J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Planavimo dokumentai

STRATEGINIO PLANAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMAS

Strateginis planavimas savivaldybėje – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip vykdyti savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Strateginio valdymo Kėdainių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos APRAŠAS 

Metinių planų rengimo forma 

Pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai savivaldybėje:  

  • savivaldybės strateginis plėtros planas, kurį tvirtina savivaldybės taryba;
  • savivaldybės atskiros ūkio šakos (sektoriaus) plėtros programa (-os), kurią tvirtina savivaldybės taryba;
  • savivaldybės strateginis veiklos planas, kurį tvirtina savivaldybės taryba;
  • metiniai veiklos planai, iš kurių savivaldybės administracijos ir seniūnijų metinius veiklos planus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius, o savivaldybės biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus, suderinęs su savivaldybės administracijos padaliniais, tvirtina biudžetinės įstaigos vadovas.

 

KĖDAINIŲ RAJONO STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS  IKI 2030 METŲ

Kėdainių rajono strateginis plėtros planas iki 2030 metų patvirtintas 2019-10-25 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-217.

Strateginis plėtros planas iki 2030 metų (pdf)       Tarybos sprendimas 

Plėtros planas, kurio įgyvendinimo laikotarpis 2020 –2030 metai, yra kompleksinis teisinis strateginio planavimo dokumentas, kuriuo nustatoma bendroji Kėdainių rajono savivaldybės plėtros strategija: plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės strategijai įgyvendinti bei įgyvendinimo etapai. SPP sudaro galimybes nustatyti dabartinę rajono vietą ir reikšmę šalies ekonominiame bei socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės vykdomai politikai.

Plėtros planas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

Strateginio plėtros plano iki 2030 m. įgyvendinimo ataskaita Nr. 1 

 

STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI IR JŲ ATASKAITOS

2024-2026 m. strateginis veiklos planas 2024-02-15 TS-23       (1 priedas asignavimai)          (2 priedas)           

2023-2025 m. strateginis veiklos planas 2023-01-27 Nr.TS-1   (aprašomojis dalis)      (asignavimai)      Patikslinimas   

2022-2024 m. strateginis veiklos planas 2022-02-18 Nr.TS-1   (aprašomojis dalis)     (asignavimai)    Patikslinimas       Ataskaita už 2022 m.  (asignavimai)

2021-2023 m. strateginis veiklos planas 2020-12-18 Nr.TS- 287  (aprašomoji dalis)    (asignavimai)    Patikslinimas   Ataskaita už 2021 m.      (asignavimai) 

2020-2022 metų strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis)  (asignavimai)   Patikslinimas    Ataskaita už 2020 m.   (asignavimai)                             

2019-2021 metų strateginis veiklos planas (aprašomoji dalis)   (asignavimai)   Patikslinimas   Ataskaita už 2019 m.     (asignavimai)

 

ADMINISTRACIJOS METINIAI PLANAI 

Administracijos 2024 m. veiklos planas  (aktuali redakcija)

Administracijos 2023 m. veiklos planas  (aktuali redakcija)         Ataskaita 

Administracijos 2022 m. veiklos planas  (aktuali redakcija)        Ataskaita 

Administracijos 2021 m. veiklos planas (aktuali redakcija)        Ataskaita 

Administracijos 2020 m. veiklos planas (aktuali redakcija)       Ataskaita 

Administracijos 2019 m. veiklos planas (aktuali redakcija)       Ataskaita

Administracijos 2018 metų veiklos planas (aktuali redakcija)   Ataskaita


KĖDAINIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANAS

Kėdainių miesto darnaus judumo planas (esama padėtis)  (sprendiniai)

Atnaujintas veiksmų planas iki 2030 metų ir dviračių takų schema

Planavimo tikslai:

1. Užtikrinti Kėdainių miesto ir priemiesčiuose gyvenančių gyventojų, turistų ir įmonių susisiekimo poreikį, sukuriant integruotą įvairių transporto rūšių susisiekimo sistemą.
2.Siekti, kad susisiekimo sistemos sprendiniai atitiktų tvarumo, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikių suderinamumo reikalavimus.
3.Užtikrinti racionalų ir veiksmingą susisiekimo infrastruktūros ir viešojo transporto maršrutinį tinklo panaudojimą, nustatant racionaliausias ir ekonomiškai pagrįstas miesto urbanistinės plėtros kryptis, darbo vietų kūrimą šalia gyvenamųjų rajonų.
4.Gerinti eismo saugą ir saugumą, didinti aplinkos patrauklumą ir gyvenimo kokybę. Mažinti oro taršą ir energijos vartojimą mažinant lengvųjų automobilių eismą, eliminuojant tranzitinį transportą iš miesto centrinės dalies.
5.Įgyvendinti baltosios knygos rekomendacijas miestų transporto srityje, prisidėti prie transeuropinio transporto tinklo gerinimo.

Plano rengimo tvarka. Kėdainių miesto darnaus judumo plano komiteto protokoliniais sprendimais buvo pritarta: Esamos judumo situacijos mieste analizei (2017-01-19 protokolas Nr. 2017/1), Teminių dalių analizei, judumo mieste variantui (iki 2030 m.) ir veiksmų planui (iki 2020 m.) (2017-05-31 protokolas Nr. 2017/2).

Plano rengimo pagrindas. Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“.
Kėdainių miesto darnaus judumo planas patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-180 "Dėl Kėdainių miesto darnaus judumo plano tvirtinimo".


LR susisiekimo ministerijos Darnaus judumo mieste planų komisijos 2015-09-23 posėdžio protokolas Nr. 100-6-222.

Kėdainių miesto darnaus judumo plano parengimo komitetas ir jo nuostatai