J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Savanorystė

Savanorystė – įvairaus amžiaus žmonių, kurie laisva valia skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės naudai, atliekama veikla, už kurią nėra gaunamas piniginis atlygis. Savanoriauti Lietuvoje gali visi asmenys nuo 14 m. bet kurioje nepelno siekiančioje organizacijoje, kaip tai numatoma LRS savanoriškos veiklos įstatyme. Savanoriška veikla gali būti įvairių formų: savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, vietinė, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla, trumpalaikė ir ilgalaikė. Kiekviena forma turi savų pranašumų, tad labai svarbu pasirinkti ne tik temą, bet ir formą, atitinkančią savanorio poreikius.

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./mėn. savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje, kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi ir mokosi įveikti sunkumus, verčia patirtį išmokimais. JST programa – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas. Daugiau informacijos apie JST rasite ČIA.

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuri suteikia jaunimui (18–30 m.) galimybių savanoriaujant, atliekant praktiką, dirbant, įgyvendinant pačių inicijuotus projektus kurti naudą vietos ar visos Europos bendruomenėms. Daugiau informacijos rasite ČIA.

Savanorius priimančių organizacijų paieška

JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA

SAVANORIUS PRIIMANČIOS AKREDITUOTOS ORGANIZACIJOS KĖDAINIŲ RAJONE

ORGANIZACIJA

APIE ORGANIZACIJĄ

VEIKLOS SAVANORIAMS

ORGANIZACIJOS AKREDITACIJA

KONTAKTAI

Kėdainių kalbų mokykla

Kėdainių kalbų mokykla – neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas vykdanti mokykla. Visos mokyklos veiklos remiasi kompetencija, kūrybiškumu, pagarba ir meile, bendradarbiavimu ir kaitos principais. Esame šiuolaikiška, besimokanti, veikli kalbų mokykla, kurioje gera būti ir kurti kartu.

Siūlome padėti administruoti mokyklos interneto svetainę (rengti naujienas, jas kelti, atnaujinti patalpintą medžiagą); prižiūrėti mokyklos socialinio tinklo paskyrą, plečiant draugų ratą (2–4 val./sav.); padėti organizuoti ir vykdyti veiklas vaikų vasaros poilsio dieninėse stovyklose (birželio, rugpjūčio mėn. (po vieną savaitę 4 val./diena); pasimatuoti užsienio kalbų mokytojo profesiją (dalyvauti mokytojo vedamuose užsiėmimuose, jam padėti ir kartu su mokytoju pravesti veiklas 1–8 kl. mokiniams (visus mokslo metus darbo dienomis nuo 13 iki 17 val.).

2021-05-04 - 2023-05-05

El. pašto adresas
info@kalbumokykla.lt
Telefonas
8 655 07017

Kėdainių lopšelis-darželis „Varpelis“

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – ugdyti kūrybingą, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį vaiką, tenkinti jo prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, padėti pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Mokytojų padėjėjai galėtų padėti mokytojai lauke ir veiklos metu 4 val. per dieną (20 val. per savaitę). Savanoriai galėtų dalyvauti ugdymo procese, organizuoti sportines pramogas, šventes, gaminti dekoracijas, padėti vesti renginius.

2021-06-15 - 2023-06-15

El. pašto adresas
jmiliskeviciene@gmail.com
Telefonas
8 656 30155

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka

Biblioteka kaupia universalius dokumentų fondus, juos saugo ir skolina rajono gyventojams; moko rajono gyventojus informacinio ir kompiuterinio raštingumo ir konsultuoja; skatina skaitymą; organizuoja įvairių formų renginius ir parodas; renka kraštotyrinę medžiagą, ją skaitmenina ir viešina; organizuoja ir vykdo projektinę veiklą; organizuoja ir vykdo leidybinę veiklą.

Jaunimas savanoriaus ne mažiau kaip 2 val per savaitę, 35 val per mėnesį, laiką derinant individualiai. Kurs renginių jaunimui programas, rengs klausimus diskusijoms, rengs informaciją žiniasklaidai, bibliotekos interneto svetainei bei socialiniams tinklams, rengs interviu su bibliotekoje besilankančiais lektoriais ir įvairių sričių kūrėjais. Savanoriai galės siūlyti ir įgyvendinti savo idėjas.

2021-09-07 - 2023-09-07

El. pašto adresas
biblioteka@kedainiai.rvb.lt
Telefonas
(8 347) 53 620

Kėdainių socialinės globos namai

Kėdainių socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Globos namų paskirtis – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Mūsų tikslas – tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene.

Siūlomos užduotys:
Asmens su negalia kasdieninės veiklos organizavimas;
Asmens su negalia saviraiškos ugdymas;
Asmens su negalia laisvalaikio organizavimas;
Asmens su negalia motyvacijos įveikti iškilusias socialines problemas stiprinimas;
Asmens su negalia slauga.
Siūlome lankstų, sutartinį darbo grafiką veiklas organizuojant ir vykdant darbo dienomis nuo 8.00 val.
iki 15 val.

2021-06-01 - 2023-06-01

El. pašto adresas
sandra.baukiene@ksgn.lt
Telefonas
(8 347) 60 144

Kėdainių sporto centras

Esame neformaliojo ugdymo įstaiga sudarantis galimybes Kėdainių r. sav. bendruomenei tenkinti fizinio aktyvumo poreikį ir įgyti naujų kompetencijų. Centre mokiniai ugdomi pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos, bokso, plaukimo, teniso ir dziudo programas. Organizuojame ir koordinuojame sportinio, kultūrinio ir pramoginio pobūdžio renginius.

Savanoriams siūlytume organizuoti ir vesti sportinius ir kultūrinius renginius, dirbti sporto stovyklose ir organizuoti renginius jose. Dalyvauti Kėdainių arenoje vykstančiuose renginiuose ir pasiruošimo metu. Savanoriai galėtų būti ir internetinės svetainės įvaizdžio kūrėjais, siūlyti naujas idėjas, mintis viešinant ir garsinant mūsų veiklą. Savanoriams grafikai bus sudaryti atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir norimas įgyti kompetencijas.

2021-02-12 - 2023-02-12

El. pašto adresas
arena.renginiai@gmail.com
Telefonas
8 347 44171; 8 640 70672

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (toliau – Centras) – savivaldybės švietimo įstaiga, teikianti bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas. Centre veikia 4 skyriai: Jaunimo, Suaugusiųjų, Neformaliojo vaikų ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo.

AJE Vykdomos veiklos tikslas – sukurti patrauklią erdvę savirealizacijos nerandantiems jauniems žmonėms bei sudaryti sąlygas jaunuolių saviraiškai, iniciatyvų įgyvendinimui ir socialinių kompetencijų tobulinimui, atsižvelgiant į kiekvieno lankytojo poreikius ir lūkesčius. AJE veikia darbo dienomis nuo 15.00 iki 19.00 val.

Savanoriškos veiklos grafikas sudaromas atsižvelgiant į AJE darbo laiką (darbo dienomis nuo 13.00 iki 19.00 val.) ir savanorio galimybes.
Savanoriui keliamos užduotys atsižvelgiant į jo poreikius ir lūkesčius: Atvirojoje jaunimo erdvėje aktyviai bendrauti su lankytojais (sukurti ir palaikyti lygiavertišką, pasitikėjimu ir pagarba grįstą santykį), inicijuoti ugdymo(-si) veiklas (projektų rengimo/įgyvendinimo, sportines, kūrybines, bendravimo, gyvenimo įgūdžių ugdymo, kelionių bei kitokio turiningo ir saugaus laisvalaikio praleidimo), atlikti veiklų viešinimą (internete, spaudoje, padalomojoje medžiagoje).

2021-02-04 - 2023-02-04

El. pašto adresas
neformalustau@smc.kedainiai.lm.lt
Telefonas
(8 645) 32760

Kėdainių šv. Juozapo parapijos Caritas padalinys

Kauno arkivyskupijos Caritas savo veikla siekia atliepti labiausiai stokojančiųjų poreikius. Veikla grįsta socialinio darbo metodais ir katalikiškomis vertybinėmis nuostatomis į žmogų. Teikiamos kompleksinės paslaugos tiesiogiai prašantiems pagalbos bei tikslinėms grupėms (nuteistiesiems, benamystę išgyvenantiems, sergantiems epilepsija, vaikams patiriantiems sunkumus, globėjams/įtėviams ar globojamiems vaikams, ir kt.).

Veiklos Kėdainių Caritas savanorystėje: bendravimas ir buvimas su vaikų dienos centro lankytojais; vaikų užimtumas stovyklose; vienišų senelių lankymas, pagalba; dalyvavimas akcijose “Maisto bankas” ir “Gerumas mus vienija”; dalyvavimas bažnyčios bendruomenės veiklose, pagalba bažnytinių renginių ir švenčių metu (Žolinės, advento, gavėnios metu), šeimų lankymas, maisto dalinimas mažas pajamas turintiems asmenims ir kt.
Veiklos vykdomos penktadieniais nuo 12 iki 17 val., kitomis savaitės dienomis pagal poreikį, veiklų pobūdį ir savanorio galimybes.

2021-09-02 - 2024-09-02

El. pašto adresas
zakaraviciene.lina@gmail.com
Telefonas
861260595

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba: organizuoja pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų kvalifikacijos tobulinimo renginius (akredituota įstaiga); koordinuoja rajono pedagogų metodinę veiklą ir teikia metodinę bei kitą pagalbą; įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skiria specialųjį ugdymą; teikia psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams ir kt.

Pagalba organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius:
• poreikių tyrimai (2 val. per savaitę);
• lektorių paieška, renginio laiko bei vietos derinimas (6 val. per savaitę);
• kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybinis vertinimas (4 val. per savaitę).
Mokymai mokiniams lyderystės, socialinių kompetencijų ir ugdymo karjerai tematika:
• reguliarūs susitikimai su Kėdainių rajono mokinių taryba (2 val. per savaitę);
• užsiėmimai su mokyklų mokinių savivaldos institucijų nariais (8 val. per savaitę);
• individualios konsultacijos (6 val. per savaitę).
Mokymai pozityvios tėvystės tematika socialinės atskirties šeimų tėvams ir užsiėmimus vaikams:
mokymai tėvams (3 val. per savaitę); užsiėmimai su vaikais (3 val. per savaitę).

2021-06-07 - 2023-06-07

El. pašto adresas
direktorius@centras.kedainiai.lm.lt
Telefonas
8 600 75526

Krakių kultūros centras

Krakių kultūros centras - įstaiga, skirta tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūrinius, edukacinius, socialinius poreikius, organizuojant įvairius renginius, teikiant kultūros paslaugas, dalyvaujant projektuose ir programose.

Savanoris dirbtų darbą pagal jam labiausiai tinkamas kompetencijas. Jis galės teikti pasiūlymus ir išsakyti savo nuomonę. Savanoriui priskiriamos užduotys būtų šios: pagalba organizuojant įstaigos renginius ir įvairias (sportines, kultūrines, pažintines) AJE „Gilė“ veiklas, projektinės veiklos organizavimas, renginių fotografavimas ir filmavimas, nuotraukų ir filmų apdorojimas, reklaminių - informacinių plakatų maketavimas, socialinių paslaugų miestelio vyresnio amžiaus žmonėms teikimas (maisto dalinimas, žolės pjovimas ir kt.). Savanorio darbo savaitė: antradieniais – penktadieniais pagal įstaigos darbo laiką ir renginių metu po 4 val. nuo 15 val. iki 19 val.

2019-07-24 - 2022-07-24

El. pašto adresas
daivadubinkiene@gmail.com
Telefonas
8 614 55862

Labdaros ir paramos fondas „Tavo svajonė“

Labdaros ir paramos fondas „Tavo svajonė“ Kėdainių mieste veiklą vykdo jau 10 metų. Gerai žinome kokybiškos savanoriškos veiklos poreikį, naudingumą ir prasmę, taip pat puikiai suvokiame, kad įvairioms veikloms vykdyti reikalingi apmokyti ir parengti savanoriai. Fondo direktorius jau ketverius metus yra Kėdainių rajono savivaldybės NVO tarybos pirmininkas. Jaučiame didelį sąmoningos ir kokybiškos savanorystės stygių. Manome, kad turime nemažai patirties, dirbant su jaunais žmonėmis, organizuojant vaikų ir paauglių vasaros stovyklas, kuriose yra pritraukiamas didelis jaunų žmonių savanorių skaičius, esame dalyvavę ne vienuose savanorystės mokymuose, taip pat patys esame organizavę savanorių pasirengimo mokymus.

Esame pasirengę konsultuoti jaunus žmones, kurie pateiks prašymus atlikti savanoriškas veiklas. Savanoriams bus suteikta galimybė pasirinkti organizaciją, kurioje pageidaus vykdyti savanorišką veiklą pagal organizacijos specifiką. Bus bendradarbiaujama su priimančios organizacijos kuratoriumi, kuris pateiks savanoriškos veiklos kryptis, bus formuluojamos užduotys, kurias bus galima įvertinti ir įsivertinti. Stebint savanorišką veiklą, bus siekiama padėti savanoriui ugdyti tam tikras kompetencijas, konsultuoti iškylančiais klausimais. Bus stengiamasi sudaryti sąlygas savanoriams įgyti tam tikras kompetencijas ir tai bus aptariama tiek su kuratoriais, tiek su savanoriais. Esant poreikiui, bendradarbiaujant su priimančia organizacija, bus sprendžiami savanorių apgyvendinimo, kelionių, maitinimo, konsultavimo, administracinės pagalbos teikimo klausimai. Kylant konfliktinėm situacijom, bus bendradarbiaujama su kuratoriumi ir savanoriu, jeigu bus poreikis, bus konsultuojamasi su kitų SVO organizacijų mentoriais bei partneriais.
Bus stengiamasi skatinti, reklamuoti savanorišką veiklą, įrodant šios veiklos naudingumą ir prasmę visoms šalims (priimančioms organizacijoms ir patiems savanoriams). Kokybiška savanoriška veikla suteiks naudos ne tik priimančiai organizacijai, bet padės pačiam savanoriui realizuoti save, pasitenkinti atlikta veikla, pasijausti naudingam, bei įgyti įvairių kompetencijų. Pasklidusi geroji patirtis pritrauks daugiau žmonių savanoriškai veiklai.

2019-10-01 - 2022-10-01

El. pašto adresas
tavosvajones@gmail.com
Telefonas
+370 347 51242

Viešoji įstaiga „Laiptai į viltį“

Viešoji įstaiga "Laiptai į viltį“ (toliau – Įstaiga) veiklą vykdo nuo 2006 metų. Pagrindiniai Įstaigos veiklos uždavyniai: 1. teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas mokyklinio amžiaus vaikams, ypatingą dėmesį skiriant, socialinei atskirties grupei priklausantiems asmenims, jauniems žmonėms iš socialiai remtinų, nedarnių bei probleminių šeimų, jaunuoliams iš rizikos grupės; 2. Organizuoti turiningą ir saugų jaunimo laisvalaikio užimtumą, ugdyti kasdienius įgūdžius, skiepyti tautines bei pilietines vertybes. Įstaigoje veikia Vaikų dienos centras, kuriame yra sudarytos sąlygos vaikams (7 – 16 m.) saugiai ir prasmingai leisti laiką po pamokų.

Savanoriui priskiriamos užduotys būtų šios:

 1. pagalba organizuojant Vaikų dienos centro veiklą;
 2. pagalba rengiant ir organizuojant kultūrinius ir sportinius renginius Įstaigoje;
 3. pagalba rengiant ir organizuojant vasaros dienines stovyklas;
 4. rengti informaciją ir pristatyti Įstaigos veiklą kitose rajono savivaldybės įstaigosr/organizacijose;
 5. rengti ir maketuoti reklaminius – informacinius plakatus;
 6. fotografuoti ir filmuoti veiklas, parengti nuotraukas ir filmuotą medžiagą.
  Savanorio darbo savaitė yra nuo pirmadienio iki penktadienio pagal Įstaigos darbo laiką. Savanorio darbo laikas – 2 val. per dieną arba ne mažiau kaip 10 val. per savaitę, nuo 15:00 iki 17:00, arba savanoriui tinkamu metu.

2021-06-18 - 2023-06-18 El. pašto adresas
dienoscentraskedainiai@gmail.com
Telefonas
(8 347) 60962
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Kėdainių Jaunimo darbo centras (JDC)

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) įgyvendina užimtumo rėmimo politiką. Užimtumo tarnybos tikslas – darbo ieškantiems žmonėms padėti greičiau įsidarbinti, prireikus įgyti reikiamų gebėjimų ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje, o darbdaviams – rasti tinkamų darbuotojų. Užimtumo tarnyboje yra 5 klientų aptarnavimo departamentai (Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos), kuriuose veikia 10 jaunimo užimtumo skyrių (toliau - JUS) ir 45 jaunimo darbo centrai (toliau - JDC). JUS ir JDC padeda jaunimui orientuotis socialinėje aplinkoje ir darbo rinkoje, savarankiškai spręsti užimtumo, integracijos į darbo rinką problemas. Čia vykdoma įvairi veikla: teikiamos konsultacijos darbo paieškos, įdarbinimo, profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais, organizuojami įvairūs renginiai, skirti savęs pažinimui ir padedantys pasirinkti profesiją. Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius (toliau TBS) kuruoja visas su užsienio partneriais susijusias veiklas ir projektus. Turėdamas keturias pagrindines strategines kryptis TBS bendradarbiauja su ES Valstybinių užimtumo tarnybų tinklu, inicijuoja naujus ir kuruoja esamus tarptautinius projektus ir jų veiklas, vysto bendradarbiavimą su Rytų partnerystės šalimis ir koordinuoja grįžtamosios migracijos projektą „Gal į Lietuvą?“.

 • Asistavimas Užimtumo tarnybos specialistams vedant mokomuosius ir informacinius užsiėmimus Užimtumo tarnyboje registruotam jaunimui, moksleiviams ir kitiems asmenims, t. y., užduočių parengimas, pagalba renginių metu, renginių vedimas;
 • Pagalba Užimtumo tarnybos specialistams organizuojant ir vedant užsiėmimus vyresniems nei 29 metų Užimtumo tarnybos klientams;
 • Viešinimas – savanoris renka, apdoroja informaciją apie Užimtumo tarnybos veiklą, renginius ir įvykius, rengia straipsnius, pristatymus. Pagal galimybes maketuoja bei platina plakatus, ruošia informacines skrajutes;
 • Pagalba administruojant įstaigos veiklą – dokumentų rengimas ir pan.;
 • Skatinamos savanorio iniciatyvos dėl Užimtumo tarnybos veiklos tobulinimo.

Konkrečios užduotys savanoriui bus skiriamos atsižvelgiant į jo asmeninius sugebėjimus, lūkesčius ir įstaigos poreikius

2021-07-16 - 2024-07-16

El. pašto adresas

jurgita.liutkeviciene@uzt.lt 

Telefonas

+370 658 25265

Svetainė

https://u