareigybių aprašymų ruošinius.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

  VI SKYRIUS. MERO, MERO PAVADUOTOJO KOMPETENCIJA

80. Mero ir mero pavaduotojo įgaliojimai nustatyti Vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiame reglamente. Mero pavaduotojas savo veiklą vykdo mero potvarkiu jam nustatytose veiklos srityse.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

81. Meras atstovauja pats arba suteikia teisės aktų nustatytos formos įgaliojimus kitiems asmenims atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.  Meras ar mero pavaduotojas, kai meras negali eiti pareigų, pasirašo prašymus institucijoms dėl informacijos pateikimo apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, kuriuos į pareigas skiria savivaldybės taryba.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

82. Mero sprendimai įforminami potvarkiais.
83. Meras negali būti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų nariu.
84. Merui ir mero pavaduotojui jų prašymu atostogos suteikiamos mero potvarkiu. Jeigu atostogos suteikiamos merui, potvarkiu nustatomas mero pavadavimas. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į 20 darbo dienų trukmės kasmetines minimaliąsias atostogas. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojas neatlieka mero ar mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas. Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, nemokamos. Meras ir mero pavaduotojas turi teisę į Darbo kodekse nustatytas lengvatas asmenims, auginantiems vaikus, ir į lengvatas neįgaliems darbuotojams.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-221, 2013-07-05, paskelbta TAR 2013-07-05, i. k. 2013-02137
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

85. Meras ir mero pavaduotojas į komandiruotes vyksta mero potvarkiu. Potvarkyje dėl mero komandiruotės nustatoma, kas pavaduos merą. Komandiruotės išlaidos apmokamos pagal Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles. Informacija apie mero ir jo pavaduotojo komandiruotes, trunkančias ilgiau kaip 1 dieną, skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-221, 2013-07-05, paskelbta TAR 2013-07-05, i. k. 2013-02137
Nr. TS-131, 2016-04-29, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10940

86. Mero pavaduotojas atlieka mero nustatytas funkcijas ir mero pavedimus. Meras mero pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas ar laikinai mero pareigas einantis savivaldybės tarybos narys atlieka mero pareigas, kurios jiems priskirtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 8 dalyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

87. Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei meras, nei mero pavaduotojas negali eiti savo pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, tarybos posėdį šaukia laikinai mero pareigas einantis arba raštiškus įgaliojimus iš 1/3 visų tarybos  narių gavęs tarybos narys reglamento 26 punkte numatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

88. Meras reglamento XV skyriuje nustatyta tvarka atsiskaito už savo veiklą tarybai ir bendruomenei.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

  VII SKYRIUS. KOMITETAI

89. Komitetai sudaromi tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi tarybos sprendimai ir mero potvarkiai. Komitetų posėdžių darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje. Apie komiteto posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios komiteto pirmininkas arba jo pavedimu tarybos sekretorius raštu (el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis) praneša visiems komiteto nariams ir suinteresuotiems asmenims.
Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti savivaldybėms funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo nepriėmimas ar delsimas jį priimti nedelsiant lemtų neigiamus padarinius savivaldybės bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu komitetų posėdžių darbotvarkės gali būti paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje ir apie komiteto posėdžio laiką ir jame svarstytinus klausimus visais šiais atvejais pranešama ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki komiteto posėdžio pradžios.
Komiteto posėdis gali vykti nuotoliniu būdu arba daliai savivaldybės tarybos narių fiziškai susirenkant į komiteto posėdį, o kitai daliai savivaldybės tarybos narių dalyvaujant nuotoliniu būdu (toliau – mišrus būdas). Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiančio savivaldybės tarybos komiteto posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant komiteto sprendimus, turi būti užtikrintas komiteto nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Komiteto posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių, išskyrus:
1) kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komiteto posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;
2) artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiantį komiteto posėdį.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431
Nr. TS-200, 2022-05-27, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11664

90. Taryba nustato komitetų skaičių, pavadinimus ir jų narių skaičių (ne mažiau kaip 3) bei kiekvieno komiteto, išskyrus Kontrolės komitetą, įgaliojimus.
91. Komitetai sudaromi tik iš tarybos narių tarybos sprendimu.
92. Komitetų darbe patariamojo balso teise reglamento nustatyta tvarka gali dalyvauti suinteresuoti asmenys. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas gali nuspręsti jį nagrinėti uždarame posėdyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-56, 2013-02-22, paskelbta TAR 2013-02-22, i. k. 2013-00748
Nr. TS-251, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21670
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

93. Komitetai gali prašyti seniūnaičių, ekspertų ir savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pateikti nuomonę komiteto posėdyje svarstomais klausimais.
94. Savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupių, jeigu jas sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Kontrolės komiteto sudėtis turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo savivaldybės tarybos narių frakcijų ar savivaldybės tarybos narių grupių ar jų skaičiaus pasikeitimo.  Kontrolės komiteto narys gali būti bet kurio kito komiteto nariu.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

95. Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

96. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją iš Kontrolės komiteto narių mero siūlymu skiria taryba.
Jeigu savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Kontrolės komiteto pirmininko arba deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką skiria savivaldybės taryba iš komiteto narių mero siūlymu. Kontrolės komiteto pirmininkas šioje dalyje nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu, o jeigu Kontrolės komiteto pirmininkas buvo deleguotas savivaldybės tarybos opozicijos, – jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje savivaldybės tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Kontrolės komiteto pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito savivaldybės tarybos nario ar deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 151  straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Kontrolės komiteto pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo mero siūlymu priima savivaldybės taryba.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

97. Kontrolės komiteto kompetenciją nustato taryba tvirtindama komiteto veiklos nuostatus, remdamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi. Kontrolės komitetas dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje, pirmajame tarybos posėdyje, už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-144, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11617

98. Kontrolės komitetas svarsto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos  plano  projektą,  kurį iki einamųjų metų spalio 1 d. savivaldybės kontrolierius pateikia Kontrolės komitetui. Kontrolės komitetas per 10 darbo dienų teikia pasiūlymus savivaldybės kontrolieriui dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projekto papildymo ir pakeitimo. Savivaldybės kontrolierius turi įvertinti  Kontrolės komiteto pateiktus pasiūlymus ir per 5 darbo dienas nuo šių pasiūlymų gavimo turi pateikti  Kontrolės komitetui patikslintą savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą bei argumentus. Patikslintą savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą Kontrolės komitetas svarsto posėdyje, kuriame dalyvauja Savivaldybės kontrolierius, ir iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

99. Kiekvienas komitetas vykdo tarybos nustatytus įgaliojimus:
99.1. savo iniciatyva arba tarybos pavedimu pagal savo kompetenciją rengia tarybos sprendimų projektus;
99.2. svarsto tarybai pateiktų tarybos sprendimų projektus, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl jų;
99.3. svarsto savivaldybės biudžeto projektą ir biudžeto įvykdymo apyskaitą;
99.4. kontroliuoja pagal komiteto kompetenciją, kaip laikomasi įstatymų, kaip įgyvendinami tarybos sprendimai bei mero potvarkiai, kaip atsižvelgiama į komiteto rekomendacijas ir pasiūlymus;
99.5. nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir asociacijų pasiūlymus bei skundus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos savivaldybės administracijos direktoriui, merui arba pateikia svarstyti tarybai;
99.6. išklauso savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų informaciją apie tarybos sprendimų vykdymą.
100. Komiteto veiklos forma yra komiteto posėdžiai.
101. Kiekvienas tarybos narys privalo būti vieno komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) nariu. Tarybos komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 ir ne daugiau nei iš 6 tarybos narių. Tarybos komiteto narių skaičius nustatomas tarybos sprendimu. Kandidatus į komitetų narius siūlo partijos, frakcijos, koalicijos, tarybos narių grupės, tarybos nariai. Tvirtinant komitetų sudėtį, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Didžiausios mažumos frakcijos seniūnas inicijuoja derybas dėl mažumos tarybos narių pasiskirstymo į komitetus.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

102. Komitetų, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininkus ir jų pavaduotojus, mero siūlymu skiria komitetai. Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas skiriami iš skirtingų frakcijų, tarybos narių grupių atstovų. Komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo dauguma komiteto narių.
Tarybos narys, pretenduojantis tapti Komiteto pirmininku, privalo užpildyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją, joje pateikdamas duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams. Ši deklaracija pateikiama merui ir priėmus sprendimą dėl Komiteto pirmininko skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną paskelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje ir skelbiama viešai tol, kol Tarybos narys eina Komiteto pirmininko pareigas.
Komiteto pirmininkas, mero siūlymu, komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu pripažįstamas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą arba neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 15¹ straipsnyje nustatytų reikalavimų.
Komiteto (išskyrus Kontrolės komitetą) pirmininkas ar jo pavaduotojas gali būti perrenkami, mero potvarkiu   pasiūlius naują komiteto pirmininko ar jo pavaduotojo kandidatūrą iš komiteto narių. Komiteto posėdyje balsuojama dėl naujos komiteto pirmininko ar jo pavaduotojo kandidatūros. Komiteto posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, pritarus mero pasiūlytai pirmininko ar jo pavaduotojo kandidatūrai, esamas komiteto pirmininkas ar jo pavaduotojas netenka pirmininko ar pavaduotojo įgaliojimų. Tarybos narių frakcijos, grupės ar komitetai, inicijuodami komiteto pirmininko ar pavaduotojo keitimą, turi raštu, nurodant konkrečius argumentus, kreiptis į merą dėl kitos kandidatūros siūlymo. Jeigu komitetas mero siūlomai kandidatūrai nepritaria  ir pirmininko ar jo pavaduotojo nepaskiria pirmininku ar jo pavaduotoju, lieka iki tol buvęs, o tuo pačiu klausimu komitetas gali priimti sprendimą tik kituose komiteto posėdžiuose, atsižvelgdamas į mero siūlymą.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503


103. Komiteto pirmininkas:
103.1. šaukia komiteto posėdžius, sudaro jų darbotvarkę, organizuoja jiems reikalingų dokumentų bei kitos medžiagos parengimą;
103.2. duoda komiteto nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su komiteto veikla;
103.3. kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis;
103.4. pirmininkauja komiteto posėdžiams;
103.5. organizuoja komiteto sprendimų vykdymą;
103.6. informuoja komiteto narius apie tarybos sprendimų, mero potvarkių ir komiteto rekomendacijų vykdymą;
103.7 turi teisę gauti komiteto įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

104. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas eina komiteto pirmininko pavaduotojas, o jei jo nėra, – komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrinktas komiteto narys.
105. Komiteto posėdį taip pat gali sušaukti ne mažiau kaip pusė visų komiteto narių apie tai raštu, kuriame išdėstomi komiteto posėdžio sušaukimo motyvai ir komiteto posėdžio darbotvarkės klausimai, informavę komiteto pirmininką ir komiteto narius.
106. Komiteto posėdžiai paprastai šaukiami antradienį ir trečiadienį prieš eilinį tarybos posėdį. Komiteto posėdyje svarstomi tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai ir priimamos pastabos bei pasiūlymai dėl tarybos sprendimų projektų.
107. Komiteto posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių.
108. Komitetas pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus ir išvadas, kurie priimami komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas. Jeigu komiteto narys nusišalina nuo svarstomo klausimo, tai prieš pradedant svarstyti klausimą jis privalo pranešti, kad nusišalina nuo šio klausimo svarstymo, ir informuoti, dėl kokių priežasčių nusišalina, po to išeiti iš salės ir tik įvykus balsavimui bei paskelbus balsavimo rezultatus grįžti į salę.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-280, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-01, i. k. 2015-19079

109. Komiteto rekomendacinius sprendimus, pasiūlymus, išvadas ir komiteto posėdžių protokolus pasirašo komiteto pirmininkas, o jo nesant – komiteto pirmininko pavaduotojas, o jei ir jo nėra, – komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių sprendimu išrinktas komiteto narys, pirmininkavęs komiteto posėdžiui.
110. Komitetai, siūlydami tarybai tarybos sprendimų projektus, turi turėti raštu pateiktas savivaldybės administracijos išvadas apie siūlomo tarybos sprendimo įgyvendinimo galimybes ir galimus rezultatus.
111. Komitetui pateikto tarybos sprendimo projekto rengėjas arba rengėjo tiesioginis vadovas privalo dalyvauti svarstant tarybos sprendimo projektą komiteto posėdyje.
112. Komitetas turi teisę pasiūlyti tarybai papildyti arba pakeisti tarybos posėdžio darbotvarkę. Sprendimą dėl komiteto pasiūlymo priima taryba.
113. Komiteto posėdžiai yra protokoluojami. Jeigu komiteto narys nusišalina nuo svarstomo klausimo, tai ir posėdžio protokole yra žymima nusišalinimo procedūra (kas ir dėl kokių priežasčių nusišalino, kada išėjo ir grįžo į posėdžių salę). Taryba gali nuspręsti, kad komitetų posėdžiams gali sekretoriauti vienas iš komiteto narių arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-280, 2015-11-27, paskelbta TAR 2015-12-01, i. k. 2015-19079

114. Keli komitetai savo iniciatyva, prieš tai informavę tarybos sekretorių, komitetų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą komitetų posėdį. Bendrojo komiteto posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė, bendrąjį komitetą sudarančių, kelių komitetų visų narių. Bendram komitetų posėdžiui pirmininkauja vieno iš komitetų pirmininkas. Bendro komitetų posėdžio sprendimai priimami visų komitetų narių, dalyvaujančių bendrame komitetų posėdyje, balsų dauguma. Bendro komitetų posėdžio rekomendacinį sprendimą ir protokolą pasirašo visų komitetų, sušaukusių bendrą komitetų posėdį, pirmininkai, o jei jų nėra – pavaduotojai.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

115. Komitetai, bendrame komitetų posėdyje svarstę klausimus ir kartu rengę tarybos sprendimų projektus, gali daryti bendrą pranešimą arba tarybai atskirai pateikti savo pastabas bei pasiūlymus.
116. Komitetų pirmininkai arba komitetų atstovai tarybos posėdžiuose daro pranešimus komiteto kompetencijos klausimais ir gali daryti papildomus pranešimus visais svarstomais klausimais.
117. Komitetai turi teisę pateikti tarybai pasiūlymus, kad tarybos sprendimų projektai bei kiti savivaldybės gyventojams ir juridiniams asmenims svarbūs klausimai būtų pateikti svarstyti visuomenei.
118. Komitetų rekomendaciniai sprendimai teikiami savivaldybės administracijai, jo padaliniams, savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms bei savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kurie su jų veikla susijusius komitetų sprendimus per 2 savaites nuo jų gavimo dienos privalo apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus informuoti komitetą. Taip pat komitetų rekomendaciniai sprendimai, merui pritarus, gali būti teikiami savivaldybės teritorijoje esančioms valstybės įstaigoms bei visų nuosavybės formų įmonėms.
119. Komitetas pagal savo kompetenciją turi teisę pakviesti į komiteto posėdžius savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą atstovą, savivaldybės įstaigų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais.
120. Tam tikrais atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į komiteto posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų. Komitetas apie klausimų svarstymą ir kvietimą į komiteto posėdį turi pranešti kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš 2  darbo dienas iki komiteto posėdžio dienos.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

121. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę reikalauti iš savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitinių duomenų ar kitos klausimui nagrinėti reikalingos medžiagos, o savivaldybės administracijos direktorius ir įstaigų bei įmonių vadovai privalo reikalaujamus duomenis pateikti ne vėliau kaip per  3 darbo dienas. Esant poreikiui šis terminas gali būti pratęstas.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

122. Komitetai pagal savo kompetenciją turi teisę teikti paklausimus visoms savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms ir savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms.
123. Komiteto narys turi sprendžiamojo balso teisę svarstant visus klausimus komitete, taip pat turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos rengiant, teikti pasiūlymus dėl savivaldybės institucijų, įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos patikrinimo.
124. Komitetų veiklos organizacinį, informacinį ir techninį aptarnavimą atlieka savivaldybės administracija ir mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

  VIII SKYRIUS. KOMISIJOS

125. Taryboje sudaromos nuolatinės ir laikinosios komisijos.
126. Kėdainių rajono savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro nuolatines etikos, peticijų bei antikorupcijos komisijas.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-288, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00074

127. Komisijų nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

128. Komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu ar mišriu būdu. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiančio savivaldybės tarybos komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant komisijos sprendimus, turi būti užtikrintas komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Komisijos posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių, išskyrus:
1) kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komisijos posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;
2) artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vyksiantį komisijos posėdį.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431
Nr. TS-200, 2022-05-27, paskelbta TAR 2022-05-31, i. k. 2022-11664

129. Etikos ir Antikorupcijos komisijos sudaromos laikantis proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komisijų sudėtis, išlaikant proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo. 
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-251, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21670
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

130. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininką iš šių komisijų narių – savivaldybės tarybos narių – deleguoja savivaldybės tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui. Šių komisijų pirmininkų pavaduotojus mero siūlymu iš šių komisijų narių – savivaldybės tarybos narių – skiria savivaldybės taryba. Jeigu savivaldybės tarybos opozicija per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos nedeleguoja Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų arba deleguoja savivaldybės tarybos narius, neatitinkančius šio įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta savivaldybės tarybos opozicija, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus savivaldybės taryba mero siūlymu skiria iš šių komisijų narių – savivaldybės tarybos narių.
Savivaldybės tarybos sudaromos komisijos pirmininku gali būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje, savivaldybės tarybos narys. Komisijos pirmininkas (išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką) mero siūlymu komisijos sprendimu prieš terminą netenka savo įgaliojimų, jeigu jis neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Etikos komisijos pirmininkas ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas šiame punkte nustatytu pagrindu netenka įgaliojimų prieš terminą mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu, o jeigu Etikos komisijos pirmininkas ar Antikorupcijos komisijos pirmininkas buvo deleguotas savivaldybės tarybos opozicijos, – jį opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų savivaldybės tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio savivaldybės tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje savivaldybės tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Etikos komisijos pirmininko ar Antikorupcijos komisijos pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito atitinkamos komisijos pirmininko ar deleguoja savivaldybės tarybos narį, neatitinkantį šio įstatymo 151 straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Etikos komisijos pirmininko ar Antikorupcijos komisijos pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo atitinkamos komisijos pirmininko skyrimo mero siūlymu priima savivaldybės taryba.
Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

131. Etikos ir Antikorupcijos komisijų įgaliojimai nustatyti Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnyje ir šių komisijų nuostatuose.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

132. Įstatymų nustatytais atvejais arba tarybos sprendimu gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (tam tikriems klausimams nagrinėti) komisijos.
Laikinosios komisijos pirmininką paprastai iš tarybos narių tarybai tvirtinti teikia meras. Taryba skiria komisijai užduotį ir nustato jai darbo trukmę. Komisija savo veikloje vadovaujasi įstatymais, tarybos patvirtintu reglamentu ir tarybos patvirtintais komisijos nuostatais. Komisijos pirmininkas turi teisę gauti komisijos įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

133. Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai − seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos ir Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.
Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų nariai, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, komisijų posėdžių metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jiems darbo vietą. Už darbą Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje šių komisijų nariams, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, apmokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-251, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21670
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

134. Tarybos narius įtraukti į komisijos sudėtį gali siūlyti frakcijos, meras, valstybės tarnautojus, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovus – tarybos nariai, frakcijos, meras, savivaldybės administracijos direktorius ir savivaldybės kontrolierius.

  IX SKYRIUS. TARYBOS POSĖDŽIUI TEIKIAMŲ SVARSTYTI KLAUSIMŲ RENGIMAS, REGISTRAVIMAS IR SVARSTYMAS. TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS RENGIMAS

135. Inicijuoti klausimus svarstyti tarybos posėdyje gali meras, mero pavaduotojas, savivaldybės kontrolierius, komitetai, komisijos, frakcijos, tarybos narių grupės, tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, Vyriausybės atstovas, asociacijos ir gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai. Asociacijos, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai ar gyventojai dėl siūlomo svarstyti tarybos posėdyje klausimo gali raštu kreiptis į merą, komitetą, tarybos narį ar savivaldybės administracijos direktorių. Savivaldybės kontrolierius, komitetai, komisijos, frakcijos, tarybos narių grupės ir tarybos nariai gali patys rengti tarybos sprendimų projektus inicijuojamais klausimais arba kreiptis į merą dėl jų rengimo. Meras siūlomiems svarstyti tarybos posėdyje klausimams parengti gali sudaryti komisiją, į kurią įtraukiami klausimų iniciatoriai, arba įpareigoti savivaldybės administraciją atitinkamu klausimu parengti tarybos sprendimo projektą.
135¹. Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo įvertinusi išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai. Savivaldybės administracija, nepraleisdama 20 darbo dienų termino, vertina išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus ir kartu su sprendimo projektu aiškinamajame rašte teikia savo vertinimus dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų.
Papildyta punktu:
Nr. TS-251, 2017-12-22, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21670

136. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti pagal suteiktus įgaliojimus komitete apsvarstyti sprendimų projektai. Sprendimų projektų svarstymas komitete nėra privalomas 143 punkto antroje pastraipoje numatytu atveju. Prie teikiamo tarybos sprendimo projekto pridedamas tarybos sprendimo projekto aiškinamasis raštas (toliau – aiškinamasis raštas). Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir atvejais turi būti pridedami antikorupcinio vertinimo klausimynai.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-56, 2013-02-22, paskelbta TAR 2013-02-22, i. k. 2013-00748
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

137. Numatomų svarstyti tarybos posėdyje sprendimų projektai, pasirašyti projekto rengėjo, administracijos direktoriaus (jei projektą teikia administracijos tarnautojai direktoriaus pavedimu), vizuoti Teisės ir personalo skyriaus vedėjo ar šio skyriaus vyriausiojo specialisto,  Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (kalbos tvarkytojo), Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo (jeigu sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos), pateikiami tarybos sekretoriui likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki tarybos posėdžio, sprendimų projektai registruojami ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

138. Kartu su sprendimų projektais pateikiami aiškinamieji raštai, kuriuose nurodomi sprendimo projekto tikslai, uždaviniai, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai, lėšų poreikis ir šaltiniai,  kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai.
Aiškinamojo rašto forma tvirtinama mero potvarkiu.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-357, 2013-12-13, paskelbta TAR 2013-12-13, i. k. 2013-03495
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

139. Teikiamą tarybos sprendimo projektą ir priedus (jeigu jų yra), taip pat aiškinamąjį raštą rengėjas pateikia merui, o tarybos sekretoriui – elektronine forma.
Jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, prie tarybos sprendimo projekto (ir priedų, jeigu jų yra), taip pat aiškinamojo rašto papildomai pridedami apibendrinti vietos gyventojų apklausos rezultatai.
Jei pateikti tarybos sprendimų projektai (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamieji raštai) atitinka reglamento 136, 137 ir 138 punktuose nurodytus reikalavimus, jie registruojami tarybos sprendimų projektų registravimo žurnale ir elektroninėje dokumentų registravimo sistemoje. Ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos sprendimų projektai (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamieji raštai) bei vietos gyventojų apklausos rezultatai, jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.
Numatomų svarstyti tarybos posėdyje sprendimų projektai, lydimieji dokumentai ir kita informacija teisės aktų nustatyta tvarka tvarkoma ir skelbiama Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje.
Papildyta pastraipa:
Nr. TS-357, 2013-12-13, paskelbta TAR 2013-12-13, i. k. 2013-03495

140. Jeigu tarybos sprendimo projektas (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamasis raštas) neatitinka reglamento 136, 137 ir 138 punktuose nurodytų reikalavimų, tarybos sekretorius arba meras tarybos sprendimo projektą (ir priedus, jeigu jų yra, taip pat aiškinamąjį raštą) grąžina tarybos sprendimo projekto rengėjui patikslinti.
141. Tarybos sprendimų projektai (ir priedai, jeigu jų yra, taip pat aiškinamieji raštai) bei vietos gyventojų apklausos rezultatai, jei dėl tarybos sprendimo projekto buvo rengiama vietos gyventojų apklausa, įregistruoti tarybos sprendimų projektų registravimo žurnale arba elektroninėje dokumentų registravimo sistemoje, teikiami svarstyti komitetams ir tarybai.
142. Komitetai, apsvarstę tarybos sprendimų projektus komiteto posėdyje, pastabas ir pasiūlymus turi pateikti merui kitą darbo dieną po komiteto posėdžio. Jei Tarybos narys dėl teikiamo sprendimo projekto turi pasiūlymų, kurie nebuvo svarstyti arba kuriems nebuvo pritarta komitete, jis juos išdėsto raštu. Į darbotvarkę įtraukto sprendimo projekto pataisos, išskyrus Komitetų siūlymus ir papildomai į Tarybos posėdžio darbotvarkę įtrauktų sprendimų projektų pataisas, pateikiamos ne vėliau kaip likus 20 valandų iki Tarybos posėdžio pradžios tik raštu Tarybos sekretoriui. Tarybos sekretorius pasiūlymą pateikia merui ir savivaldybės tarybos sprendimo projekto rengėjui. Gauti pasiūlymai raštu (tiek komitetų, tiek tarybos narių) skelbiami savivaldybės svetainėje prie pateiktų sprendimų projektų.
Korektūra (rašybos, skyrybos, skaičiavimo, žodžių tvarkos, formatavimo klaidos) gali būti atliekama ir Tarybos posėdžio metu bendru sutarimu arba atskirai dėl to balsuojant. Taip pat gali būti teikiamos kandidatūros, jei jų pateikimas neprieštarauja teisės aktams.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

143. Tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jei meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia  taryba.
Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti savivaldybės funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo nepriėmimas ar delsimas jį priimti nedelsiant lemtų neigiamus padarinius savivaldybės bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti sudaroma ir paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje trumpesniais, negu nustatyta šiame punkte, terminais, o apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką ir svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais visais šiais atvejais gali būti pranešama per trumpesnį, negu šio straipsnio 8 dalyje nustatyta, terminą, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki savivaldybės tarybos posėdžio pradžios.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

144. Vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymas turi būti įtrauktas į artimiausio tarybos posėdžio darbotvarkę ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos meras  turi informuoti tarybos iniciatyvinę grupę, kuri teikė administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo, apie vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo įtraukimą į tarybos posėdžio darbotvarkę. Vietos gyventojų apklausos rezultatai teikiami svarstyti komitetams, frakcijoms. Tarybos posėdyje vietos gyventojų apklausos rezultatus pristato tarybos iniciatyvinės grupės, kuri teikė administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo, narys. Nuomonę tarybos posėdyje dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų gali pareikšti komitetai ir frakcijos.
Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje  gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų. Seniūnas, įgyvendindamas apklausos iniciatyvos teisę, pateikia administracijos direktoriui prašymą dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo.
Prašyme turi būti nurodytas vietos gyventojų apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas vietos gyventojų apklausos būdas ir jos teritorija.
Administracijos direktorius, gavęs seniūno prašymą, per dvi darbo dienas  pateikia jį merui. Meras ne vėliau kaip per  vieną mėnesį gali  paskelbti apklausą ir apie tai informuoti seniūną.
Po vietos gyventojų apklausos organizavimo reglamento nustatyta tvarka artimiausiame tarybos posėdyje turi būti pateiktas tarybos sprendimo projektas dėl pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų), jeigu savo nuomonę pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, išskyrus atrankinės apklausos atvejus.
Gyventojai apklausos iniciatyvos teisę  įgyvendina tiesiogiai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-56, 2013-02-22, paskelbta TAR 2013-02-22, i. k. 2013-00748
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

145. Tarybos posėdžio darbotvarkėje turi būti nurodyta: tarybos posėdžio numeris, data ir valanda, svarstomieji klausimai ir pranešėjai.
146. Jeigu gaunami keli alternatyvūs tarybos sprendimo projektai tuo pačiu klausimu, jie į tarybos posėdžio darbotvarkę įrašomi vienu punktu ir nagrinėjami kartu. Dėl pateikto sprendimo projekto gali būti pateiktas vienas arba keli alternatyvūs pasiūlymai. Alternatyvūs siūlymai paprastai teikiami balsuoti pagal pateikimo eiliškumą reglamento 59 punkte nustatyta tvarka. Alternatyvūs pasiūlymų projektai, komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių siūlymu teikiami ir registruojami ne vėliau kaip prieš 24 val. iki posėdžio pradžios. Jie taip pat  skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

147. Meras, parengęs tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, padedant mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, organizuoja jo įteikimą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio dienos visiems tarybos nariams ir gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovui – seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, ir jo paskelbimą gyventojams.
148. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista reglamento 40 punkte numatyta tvarka.
149. Informacija apie tarybos posėdžių šaukimą skelbiama vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje, nurodant tarybos posėdyje svarstytinus klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio. 
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

  X SKYRIUS. TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR SKELBIMAS

150. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžių protokolus ir savivaldybės tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jo pavaduotojas ar kitas tarybos narys. Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir savivaldybės tarybos sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos direktoriaus (kai yra gautas mero pritarimas) paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446

151. Tarybos posėdžio protokole nurodoma: tarybos pavadinimas, tarybos posėdžio vieta ir laikas, tarybos posėdžio eilės numeris, visų tarybos narių, dalyvavusių ir nedalyvavusių tarybos posėdyje, skaičius ir vardai bei pavardės, kviestųjų asmenų bei svečių vardai ir pavardės, tarybos posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, tarybos posėdžio darbotvarkė, kiekvieno klausimo pranešėjo ir papildomo pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos, diskusijose dalyvavusių asmenų vardai, pavardės ir pareigos, taip pat asmenų, pateikusių klausimus ar paklausimus (raštu ar žodžiu) pranešėjams ir papildomiems pranešėjams, vardai ir pavardės, trumpas šių klausimų ar paklausimų išdėstymas, priimti tarybos sprendimai ir balsavimo rezultatai.
152. Prie tarybos posėdžio protokolo pridedama: tarybos priimti sprendimai ir su tarybos sprendimo projektu susiję dokumentai. Tarybos posėdžio sekretoriui perduodami tarybos narių raštu pateikti siūlymai ir pastabos, tarybos posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašas, tarybos posėdyje nedalyvavusių tarybos narių sąrašas.
153. Už priimtų dokumentų įforminimą ir protokolo sutvarkymą atsako tarybos posėdžio sekretorius.
154. Tarybos posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusią informaciją ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, posėdžių garso ir vaizdo įrašai nedaromi. Savivaldybės tarybos posėdžių garso ir vaizdo įrašai yra vieši ir Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose, ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

155. Tarybos posėdyje priimtą tarybos sprendimą tarybos posėdžio pirmininkas turi pasirašyti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo priėmimo tarybos posėdyje.
156. Tarybos priimtų teisės aktų registravimo, skelbimo ir įsigaliojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 110-5564) ir kiti teisės aktai.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-357, 2013-12-13, paskelbta TAR 2013-12-13, i. k. 2013-03495

157. Gyventojams sudaromos sąlygos, susipažinti su tarybos sprendimais. Tarybos sprendimus atitinkamoms valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms, įmonėms, įstaigoms bei pareigūnams mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai perduoda ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo jų įsigaliojimo dienos.
Tarybos priimti sprendimai taip pat skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip 3 darbo dienas po sprendimų priėmimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

158. Tarybos posėdžio protokolas ir paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

159. Tarybos nariai ir savivaldybės gyventojai gali kreiptis į tarybos sekretorių ir susipažinti su tarybos posėdžių protokolais ir jų priedais savivaldybės administracijos darbo laiku.
160. Tarybos nariai gali pareikšti pretenzijas raštu tarybos sekretoriui dėl protokolo turinio. Jei yra neatitikimų tarybos posėdžio protokole, tarybos sekretorius, posėdžio pirmininkui pritarus, juos ištaiso. Neatitikimai tarybos priimtame sprendime svarstomi artimiausiame tarybos posėdyje. Savivaldybės taryba gali  priimti sprendimą, kuriuo šie neatitikimai ištaisomi.
161. Tarybos posėdžio protokolo išrašas tarybos nariui daromas jo prašymu, kitais atvejais – tik mero sprendimu.
162. Už tarybos raštvedybos tvarkymą atsakingas savivaldybės tarybos sekretorius.

  XI SKYRIUS. TARYBOS SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

163. Tarybos sprendimų įgyvendinimą ir įgyvendinimo kontrolę organizuoja meras.
164. Už tarybos priimtų sprendimų įvykdymą savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito merui.
165. Tarybos priimtas sprendimas laikomas įvykdytu, kai yra išspręsti visi jame pateikti klausimai.
166. Ne rečiau kaip kartą per metus tarybos posėdyje savivaldybės administracijos direktorius pateikia informaciją apie tarybos priimtų sprendimų vykdymą.

  XII SKYRIUS. TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI

167. Paklausimu laikomas toks savivaldybės kompetencijai priskirtas klausimas, dėl kurio tarybos narys, frakcija ar tarybos narių grupė tarybos posėdžio metu (gali kreiptis raštu ir ne posėdžio metu) kreipiasi į merą, mero pavaduotoją, savivaldybės kontrolierių, savivaldybės administracijos direktorių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus ir valstybės tarnautojus. Šie raštai – paklausimai – turi būti įteikti atitinkamam vadovui ir valstybės tarnautojui, o jų kopijos – merui. Paklausimu gali būti laikomas ir klausimas, kurio reikšmingumą tarybos posėdyje balsuodama pripažįsta taryba.
168. Paklausimo pateikėjas (pateikėjai) turi nurodyti konkretų 167 punkte nurodytą asmenį (toliau – asmuo), į kurį jis kreipiasi, išdėstyti problemos, dėl kurios jis kreipiasi, esmę ir kokio atsakymo – žodžiu ar raštu laukia.
169. Atsakymo į paklausimą terminas negali viršyti 20 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas įstatymų nustatyta tvarka. 
170. Ar paklausimo svarstymą įtraukti į tarybos posėdžio darbotvarkę, sprendžia taryba posėdyje priimdama sprendimą.
171. Nagrinėjant paklausimą tarybos posėdyje, turi dalyvauti bent vienas iš paklausimo pateikėjų ir asmuo, kuriam buvo pateiktas paklausimas. Jeigu tarybos posėdyje nedalyvauja pateikėjas, paklausimo nagrinėjimas atidedamas.
172. Pateikėjas negali pirmininkauti tarybos posėdžiui, kai nagrinėjamas jo paklausimas.
173. Apsvarsčiusi asmens, kuriam pateiktas tarybos nario paklausimas, atsakymą, taryba priima dėl jo sprendimą. Sprendimo projektą pateikia paklausimo pateikėjas.
174. Sprendimų dėl paklausimų vykdymą pagal kompetenciją kontroliuoja meras arba savivaldybės administracijos direktorius. Jie nuolat turi informuoti tarybą, kaip vykdomi sprendimai dėl tarybos narių paklausimų.

  XIII SKYRIUS. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

175. Savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kuris sudaromas ir tvirtinamas vieneriems biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūrą nustato Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. Biudžetiniais metais taryba biudžetą gali tikslinti.
176. Biudžeto projektą rengia savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
177. Administracijos direktorius, parengęs biudžeto projektą, sudaro sąlygas jį svarstyti savivaldybės gyventojams, paskelbiant biudžeto projektą savivaldybės interneto svetainėje. Informacija, kad parengtas biudžeto projektas bei yra galimybių su juo susipažinti savivaldybės interneto svetainėje, paskelbiama vietinėje spaudoje. Susipažinimui ir siūlymų teikimui skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų. Savivaldybės gyventojai ar juridiniai asmenys šiuo laikotarpiu gali teikti pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto administracijai raštu arba elektroniniu paštu.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

178. Administracijos direktorius, išanalizavęs ir apibendrinęs gautas gyventojų pastabas ir pasiūlymus, savivaldybės biudžeto projektą teikia merui. Savivaldybės biudžeto projektas svarstomas komitetuose Reglamente nustatyta tvarka. Komitetai, frakcijos ir savivaldybės tarybos nariai gali siūlyti didinti Biudžeto projekte numatytas išlaidas arba įtraukti naujų, tik nurodydami šių išlaidų finansavimo šaltinius. Ekonomikos ir biudžeto komitetas, atsižvelgęs į pateiktas gyventojų ir juridinių asmenų pastabas ir pasiūlymus, frakcijų nuomones bei komitetų sprendimus, teikia dėl siūlomo biudžeto išvadą savivaldybės administracijos direktoriui ir tarybai.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

179. Tarybos posėdyje išklausomas administracijos direktoriaus ar jo pavedimu valstybės tarnautojo pranešimas dėl savivaldybės biudžeto projekto, informuojama, į kuriuos pasiūlymus bei pastabas buvo atsižvelgta, rengiant savivaldybės biudžeto projektą.
180. Jei taryba tarybos posėdyje priima sprendimą taisyti savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą biudžeto projektą, jo svarstymas atidedamas iki artimiausio tarybos posėdžio. Per šį laiką pataisytas biudžeto projektas turi būti apsvarstytas komitetuose.
181. Jei biudžetas iki biudžetinių metų pradžios nepatvirtinamas, jo išlaidos biudžetinių metų pradžioje kiekvieną mėnesį negali būti didesnės kaip 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų.
182. Pasibaigus biudžetiniams metams, tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansinis ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta tarybos posėdyje ne vėliau kaip iki atitinkamų biudžetinių metų rugsėjo 1 dienos. 
183. Metinį savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį bei savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo ataskaitą rengia savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Taryba, gavusi kontrolieriaus išvadas dėl ataskaitų rinkinių, jas tvirtina.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

  XIV SKYRIUS. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ATLYGINIMAS (UŽMOKESTIS) TARYBOS NARIAMS

184. Tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Išrinktos naujos tarybos nario įgaliojimai prasideda, o ankstesnės kadencijos tarybos nario įgaliojimai baigiasi nuo tos dienos, kurią naujai išrinkta  taryba susirenka į pirmąjį posėdį ir tarybos narys jame prisiekia.
185. Tarybos, komitetų, komisijų  posėdžių metu, taip pat kai tarybos narys siunčiamas tarybos ar mero sprendimu atstovauti savivaldybei ir kitais savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytais atvejais, kurie susiję su tarybos nario pareigų atlikimu, tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jam darbo vietą.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503


186. Tarybos narys turi teisę:
186.1. nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas savivaldybės institucijose;
186.2. siūlyti tarybai svarstyti klausimus, rengti tarybos sprendimų projektus, iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų ir organizacijų gauti su  taryboje nagrinėjamais klausimais susijusią informaciją, dalyvauti diskusijoje svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl  tarybos sprendimų projektų, dėl tarybos darbo tvarkos ir kt., tarybos posėdžio metu klausti pranešėjų, pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;
186.3. dalyvauti ir pasisakyti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti klausimai arba su jo elgesiu susiję klausimai;
186.4. jungtis į savivaldybės tarybos narių frakcijas ir savivaldybės tarybos narių grupes;
186.5. gauti iš savivaldybės administracijos vietą posėdžiui, techninę pagalbą ir priemones tarybos nario įgaliojimams vykdyti;
186.6 savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus.  Informacija apie asmenį, savivaldybės tarybos nario paskirtą jo visuomeniniu padėjėju (asmens vardas, pavardė, paskyrimo ir atšaukimo datos), nedelsiant paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
Tarybos nario padėjėjams išduodamas tarybos nario visuomeninio padėjėjo pažymėjimas, kurio formą tvirtina meras;
186.7. Tarybos narys gali  dalyvauti bet kurio komiteto ar komisijos posėdyje, taip pat ir uždarame, jeigu komitetas ar komisija nenusprendžia kitaip.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

187. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso Savivaldybės gyventojams, savivaldybės tarybai, merui ir seniūnui:
187.1. Savivaldybės gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina tiesiogiai,  ne mažiau kaip 5 procentų iniciatyvinės grupės siūlomos apklausos teritorijos vietos gyventojų reikalavimu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta tvarka;
187.2. Savivaldybės taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip ¼ Tarybos narių grupės reikalavimu;
187.3. Meras apklausos iniciatyvos teisę įgyvendina priimdamas mero potvarkį dėl apklausos paskelbimo; 
187.4. Seniūnas apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje įgyvendina seniūnaičių sueigos pritarimu.
187.5. Tarybos narių grupė arba seniūnas apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina pateikdami merui motyvuotą prašymą dėl apklausos paskelbimo. Prašymą pasirašo visi iniciatyvinės grupės Tarybos nariai arba seniūnas.  Prašyme turi būti nurodyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas apklausos būdas, apklausos teritorija bei pagrindimas, kad nurodytai teritorijai tas klausimas yra tikrai aktualus;
187.6. Meras priima sprendimą dėl apklausos skelbimo Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

187.7 Apklausą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Įvykus gyventojų apklausai, savivaldybės taryba privalo artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje reglamento nustatyta tvarka svarstyti apklausai pateiktą klausimą, jeigu savo nuomonę pateiktu klausimu pareiškė ne mažiau kaip 10 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

188. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo, merui pateikdamas prašymą dėl savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-56, 2013-02-22, paskelbta TAR 2013-02-22, i. k. 2013-00748

189. Po tarybos, komiteto, komisijos posėdžio jo sekretorius sudaro posėdyje dalyvavusių tarybos narių sąrašą, kuriame turi būti nurodyta posėdžio data, tarybos narių, dalyvavusių posėdyje, vardai ir pavardės bei kiekvieno tarybos nario dalyvavimo posėdyje laikas.
Sąrašą, kuriame nurodyti tarybos nariai, dalyvavę tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose, pasirašo atitinkamai tarybos, komiteto ar komisijos posėdžio pirmininkas ir tarybos, komiteto ar komisijos posėdžio sekretorius. Sąrašas iki einamo mėnesio paskutinės darbo dienos įteikiamas atitinkamam savivaldybės administracijos padaliniui, kuris pagal šį sąrašą skaičiuoja tarybos nariams atlyginimą (užmokestį).
190. Taryba, meras ir komiteto pirmininkas (to komiteto nariams), pavesdami tarybos nariams atlikti tam tikrus darbus, susijusius su tarybos veikla, pavedime nurodo per kiek laiko tie darbai turi būti atlikti.
191. Tarybos nariams už faktišką laiką, susitinkant su savivaldybės gyventojais pagal tarybos patvirtintus grafikus, bei už laiką, dirbtą pagal tarybos ar mero pavedimus, turi būti atlyginama (apmokama), kaip nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje.
192. Tarybos narių susitikimams su gyventojais bei gyventojų priėmimui savivaldybės administracija turi parengti patalpas bei darbo vietas.
193. Tarybos narius, atliekančius tarybos nario pareigas, aprūpinti patalpomis darbui ir gyventojų priėmimui su telefonu bei kanceliariniais reikmenimis turi savivaldybės administracija.
194. Tarybos nariams atlyginimą už darbą, atliekant tarybos nario pareigas, savivaldybės administracija išmoka kartą per mėnesį.  Informacija apie darbo, atliekant tarybos nario pareigas, užmokestį skelbiama Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 1054 (Žin., 2006, Nr. 115-4376), nustatyta tvarka.
195. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, kas mėnesį mokama išmoka atsiskaitytinai, kurios dydį tvirtina taryba.
195¹. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, mokamas atlyginimas  už laiką, praleistą tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose, taip pat už laiką, praleistą vykdant kitas savivaldybės tarybos nario pareigas. Atlyginimas apskaičiuojamas  pagal skelbiamą VMDU dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką.
195². Tarybos narių atlyginimams už darbą tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose apskaičiuoti tarybos sekretorius kiekvieną mėnesį rengia ir pateikia Apskaitos skyriui darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
195³. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidos, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį mokama iki 115,85 Eur išmoka atsiskaitytinai. Tarybos nariui apmokama pagal faktines išlaidas pateikus pateisinamus dokumentus, atitinkančius apskaitos dokumentams pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus, bet neviršijant telefono, interneto ryšio išlaidas tarybos nariui – 14,48 Eur. Tarybos narys Savivaldybės tarybos sekretoriui pateikia užpildytą išlaidų, susijusių su Tarybos nario veikla, ataskaitą (priedas), kurioje nurodo, kokias prekes įsigijo ir paslaugas apmokėjo vykdydamas Tarybos nario funkcijas. Tarybos narys asmeniškai atsako už išlaidų ataskaitoje pateiktų duomenų tikslumą ir pagrįstumą.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-144, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11617
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503


  XV SKYRIUS. ATASKAITŲ PATEIKIMAS TARYBAI

196. Meras ir savivaldybės kontrolierius ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito tarybai už savo veiklą praėjusiais metais. Meras ir savivaldybės kontrolierius tarybos posėdyje pristato praėjusių metų veiklos ataskaitą ir atsako į tarybos narių ir kitų asmenų, dalyvaujančių tarybos posėdyje, klausimus.
197. Savivaldybės administracijos direktorius už savo ir savivaldybės administracijos veiklą praėjusiais metais atsiskaito tarybai ir merui.
198. Mero metų veiklos ataskaita turi būti pateikta tarybai iki einamųjų metų gegužės 1 d. Savivaldybės administracijos direktorius metų veiklos ataskaitą už savo ir savivaldybės administracijos veiklą turi pateikti tarybai iki einamųjų metų balandžio 1 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus metų veiklos ataskaita už savo ir savivaldybės administracijos veiklą turi būti pateikta tarybai ir merui prieš mero ataskaitos pateikimą tarybai. Savivaldybės kontrolieriaus informacija apie jo rekomendacijų vykdymą praėjusiais metais turi būti pateikta anksčiau negu savivaldybės administracijos direktoriaus metų veiklos ataskaita už savo ir savivaldybės administracijos veiklą.
199. Kitų laikotarpių arba konkrečios veiklos ataskaitas meras, savivaldybės administracijos direktorius už savo ir savivaldybės administracijos veiklą bei savivaldybės kontrolierius privalo pateikti, jeigu to reikalauja tarybos narių dauguma.
200. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų veiklos ataskaitas (švietimo įstaigų metinės veiklos ataskaitos yra švietimo įstaigos vadovų metų veiklos ataskaitų dalis ir yra rengiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatyta tvarka)  iki einamųjų metų kovo 15 d. savivaldybės administracija pateikia tarybos sekretoriui arba merui. Prieš šių ataskaitų pristatymą tarybos posėdyje jos svarstomos komitetuose. Per biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų ir organizacijų ataskaitų pristatymą tarybos, komitetų posėdžiuose komitetų, mero ar administracijos kvietimu turi dalyvauti šių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai arba jų įgalioti asmenys.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503
 
201. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba kiekvienais metais iki liepos 15 dienos parengia ir pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Ši išvada  registruojama gautų dokumentų registre ir pateikiama tarybos sekretoriui. Savivaldybės administracija rengia sprendimo projektą dėl  pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir teikia savivaldybės tarybai svarstyti artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

202. Savivaldybės kontrolierius kasmet iki balandžio 1 dienos pateikia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą Kontrolės komitetui, o po apsvarstymo šiame komitete parengia atitinkamą sprendimo projektą. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita svarstoma artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje.  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaita skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

  XVI  SKYRIUS. TARYBOS, JOS SUDARYTŲ IR JAI ATSKAITINGŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲJŲ  INSTITUCIJŲ IR TARYBOS NARIŲ BENDRAVIMO SU GYVENTOJAIS FORMOS IR BŪDAI BEI ATSISKAITYMAS GYVENTOJAMS

203. Taryba, jos sudarytos ir jai atskaitingos savivaldybės vykdomosios institucijos ir tarybos nariai, kaip galima labiau atsižvelgdami į vietos sąlygas, pasirenka vieną ar kelias bendravimo su gyventojais formas ir būdus:
203.1. gyventojų priėmimas (tarybos sprendimu patvirtintose vietose);
203.2. asmenų prašymų nagrinėjimas ir jų aptarnavimas taikant vieno langelio principą;
203.3. informacijos teikimas savivaldybės interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuo gyventojai, asociacijos ir kiti asmenys gali teikti pageidavimus ir pasiūlymus dėl tarybos sprendimų projektų ir kitų klausimų, susijusių su tarybos veikla;
203.4. Tarybos narių, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų raštiški atsakymai į gyventojų prašymus. Jei pareiškėjo netenkina pateiktas atsakymas, jis gali užsiregistruoti į priėmimus pas merą arba pas mero pavaduotoją (-us). Asmenys į priėmimus pas merą asmeniniais klausimais registruojami, kai yra akivaizdūs klausimo sprendimo vilkinimo, biurokratizmo atvejai;
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-288, 2016-12-30, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00074

203.5. vieši tarybos, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų sprendimų projektų svarstymai;
203.6. informacijos, susijusios su tarybos, jos sudarytų ir jai atskaitingų savivaldybės vykdomųjų institucijų veikla, skelbimas savivaldybės interneto svetainėje ir vietiniuose laikraščiuose;
203.7. savivaldybės veiklos ataskaitos teikimas gyventojams;
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

203.8. tarybos narių susitikimai su gyventojais;
203.9. tarybos narių atsiskaitymas rinkėjams už savo veiklą ne rečiau kaip vieną kartą per metus;
204. Komitetai, komisijos teikia informaciją merui iki kovo 1 dienos metinei savivaldybės veiklos ataskaitai rengti.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

205. Savivaldybės taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi pateikti savivaldybės bendruomenei  savivaldybės veiklos ataskaitą, kurios sudedamoji dalis yra mero veiklos ataskaita.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

206. Meras savivaldybės tarybos vardu pateikia savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą. Informacija turi būti skelbiama taip, kad visi vietos gyventojai turėtų galimybę ją gauti savivaldybės arba savo iniciatyva. Ataskaita skelbiama ne mažiau kaip dviem būdais, iš kurių vienas – ataskaitos skelbimas savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt, kitas – savivaldybės leidinyje.  Ataskaitos tekstas formuluojamas taip, kad informacija būtų suvokiama ir asmenims, neturintiems atitinkamos srities specialiųjų žinių, ir pateikiamas taip, kad būtų prieinamas  neįgaliesiems, nurodomi savivaldybės vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinio kontaktiniai duomenys ar asmens, kuris gali pateikti papildomos informacijos, kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir elektroninio pašto adresas), nenaudojant politinės reklamos.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

207. Meras ne rečiau kaip vieną kartą per metus, ne vėliau kaip iki birželio 1 dienos  rengia ir pateikia rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos ataskaitą. Savivaldybės veiklos ataskaitą turi sudaryti mero veiklos ataskaita, kuri taip pat apima tarybos, jos suformuotų komitetų ir komisijų metų veiklą, savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaita už savo ir savivaldybės administracijos veiklą praėjusiais metais, savivaldybės kontrolieriaus ataskaita už praėjusius metus bei biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitos.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-35, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02446
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

208. Savivaldybės administracijos ir kiekvienos seniūnijos patalpose turi būti sudaryta galimybė savivaldybės gyventojams mero potvarkyje nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje susipažinti su savivaldybės veiklos ataskaita. Apie tai meras turi paskelbti vietinėje spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje. Savivaldybės veiklos ataskaita turi būti skelbiama savivaldybės interneto svetainėje. Papildomai meras savivaldybės veiklos ataskaitą gali pateikti susitikimuose su savivaldybės bendruomene.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-65, 2021-03-26, paskelbta TAR 2021-03-31, i. k. 2021-06503

209. Savivaldybės administracijos direktorius apie savo veiklą ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos, ji ne vėliau kaip per 10 darbo dienų paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
Punkto pakeitimai:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

  XVII  SKYRIUS
PASIŪLYMŲ NUSTATYTI AR PANAIKINTI GYVENAMĄSIAS VIETOVES, NUSTATYTI IR KEISTI JŲ TERITORIJŲ RIBAS, SUTEIKTI IR KEISTI PAVADINIMUS GYVENAMOSIOMS VIETOVĖMS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

210. Iniciatyvos teisę teikti pasiūlymą (-us) nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms (toliau – pasiūlymai) gyvenamųjų vietovių vietos gyventojai, jose veikiantys juridiniai asmenys ir jose esančio nekilnojamojo turto savininkai ir savivaldybės institucijos įgyvendina šiame skyriuje  nustatyta tvarka.
211. Gyventojų iniciatyvos teisę teikti šio Reglamento 210 punkte nurodytus pasiūlymus turi ne mažiau kaip 10 procentų atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, gyventojų, turinčių teisę rinkti tarybą. Gyventojai argumentuotus pasiūlymus teikia savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą bei pateikdami šiame punkte nurodytą kiekį gyventojų, pritariančių pasiūlymams, parašų. Gyventojai, pritariantys pasiūlymams, pasirašydami turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą.
212. Juridiniai asmenys, veikiantys gyvenamojoje vietovėje, dėl kurios teikiami pasiūlymai, kartu su pasiūlymais turi pateikti atitinkamo savo valdymo organo, kuris pagal atitinkamų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, įstatus (nuostatus) yra kompetentingas atstovauti juridiniam asmeniui teikdamas analogiško pobūdžio siūlymus ir kreipimusis, rašytinį kreipimąsi, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymai turi būti argumentuoti, pagrįstas jų aktualumas ir reikalingumas. Juridiniai asmenys su pasiūlymais savivaldybės administracijai pateikia savo įregistravimo Juridinių asmenų registre išrašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat duomenis, kurie pagrįstų, kad juridinis asmuo vykdo veiklą atitinkamos gyvenamosios vietovės, dėl kurios teikiami pasiūlymai, teritorijoje. Taip pat pateikiamas dokumentas dėl juridinio asmens vadovo skyrimo, o jei pasiūlymus pasirašo įgaliotas asmuo – ir įgaliojimas pasirašyti pasiūlymus.
213. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai argumentuotus pasiūlymus teikia savivaldybės administracijai, pagrįsdami pasiūlymų aktualumą ir reikalingumą. Gyvenamojoje vietovėje esančio nekilnojamojo turto savininkai kartu su pasiūlymu turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą Nekilnojamojo turto registro išrašo kopiją, pagrindžiančią nekilnojamojo turto buvimą atitinkamoje gyvenamojoje vietovėje faktą.
214. Savivaldybės administracijos direktorius pagrįstai manydamas, kad yra tikslinga teikti pasiūlymus, savo įsakymu sudaro darbo grupę iš savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, ir kitų asmenų, kurie yra kompetentingi nagrinėti klausimus, susijusius su gyvenamųjų vietovių nustatymu ir panaikinimu, jų teritorijų ribų nustatymu ir keitimu, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimu ir keitimu, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos pateikia savivaldybės administracijos direktoriui rašytinį įvertinimą, ar pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus ir galimybes įgyvendinti šiuos pasiūlymus. Jei nustatomi trūkumai, savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu raštu prašo pasiūlymus pateikusių subjektų per 5 darbo dienas pataisyti trūkumus. Jei trūkumai nustatytu laiku nepašalinami, pasiūlymai paliekami nenagrinėti.
215. Savivaldybės taryba pasiūlymų iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 tarybos narių reikalavimu, pateikus savivaldybės tarybai argumentuotus pasiūlymus, kuriuose išdėstoma problemos esmė, pagrindžiama, kodėl pasiūlymai yra aktualūs ir reikalingi.
216. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs rašytinį darbo grupės įvertinimą, kad pasiūlymai atitinka teisės aktų reikalavimus, savivaldybės interneto svetainėje paskelbia konsultacijos vietą, laiką ir laikotarpį (nuo 1 iki 2 mėnesių), per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 27.2 papunktyje nurodytais dokumentais ir pareikšti nuomonę apie teikiamus pasiūlymus.
217. Gyventojai nuomonę pareiškia savivaldybės administracijos pateiktuose apklausos lapuose (Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 1, 2, 3 priedai).
218. Savivaldybės administracijos direktorius, prireikus organizuoja gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų planų (M 1:10000 ir M 1:50000) parengimą ir suderinimą su Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir valstybės įmone Registrų centru.
219. Savivaldybės administracijos direktorius atsižvelgdamas į išnagrinėtus pasiūlymus ir gyventojų nuomonę, organizuoja savivaldybės tarybos sprendimo projekto ir aiškinamojo rašto dėl pritarimo pasiūlymams nustatyti ar panaikinti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas, suteikti ir keisti pavadinimus gyvenamosioms vietovėms parengimą ir pateikimą savivaldybės tarybai šio Reglamento nustatyta tvarka.
Papildyta skyriumi:
Nr. TS-184, 2020-07-03, paskelbta TAR 2020-07-09, i. k. 2020-15431

                                                                                                                                     Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                                                      veiklos reglamento 
                                                                                                                                      priedas

                                         ________________________________________________
                                            (Tarybos nario vardas ir pavardė)

                                        __________________________________________________
                                            (laikotarpis – metai, mėnesiai)


                                     IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU TARYBOS NARIO VEIKLA, ATASKAITA
                                                                           _____________
                                                                                 (data)

 

Eil. Nr.

Prekių ar paslaugų pavadinimas ir dokumento Nr. ir rekvizitai (jei yra)

Išlaidų suma, Eur

Tarybos nario parašas

1.       

Kanceliarijos:

   

2.       

Pašto:

   

3.       

Telefono:

   

4.       

Interneto ryšio:

   

5.       

Transporto:

   

6.       

Biuro patalpų nuomos:

   
       
 

Iš viso

   

PRIDEDAMA: faktines išlaidas pateisinantys dokumentai:

_________________________