J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Konkursai į valstybės tarnybą

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ STATYBOS IR TURTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGOMS UŽIMTI (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 9,4)

I . PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. turto valdymas.

III. PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos koordinavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
7. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
7.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
7.2. studijų kryptis – ekonomika;
7.3. studijų kryptis – teisė;
7.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
7.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
7.6. darbo patirtis – turto valdymo patirtis;
7.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos.
Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai
Išsamesnė informacija tel.:  8 347 44210, 8 347 44207.

_________________________

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO, SURVILIŠKIO SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO, PAREIGOMS UŽIMTI (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 7,4)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Personalo valdymas, dokumentų valdymas, viešieji pirkimai.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
5. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
5.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
5.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
5.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);
5.4. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
arba:
5.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
5.6. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
5.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.

Dokumentų pateikimo būdas: prašymai dalyvauti pakaitinių valstybės tarnautojų atrankoje priimami 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.
Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje, atranką organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, pasiekiamą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/, privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

Išsamesnė informacija tel. 8 347 41133